Działki | Interpretacje podatkowe

Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia praw do działki ogrodowej oraz rzeczy ruchomych.
Fragment:
Wnioskodawca zamieszkały w ..., wspólnie z małżonką ..., decyzją przydziału działki (uchwała nr ... w ROD ...), zostali przyjęci w poczet Polskiego Związku Działkowców (dalej: PZD) i zostało im przydzielone do użytkowania: 376 m 2 działki nr 312. Wnioskodawca był osobą uprawnioną do korzystania z działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. ... na podstawie przysługującego Mu prawa do działki, wynikającego z uchwały Zarządu ROD im. ... z dnia 3 sierpnia 2011 r. nr ... zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych i przekształconego na mocy art. 66 pkt 2 ww. ustawy w prawo do działki ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej i taki tytuł prawny uprawniał Wnioskodawcę do korzystania z działki w dniu zawarcia umowy zbycia. W dniu 13 czerwca 2017 r. umową zatwierdzoną przez notariusza w ... (akt notarialny Rep. A. Nr ...), zostały przeniesione prawa obojga małżonków do działki nr 312 za rzecz nowego nabywcy, Pani .... Zbywcy - za przeniesione prawa do działki i wynikające z tego prawa i obowiązki oraz za własność znajdujących się na działce nieruchomości i ruchomości, zgodnie z § 3 umowy, tj. za pozostawioną altanę (domek murowany o powierzchni 25 m 2 , z tarasem), wyposażenie terenu działki związane trwale z gruntem (siatka, ogrodzenia, żywopłot, instalacja energetyczna oraz wodna), narzędzia, grabie itp. i sprzęt elektryczny, wyposażenie domku oraz nasadzenia w postaci drzew owocowych, krzewów, roślin (wykaz i protokół w Zarządzie ROD) - otrzymali w dniu 3 lipca 2017 r. kwotę 33 000 zł, zgodnie z treścią umowy przeniesienia tych praw.
2017
16
lis

