Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
wrz

Istota:

Nieuznania dostawy działki za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

Fundacja zamierza sprzedać działkę nr 227/1 a pozyskane środki przeznaczyć na budowę Domu opieki. Wartość działki to wg wyceny rzeczoznawcy kwota 1 100 000,00 zł a wg realnych cen rynkowych kwota między 800 000,00 zł a 1 000 000,00 zł. Fundacja zamierza znaleźć inwestora, najlepiej dewelopera który kupi działkę nr 227/1. W tym celu na swojej stronie internetowej zamieściła ogłoszenie o poszukiwaniu nabywcy. W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że: Działka 227/1 nie była w żaden sposób wykorzystywana przez Fundację – sąsiedzi wykorzystywali ją jako plac zabaw albo dla wypasu krów Fundacja dokonała tylko jednej sprzedaży w 2000 roku Działka nr 178 o pow. 8 arów 68m 2 za 85 000 PLN Fundacja otrzymała działkę w ramach darowizny 15.11.1996 r. Nie dotyczy - działka nie była nabyta Działka nie była w żaden sposób wykorzystywana przez Fundację Działka została sprzedana 27.03.2000 roku celem dokończenia budowy Domu Opieki (cel Fundacji) Działka nr 178 to do tej pory jedyna sprzedana działka Zgodnie z informacją uzyskaną w US (siedziba Fundacji wtedy była w tej lokalizacji) Fundacja nie odprowadzała podatku ze sprzedaży działki. Natomiast nie wiadomo, czy Fundacja była płatnikiem VAT oraz dokonywała zgłoszeń VAT-R (pracownik US odmówił udzielenia takiej informacji sugerując, że Fundacja musi pisemnie zwrócić się do dyrektora US o taką informację).

2018
16
wrz

Istota:

W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu sprzedaży działek.

Fragment:

W treści opisu sprawy Wnioskodawca wskazał, że w dniu 30 sierpnia 1989 r. nabył wraz z żoną do majątku prywatnego działkę nr 595/1, jednakże od momentu zakupu działki nie podjęto żadnych działań, które wskazywałyby na osobisty (prywatny) cel nabycia i zaspokajania dzięki niemu osobistych potrzeb Wnioskodawcy i jego żony. Z wniosku wynika natomiast, że od 1 czerwca 1990 r. Wnioskodawca rozpoczął na części zakupionej działki prowadzenie działalności gospodarczej. Należy zwrócić uwagę na krótki okres czasu pomiędzy nabyciem wskazanej działki i podjęciem przez Wnioskodawcę decyzji o rozpoczęciu prowadzenia na części tej działki działalności gospodarczej a także na nabycie w 2000 roku dodatkowych działek, które również były wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Ciąg opisanych zdarzeń nie wskazuje na osobisty (prywatny) cel nabycia działek i zaspokajania dzięki temu osobistych potrzeb Wnioskodawcy i jego żony. Dokonane przez Wnioskodawcę i jego żonę nabycie pierwszej działki stanowiło pierwszą czynność wykonaną w ramach przygotowań zmierzających do rozpoczęcia prowadzenia na niej działalności gospodarczej. W związku z powyższymi okolicznościami, opisanych nieruchomości nie można uznać za majątek osobisty, skoro nabyte zostały na cele inne niż prywatne.

2018
15
wrz

Istota:

W przedmiotowej sprawie wartość początkową nieruchomości należy ustalić zgodnie z treścią art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg ceny nabycia. Cenę zakupu każdej z działek należy ustalić w takiej proporcji, w jakiej jej powierzchnia wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje w stosunku do ogólnej powierzchni działki. Przy wyliczaniu wartości początkowej każdej działki należy ponadto uwzględnić wyliczoną proporcjonalnie część wydatków poniesionych przed oddaniem działek do używania, a zwiększających ich wartość.

Fragment:

Z czasem przeznaczenie działki zostało zmienione - Wnioskodawca postanowił wybudować na wyznaczonej części działki dwa domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, z przeznaczeniem na własne potrzeby oraz na sprzedaż. Wnioskodawca pozwolenie na budowę uzyskał w 2013 roku. Jednocześnie w 2013 roku wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiających podział działki nr 45 na mniejsze działki. W związku z powyższym działka nr 45 została podzielona na trzy działki 45/3,45/4 i 45/5 (nastąpiło to w 2014 r.). Podział miał na celu wydzielenie dziatek pod budowane budynki (działka nr 45/3 i 45/4) oraz pozostawienie jednaj działki niezabudowanej (nr 45/5). Ponieważ części działek nr 45/3 i 45/4 Wnioskodawca zamierza sprzedać w formie zabudowanej w 2014 roku, rozszerzył prowadzoną przez siebie działalności gospodarczą o budowę domów na sprzedaż. Działka nr 45/4 została wniesiona przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej, a część ułamkowa z niej została sprzedana osobie prawnej. Nieruchomość została wniesiona do działalności gospodarczej po cenie rynkowej. Wnioskodawca w ten sam sposób zamierza postąpić z działką 45/3. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

2018
15
wrz

Istota:

