Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Opodatkowanie 23% stawką VAT dostawy nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Działka nr (...) na dzień sprzedaży nie będzie objęta aktualną (obowiązującą) decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego; Działka nr (...) była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, działka nie była przedmiotem żadnej umowy cywilno-prawnej. Na działkę czyniono jedynie nakłady (wycinka drzew, ustalenie granic); Działka została nabyta przez Wnioskodawcę w dniu 18.04.1997r. umową sprzedaży, tak więc nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż przedmiotowej działki podlegać będzie opodatkowaniu VAT, a jeżeli tak to ile będzie wynosić stawka tego podatku? Stanowisko Wnioskodawcy: Mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Wnioskodawca uważa, że sprzedaż działki nr (...) k.m. 1 obręb (...) o pow. 1,0089 ha położonej częściowo w terenie przemysłowym i częściowo w terenie lasów podlegać będzie w całości opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stawka podatku wynosić będzie 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

2018
23
gru

Istota:

Czy dochód ze sprzedaży działek rolnych będzie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT?

Fragment:

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 10 września 2018 r. działki numer: 3121/9 (o pow. 0,63 ha) są sklasyfikowane jako łąki trwałe, grunty orne i grunty pod rowami, działki nr: 3121/10 (o pow. 19,09 ha), nr 3122/18 (o pow. 6,72 ha) są sklasyfikowane jako grunty rolne, działka nr: 3122/20 (o pow. 28.63 ha) sklasyfikowana jako grunty zadrzewione i zakrzewione, łąki trwałe, nieużytki i grunty orne, działka nr: 3122/35 (o pow. 8,82 ha) ma klasyfikację jako lasy (o pow.0,68 ha), łąki trwałe, pastwiska trwałe i grunty orne, działka nr: 1574/1 jest sklasyfikowana jako droga. Spółka ma zamiar sprzedać przedsiębiorcy (czynny podatnik VAT) prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie m.in. wydobywania kruszywa naturalnego dwóch w/w działek nr 3121/9 i 3121/10 a w dalszej przyszłości pozostałe działki. Dla żadnej z wyżej wymienionych działek w całości ani co do ich części nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy dochód ze sprzedaży wymienionych działek będzie zwolniony od podatku dochodowego (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)? Zdaniem Wnioskodawcy, dochód ze sprzedaży każdej z wymienionych w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) działek (nieruchomości) będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
22
gru

Istota:

Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości.

Fragment:

Po wybudowaniu stacji paliw działka była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w całości podatkiem VAT wyłącznie przez spółkę jawną. Użytkowanie działki przez Spółkę odbywało się w ramach umowy dzierżawy z 1998 r., w której Spółka zobowiązała się do pokrywania podatków i kosztów związanych z tą działką w zamian za prawo do korzystania z niej. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać Spółce działkę na której pobudowana jest stacja paliw. Przedmiotem sprzedaży będzie wyłącznie wartość działki, natomiast nakłady na budowę nie będą rozliczane między Wnioskodawcą a kupującą. Wnioskodawca nie dokonywał żadnych nakładów ani czynności na odrolnienie działki. Wszelkie tego typu czynności dokonywała Spółka, która pobudowała stację paliw. Nigdy nie było intencją Wnioskodawcy podwyższenie wartości działki. W zakresie podatku VAT Wnioskodawca składał wniosek o interpretację indywidualną. Na wniosek ten Wnioskodawca uzyskał odpowiedź Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż działki z majątku prywatnego (niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) wykorzystywanej przez spółkę jawną (dzierżawcę) do realizacji swoich celów gospodarczych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działki w opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
17
gru

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy do dostawy prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 353/2 (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

Fragment:

Nie ponoszono wydatków na ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej. niezabudowana działka gruntu nr 353/2, o pow. 1.200 m 2 , będąca w użytkowaniu wieczystym Wnioskodawcy. Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 353/1 i nr 353/2, jak również ww. działki nie są objęte decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działki nr 353/1 i nr 353/2 zostały przejęte przez Wnioskodawcę w wyniku przekształcenia państwowej jednostki organizacyjnej na podstawie Aktu Przekazania, z dnia 1 kwietnia 1992 r. Nabycie z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego działek nr 353/1 i nr 353/2 przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone decyzją Wojewody z dnia 24 lipca 2002 r. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tej nieruchomości, gdyż podstawą nabycia była decyzja administracyjna (a nie zawarta umowa cywilnoprawna). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dostawa działki niezabudowanej nr 353/2 podlegała będzie zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy: Dostawa działki niezabudowanej nr 353/2 podlegała będzie zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

2018
15
gru

Istota:

Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działki będącej we współwłasności małżeńskiej

Fragment:

Na pytanie nr 2 wezwania o treści: „ W jakim celu nabyta w 2012 r. działka została przekształcona na działkę inwestycyjną? ”, Wnioskodawca wskazał - działka została przekształcona na działkę inwestycyjną w celu wybudowania budynku użytkowego z możliwością wynajmu lokali. Na pytanie nr 3 wezwania o treści: „ Z czyjej inicjatywy nastąpiło w 2016 r. przekształcenie działki będącej przedmiotem sprzedaży na działkę inwestycyjną? ”, Wnioskodawca wskazał – wniosek został złożony z inicjatywy Wnioskodawcy. Na pytanie nr 4 wezwania o treści: „ Jakie czynności zostały poczynione w celu przekształcenia nabytej w 2012 r. działki na działkę inwestycyjną? ”, Wnioskodawca wskazał, że został złożony wniosek do planu z inicjatywy Wnioskodawcy do Urzędu Miejskiego w .... Na pytanie nr 5 wezwania o treści: „ Należy podać numer ewidencyjny działki będącej przedmiotem sprzedaży? ”, Wnioskodawca wskazał – nr działki 9/3, położona w miejscowości ... przy ulicy .... Na pytanie nr 6 wezwania o treści: „ Czy działka gruntowa zakupiona w 2012 r. jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jeżeli tak, to należy wskazać jakie jest przeznaczenie działki według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ”, Wnioskodawca wskazał – teren zabudowy usługowej – usługi niepubliczne (1U).

2018
15
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia działek.

Fragment:

Wobec powyższego, w celu właściwego zakwalifikowania skutków działań podjętych przez Wnioskodawcę do właściwego źródła przychodu należy ocenić zamiar, okoliczności i cel działań związanych z planowanym odpłatnym zbyciem nieruchomości (działek), o których mowa we wniosku. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w 1999 r. stał się właścicielem działki rolnej o numerze 244/2, w wyniku darowizny od swoich rodziców, która nastąpiła w formie aktu notarialnego. Przedmiotowa działka weszła w skład prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego. W 2008 r. został opracowany i zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który objął działkę numer 244/2, tj. działkę, którą Wnioskodawca podzielił w późniejszym czasie, bo w 2017 r. - na działki o numerach: od 244/3 do 244/15, o [łącznej] powierzchni około 2,6601 ha, przeznaczonych do sprzedaży, z tym że działka numer 244/10 stanowi drogę wewnętrzną, a działka numer 244/15 - została przeznaczona jako rezerwa na poszerzenie drogi powiatowej. Podział nastąpił zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2008 r. Zgodnie z planem, przedmiotowe działki, a wcześniej działka o numerze 244/2 - stanowią teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną. Do dnia dzisiejszego ww. działki stanowią tereny rolnicze, przeważnie grunty rolne V i VI klasy - są one wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

2018
14
gru

Istota:

Opodatkowania sprzedaży działki gruntu

Fragment:

Jednocześnie w dacie zdarzenia przyszłego (sprzedaży działki gruntu), plan taki może być już uchwalony i może obowiązywać, jak również w dalszym ciągu może nie być uchwalony. Ponadto dla powyższej działki gruntu nie została do chwili obecnej wydana, a w konsekwencji, nie obowiązuje jakakolwiek decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie został również złożony wniosek o wydanie takiej decyzji. Jednocześnie w dacie zdarzenia przyszłego (sprzedaży działki gruntu), decyzja o warunkach zabudowy zarówno może nie być wydana, jak i może być wydana - powyższe bowiem w całości zależy od woli nabywcy nieruchomości, który zawarł ze sprzedającymi umowę przedwstępną sprzedaży działki gruntu - umowa przedwstępna zawarta z nabywcą nie przewiduje przy tym uzyskiwania takiego dokumentu przez żadną ze stron. W konsekwencji, w dacie zdarzenia przyszłego (sprzedaży działki gruntu) możliwe będzie, że do zdarzenia przyszłego dojdzie pomimo że działka gruntu nie będzie objęta zarówno obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W chwili obecnej- zgodnie z wypisem z rejestru gruntów - działka gruntu położona jest na terenach oznaczonych symbolem Lzr-ŁIV, Lzr-ŁV i Lzr-ŁVI, Lzr-RIVb, Lzr-RV, Lzr-RVI, Lzr-RIVz - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, ŁIV, ŁV - łąki trwałe, N - nieużytki, RVIa, RIVb, RVI - grunty orne, W-ŁIV, W-ŁV, W-tVI, W-RIVb, W-RV, W-RVI - grunty pod rowami.

2018
13
gru

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działki.