Istota:
Czy przychody (dochody) ze zbycia wyżej wymienionych działek będą stanowić źródło przychodu (dochodu) w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy ewentualnie przychody (dochody) ze zbycia wyżej wymienionych działek trzeba będzie traktować jako przychody (dochody) z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować na zasadach określonych w art. 24 ust. 2 tejże ustawy?
Fragment:
Decyzja w wyżej wymienionym przedmiocie została wydana przez Wójta Gminy w dniu 11 kwietnia 2012 r. (decyzja o warunkach zabudowy na działkach nr 438 dr i 257/18). Przed sprzedażą działek nr: 257/68, 257/69, 257/70, 257/71, 257/72 Wnioskodawczyni wystąpiła o warunki zabudowy na ww. wyodrębnionych działkach (przepisane warunki). Dla działek nr: 257/45, 257/46, 257/47, 257/48, 257/49 w kwietniu bieżącego roku Wnioskodawczyni wystąpiła o wydanie warunków zabudowy (przepisanie już posiadanych), dla działek nr 257/66 i 257/67 (nie zostały sprzedane) wystąpiono o warunki zabudowy we wrześniu bieżącego roku. Decyzją z dnia 2 grudnia 2013 r. Wójt Gminy zatwierdził projekt podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 257/18 na 45 działek (o numerach 257/28 - 257/73). Działki mają zapewniony dostęp do drogi publicznej. Aktualnie Wnioskodawczyni przysługuje prawo własności do 27 działek o łącznej powierzchni 3,5419 ha. Wnioskodawczyni 2 działki darowała swojej synowej, a 8 działek darowała swojej córce. W latach 2015-2017 Wnioskodawczyni zbyła odpłatnie 8 działek. Ww. działki zostały sprzedane umową zawartą w formie aktu notarialnego. Odpłatne zbycie wyodrębnionych działek gruntu nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
14
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działek.
Fragment:
Zainteresowany od 1996 r. jest właścicielem działek (zakupionych na podstawie umowy kupna) o numerach 86/57 do 86/74 oraz od 2004 r. właścicielem działek o numerach 35/3, 35/6, 312/1, 312/2, 311, 28/3, które otrzymał w darowiźnie od rodziców. Wszystkie powyżej wymienione działki (kupione i darowane) uprawiane są rolniczo (uprawia grzecznościowo sąsiad, Wnioskodawca nie ma umowy dzierżawy i nie ma z tego tytułu korzyści majątkowych oraz nie posiada umowy dzierżawy z sąsiadem) i działki te nigdy nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej. Dla działek o numerach 86/57 do 86/74 Gmina w Tarnowie Podgórnym wydała decyzje o warunkach zabudowy, a obecnie, wbrew woli Wnioskodawcy, został uchwalony plan miejscowy zapisany uchwałą Gminy z dnia 28 stycznia 2014 r. z przeznaczeniem pod aktywizację gospodarczą. Działki o numerach 35/3, 28/3 oraz 27/5 w momencie darowania Wnioskodawcy przez rodziców posiadały już plan miejscowy pod inwestycje, natomiast działki o numerach 35/6, 311, 312/1 oraz 312/2 posiadają decyzje o warunkach zabudowy, o które w imieniu Wnioskodawcy wystąpił jego ojciec w 2012 r. i 2013 r. W związku z nieodpłatnym użyczeniem przez Wnioskodawcę powyższych działek należy wskazać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 kwietnia 1982 r. w sprawie C-89/81 Staatssecretaris van Financiën v.
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy działek nr 1253 i nr 1254.
Fragment:
Miasto jest właścicielem dwóch nieruchomości tj. działki nr 1253 oraz działki nr 1254. Na działkach zlokalizowana jest infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, centralnego ogrzewania). Infrastruktura ta nie stanowi jednak własności Miasta. Miasto nabyło działki w roku 1993 (nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody, bez podatku VAT), nie ponosiło na istniejącą infrastrukturę żadnych nakładów i w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Miasto jak dotychczas nie wykorzystywało działek do wykonywania czynności zwolnionych z VAT. Działki położone są w granicach ścisłego obszaru rewitalizacji, a ponadto zagospodarowane są zielenią urządzoną (trawa, krzewy i drzewa). Obie działki położone są na terenie, dla którego od dnia 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta. Zgodnie z ustaleniami MPZP, działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 22ZU opisanym jako „ tereny zieleni urządzonej ”. Dla wskazanego terenu MPZP przewiduje przeznaczenie podstawowe w postaci zieleni urządzonej oraz przeznaczenie uzupełniające pod: sieci infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, zabudowę altanową – wyłącznie na terenach funkcjonujących jako ogrody działkowe, oraz dojścia i dojazdy.
2017
11
lis

Istota:
Brak opodatkowania dostawy wywłaszczonych działek za odszkodowaniem
Fragment:
Na podstawie decyzji Wojewody .... nr 1/12 z dnia 10.01.2012 działki powyższe zostały podzielone i ich części zostały wywłaszczone pod budowę drogi i stały się własnością Samorządu Województwa ..... Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja zobowiązywała do niezwłocznego wydania nieruchomości. Za wywłaszczone działki zostało wypłacone odszkodowanie. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie prowadzonej działalności rolniczej. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obrót nieruchomościami. Wnioskodawca nie dokonywał wcześniej sprzedaży działek. Wnioskodawca nie poniósł żadnych czynności w celu przygotowania dostawy przedmiotowych działek przed wywłaszczeniem. Wnioskodawca zrezygnował ze zwolnienia z VAT i zarejestrował się jako podatnik VAT od 01.05.2006 r. Do dnia 30.04.2006 działki były wykorzystywane do czynności zwolnionych, natomiast od dnia 01.05.2006 były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Z tytułu nabycia działek nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, były to grunty rolne nabyte notarialną umową sprzedaży. Działka (...)
2017
4
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działek gruntu przez rolnika.
Fragment:
Omawiane działki zostały wydzielone z dwóch większych działek, dokonany został wyłącznie podział geodezyjny, bowiem poszczególne działki nie są od siebie odgrodzone (brak fizycznego wyodrębnienia działek). Nie podejmuje Pani i nie będzie podejmowała aktywnego działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE. Na dzień sprzedaży przedmiotowe działki będą stanowiły tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytania. Czy musi Pani zapłacić podatek VAT od 3 sprzedanych działek? Czy w przyszłości od sprzedaży następnych działek będzie musiała Pani odprowadzić podatek VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniach wniosku, podejmowane działania w odniesieniu do terenu, efektem których była oraz będzie sprzedaż poszczególnych działek, związane były i będą z zarządem majątkiem osobistym, a więc nie były prowadzone w ramach działalności gospodarczej, tym samym nie podlegały i nie będą podlegały opodatkowaniu VAT.
2017
3
lis