Podleganie opodatkowaniu oraz obowiązku rozliczenia podatku należnego z tytułu transakcji dostawy działki przez męża oraz prawo do odliczenia.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Małżonkowie – Pan M i Pani M na podstawie umowy sprzedaży z dnia 18 października 2006 r. nabyli na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność nieruchomości niezabudowanej (działkę nr 1800). Ponadto na podstawie umowy sprzedaży z dnia 20 grudnia 2012 r. Małżonkowie nabyli na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność nieruchomości niezabudowanej (działkę nr 1801). Powyższe Nieruchomości zostały nabyte z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, co zostało jednoznacznie zapisane w obu aktach notarialnych, dokumentujących nabycie działek. W momencie nabycia działek indywidualną działalność gospodarczą prowadził wyłącznie Pan M. Jednakże ostatecznie nieruchomości te nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych tej działalności. Z tytułu nabycia działki nr 1800 Pan M odliczył podatek naliczony w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Natomiast transakcja nabycia działki nr 1801 nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Działki nr 1800 oraz nr 1801 po ich nabyciu nie były w żaden sposób wykorzystywane na cele osobiste Państwa M. Pan M jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Pani M nie jest zarejestrowana dla potrzeb VAT. W niniejszej sprawie zamiar nabycia Nieruchomości, tj. działki nr 1800 i nr 1801 stanowił jedyny fakt świadczący o związku z działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

2018
14
wrz

Istota:

Opodatkowanie dostawy nieruchomości niezabudowanej

Fragment:

Wskutek powyższego po rozpatrzeniu Pani wniosku zatwierdzony został projekt podziału nieruchomości stanowiącej działkę nr 156/5, poprzez wydzielenie z niej 37 działek (w tym trzech działek, które w przyszłości będą stanowiły drogi wewnętrzne). Po dniu 10 stycznia 2018 roku jako właściciel działek wystąpiła Pani do gestorów mediów o warunki przyłączenia energii elektrycznej (xxx), wodociągi i kanalizację. Zamierza Pani dokonać sprzedaży wydzielonych działek w ciągu 5-7 najbliższych lat. Zamiarem Pani jest dokonywanie sprzedaży działek sukcesywnie, w miarę znajdowania potencjalnych nabywców. W przyszłości w celu sprzedaży działek zostaną podjęte działania we własnym zakresie, przy czym planowane działania będą miały charakter standardowy (forma ogłoszeń w prasie, Internecie, kontakty z podmiotami budującymi domy na sprzedaż czy agencjami obrotu nieruchomościami). Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie wystąpiły okoliczności, które łącznie wskazują, że planowaną sprzedaż działek opisanych we wniosku należy uznać za działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy i która podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotnym faktem w niniejszej sprawie jest to, że jeszcze na etapie trwającego postępowania w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złożyła Pani stosowny wniosek, aby wpłynąć na zapisy w tym planie.

2018
13
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działki.

Fragment:

Wnioskodawca nie udostępniał przedmiotowej działki nr 270 innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia. Wnioskodawca dokonał zakupu działki nr 270 od rolnika na powiększenie swojego gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca, jako rolnik posiadający Regon wykorzystywał i wykorzystuje działkę rolną na cele rolnicze zwolnione z podatku VAT, a także nie występował o sporządzenie przez Gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie występował o jego zmianę, a działka nie posiada żadnej decyzji o warunkach zabudowy. Działka nie była udostępniana innym osobom na podstawie umów. Jako rolnik prowadzący gospodarstwo rolne Zainteresowany nie dokonywał i nie zamierza dokonywać czynności w celu przygotowania przedmiotowej działki do sprzedaży, ani nie poniósł żadnych kosztów na zwiększenie jej wartości, a także nie ogłaszał sprzedaży działki w środkach masowego przekazu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z dnia 3 sierpnia 2018 r.). Czy w przypadku sprzedaży przedmiotowej działki nr 270, sprzedaż ta będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług i czy rolnik, sprzedawca działki rolnej, będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym w piśmie z dnia 3 sierpnia 2018 r.), w świetle przepisów ustawy o VAT, sprzedaż działki rolnej innej osobie jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

2018
12
wrz

Istota:

Opodatkowanie transakcji sprzedaży działek.

Fragment:

W związku z powyższym, należy doprecyzować, czy nieruchomość, o której mowa w zadanym pytaniu, obejmuje tylko i wyłącznie działkę nr 44/4 zabudowaną budynkiem, czy również działki niezabudowane o nr.: 43/1, 43/6 oraz 44/5? Umowa przedwstępna sprzedaży obejmuje zabudowaną działkę nr 44/4 oraz niezabudowane działki nr 43/1, 43/6 i 44/5. Wnioskodawca poinformował w opisie sprawy, że „ (...) nieruchomość ta w całości lub w części była przedmiotem najmu osób trzecich, okresowo nie w sposób ciągły ”. W związku z powyższym, należy jednoznacznie wskazać – w odniesieniu do każdej z działek odrębnie – w jakim okresie były one oddane przez Wnioskodawcę w najem na rzecz osób trzecich? Działki nr 44/4 i 44/5 były przedmiotem najmu od dnia 1 czerwca 1996 r. do dnia 30 września 2007 r. Działki nr 43/l, 43/6, 44/4 i 44/5 od dnia 1 października 2007 r. do chwili obecnej. Przy czym zmieniali się najemcy, zdarzały się także przerwy między umowami, związane z poszukiwaniem nowego najemcy. Działki o nr. 44/4 i 44/5: Umowa najmu od dnia 1 czerwca 1996 r. do dnia 24 maja 1997 r., Umowa najmu od dnia 2 czerwca 1997 r. do dnia 2 czerwca 1998 r. przedłużana co rok do dnia 31 października 2003 r., Umowa najmu od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 30 listopada 2006 r., Umowa najmu od dnia 1 grudnia 2006 r. do dnia 30 września 2007 r.

