Działki | Interpretacje podatkowe

Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży działki
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca ma ustanowić dla przyszłego nabywcy służebność dojazdu przez działki o nr 332 i 374, która to następnie zostanie przyporządkowana do działki nr 374 (Wnioskodawca planuje jej nabycie). Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że: Działka nr 331 została nabyta przez Podatnika w drodze darowizny w 1984r. Do 2005 r. na części działki przeznaczonej do sprzedaży Podatnik prowadził działalność gospodarczą wspólnie z żoną, przy czym była to tzw. „ spółka małżeńska ”, w której podatnikiem VAT była żona Aneta S.. Jako rolnik Wnioskodawca użytkował działkę przed 1990 r. Przedmiotem sprzedaży jest część działki nr 331. Część działki nr 331 przeznaczona do sprzedaży nie była przedmiotem najmu, dzierżawy lub czynności o podobnym charakterze. Przedmiotowa nieruchomość została ogrodzona przez Podatnika w latach 1990-91. Czynności tej wówczas nie towarzyszył zamiar jej sprzedaży. Wnioskodawca nigdy jej nie zbroił, ani nie prowadził działań marketingowych celem zachęcenia potencjalnego nabywcy do nabycia W 2010 r. Podatnik sprzedał nieruchomość rolną i nie był z tego tytułu podatnikiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca w planowanej (...)
2018
23
lut

Istota:
W związku z planowaną sprzedażą działek 13/3 i 13/5 Wnioskodawczyni i jej córki nie będą działały w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT, a zatem sprzedaż przez Wnioskodawczynię i jej córki przedmiotowych działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, to nie można uznać, że przy dokonywaniu sprzedaży przedmiotowego gruntu Wnioskodawczyni i jej córki będą działać jako podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Całokształt okoliczności, ich zakres, stopień zaangażowania wskazuje, że działania te należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Skutkiem tego, z tytułu planowanej sprzedaży przedmiotowych działek nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT.
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Od roku 1982 Wnioskodawczyni wraz z córkami są współwłaścicielkami dwóch działek nr 13/3 i 13/5. W chwili nabycia aż do roku 2000 działki te wchodziły w skład jednej nieruchomości, nabytej przez Wnioskodawczynię i córki drogą spadku. Konieczność budowy drogi publicznej spowodowała podział nieruchomości na 3 działki, z czego środkowa 13/4 została kupiona przez gminę i stanowi obecnie drogę publiczną. W chwili obecnej Wnioskodawczyni wraz z córkami posiada 2 działki przedzielone ulicą. Działki te są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod aktywność gospodarczą. Ponieważ Wnioskodawczyni z córkami mieszka na stałe w Austrii zamierza w najbliższym czasie sprzedać działki 13/3 i 13/5. W piśmie uzupełniającym złożony wniosek Wnioskodawczyni poinformowała, że: nie wie co kupujący (ewentualni) na tej działce będą robić, czy budować, działki nie są i nie były przedmiotem najmu czy dzierżawy, nigdy działki nie były udostępnione odpłatnie osobom trzecim, działki są własnością Wnioskodawczyni i córek i do niczego tych działek nie wykorzystują, nie były i nie będą podejmowane żadne czynności z zaangażowaniem własnych środków finansowych, Wnioskodawczyni i córki nie podejmują żadnych działań marketingowych i nie będą podejmować.
2018
23
lut