Istota:
Skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomościach
Fragment:
Wnioskodawca nie prowadził żadnej działalności gospodarczej mającej związek z działkami będącymi przedmiotem sprzedaży. Teren, na którym znajdują się działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, dla działek będących przedmiotem sprzedaży nie wydano i nie ubiegano się o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Na moment złożenia wniosku Wnioskodawca nie dokonywał sprzedaży żadnej z działek. Wnioskodawca nie posiada innych działek przeznaczonych do odsprzedaży. Wnioskodawca nie udostępniał i nie będzie w przyszłości udostępniał działek innym osobom na podstawie umów najmu, dzierżawy, itp. Wnioskodawca nie ponosił i nie będzie ponosił nakładów finansowych na uzbrojenie działek. Wnioskodawca nie podejmował i nie podejmie żadnych działań marketingowych celem odsprzedaży działek. Na moment złożenia wniosku i do czasu sprzedaży działki będące przedmiotem sprzedaży są nieużytkiem. Działki nigdy nie były i nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę na jakąkolwiek działalność. W związku z nabyciem działek Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku. Co do zasady sprzedaż przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
3
lis

Istota:
Brak opodatkowania dostawy niezabudowanych działek gruntu.
Fragment:
Wspólnie z żoną postanowił Pan sprzedać te działki, ale z uwagi na zmiany przepisów odnośnie nabywania nieruchomości rolnych tylko przez rolników, zawężony został krąg odbiorców naszych nieruchomości i tym samym okazało się, że nie mamy szans na zbycie działek. Zamówił Pan wspólnie z żoną u geodety nowy projekt podziału nieruchomości (z wyjątkiem działki leśnej i jednej działki rolnej, której nie planujecie sprzedawać). Geodeta sporządził taki plan - projekt podziału z dnia 18 maja 2017 r. Wójt Gminy wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na mniejsze działki mające obszar ok. 0,1240 ha do ok. 0,2600 ha. W sumie 10 działek podzielono na 21 działek, które będą sprzedane. Ponadto wystąpił Pan wspólnie z żoną i na Państwa wniosek otrzymaliście od Wójta Gminy decyzje z dnia 27 i 28 lutego, 6 marca i 22 marca 2017 r. o warunkach zabudowy. Obejmują one podzielone działki gruntu i wydane zostały dla inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Planujecie Państwo wystawić ofertę sprzedaży tych działek w biurze nieruchomości. Działek nie uzbrajano w żadną infrastrukturę techniczną. Działki nie mają przyłączy wodnych, energetycznych itp. Od roku 2009, tj. od daty zakupu do tej pory działki były użytkowane rolniczo. Zasiewana była kukurydza albo trawa i dokonywane regularne zbiory. Bezpośrednio zasiewem i zbiorem zajmował się sąsiedni rolnik.
2017
1
lis

Istota:
Wnioskodawca dokonując sprzedaży udziału w nieruchomości, stanowiącej dwie działki gruntu nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, a będzie jedynie korzystać z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. W konsekwencji przedmiotowa sprzedaż udziału w nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca w 2006 r. nabył w drodze darowizny udział w 180/1080 części w nieruchomości składającej się z 7 działek na jednej księdze wieczystej. W 2017 r. współwłaściciele znieśli współwłasność w ten sposób, że 11 z nich (w tym Wnioskodawca) stanie się współwłaścicielami dwóch działek, które zamierzają sprzedać jedną umową - jednemu nabywcy. Wnioskodawca stanie się również współwłaścicielem jednej innej działki a pozostałe cztery działki będą miały innych współwłaścicieli. Zniesienie współwłasności nastąpiło bez spłat i dopłat. Wnioskodawcy udziały wyniosą odpowiednio: w dwóch działkach do sprzedaży 23808/154557 w jednej innej działce 30192/110825 Zostaną założone nowe księgi wieczyste. Jedna osobna dla dwóch działek do sprzedaży i osobne do pozostałych. Działki nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę ani innych współwłaścicieli do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej. Nie były przedmiotem umów najmu, dzierżawy, itp. Przed sprzedażą działek nie były i nie będą podejmowane działania takie jak grodzenie, zbrojenie itp. Nie były i nie będą podejmowane działania marketingowe takie jak reklama. Zatem należy stwierdzi, że w przedstawionych we wniosku okolicznościach, Wnioskodawca nie podejmował aktywnych działań w celu sprzedaży nieruchomości, które to wykraczałyby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.
2017
1
lis