2018
9
wrz

Istota:

Nieuznanie Wnioskodawczyni za podatnika w związku ze sprzedażą udziału w działkach budowlanych, stanowiących współwłasność małżeńską

Fragment:

Wnioskodawczyni nie podjęła ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami (takich jak: np.: nabycie z zamiarem odsprzedaży, uzbrojenie terenu, ogrodzenie działki). Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielką działki nr 10, z której po podziale, scaleniu i ponownym podziale powstały działki o nr 358 i 359. Zainteresowana nie jest podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawczyni nie prowadzi żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedmiotowe działki Wnioskodawczyni wraz z mężem uprawia jako grunty orne. Działki te nie są udostępniane na podstawie umowy najmu, czy dzierżawy. Co prawda z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem w 2012 r. dokonali podziału działki nr 10 na trzy działki, ale było to wynikiem uchwalonego przez Gminę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym m.in. dwie wyżej wymienione działki zostały przeznaczone na boisko i drogę dojazdową, i Gmina zakupiła je w tym celu. Wnioskodawczyni poniosła również nakłady na scalenie trzeciej z ww. działek z działkami sąsiadów i ponowny podział gruntu. Powyższe podyktowane było jednak względami praktycznymi (działka Wnioskodawczyni przed scaleniem była długa i wąska) i po tym fakcie Wnioskodawczyni wraz z mężem przez kilka lat wykorzystywała nowe działki (nr 358 i 359) jako grunty orne.

2018
9
wrz

Istota:

Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji sprzedaży działek.

Fragment:

(...) działek wyodrębnionych z działki nr 41/5? Wnioskodawca wskazał, że: Nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług; Przedmiotowe działki nie były wykorzystywane przez niego do działalności gospodarczej, w tym do działalności rolniczej; Nie udostępniał działek innym osobom na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.; Od 2011 r. działki nie były w ogóle wykorzystywane, nie były prowadzone na tych działkach żadne prace ani rolnicze ani żadne inne; Nie ma on jeszcze sprecyzowanych planów czy zamiarów co do wykorzystania środków pozyskanych ze sprzedaży przedmiotowych działek. Natomiast odnośnie wykorzystania środków ze sprzedaży działek wyodrębnionych z działki nr 41/5 Wnioskodawca podaje, że wykorzystał je na nabycie nowego samochodu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przedstawionym opisie sprawy transakcja sprzedaży tych działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym opisie sprawy transakcje sprzedaży działek nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018
9
wrz

Istota:

Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek, zarówno jednorazowo jak i po kilka w roku.

Fragment:

Działkę kupił w 1996 r. i wchodzi ona w skład jego gospodarstwa rolnego. Łączna powierzchnia działki wynosi 3,79 hektara. Wnioskodawca nie wykorzystywał jej w działalności gospodarczej i nie prowadził działalności gospodarczej. W 2012 r. zmienił się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a działka została ujęta w nim pod zabudowę jednorodzinną. Zgodnie z planem Wnioskodawca wyznaczył drogę oraz podzielił działkę. Działka stanowi majątek własny i nie została nabyta w celu zarobkowym. Wnioskodawca nie dokonywał żadnych czynności zwiększających wartość gruntu. Na chwilę obecną działki są wykorzystywane na cele rolnicze. Podzielone działki nie zostały uzbrojone i nie będą wykonywane żadne czynności w celu uzbrojenia ich w przyszłości. Informację o zamiarze sprzedaży działek Wnioskodawca zamieci na portalach internetowych. Ponadto, Wnioskodawca rozważa dwie opcje sprzedaży: 1. Podzielone działki będą sprzedawane po kilka w roku. 2. Podzielone działki sprzeda jednorazowo. Wnioskodawca wskazał również, że przedmiotowej nieruchomości nigdy nie udostępniał osobom trzecim. Nie zamierza dokonywać żadnych czynności ani nakładów, aby zwiększyć wartość lub atrakcyjność przedmiotowej nieruchomości.

2018
7
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działek.

Fragment:

Decyzją z dnia 28 czerwca 2018 r., Burmistrz Miasta ...zatwierdził podział działki ...na nieruchomości składające się z działek nr ..o powierzchni 0,3329 ha; nr ..o powierzchni 0,3385 ha; nr ...o powierzchni 0,3307 ha; nr ..o powierzchni 0,3279 ha; nr ..o powierzchni 0,4053 ha; nr ...o powierzchni 0,3006 ha; nr ...o powierzchni 0,1803 ha. Zgodnie z Uchwałą nr ...Rady Miejskiej w ..z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ..(Dziennik Urzędowy Województwa ...z 15 czerwca 2018 pozycja 2746), zarówno działka ... jak i działki powstałe z jej podziału w całości leżą na terenie funkcjonalnym E-PU5 (podstawowe przeznaczenie tereny zabudowy przemysłowo-składowej z dopuszczeniem funkcji usługowej; uzupełniające przeznaczenie - zabudowa garażowa, zabudowa gospodarcza, miejsca postojowe zieleń urządzona i izolacyjna). Wnioskodawca zamierza sprzedawać nowo wydzielone działki nabywcom. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy transakcja sprzedaży powyższych działek niezabudowanych, ale przeznaczonych pod zabudowę, będzie podlegać opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki 23%? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%.

2018
7
wrz

Istota:

Dostawa działek będzie podlegała opodatkowaniu. Stawka 23%.

Fragment:

W opisie sprawy Zainteresowana będąca stroną postępowania wskazała, że Wnioskodawcy zamierzają sprzedać: niezabudowaną działkę gruntu, która zostanie wydzielona z działki gruntu o numerze 39 („ Przedmiot Umowy 1 ”) oraz niezabudowaną działkę gruntu, która zostanie wydzielona z działki gruntu o numerze 39 („ Przedmiot Umowy 2 ”). Przez Nieruchomość przebiega gazociąg. Gazociąg znajduje się na tej części działki, która stanowić będzie Przedmiot Umowy 1. Gazociąg nie stanowi przedmiotu sprzedaży i przedmiotu własności Wnioskodawców. Zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Jak stanowi § 2 cyt. przepisu, częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. W myśl art. 48 k.c., z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Stosownie do art. 49 k.c., urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu.