Istota:
Czy sprzedaż tych działek będzie obciążona podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
W dniu 17 czerwca 2008 r. nabył Pan działkę położoną w miejscowości O. oznaczoną jako działka nr ew. 239/1. Działkę tą stanowiły użytki rolne o powierzchni 0,8873 ha. Z tytułu posiadania tej działki opłacał Pan podatek rolny. Uchwałą nr ... Rady Gminy w Ł. z dnia .... na wniosek poprzedniego właściciela nieruchomości przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w O., działka nr ewidencyjny 239/1. Uchwałą Rady Gminy Ł. nr ... z dnia .... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w O. - działka nr ewidencyjny 239/1 został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w O., działka nr ewidencyjny 239/1. Decyzją Wójta Gminy Ł. z dnia ..., Nr ... uprawomocnioną w dniu .... zatwierdzony został plan podziału nieruchomości położonej w obrębie O. gmina Ł., polegający na podziale działki nr 239/1 na osiem działek budowlanych. Obecnie zamierza Pan sprzedać osiem działek. Trudno jest Panu określić, w jakim czasie to nastąpi. Działkę tą kupił Pan od osoby fizycznej, nie była ona nigdy przeznaczona, bądź wykorzystywana w działalności gospodarczej, przez Pana oraz poprzedniego właściciela.
2018
21
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych.
Fragment:
Wzajemne usytuowanie poszczególnych działek określa Załącznik nr 1. Ponadto, pismem z dnia 23 stycznia 2018 r. wniosek uzupełniono o następujące informacje: Przedmiotem zapytania nr 3 zawartego we wniosku z dnia 14 listopada 2017 r. jest 5 działek niezabudowanych o następujących nr działek: działka nr 1270/1 o powierzchni 0,0247 ha, działka nr 1271/1 o powierzchni 0,0021 ha, działka nr 1271/2 o powierzchni 0,0119 ha, działka nr 1272/3 o powierzchni 0,0783 ha, działka nr 1272/4 o powierzchni 0,1298 ha. Działki nr 1271/1, nr 1271/2 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka nr 1272/3 objęta jest w części miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i w tym zakresie przeznaczona została pod tereny zabudowy mieszkalnej, dla pozostałej części działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działka nr 1272/4 objęta jest w części miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i w tym zakresie przeznaczona została pod tereny zabudowy mieszkalnej, dla pozostałej części działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działka nr 1270/1 nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie została dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2018
21
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
Fragment:
Wnioskodawca wspólnie z dwoma pozostałymi współwłaścicielami, jako współwłaściciele tej działki o nr geodezyjnym 54/1 i o pow. 2 ha 5580 m 2 – złożyli w dniu 13 lipca 2012 r. do Wójta Gminy wspólny wniosek o zatwierdzenie podziału tej nieruchomości. Projekt podziału opracował geodeta, a Wójt Gminy Decyzją z dnia 31 lipca 2012 r. zatwierdził podział działki oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 54/1 o pow. 2 ha 5580 m 2 na dwadzieścia dwie (22) działki, w tym 3 działki zostały przeznaczone pod drogę gminną, a 1 działka została przeznaczona pod drogę wewnętrzną. Z tych pozostałych 18 działek w wyniku sądowego zniesienie współwłasności nieruchomości tej działki gruntu o nr geodezyjnym 54/1, o pow. 2 ha 5580 m 2 przyznano na własność Wnioskodawcy sześć (6) działek oznaczonych numerami: działkę nr 54/24 o pow. 0,1188 ha, działkę nr 54/ 25 o pow. 0,1002 ha, działkę nr 54/31 o pow. 0,1222 ha, działkę nr 54/37 o pow. 0,1144 ha, działkę nr 54/39 o pow. 0,1130 ha, działkę nr 54/41 o pow. 0,1135 ha – bez wzajemnych dopłat. Wnioskodawca oraz pozostali dwaj współwłaściciele działki o nr geodezyjnym 54/1, o pow. 2 ha 5580 m 2 wspólnie po 1/3 ponieśli koszty opracowania projektu podziału tej działki wykonanego przez geodetę.
2018
21
lut

Istota:
W sytuacji kiedy sprzedawca i kupujący będą zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i złożą oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT w stosunku do przedmiotowej nieruchomości, której dostawa podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT to przedmiotowa dostawa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według właściwej stawki podatku VAT.
Fragment:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta przedmiotowa działka leży na terenie oznaczonym symbolem: B2.MW-14 - zabudowa mieszkaniowa, usługi nieuciążliwe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dostawa wskazanej w stanie faktycznym działki zabudowanej nr 709 będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Spółki dostawa wskazanej w stanie faktycznym działki zabudowanej nr 709 korzystała będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Uzasadnienie Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) - dalej: ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W rozumieniu ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). W myśl art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów.
2018
21
lut

Istota:
Skutki podatkowe zbycia praw do działki.
Fragment:
Natomiast, z dniem 19 stycznia 2014 r. prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki) ustanowione na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, przekształca się – w myśl art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych – w prawo do działki w rozumieniu tej ustawy, ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki (art. 27 ust. 2 ww. ustawy). Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się, w myśl art. 28 ust. 1 obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe.
2018
21
lut