Istota:
Transakcje dostawy gruntu nie będą opodatkowane podatkiem VAT, gdyż wskazane transakcje nie będą stanowiły działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym Zainteresowana z tego tytułu, nie wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, Wnioskodawczyni od sprzedaży powyższych działek budowlanych nie będzie zobowiązana zapłacić podatku od towarów i usług.
Fragment:
Ze względów ekonomicznych i praktycznych postanowiła działkę tę podzielić na trzy części, dwie z nich sprzedać, a dom wybudować na trzeciej. Z uwagi na uciążliwość samolotów, co do której Zainteresowana zorientowała się, gdy zaczęła więcej czasu spędzać na działce, podjęła decyzję o rezygnacji z wybudowania sobie domu w tym miejscu i w konsekwencji postanowiła sprzedać wszystkie trzy działki. Sprzedaży pierwszej działki dokonała w grudniu 2016 r. Obecnie planuje sprzedaż pozostałych dwóch działek. Przedmiotem planowanej sprzedaży są działki budowlane, niezabudowane. Wnioskodawczyni dotychczas dokonała podziału działki na trzy części oraz uzyskała decyzję o warunkach zabudowy. Oprócz wskazanych czynności nie zamierza podejmować dodatkowych działań w celu przygotowania działek do sprzedaży tj. uzbrojenie terenu, ogrodzenie, wytyczenie dróg wewnętrznych, czy innych zmierzających do zwiększenia wartości lub atrakcyjności działek. Działki nie były przedmiotem działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej. Nie były przedmiotem najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. Poszukiwanie chętnych na nabycie działek odbywać się będzie przy użyciu „ poczty pantoflowej ”, a jeśli okaże się to nieskuteczne, Zainteresowana rozważy zamieszczenie ogłoszenia lub danie zlecenia uprawnionemu pośrednikowi.
2017
31
paź

Istota:
Brak opodatkowania dostawy wywłaszczonych działek za odszkodowaniem.
Fragment:
Wnioskodawca nie dokonywał wcześniej sprzedaży działek. Wnioskodawca nie poniósł żadnych czynności w celu przygotowania dostawy przedmiotowych działek przed wywłaszczeniem. Wnioskodawca zrezygnował ze zwolnienia z VAT i zrejestrował się jako podatnik VAT od 01.11.2000 r. Działki były nabyte w 1993 roku więc do dnia 31.10.2000 były wykorzystywane do czynności zwolnionych natomiast od dnia 01.11.2000 były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Z tytułu nabycia działki nr 552/2, działki nr 556 oraz działki nr 553 Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Były to działki gruntu rolnego kupione notarialną umową sprzedaży. Od chwili wywłaszczenia zaprzestano wykorzystywania gruntu w działalności rolniczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie postawione w uzupełniniu wniosku). Czy wywłaszczenie rolnika z działek gruntów rolnych przez Samorząd Województwa ... i otrzymanie przez rolnika z tego tytułu odszkodowania od wyżej wymienionej jednostki jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT u rolnika płatnika podatku VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej? Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowy grunt został nabyty jako majątek osobisty w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie zaś z zamiarem jego odsprzedaży.
2017
31
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w działkach.
Fragment:
W wyniku podziału powstanie 18 działek o powierzchni od 0,08 ha do 0,20 ha oraz dwie działki przeznaczone pod obszar obsługi komunikacyjnej. Na terenie położenia działek nie ma również miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie prowadzona jest na nich produkcja roślinna. Po przeprowadzaniu podziału aktualni współwłaściciele zamierzają sprzedać działki powstałe w wyniku podziału. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że nie będzie uzbrajał przedmiotowych działek w infrastrukturę wodno-ściekową oraz elektryczną, a także że nie poniósł i nie zamierza ponosić nakładów związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży, tj. np. ogrodzenia, czynności marketingowych i sprzedażowych. Wnioskodawca zamierza natomiast przekazać wykwalifikowanemu pośrednikowi, który jako przedsiębiorca na własny koszt i ryzyko będzie zamieszczał ogłoszenia w prasie, na własnych stronach www oraz portalach innych podmiotów, wynagradzając te działania prowizją od ewentualnej sprzedaży. Jak wskazał Wnioskodawca wystąpił on o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i na ich podstawie przeprowadził podział działki nr 490/3 w wyniku którego w ewidencji gruntów ujawniły się działki o nr.: 490/4 do 490/14 oznaczone w rejestrze gruntów symbolem użytku R, analogiczną procedurę podziału przeprowadza aktualnie na działce nr 489.
2017
30
paź