2018
2
wrz

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (działek).

Fragment:

W ubiegłym roku, by sfinansować budowę, Wnioskodawca dokonał zbycia dwóch powstałych w ten sposób działek o wym. 2 505 m 2 i 2 310 m 2 za kwotę 67 500 zł każda, zaś w tym roku zbył kolejne dwie działki za kwoty 70 000 zł (2 669 m 2 ), 53 000 zł (2 490 m 2 ) i zamierza zbyć trzecią za 75 000 zł (2 466 m 2 ). Zakresem wniosku objęte są cztery działki, które Wnioskodawca sprzedał przed złożeniem wniosku o wydanie interpretacji (działki: nr 83/16 o pow. 2 310 m 2 , nr 83/19 o pow. 2 669 m 2 , nr 83/22 o pow. 2 490 m 2 oraz nr 83/23 o pow. 2 505 m 2 ) – stan zaistniały, a także działka którą sprzedał po złożeniu wniosku o wydanie interpretacji nr 83/20 o pow. 2 466 m 2 , na czas pisania wniosku było to zdarzenie przyszłe. Wraz ze sprzedanymi działkami nieodpłatnie darowano także udziały w działkach nr 83/14 i nr 83/15, będącymi drogami wewnętrznymi. Wszystkie te działki na moment sprzedaży były działkami rolnymi niezabudowanymi, w księgach wieczystych widniały jako łąki trwałe i pastwiska, rowy oraz grunty orne kategorii IVa. Działki na chwilę sprzedaży posiadały więc wydane warunki zabudowy. Wnioskodawca zamierza przeznaczyć kwotę uzyskaną ze sprzedaży działek na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego o łącznej pow. użytkowej 100 m 2 . Dochód ze sprzedaży działek Wnioskodawca zamierza przeznaczyć w całości na budowę domu.

2018
1
wrz

Istota:

Opodatkowania sprzedaży działek nabytych w drodze spadku.

Fragment:

Przedmiotem sprzedaży będą następujące działki: działka nr 829/11 o powierzchni 0,5764 ha objęta księgą wieczystą, na mocy decyzji Urzędu Miasta działka zmieniała numer na 282/11; działka nr 207/11 o powierzchni 0,4747ha objęta księgą wieczystą. Otrzymane w spadku działki rolne były wykorzystywane przez Wnioskodawcę: były uprawiane, a plony były przeznaczone na własne potrzeby. Działki wskazane we wniosku nie były i nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Działki nie były i nie są udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy cywilnoprawnej. Działki nie były i nie są wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług ani do czynności opodatkowanych. Wnioskodawca dokonywał zbiorów płodów rolnych. Zebrane płody rolne były wykorzystywane na własne potrzeby Zainteresowanego. Nie były sprzedawane. Oprócz podziału Wnioskodawca nie ponosił i nie zamierza ponieść żadnych innych nakładów związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży. Działki będące przedmiotem wniosku nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 282/11 (dawniej nr 829/11) została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

2018
31
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania wg stawki 23% sprzedaży udziałów w niezabudowanych Działkach Przyszłych; zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 sprzedaży udziałów we współwłasności ostatniej Działki Przyszłej zabudowanej Budynkiem Mieszkalnym oraz Budynkiem Gospodarczym; zwolnienia z VAT sprzedaży całej Nieruchomości składającej się z działki zabudowanej i niezabudowanej; zwolnienia z VAT otrzymanych przez Sprzedające kwot Kaucji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy; opodatkowania VAT kwot Kaucji w przypadku skorzystania przez Sprzedające z opcji wyboru opodatkowania dostawy budynków; opodatkowania VAT kwoty Wynagrodzenia Dodatkowego w przypadku możliwości wybudowania większych budynków na nieruchomościach; prawa do odliczenia VAT z tytułu transakcji nabycia działki/działek niezabudowanych i działki zabudowanej oraz wpłaconej Kaucji.

Fragment:

(...) działki/działek niezabudowanych i działki zabudowanej oraz wpłaconej Kaucji – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wg stawki 23% sprzedaży udziałów w niezabudowanych Działkach Przyszłych; zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 sprzedaży udziałów we współwłasności ostatniej Działki Przyszłej zabudowanej Budynkiem Mieszkalnym oraz Budynkiem Gospodarczym; zwolnienia z VAT sprzedaży całej Nieruchomości składającej się z działki zabudowanej i niezabudowanej; zwolnienia z VAT otrzymanych przez Sprzedające kwot Kaucji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy; opodatkowania VAT kwot Kaucji w przypadku skorzystania przez Sprzedające z opcji wyboru opodatkowania dostawy budynków; opodatkowania VAT kwoty Wynagrodzenia Dodatkowego w przypadku możliwości wybudowania większych budynków na nieruchomościach; prawa do odliczenia VAT z tytułu transakcji nabycia działki/działek niezabudowanych i działki zabudowanej oraz wpłaconej Kaucji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca – Sp. z o.o. (dalej „ Spółka ” lub „ Kupujący ”), zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, jest stroną umowy przedwstępnej zawartej z p.