Istota:
Brak jest przesłanek pozwalających uznać Wnioskodawczynię za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym Wnioskodawczyni dokonując sprzedaży 5 działek nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT, a będzie jedynie korzystała z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. W konsekwencji transakcja sprzedaży nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Na skutek działań Urzędu Gminy w 2010 r. sześć z siedmiu części tej działki zostało skompensowane z działka sąsiada. Następnie skompensowana działka została ponownie podzielona na działki budowlane. Wnioskodawczyni wraz z rodzeństwem otrzymała w drodze zamiany sześć takich działek. W grudniu 2017 r. Wnioskodawczyni sprzedała jedną z tych działek. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać również następne 5 działek, których jest współwłaścicielem. Działki nie są użytkowane przez Wnioskodawczynię, na działkach nie była i nie jest prowadzona działalność gospodarcza jak i działalność rolnicza. Od dnia otrzymania spadku na działkach nie były dokonywane żadne działania. Działki nie były i nie są przedmiotem najmu, ani dzierżawy. Wnioskodawczyni nie dokonywała działań marketingowych, a w szczególności takich jak założenie linii energetycznej, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Działki są nieuzbrojone i nieogrodzone. Wnioskodawczyni w przeszłości nie sprzedawała innych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej transakcji sprzedaży działek. Analiza sprawy w kontekście powołanych przepisów oraz wyroków TSUE z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10 prowadzi do wniosku, że sprzedaż 5 działek, których Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest przesłanek, aby w związku z tą transakcją uznać Wnioskodawczynię za podatnika tego podatku.
2018
17
lut

Istota:
1. Czy od zawartej umowy sprzedaży działki nr 157 należy odprowadzić podatek dochodowy?
2. Czy od zawartej umowy sprzedaży działki nr 57 należy odprowadzić podatek dochodowy?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 9 grudnia 2014 r. w drodze darowizny Wnioskodawca nabył od córki: działkę nr 157, stanowiącą grunty orne o klasoużytkach: R IVa (1,2200 ha), R IVb (0,8700 ha) oraz R V (0,2300 ha), co stanowiło łącznie 2,3200 ha; działkę nr 57, stanowiącą: grunty orne R IVa, łąki trwałe Ł III, grunty rolne zabudowane Br – R IVa, o łącznej powierzchni 0,5900 ha. Poza ww. darowanymi działkami, Wnioskodawca jest również właścicielem działki nr 59, o powierzchni 0,4600 ha, stanowiącej grunty orne oraz grunty orne zabudowane. Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 3,3700 ha, które jest przez Niego uprawiane. Wnioskodawca wraz z żoną byli jedynymi właścicielami działki nr 157 i nr 57. Wnioskodawca ze swoją żoną nie posiada rozdzielności majątkowej. W dniu 30 listopada 2017 r. została zbyta działka nr 157. Kupujący jest rolnikiem powyżej 5 lat i posiada powyżej 11 ha gruntów rolnych, a zakupiona działka powiększyła jego gospodarstwo rolne. W dniu 5 stycznia 2018 r. została zbyta działka nr 57. Kupujący jest rolnikiem poniżej 5 lat, a powyżej 3 lat i posiada poniżej 11 ha gruntów rolnych, a zakupiona działka powiększyła jego gospodarstwo rolne. Ww. działki weszły w skład gospodarstw rolnych kupujących, którzy oświadczyli, że zakupione działki nie zmienią swojego charakteru rolnego. Odpłatne zbycie działek nie nastąpiło wskutek wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
17
lut

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 401/71.
Fragment:
De facto działki nie były faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę - dbał o nie jako właściciel kosząc trawę na tych działkach. W przeszłości działki były wykorzystywane jako pastwiska. Działki nie były i nie są wykorzystywane w okresie ostatnich 6 lat wykorzystywane w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o VAT. W okresie od 2012 r. Wnioskodawca zawarł jedną transakcję dotyczącą obrotu nieruchomościami - w dniu 3 grudnia 2015 r. dokonał zamiany nieruchomości - działki ewidencyjne 492 i 493 o pow. 0,525 ha (zakwalifikowane jako pastwiska trwałe, grunty orne oraz lasy) położone w K zamienił na działkę 399/82 o pow. 0,0999h (stanowiących ok. 50 m2 teren zielni, 20 m2 droga wewnętrzna, 150 m2 las, reszta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). W związku z zamianą Wnioskodawca otrzymał dopłatę. Zamiana była dokonywana w związku z faktem, iż nabyta działka leżała w dogodnym położeniu do jego własnych działek i w ten sposób Wnioskodawca uzyskiwał spójną i nieruchomość. Transakcja ta nie dotyczyła żadnej z działek obecnie przeznaczonych do sprzedaży. Transakcja nie podlegała pod podatek VAT i Wnioskodawca nie rozliczał w związku z tą transakcją podatku VAT i nie składał zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
2018
15
lut