Fragment:

Okoliczności sprawy wskazują, że Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, nie podejmowała jakichkolwiek czynności zmierzających do podniesienia wartości działek ani żadnych działań marketingowych i reklamowych w stosunku do sprzedaży tych działek. Działka nie była przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, bądź też innej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, działka użytkowana była jako działka rolna przez Wnioskodawczynię i jej małżonka. Jak wynika z opisu sprawy w stosunku do działki zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, według którego działka stanowić będzie teren działki przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe (Wnioskodawczyni ani mąż nie wnioskowali o ustanowienie tego planu). Wobec powyższych okoliczności, należy uznać, że sprzedaż przedmiotowej działki nie będzie stanowić działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności Wnioskodawczyni w przedmiocie sprzedaży tej działki, która to aktywność byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego - stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności). W konsekwencji, w niniejszej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać Wnioskodawczynię za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

2018
12
gru

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działek gruntu wykorzystywanych w działalności rolniczej przez podatnika VAT.

Fragment:

W 2017 r. ww. działkę Wnioskodawca podzielił na mniejsze (nr od 244/3 do 244/15) i zamierza je zbyć. Działki te, pomimo dokonanego podziału, w dalszym ciągu stanowią składnik gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy i są wykorzystywane na cele związane z prowadzeniem działalności rolniczej Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego. Teren ten nie jest przedmiotem najmu, dzierżawy ani innej umowy o podobnym charakterze. W 2008 r. został opracowany i zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który objął działkę numer 244/2, tj. działkę, którą Wnioskodawca podzielił. Zgodnie z tym planem przedmiotowe działki, a wcześniej działka o numerze 244/2 - stanowią teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną, przy czym działka numer 244/10 stanowi drogę wewnętrzną, a działka numer 244/15 rezerwę na poszerzenie drogi powiatowej. Z opisu sprawy wynika, że działki, które Wnioskodawca zamierza zbyć, wykorzystywane były i są w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (gospodarstwie rolnym), w związku z którą Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Powyższe okoliczności wskazują, że przedmiotowe działki stanowią składnik majątkowy służący prowadzeniu działalności gospodarczej, którą – w rozumieniu ustawy – jest również działalność rolnicza.

2018
12
gru

Istota:

W zakresie braku opodatkowania sprzedaży działek wydzielonych w drodze darowizny z gospodarstwa rolnego

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych. W wyniku darowizny od matki, dokonanej aktem notarialnym z dnia 8 września 1998 r. Wnioskodawca otrzymał gospodarstwo rolne z zabudowaniami. Z chwilą przekazania gospodarstwa po dzień dzisiejszy opłacał podatek rolny. Pole orne zostało przekwalifikowane i Wnioskodawca dokonał podziału na mniejsze działki oraz wydzielenia gruntu pod drogi dojazdowe zgodnie z obowiązkiem prawnym i z zamiarem sprzedaży. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży działek Wnioskodawca zamierza przeznaczyć na remont domu, cele osobiste - podniesie poziomu życia na emeryturze. Wnioskodawca zaznacza, że działki nie są uzbrojone, a wydzielony grunt pod drogę nie został utwardzony. Wnioskodawca nie prowadzi działalności w zakresie obrotu nieruchomościami, nie będzie prowadził działań marketingowych, jakie wykorzystywane są przez handlowców. Działki będzie sprzedawał okazjonalnie, w zależności od potrzeb. Jego działania nie będą wykraczały poza zwykły zarząd majątkiem prywatnym. Sprzedaż działek Wnioskodawca traktuje jako wyprzedaż majątku osobistego. Pismem z 18 listopada 2018 r. Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy następująco: Wnioskodawca nie był i nie jest rolnikiem ryczałtowym.

2018
12
gru

Istota:

Opodatkowanie udziału we współwłasności nieruchomości.

Fragment:

Przykładowo zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy zawartego w interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2015 r. ( ITPP2/4512-97/15/EB ) „ (...) jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. działek gruntu), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Analiza okoliczności sprawy oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że mimo, że grunty spełniają definicję towarów zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, z okoliczności niniejszej sprawy nie wynika, że dokonując zbycia ww. działek gruntu, będzie Pan działał w charakterze handlowca. Co prawda dokonał Pan podziału nabytego gruntu na dwie działki, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zamieścił ogłoszenia o sprzedaży ww. działek, jednak – jak wskazał Pan we wniosku – nie nabył tego gruntu w celu odprzedaży lecz na cele osobiste (budowa domu na jednej działce oraz przekazanie drugiej działki synowi). Z uwagi jednak na zmianę planów życiowych podjął Pan decyzję o sprzedaży tego gruntu. Poza ww. czynnościami nie podejmował Pan innych zorganizowanych czynności charakterystycznych dla handlowca, mających na celu przygotowanie ww. działek do zbycia (np. wykonanie przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, energetycznych) zatem do ich zbycia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania.

2018
8
gru

Istota:

Obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu sprzedaży działek.