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.
Fragment:
Wnioskodawca zbył prawo do działki na podstawie potwierdzonej notarialnie umowy przeniesienia praw do działki. Zgodnie z tą umową nabywca zapłacił Wnioskodawcy kwotę 10 000 zł. W dniu zawarcia umowy zbycia, Wnioskodawca jako działkowicz, miał ograniczone prawo do działki, nie był jej właścicielem, a jedynie miał tytuł prawny do przeniesienia praw do działki, z którego wynikały prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki, zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40, z późn. zm.). Własnością były ruchomości, urządzenia, obiekty i nasadzenia znajdujące się na działce. Odpłatne zbycie znajdujących się na działce nasadzeń, altany, wyposażenia terenu działki związanego trwale z gruntem (tj. ogrodzenia) nastąpiło po upływanie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie i wybudowanie. W umowie zbycia - przeniesienia praw do działki - strony nie określiły odrębnego wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw do działki i odrębnego wynagrodzenia za przeniesienie własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce. W związku z powyższym opisem zadano (...)
2017
30
paź

Istota:
W zakresie uznania planowanej transakcji sprzedaży działek wraz z określonymi czynnościami rozbiórkowymi, jako dostawę niezabudowanych terenów budowlanych podlegającą opodatkowaniu według stawki 23%
Fragment:
Działki 135/17, 135/18, 135/19, 135/20, 135/25 Na działkach o wskazanych numerach znajdują się następujące naniesienia: działka nr 135/17 stanowi teren utwardzony betonem, działka nr 135/18 stanowi teren utwardzony betonem i asfaltobetonem, działka nr 135/19 stanowi teren utwardzony betonem i asfaltobetonem, działka nr 135/20 stanowi teren utwardzony betonem i asfaltobetonem, działka nr 135/25 stanowi teren utwardzony betonem i płytami drogowymi betonowymi, kostką brukową. Północna część wskazanej działki stanowi tereny nieutwardzone zielone. Na wskazanym obszarze znajduje się również plac utwardzony prefabrykowanymi płytami drogowymi, składowisko kruszyw z naniesieniami w postaci betonowych murków oporowych, a także wykonane z kostki betonowej utwardzenie, wykorzystywane jako parking. Działka o numerze 135/18 jest od maja 2000 r. wynajmowana przez Zbywcę, najem jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług. Na utwardzenia znajdujące się na wskazanych działkach nie były czynione nakłady przekraczające 30% ich wartości. Działka 135/26 Działka nr 135/26 stanowi teren utwardzony betonem i asfaltobetonem oraz jest wykorzystywany jako droga i plac; zachodnia część działki stanowi teren nieutwardzony zielony. Część utwardzona tej działki stanowi jedyny dojazd bezpośredni oraz pośredni do działki 135/18. Na powyższe naniesienia były czynione nakłady w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej (koniec inwestycji przypada na 31 lipca 2007 roku).
2017
25
paź