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 401/69.
Fragment:
De facto działki nie były faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę - dbał o nie jako właściciel kosząc trawę na tych działkach. W przeszłości działki były wykorzystywane jako pastwiska. Działki nie były i nie są wykorzystywane w okresie ostatnich 6 lat wykorzystywane w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o VAT. W okresie od 2012 r. Wnioskodawca zawarł jedną transakcję dotyczącą obrotu nieruchomościami - w dniu 3 grudnia 2015 r. dokonał zamiany nieruchomości - działki ewidencyjne 492 i 493 o pow. 0,525 ha (zakwalifikowane jako pastwiska trwałe, grunty orne oraz lasy) położone w K zamienił na działkę 399/82 o pow. 0,0999h (stanowiących ok. 50 m2 teren zielni, 20 m2 droga wewnętrzna, 150 m2 las, reszta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). W związku z zamianą Wnioskodawca otrzymał dopłatę. Zamiana była dokonywana w związku z faktem, iż nabyta działka leżała w dogodnym położeniu do jego własnych działek i w ten sposób Wnioskodawca uzyskiwał spójną i nieruchomość. Transakcja ta nie dotyczyła żadnej z działek obecnie przeznaczonych do sprzedaży. Transakcja nie podlegała pod podatek VAT i Wnioskodawca nie rozliczał w związku z tą transakcją podatku VAT i nie składał zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
2018
15
lut

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 401/66.
Fragment:
De facto działki nie były faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę - dbał o nie jako właściciel kosząc trawę na tych działkach. W przeszłości działki były wykorzystywane jako pastwiska. Działki nie były i nie są wykorzystywane w okresie ostatnich 6 lat wykorzystywane w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o VAT. W okresie od 2012 r. Wnioskodawca zawarł jedną transakcję dotyczącą obrotu nieruchomościami - w dniu 3 grudnia 2015 r. dokonał zamiany nieruchomości - działki ewidencyjne 492 i 493 o pow. 0,525 ha (zakwalifikowane jako pastwiska trwałe, grunty orne oraz lasy) położone w K zamienił na działkę 399/82 o pow. 0,0999h (stanowiących ok. 50 m2 teren zielni, 20 m2 droga wewnętrzna, 150 m2 las, reszta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). W związku z zamianą Wnioskodawca otrzymał dopłatę. Zamiana była dokonywana w związku z faktem, iż nabyta działka leżała w dogodnym położeniu do jego własnych działek i w ten sposób Wnioskodawca uzyskiwał spójną i nieruchomość. Transakcja ta nie dotyczyła żadnej z działek obecnie przeznaczonych do sprzedaży. Transakcja nie podlegała pod podatek VAT i Wnioskodawca nie rozliczał w związku z tą transakcją podatku VAT i nie składał zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
2018
15
lut

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 401/68.
Fragment:
De facto działki nie były faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę - dbał o nie jako właściciel kosząc trawę na tych działkach. W przeszłości działki były wykorzystywane jako pastwiska. Działki nie były i nie są wykorzystywane w okresie ostatnich 6 lat wykorzystywane w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o VAT. W okresie od 2012 r. Wnioskodawca zawarł jedną transakcję dotyczącą obrotu nieruchomościami - w dniu 3 grudnia 2015 r. dokonał zamiany nieruchomości - działki ewidencyjne 492 i 493 o pow. 0,525 ha (zakwalifikowane jako pastwiska trwałe, grunty orne oraz lasy) położone w K zamienił na działkę 399/82 o pow. 0,0999h (stanowiących ok. 50 m2 teren zielni, 20 m2 droga wewnętrzna, 150 m2 las, reszta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). W związku z zamianą Wnioskodawca otrzymał dopłatę. Zamiana była dokonywana w związku z faktem, iż nabyta działka leżała w dogodnym położeniu do jego własnych działek i w ten sposób Wnioskodawca uzyskiwał spójną i nieruchomość. Transakcja ta nie dotyczyła żadnej z działek obecnie przeznaczonych do sprzedaży. Transakcja nie podlegała pod podatek VAT i Wnioskodawca nie rozliczał w związku z tą transakcją podatku VAT i nie składał zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
2018
15
lut