Fragment:

Wnioskodawca nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie jest i nigdy nie był rolnikiem ryczałtowym, nie jest podatnikiem VAT, nigdy nie był płatnikiem podatku VAT. (...) Wnioskodawca jest od 1996 r. właścicielem działek o numerach 86/40, 86/41, 86/42, 86/43, 86/44, 86/45, 85/50 oraz 86/51 położonych w (...), które są uprawiane rolniczo (uprawia sąsiad grzecznościowo, bez zapłaty i Wnioskodawca nie ma żadnych korzyści z tego tytułu oraz nie posiada umowy dzierżawy z sąsiadem) i działki te nigdy nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej. Dla działek tych Gmina (...) wydała decyzje o warunkach zabudowy, a obecnie wbrew woli Wnioskodawcy został uchwalony plan miejscowy zapisany uchwałą Gminy (...) z przeznaczeniem tych działek pod aktywizację gospodarczą. Wnioskodawca nie zamierza ponieść żadnych nakładów w celu przygotowania działek do sprzedaży. W ostatnich 3 latach Wnioskodawca sprzedał działki o numerach 86/46, 86/48, 86/55, 86/56, 86/47, 86/53, 86/54, 86/52 z przeznaczeniem pod aktywizację gospodarczą i nie płacił podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedając którąś z działek, o których mowa powyżej, Wnioskodawca musi zapłacić podatek VAT według obecnie obowiązujących przepisów prawa? Zdaniem Wnioskodawcy, w tym przypadku nie zachodzi obowiązek opłaty podatku VAT, ponieważ działki te pochodzą z majątku osobistego Wnioskodawcy.

2018
8
gru

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działki.

Fragment:

Z kolei uchwalenie przez Miasto warunku zachowania 80% powierzchni przedmiotowej działki jako „ teren zielony wolny od jakichkolwiek urządzeń ” nie zmienia jej przeznaczenia, a jest jedynie dodatkowym warunkiem ograniczającym zabudowę. Zauważyć należy, że analiza ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku VAT obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Elementem, który determinuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy zbyciu gruntów jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane. Ewentualna możliwość wznoszenia obiektów co prawda uzupełnia podstawową funkcję gruntu, to jednak nie zmienia faktu, że samo dopuszczenie wybudowania wskazanych obiektów oznacza, że działka ta stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę. Mając zatem na uwadze, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki dopuszcza lokalizację budynków sportowo-rekreacyjnych, gastronomicznych, urządzeń rekreacyjno-plenerowych, dróg pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów, itp., należy stwierdzić, że działka ta stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę, zatem jest terenem budowlanym określonym w art. 2 pkt 33 ustawy, a tym samym jego dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

2018
8
gru

Istota:

Nie uznania planowanej czynności sprzedaży działki za czynność podlegającą opodatkowaniu

Fragment:

Zainteresowani nie podjęli żadnych działań mających na celu zmianę przeznaczenia działek. W przeszłości nieruchomość ta nie była wynajmowana bądź wydzierżawiana. W 2017 r. Zainteresowani wystąpili o podział działki 37 na mniejsze zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym samym roku do Zainteresowanych zgłosił się przedstawiciel firmy D. zainteresowany zakupem jednej z działek. Fakt posiadania kolejnych działek, nie oznacza, że w najbliższym czasie zostaną one sprzedane, Zainteresowani nie podejmują w tym celu żadnych zorganizowanych działań marketingowych. Zainteresowani nie podejmowali też ingerencji w strukturę gruntów (jak np. uzbrojenie terenu, zaopatrzenie działki w niezbędne media, przesunięcie słupa energetycznego) celem późniejszej sprzedaży działek. Wątpliwości Wnioskodawców dotyczą kwestii czy, planowana sprzedaż działki będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Analiza sprawy w kontekście powołanych przepisów oraz wyroku TSUE z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10 prowadzi do wniosku, że sprzedaż przedmiotowej działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest przesłanek, aby w związku z tą transakcją uznać Zainteresowanych za podatników tego podatku.

2018
6
gru

Istota:

Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości z rozpoczętą budową hali.

Fragment:

(...) działki będącej przedmiotem sprzedaży istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z tymże planem działka jest przeznaczona pod zabudowę, dla przedmiotowej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ponieważ działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z kolei w uzupełnieniu wniosku z dnia 20 listopada 2018 r. Wnioskodawca poinformował, że: właścicielem działki są osoby fizyczne, zaś właścicielem nakładów - hali w budowie, jest spółka cywilna, która finansowała te nakłady, przed sprzedażą działki wraz z halą na rzecz nabywcy nie nastąpi rozliczenie nakładów między Wnioskodawcami a spółką cywilną, Zainteresowani dokonają sprzedaży działki wraz z halą w budowie. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że nakłady stanowią część składową gruntu - własność osób fizycznych, które są właścicielami nieruchomości stosownie do wyrażonej w przepisie art. 47 Kodeksu cywilnego zgodnie, z którym część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.