Istota:
Czy umowa przeniesienia praw do działki znajdującej się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Działka była ogrodzona, z altanką w miarę zagospodarowana, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch lat (przed przepisaniem działki) rodzice nie mieli już sił i zdrowia aby na niej pracować. Na działce znajdowało się kilka drzewek i krzewów owocowych. W 2008 r. Wnioskodawczyni wraz mężem zaczęła urządzać działkę po swojemu. Z działki typowo ogrodniczej chcieli zrobić działkę na której można odpocząć i mieć świeże warzywa dla dzieci. Na większej części posiana została trawa, brak nowych nasadzeń, własnymi siłami mąż Wnioskodawczyni na miejscu starej altanki postawił nową, murowaną. Trwało to 7 lat. Od zewnętrznej strony zmienione zostało ogrodzenie. W miejsce starej siatki i furtki zostały założone nowe. W związku z tym, że mąż robił wszystko sam koszty jakie zostały poniesione to zakupiony materiał. Niestety z powodów zdrowotnych Wnioskodawczyni wraz z mężem jest zmuszona przekazać ją komuś innemu. Prawa do działki zdecydował się przejąć kolega męża, który czasami pomagał mężowi. Umowa przekazania praw do działki osobie fizycznej została podpisana 22 maja 2017 r. z podpisami obu stron notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
2017
20
paź

Istota:
Sposób opodatkowania dostawy działek wraz z posadowionymi na nich obiektami.
Fragment:
Z uwagi na powyższe, dostawa działek 219/88 i 219/44 będzie opodatkowana 23% stawką podatku. Przedmiotem dostawy w ramach procedury postępowania upadłościowego opisanej we wniosku będzie również 7 działek niezabudowanych o numerach 219/42, 219/46, 219/47, 219/50, 219/58, 219/65, 219/105 oraz wydzielone w ramach kompleksu 2 działki przeznaczone na pas zieleni i izolacyjny (działka nr 219/9 i 219/10), działka z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną (działka nr 219/73) i 3 działki przeznaczone na teren urządzeń energetycznych (działki nr 219/33, 219/48 i 219/57). Grunty te – jak wynika z wniosku – są nieogrodzone, niezagospodarowane i nie ma na nich żadnych obiektów (ani budynków, ani budowli, ani ich części). W odniesieniu do wymienionych działek nie zostały dotąd wydane decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwoleń na budowę. Według planu zagospodarowania przestrzennego cała kilkuhektarowa powierzchnia, na terenie której wszystkie działki się znajdują przeznaczona jest pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (MN), w tym jedna z działek o numerze 219/105 jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe (MNU). Jak wynika z powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 9 oraz związanego z nim art. 2 pkt 33 ustawy, ze zwolnienia od podatku może korzystać dostawa, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane.
2017
20
paź

Istota:
W zakresie uznania za podatnika podatku VAT podmiotu dokonującego dostawy działek
Fragment:
Wnioskodawca otrzymał decyzję dotyczącą zjazdu z drogi powiatowej na działkę 580/7. Działka z momencie zakupu nie była ogrodzona i do tej chwili żadna z działek nie była grodzona. Nie były też wykonywane żadne przyłącza do żadnej z działek. Na działce 580/7 ostatecznie nie został też wykonany wjazd z drogi powiatowej (ul. ...) pomimo, że podatnik ma zezwalającą na to decyzję. W związku ze zmianą planów życiowych, podatnik nosi się z zamiarem sprzedaży działki 580/6 oraz 580/7. Działka stanowiąca drogę tj. 580/8 zostanie sprzedana/podarowana osobie kupującej działkę 580/6. Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że rok zakupu działki o numerze 580/1 to rok 2007. Działki będące przedmiotem sprzedaży (powstałe z podziału 580/1) nigdy nie były (ani nie są obecnie) wykorzystywane w działalności gospodarczej. Od momentu nabycia były ugorowane. Działki nigdy nie były (ani nie są obecnie) przedmiotem najmu, dzierżawy ani żadnej umowy o podobnym charakterze. Na tę chwilę Wnioskodawca nie planuje wykonywać na działkach żadnych działań. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca zamierza jak najniższym sumptem podjąć próbę sprzedaży działek wskazanych we wniosku. Będzie to polegało przede wszystkim na umieszczeniu tablicy informacyjnej w obrębie działki o zamiarze jej sprzedaży oraz poinformowaniu najbliższych znajomych (rodzina, przyjaciele).
2017
19
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Działki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.