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 401/62.
Fragment:
De facto działki nie były faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę - dbał o nie jako właściciel kosząc trawę na tych działkach. W przeszłości działki były wykorzystywane jako pastwiska. Działki nie były i nie są wykorzystywane w okresie ostatnich 6 lat wykorzystywane w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o VAT. W okresie od 2012 r. Wnioskodawca zawarł jedną transakcję dotyczącą obrotu nieruchomościami - w dniu 3 grudnia 2015 r. dokonał zamiany nieruchomości - działki ewidencyjne 492 i 493 o pow. 0,525 ha (zakwalifikowane jako pastwiska trwałe, grunty orne oraz lasy) położone w K zamienił na działkę 399/82 o pow. 0,0999h (stanowiących ok. 50 m2 teren zielni, 20 m2 droga wewnętrzna, 150 m2 las, reszta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). W związku z zamianą Wnioskodawca otrzymał dopłatę. Zamiana była dokonywana w związku z faktem, iż nabyta działka leżała w dogodnym położeniu do jego własnych działek i w ten sposób Wnioskodawca uzyskiwał spójną i nieruchomość. Transakcja ta nie dotyczyła żadnej z działek obecnie przeznaczonych do sprzedaży. Transakcja nie podlegała pod podatek VAT i Wnioskodawca nie rozliczał w związku z tą transakcją podatku VAT i nie składał zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
2018
15
lut

Istota:
Czy w opisanej sytuacji uzyskane ze sprzedaży działek przychody podlegają opodatkowaniu stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i z uwagi na upływ 8 lat od nabycia Zainteresowani nie zapłacą podatku dochodowego?
Fragment:
Żeby wybrnąć z tej sytuacji musieli dokonać kolejnego podziału, tak aby działki były mniejsze. Zamówili zatem u geodety nowy projekt podziału nieruchomości (z wyjątkiem działki leśnej i jednej działki rolnej, której nie planują sprzedawać). Geodeta sporządził plan-projekt podziału z dnia 18 maja 2017 r. Wójt gminy wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na mniejsze działki mające obszar ok. 0,1240 ha do ok. 0,2600 ha. W wyniku nowego podziału z 10 pierwotnych działek uzyskali ogółem 21 działek. Ponadto wystąpili i na ich wniosek otrzymali od wójta gminy decyzje o warunkach zabudowy. Są to decyzje z dnia 27 lutego 2017 r., z dnia 28 lutego 2017 r., z dnia 6 marca 2017 r. i z dnia 22 marca 2017 r. Obejmują one podzielone działki gruntu i wydane zostały dla inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zainteresowani wystawili ofertę sprzedaży tych działek w biurze nieruchomości, żeby dotrzeć do nabywców. Działek nie uzbrajali w żadną infrastrukturę techniczną. Działki nie mają przyłączy wodnych, energetycznych itp. Od 2009 r., tj. od daty zakupu, do tej pory działki były użytkowane rolniczo. Zasiewana była kukurydza albo trawa i dokonywane regularne zbiory.
2018
15
lut

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 401/60.
Fragment:
De facto działki nie były faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę - dbał o nie jako właściciel kosząc trawę na tych działkach. W przeszłości działki były wykorzystywane jako pastwiska. Działki nie były i nie są wykorzystywane w okresie ostatnich 6 lat wykorzystywane w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o VAT. W okresie od 2012 r. Wnioskodawca zawarł jedną transakcję dotyczącą obrotu nieruchomościami - w dniu 3 grudnia 2015 r. dokonał zamiany nieruchomości - działki ewidencyjne 492 i 493 o pow. 0,525 ha (zakwalifikowane jako pastwiska trwałe, grunty orne oraz lasy) położone w K zamienił na działkę 399/82 o pow. 0,0999h (stanowiących ok. 50 m2 teren zielni, 20 m2 droga wewnętrzna, 150 m2 las, reszta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). W związku z zamianą Wnioskodawca otrzymał dopłatę. Zamiana była dokonywana w związku z faktem, iż nabyta działka leżała w dogodnym położeniu do jego własnych działek i w ten sposób Wnioskodawca uzyskiwał spójną i nieruchomość. Transakcja ta nie dotyczyła żadnej z działek obecnie przeznaczonych do sprzedaży. Transakcja nie podlegała pod podatek VAT i Wnioskodawca nie rozliczał w związku z tą transakcją podatku VAT i nie składał zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
2018
15
lut