2018
31
sie

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług aportu nieruchomości dla działek zabudowanych o nr 81/2 i 81/6, stawka podatku przy aporcie działki niezabudowanej nr 81/5, stawka podatku przy aporcie dokumentacji projektowej oraz prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakup działki nr 81/5 i zakup dokumentacji projektowej.

Fragment:

Miasto nabyło od Spółdzielni prawo użytkowania wieczystego przyległych, działek 81/5 o powierzchni 0.2238 ha i 81/6 o powierzchni 0,0231 ha – łącznie 0,2469 ha, na uzupełnienie działki 81/2 (z uwagi na niewystarczający teren do rozbudowy) w celu budowy nowego obiektu krytej pływalni. Dotychczas działki 81/2, 81/5, 81/6 stanowiły jedną nieruchomość gospodarczą Spółdzielni, zabudowaną budynkiem oświaty, nauki, kultury oraz sportu (budynkiem byłej krytej pływalni). Działka 81/5 jest niezabudowana. W ewidencji gruntów i budynków działka 81/5 oznaczona jest symbolem Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Działka nr 81/6 zabudowana jest budowlami: utwardzone dojście do budynku - schody i podjazd oraz w części frontowej ogrodzenie murowane z cegły klinkierowej, które wybudowano w okresie budowy głównego budynku pływalni. Nieruchomość oświetlona jest 4 lampami. W ewidencji gruntów i budynków działka 81/6 oznaczona jest symbolem Bi, inne tereny zabudowane. W części niezabudowanej i nieutwardzonej urządzono zieleń (trawnik, drzewa i krzewy ozdobne). Działki 81/5 i 81/6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla osiedla objęte są zakresem jednostki bilansowej 45ZP z przeznaczeniem na tereny zieleni, w tym zieleń parkową urządzoną, z dopuszczalnym przeznaczeniem pod miejsca postojowe, usługi komercyjne, obiekty i urządzenia sportowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

2018
31
sie

Istota:

Określenie czy działki gruntu stanowią tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane oraz zwolnienie od podatku oddania ich w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT

Fragment:

A (m.in. słupy nośne), schody do budynku, część podestu oraz mury oporowe; działka nr 41/4, AM 35, zajęta przez betonowy klomb i chodnik; działka nr 41/5, AM 35, zajęta przez zjazd do komory zsypu, chodnik i część drogi wewnętrznej; działka nr 146/5, AM 29, zajęta jest przez nawierzchnię betonową; działka nr 146/6, AM 29, zajęta jest przez część schody mur oporowy oraz cześć parkingu pod obiektem; działka nr 1/3, AM 32, zajęta jest przez część obiektu oraz cześć parkingu pod obiektem; działka nr 1/4, AM 32, zajęta jest przez nawierzchnię betonową; działka nr 41/3, AM 35, zajęta jest nawisem oraz częścią drogi wewnętrznej; działka nr 42/1, AM 35, zajęta jest przez część budynku przy B 12-14 oraz przez rampę lokalu usługowego (sklepu); działka nr 42/2, AM 35, zajęta jest przez część budynku przy B 12-14; działka nr 48/3, AM 34, zajęta jest przez część chodnika tj. dojście do schodów i podjazd dla wózków oraz w pozostałej części nawierzchnią betonową; działka nr 48/4, AM 34, zajęta jest przez część obiektu, schody oraz cześć parkingu pod obiektem. Powyższe działki gruntu (pkt od 1 do 12) zostaną oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 15 marca 2070 r. działka nr 17/3, AM 35, zajęta jest przez mur oporowy, schody, dojazd do budynków przy B 4 i 6a, oraz chodnik; działka nr 17/4, AM 35, zajęta jest przez mur oporowy, schody, dojazd do budynków przy B 4 i 6a, oraz chodnik; Działka nr 43/1, AM 35, zajęta jest przez schody, podjazd dla wózków, mur oporowy, betonową osłonę śmietnika, zjazd do komory zsypu i chodnik.

2018
30
sie

Istota:

Opodatkowanie dostawy działek gruntowych

Fragment:

Mając na uwadze powyższe rozważania, w ocenie Wnioskodawcy: Dostawa działki nr xx będzie w części podlegać opodatkowaniu stawką podstawową 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 (w zakresie części działki oznaczonej symbolem KDL.3), a w części będzie podlegać zwolnieniu od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT (w zakresie części działki oznaczonej symbolami ZP.3 i ZP.8). Dostawa działki nr xx będzie w całości podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT (działka budowlana w rozumieniu ustawy o VAT) wg stawki podstawowej 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: opodatkowania stawką podstawową podatku VAT w wysokości 23% dostawy działki nr xx – jest prawidłowe, opodatkowania stawką podstawową podatku VAT w wysokości 23% dostawy działki nr xx w części oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KDL.3 – jest prawidłowe, zwolnienia od podatku VAT dostawy działki nr xx w części oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami ZP.3 i ZP.8 – jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
30
sie

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działek.

Fragment:

Podzielili działkę na 10 działek mniejszych, aby móc je sprzedać. Wnioskodawczyni nadmienia, że działka była nabyta 34 lata temu i nie w celach handlowych. Obecnie wiek Wnioskodawczyni i męża zmusza ich do pozbycia się tego majątku. Zainteresowana i mąż nie prowadzą i nie prowadzili żadnej działalności gospodarczej. Wniosek dotyczy 1 działki nr 68/3. Plan zagospodarowania przestrzennego wykonany został przez Wnioskodawczynię w roku 2011 i przewiduje podział na 10 działek przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych. Działka nie jest podzielona geodezyjnie na działki ponumerowane. Figuruje jako działka rolna z planem zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawczyni nie jest i nie była podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem sprzedaży będzie działka rolna nr 68/3 lub poszczególne 10 działek mieszczących się na niej (zależy to od kupującego). Te 10 działek nie ma numerów, ponieważ nie są geodezyjnie wydzielone. Obecnie są naniesione na planie zagospodarowania przestrzennego. Nie są zabudowane. Wnioskodawczyni nabyła 1 działkę hekarową 16 kwietnia 1984 r., na której chciała zamieszkać. Zainteresowana nie wykorzystywała działki w działalności gospodarczej, ponieważ nie prowadziła działalności.

2018
29
sie

Istota:

Możliwość odliczenia od przychodu uzyskanego w związkuz odpłatnym zbyciem działki kosztów nabycia przedmiotowej działki- ceny określonej w umowie.

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że: przedmiotową nieruchomość kupił rok temu na poszerzenie gospodarstwa rolnego, ale w momencie zakupu działka ta była ujęta w planie miejscowym jako działka z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową i Wnioskodawca ma zamiar ją sprzedać za około jeden rok; przedmiotowa działka jest przez Wnioskodawcę uprawiana rolniczo, ale jak już wskazał w punkcie pierwszym jest ona ujęta w planie miejscowym gminy z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową i taki stan tej dziatki był w momencie zakupu przez Zainteresowanego; przedmiotowa nieruchomość jest uprawiana cały czas przez Wnioskodawcę rolniczo; nieruchomość ta stanowi całość, tak jak ją zakupił, Zainteresowany ma zamiar sprzedać ją w tej samej postaci, to znaczy nie będzie dzielić jej na mniejsze działki; Zainteresowany nie zamierza ponieść żadnych nakładów w celu przygotowania działki do sprzedaży; sprzedaż nieruchomości stanowi wysprzedaż majątku osobistego Zainteresowanego. Około 3 lat temu sprzedał 3 działki, a co będzie w przyszłości jeszcze nie wie, nie wie czy będzie sprzedawał kolejne działki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jeśli przed upływem pięciu lat, to jest po okresie jednego roku lub dwóch lat Wnioskodawca sprzeda tę działkę za cenę 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), to czy wtedy zapłaci podatek dochodowy w wysokości 19 % od kwoty 150 000,00 zł, czy od różnicy między kwotą 100 000,00 zł a kwotą 150 000,00 zł, to znaczy tylko od 50 000,00 zł.

2018
29
sie

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek gruntu niezabudowanego nr 1034/3 i nr 1034/4.

Fragment:

Sprzedający i Nabywca ww. działek stoją na stanowisku, że sprzedaż ww. działek podlega podatkowi od towarów i usług VAT i z tytułu ich sprzedaży należy uiścić podatek VAT według stawki 23% w momencie ich sprzedaży (przeniesienia własności) potwierdzonego aktem notarialnym lub w momencie otrzymania całości lub części zapłaty. Nabywca i sprzedawca ww. działek chcą mieć pewność, że Sprzedawca ma obowiązek zapłaty od przedmiotu sprzedaży podatku VAT w wysokości 23%, a nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przeznaczeniem nabytych działek do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Sprzedawca i Nabywca pozostają czynnymi podatnikami VAT. Dnia 25 lipca 2018 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu sprawy wskazując: „ Decyzja o warunkach zabudowy dotyczy obu sprzedawanych niezabudowanych działek gruntu, tj. działek 1034/3 i 1034/4 ”. Dnia 20 sierpnia 2018 r. Zainteresowany doprecyzował opis sprawy wskazując, że: Sprzedający działki o nr 1034/3 i 1034/4 są osobami prywatnymi i nie są podatnikami podatku VAT, w związku z tym podczas nabycia przedmiotowych działek VAT, nie wystąpił i nie przysługiwało Wnioskodawcy odliczenie podatku VAT.

2018
26
sie

Istota:

W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży niezabudowanych działek gruntu wydzielonych z gruntu otrzymanego w spadku.

Fragment:

Następnie cała działka o pow. 3,1 ha została podzielona na mniejsze działki i Pośrednik wystąpił w imieniu Wnioskodawczyni o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego statusu gruntu rolnego, na działki z możliwością zabudowy budynkiem mieszkalnym. Działki są sprzedawane cyklicznie w zależności od znalezienia się chętnego. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawczyni jest, czy sprzedaż wydzielonych działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Analiza przedstawionego opisu sprawy w świetle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że w przedmiotowej sprawie wystąpiły okoliczności, które wskazują, że sprzedaż przez Wnioskodawczynię działek należy uznać za działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, która podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy zgodnie z zawartą umową pośrednictwa na sprzedaż podzielonego gruntu, wszystkie konieczne do przeprowadzenia czynności, w szczególności na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki, podział gruntu na mniejsze działki, wystąpienie o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego statusu gruntu rolnego, na działki z możliwością zabudowy budynkiem mieszkalnym przeprowadzi umocowany przez Wnioskodawczynię Pośrednik.

2018
22
sie

Istota:

Odpłatne zbycie nieruchomości po podziale działki

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę, dokonana sprzedaż udziałów w działkach powstałych po podziale działki nr 80/8, nabytej przez Zainteresowanych w dniu 13 stycznia 1989 r., nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie działki nr 80/8 przez Zainteresowanych upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w ww. artykule. Także, planowana przez Zainteresowanych sprzedaż udziałów w działkach powstałych po podziale działki nr 80/8, nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie działki nr 80/8 przez Zainteresowanych upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w ww. artykule. Zaznaczyć należy, że podział działki nr 80/8 na mniejsze działki, tj. działkę nr: 80/15, 80/16, 80/17, 80/18, 80/19, 80/20, 80/21, 80/22, 80/23, nie stanowił dla Zainteresowanych nowego nabycia nieruchomości. W świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, datę nabycia wydzielonych działek należy utożsamiać z datą nabycia prawa do tej nieruchomości uzyskanej przez Zainteresowanych w 1989 r. w trakcie trwania związku małżeńskiego na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Reasumując, sprzedaż udziałów w działkach powstałych po podziale działki nr 80/8 nie ma związku z działalnością gospodarczą i nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, zatem przychód ze sprzedaży tych udziałów nie stanowi źródła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Zainteresowani nie są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu.