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 399/39.
Fragment:
De facto działki nie były faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę - dbał o nie jako właściciel kosząc trawę na tych działkach. W przeszłości działki były wykorzystywane jako pastwiska. Działki nie były i nie są wykorzystywane w okresie ostatnich 6 lat wykorzystywane w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o VAT. W okresie od 2012 r. Wnioskodawca zawarł jedną transakcję dotyczącą obrotu nieruchomościami - w dniu 3 grudnia 2015 r. dokonał zamiany nieruchomości - działki ewidencyjne 492 i 493 o pow. 0,525 ha (zakwalifikowane jako pastwiska trwałe, grunty orne oraz lasy) położone w K zamienił na działkę 399/82 o pow. 0,0999h (stanowiących ok. 50 m2 teren zielni, 20 m2 droga wewnętrzna, 150 m2 las, reszta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). W związku z zamianą Wnioskodawca otrzymał dopłatę. Zamiana była dokonywana w związku z faktem, iż nabyta działka leżała w dogodnym położeniu do jego własnych działek i w ten sposób Wnioskodawca uzyskiwał spójną i nieruchomość. Transakcja ta nie dotyczyła żadnej z działek obecnie przeznaczonych do sprzedaży. Transakcja nie podlegała pod podatek VAT i Wnioskodawca nie rozliczał w związku z tą transakcją podatku VAT i nie składał zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
2018
15
lut

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 416/20.
Fragment:
De facto działki nie były faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę - dbał o nie jako właściciel kosząc trawę na tych działkach. W przeszłości działki były wykorzystywane jako pastwiska. Działki nie były i nie są wykorzystywane w okresie ostatnich 6 lat wykorzystywane w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o VAT. W okresie od 2012 r. Wnioskodawca zawarł jedną transakcję dotyczącą obrotu nieruchomościami - w dniu 3 grudnia 2015 r. dokonał zamiany nieruchomości - działki ewidencyjne 492 i 493 o pow. 0,525 ha (zakwalifikowane jako pastwiska trwałe, grunty orne oraz lasy) położone w K zamienił na działkę 399/82 o pow. 0,0999h (stanowiących ok. 50 m2 teren zielni, 20 m2 droga wewnętrzna, 150 m2 las, reszta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). W związku z zamianą Wnioskodawca otrzymał dopłatę. Zamiana była dokonywana w związku z faktem, iż nabyta działka leżała w dogodnym położeniu do jego własnych działek i w ten sposób Wnioskodawca uzyskiwał spójną i nieruchomość. Transakcja ta nie dotyczyła żadnej z działek obecnie przeznaczonych do sprzedaży. Transakcja nie podlegał pod podatek VAT i Wnioskodawca nie rozliczał w związku z tą transakcją podatku VAT i nie składał zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
2018
15
lut

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 11284/3.
Fragment:
De facto działki nie były faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę - dbał o nie jako właściciel kosząc trawę na tych działkach. W przeszłości działki były wykorzystywane jako pastwiska. Działki nie były i nie są wykorzystywane w okresie ostatnich 6 lat wykorzystywane w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o VAT. W okresie od 2012 r. Wnioskodawca zawarł jedną transakcję dotyczącą obrotu nieruchomościami - w dniu 3 grudnia 2015 r. dokonał zamiany nieruchomości - działki ewidencyjne 492 i 493 o pow. 0,525 ha (zakwalifikowane jako pastwiska trwałe, grunty orne oraz lasy) położone w K zamienił na działkę 399/82 o pow. 0,0999h (stanowiących ok. 50 m2 teren zielni, 20 m2 droga wewnętrzna, 150 m2 las, reszta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). W związku z zamianą Wnioskodawca otrzymał dopłatę. Zamiana była dokonywana w związku z faktem, iż nabyta działka leżała w dogodnym położeniu do jego własnych działek i w ten sposób Wnioskodawca uzyskiwał spójną i nieruchomość. Transakcja ta nie dotyczyła żadnej z działek obecnie przeznaczonych do sprzedaży. Transakcja nie podlegała pod podatek VAT i Wnioskodawca nie rozliczał w związku z tą transakcją podatku VAT i nie składał zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
2018
15
lut

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 11284/2.
Fragment:
De facto działki nie były faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę - dbał o nie jako właściciel kosząc trawę na tych działkach. W przeszłości działki były wykorzystywane jako pastwiska. Działki nie były i nie są wykorzystywane w okresie ostatnich 6 lat wykorzystywane w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o VAT. W okresie od 2012 r. Wnioskodawca zawarł jedną transakcję dotyczącą obrotu nieruchomościami - w dniu 3 grudnia 2015 r. dokonał zamiany nieruchomości - działki ewidencyjne 492 i 493 o pow. 0,525 ha (zakwalifikowane jako pastwiska trwałe, grunty orne oraz lasy) położone w K zamienił na działkę 399/82 o pow. 0,0999h (stanowiących ok. 50 m2 teren zielni, 20 m2 droga wewnętrzna, 150 m2 las, reszta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). W związku z zamianą Wnioskodawca otrzymał dopłatę. Zamiana była dokonywana w związku z faktem, iż nabyta działka leżała w dogodnym położeniu do jego własnych działek i w ten sposób Wnioskodawca uzyskiwał spójną i nieruchomość. Transakcja ta nie dotyczyła żadnej z działek obecnie przeznaczonych do sprzedaży. Transakcja nie podlegała pod podatek VAT i Wnioskodawca nie rozliczał w związku z tą transakcją podatku VAT i nie składał zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
2018
15
lut

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej nr 11284/1.
Fragment:
De facto działki nie były faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę - dbał o nie jako właściciel kosząc trawę na tych działkach. W przeszłości działki były wykorzystywane jako pastwiska. Działki nie były i nie są wykorzystywane w okresie ostatnich 6 lat wykorzystywane w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o VAT. W okresie od 2012 r. Wnioskodawca zawarł jedną transakcję dotyczącą obrotu nieruchomościami - w dniu 3 grudnia 2015 r. dokonał zamiany nieruchomości - działki ewidencyjne 492 i 493 o pow. 0,525 ha (zakwalifikowane jako pastwiska trwałe, grunty orne oraz lasy) położone w K zamienił na działkę 399/82 o pow. 0,0999h (stanowiących ok. 50 m2 teren zielni, 20 m2 droga wewnętrzna, 150 m2 las, reszta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). W związku z zamianą Wnioskodawca otrzymał dopłatę. Zamiana była dokonywana w związku z faktem, iż nabyta działka leżała w dogodnym położeniu do jego własnych działek i w ten sposób Wnioskodawca uzyskiwał spójną i nieruchomość. Transakcja ta nie dotyczyła żadnej z działek obecnie przeznaczonych do sprzedaży. Transakcja nie podlegała pod podatek VAT i Wnioskodawca nie rozliczał w związku z tą transakcją podatku VAT i nie składał zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
2018
15
lut