2018
22
sie

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działek.

Fragment:

Działki są objęte planem zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. W 2018 r. w celu zapewnienia dostępu do dróg dokupiono cztery działki o powierzchniach: 0,0039 ha, 0,0106 ha, 0,0122 ha, 0,0056 ha. W związku ze zmianą planów życiowych Wnioskodawczyni postanowiła z mężem sprzedać działki o łącznej powierzchni 0,3040 ha. Wnioskodawczyni, a także małżonek, nie są/nie byli czynnymi, zarejestrowanymi podatnikami od towarów i usług. Działki opisane we wniosku nie były i nie są obecnie wykorzystywane na potrzeby prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także na potrzeby działalności gospodarczej (Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem nie prowadziła nigdy działalności gospodarczej zajmującej się pośrednictwem lub sprzedażą nieruchomości). Działki nigdy nie były udostępniane, ani nie są obecnie udostępnione jakimkolwiek osobom trzecim na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej. Przy nabyciu działek wymienionych we wniosku nie wystąpił podatek VAT naliczony. Transakcja sprzedaży będzie miała charakter jednorazowy, jako wyzbycie się majątku prywatnego. Działki były zakupione i do dnia planowanej sprzedaży nie były wykorzystywane do żadnych celów.

2018
20
sie

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży działek gruntu.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 9 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży działek gruntu. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Małżonkowie zobowiązali się sprzedać na rzecz C. Sp. z o. o. następujące nieruchomości: działkę o numerze ewidencyjnym sto trzydzieści jeden/siedem (Nr 131/7), dwa hektary jeden tysiąc trzysta metrów kwadratowych - (2 ha 1.300 m 2 ), położoną w miejscowości T., gmina O., powiat x., województwo XXX, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą Nr XXX, działkę o numerze ewidencyjnym sto trzydzieści jeden/pięć (Nr 131/5), o obszarze dwa hektary dziewięć tysięcy dziewięćset metrów kwadratowych położonej w miejscowości T., gmina O., powiat x. województwo XXX, objętą księgą wieczystą Nr XXX prowadzoną przez Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych, działkę o numerze ewidencyjnym 130, o obszarze trzy hektary cztery tysiąc czterysta metrów (3 ha 4.400 m 2 ), podzieloną zgodnie ze wstępnym projektem, tj. działka o projektowanym numerze ewidencyjnym Nr 130/1 i o przybliżonym obszarze jeden hektar siedem tysięcy sześćset metrów kwadratowych (1 ha 7.600 m 2 ) oraz działka o projektowanym numerze ewidencyjnym Nr (...)

2018
20
sie

Istota:

Nieopodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży działki gruntu o nr 23/3

Fragment:

W 2018 r. udostępniła jednak odpłatnie część nieruchomości (działka nr 21/4) na dwa dni celem umożliwienia przejazdu w związku z wykonywanymi pracami na sąsiednich działkach gruntu. Co więcej, w 2017 r. bezprawnie wtargnięto na nieruchomość w celu wykonania badań geologicznych – p. ...otrzymała odszkodowanie od podmiotu, który naruszył jej prawo własności. Pani ...składała wnioski dotyczące uwzględnienia uwag w toku prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż: Ad. 1 Wnioskodawczyni nie jest rolnikiem ryczałtowym. Ad. 2 Wnioskodawczyni do chwili obecnej nie dokonywała transakcji sprzedaży działek. Ad. 3 Wnioskodawczyni posiada inne działki przeznaczone w przyszłości do sprzedaży: niezabudowane budynkami działki nr 21/4 i 23/7 – obecnie przeznaczone (lecz faktycznie niewykorzystywane) na cele rolnicze, przed sprzedażą – za staraniem i na koszt kupującego – zostaną wyłączone z produkcji rolnej; niezabudowane budynkami działki wydzielone z działki nr 37/2 – obecnie przeznaczone – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – pod zabudowę produkcyjną, składów i magazynów lub zabudowę usługową. Ad. 4 Na dzień dokonania transakcji (...)

2018
20
sie

Istota:

Nieopodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży działek, które zostaną wydzielone z działki gruntu o nr

Fragment:

W 2018 r. udostępniła jednak odpłatnie część nieruchomości (działka nr 21/4) na dwa dni celem umożliwienia przejazdu w związku z wykonywanymi pracami na sąsiednich działkach gruntu. Co więcej, w 2017 r. bezprawnie wtargnięto na nieruchomość w celu wykonania badań geologicznych - Wnioskodawczyni otrzymała odszkodowanie od podmiotu, który naruszył jej prawo własności. Wnioskodawczyni składała wnioski dotyczące uwzględnienia uwag w toku prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W piśmie stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, iż na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczyni nie dokonała podziału działki o nr ewid. ..... Wnioskodawczyni nie jest rolnikiem ryczałtowym. Wnioskodawczyni do chwili obecnej nie dokonywała transakcji sprzedaży działek. Wnioskodawczyni posiada inne działki przeznaczone w przyszłości do sprzedaży: niezabudowane budynkami działki nr .... - obecnie przeznaczone (lecz faktycznie niewykorzystywane) na cele rolnicze, przed sprzedażą - za staraniem i na koszt kupującego - zostaną wyłączone z produkcji rolnej; niezabudowaną budynkami działkę nr .... - obecnie przeznaczona (lecz faktycznie niewykorzystywana) na cele rolnicze, przed sprzedażą - za staraniem i na koszt kupującego - zostanie wyłączona z produkcji rolnej.

2018
20
sie

Istota:

Brak obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży udziałów w prawie własności działek wraz z udziałami w drodze wewnętrznej

Fragment:

Przedstawione powyżej okoliczności sprawy wskazują, że sprzedaż udziałów w prawie własności działek nr 80/15, 80/17, 80/18, 80/20, 80/21, 80/22, 80/23 wraz z udziałami w drodze wewnętrznej, oraz planowana sprzedaż udziałów w prawie własności działek nr 80/16, 80/19 w udziale 2/8 części, powstałych z podziału działki nr 80/8 była/będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej. Zainteresowani bowiem podjęli ciąg określonych działań przygotowujących przedmiotowe działki do ich zbycia. Podkreślić należy, że małżonkowie w 2015 r. wystąpili z wnioskiem o dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80/8 i na mocy decyzji Wójta Gminy z dnia 19 października 2015 r., został dokonany podział nieruchomości oznaczonej numerem 80/8 na dziewięć działek o powierzchniach od 0,1000 ha do 0,1437 ha. Ponadto, Zainteresowany musiał tak zaplanować wydzielenie działek by zapewnić każdej z nich dostęp do drogi publicznej, czy to poprzez wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu, czy to poprzez ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Wobec powyższego działka oznaczona numerem 80/19, o powierzchni 0,1437 ha, została przeznaczona na działkę drogową. O aktywności Zainteresowanych świadczy też fakt, że małżonkowie wystąpili z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy dla wydzielonych działek jako dla inwestycji polegającej na budowie 8 domów jednorodzinnych z garażami celem umożliwienia dokonania ich późniejszej sprzedaży.

2018
20
sie

Istota:

Nieopodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży działek gruntu o nr 21/4 i 23/7

Fragment:

(...) działki gruntu: oznaczoną numerem 23/6 o powierzchni 2 244 metrów kwadratowych, oznaczoną numerem 23/7 o powierzchni 2 877 m metrów kwadratowych. Powyższy podział został dokonany na koszt i za staraniem podmiotu, który w przeszłości zamierzał zakupić część działki nr 21 oraz część działki nr 23/1. Ostatecznie nie doszło do transakcji zakupu tych nieruchomości. Z treści ostatecznej decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta ... 10 lutego 2017 r. wynika, że opisany wyżej podział działek gruntu nr 21 i 23/1 został zatwierdzony, pod warunkiem ustanowienia odpowiednich służebności drogowych albo sprzedaży odpowiednich udziałów w prawie do działki 23/6 na rzecz działki o nr 23/7 w celu zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej przy jej zbywaniu. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać: niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 21/4 o powierzchni 1 ha 2 804 metrów kwadratowych, niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 23/7 o powierzchni 2 877 m metrów kwadratowych. Obie działki zwane są dalej „ Przedmiotem Umowy ”. Działka gruntu numer 21/4 nie jest ogrodzona, nie jest uzbrojona i posiada dostęp do drogi publicznej. Działka gruntu numer 23/7 nie jest ogrodzona, nie jest uzbrojona i nie posiada dostępu do drogi publicznej – jednakże strona kupująca zapewni spełnienie się warunków dostępu do drogi publicznej wynikających z decyzji Prezydenta Miasta ... 10 lutego 2017 r.

2018
18
sie

Istota:

Skutki podatkowych sprzedaży działek

Fragment:

Wnioskodawczyni przystąpiła do negocjacji w przedmiocie podziału działki oznaczonej numerem 224/1 poprzez wydzielenie z niej działki o Nr 224/10 przeznaczonej na drogę publiczną oraz wydzielenia z działki oznaczonej Nr 238 fragmentu gruntu przeznaczonego na poszerzenie drogi gminnej Nr .... Skutkiem powyższego działki należące do Wnioskodawczyni utraciły swe rolne przeznaczenie i możliwość ich dotychczasowego wykorzystywania również ze względu na to, że w najbliższej okolicy działki przekształcono na budowlane i rozpoczęto zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowy domów jednorodzinnych. Wnioskodawczyni w 2009 r. złożyła wniosek o dokonanie m.in. podziału działki oznaczonej Nr 224/1 na 15 działek o Nr od 224/10 do 224/24, działkę oznaczoną Nr 224/10 przejęła gmina. Wobec niemożności korzystania przez Wnioskodawczynię z działek w celach rolniczych i wobec konieczności poprawy własnych warunków mieszkaniowych (kapitalny remont zajmowanej jak dotąd nieruchomości) oraz wsparcia finansowego najbliższych (zakup nieruchomości dla dzieci), Wnioskodawczyni rozważa sprzedaż ww. działek wydzielonych z działki oznaczonej Nr 224/1. Pomimo zamiaru ich sprzedaży Wnioskodawczyni nie będzie w żaden profesjonalny sposób przygotowywała nieruchomości do sprzedaży, nie zamierza wnioskować o doprowadzenie do nich jakichkolwiek mediów, utwardzać dróg wewnętrznych, ogradzać siatką, czy też czynić jakichkolwiek nakładów na ich zagospodarowanie, czy uatrakcyjnienie.