Istota:
Opodatkowania przychodu w związku z zawarciem umowy przeniesienia praw do działki rodzinnego ogrodu działkowego, której przedmiotem były nasadzenia, altana i urządzenie doprowadzające prąd.
Fragment:
Zauważyć należy, że w art. 41 ustawy o ROD ustanowione zostały nowe zasady zbywania praw do działki. Działkowiec, w drodze umowy, może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 41, ust. 1), przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (art. 41, ust. 2). Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o ROD, w razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem. W myśl art. 42 ust. 2 ww. ustawy, w razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1. Odwołując się do argumentu z przeciwieństwa (argumentum a contrario) należy uznać, że działkowcowi nie przysługuje wynagrodzenie za przeniesienie „ samego ” prawa do korzystania z działki, bez nasadzeń, urządzeń i obiektów. Należy zauważyć, że z uwagi na brak definicji pojęcia „ nieruchomości ” i „ rzeczy ” w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy odwołać się do odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości
Fragment:
Od 1998 r. w wyniku rozszerzenia wspólności majątkowej z żoną jest współwłaścicielem dwóch działek. W 1992 r. żona otrzymała grunt rolny o powierzchni 5000 m 2 w drodze darowizny w ramach najbliższej rodziny. W 1996 r. grunt został podzielony na pięć działek wraz z wytyczeniem dróg wewnętrznych według wymogów wyznaczonych przez Urząd Gminy. W 1997 r. żona sprzedała dwie działki wraz ze służebnością (w zakresie przejazdu i przechodzenia oraz poprowadzenia mediów wyłącznie do tych nieruchomości) na drogę wewnętrzną. Środki przeznaczone ze sprzedaży dwóch działek w 1997 r. zostały przeznaczone na budowę domu na jednej z pozostałych trzech działek. Dom jest do dnia dzisiejszego miejscem zamieszkania Wnioskodawcy. Jedna z działek została przejęta z mocy prawa na rzecz samorządu województwa w związku z realizacją celu publicznego. Obecnie Wnioskodawca planuje sprzedać jedną z działek niezabudowanych będącą przedmiotem wspólności majątkowej z żoną. Na przedmiot sprzedaży składa się również część drogi wewnętrznej przylegająca do działki. Od listopada 2014 r. do sierpnia 2015 r. niezabudowana działka będąca przedmiotem sprzedaży była wynajmowana deweloperowi na cele składu materiałów budowlanych związanym z realizowaną inwestycją na sąsiedniej działce.
2018
15
lut

Istota:
W niniejszej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać Wnioskodawcę za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym Wnioskodawca dokonując sprzedaży działki nr 340/13 zabudowanej budynkami nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, a będzie jedynie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania prywatnym majątkiem. Wobec tego w przedstawionym we wniosku zdarzeniu należy stwierdzić, że transakcja sprzedaży działki nr 340/13 wraz z budynkami nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem działki o numerze ewidencyjnym 340/13. Działka jest zabudowana zbiornikami - silosami, budynkami magazynowymi i budynkami handlowo-usługowymi, przeznaczonymi do rozbiórki. Z wypisu z kartoteki budynków wydanego w dniu 14 listopada 2017 r., wynika, że przedmiotowa działka zabudowana jest: jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem o przeznaczeniu zbiorniki silosy i budynki magazynowe; jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem o przeznaczeniu handlowo-usługowym; jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem o przeznaczeniu niemieszkalnym. Działka znajduje się na terenie, na którym występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym znajduje się na obszarze usług ogólnogminnych - przeznaczenie podstawowe usługi nieuciążliwe stanowiące obsługę mieszkańców na poziomie ogólnogminnym a jako przeznaczenia dopuszczalne obszaru ustala się handel, gastronomię oraz inne usługi nieuciążliwe, niekolidujące z przeznaczeniem podstawowym terenu. Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 340/13, będąca przedmiotem sprzedaży, nie jest przedmiotem najmu bądź dzierżawy, nie jest aktualnie, ale była wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej gastronomicznej pod nazwą „ Działalność handlowo-usługowa ..... ”, która została wyrejestrowana w 2015 roku i nie stanowi oraz nie stanowiła zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.
2018
15
lut

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek gruntu.
Fragment:
Nie prowadził Pan wraz z żoną żadnych działań o charakterze marketingowym w celu zwiększenia atrakcyjności tych działek. Nie ogłaszał Pan wraz z żoną sprzedaży tych działek (udziałów) w środkach masowego przekazu, jedynie podpisał Pan wraz z żoną umowę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, z której następnie zrezygnował. Działki te objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym oznaczone są jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na powyższy plan nie miał Pan wraz z żoną żadnego wpływu. Działki nie zostały podzielone na działki budowlane, ani scalane. Nie występował Pan wraz z żoną o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie zamierza Pan wraz z żoną tę nieruchomość sprzedać, bez pośrednictwa biura handlu nieruchomościami. Sprzedaż będzie miała charakter incydentalny, albowiem jest to Pana pierwsza sprzedaż nieruchomości gruntowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej na którą składają się działki o numerach 7/2, 25/1, 26/1, 28/1 i 46/2 jest opodatkowana podatkiem VAT ? Zdaniem Wnioskodawcy, planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej nie stanowi działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia tych nieruchomości, która to aktywność byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.
2018
10
lut

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek gruntu.
Fragment:
Nie prowadził Pan wraz z żoną żadnych działań o charakterze marketingowym w celu zwiększenia atrakcyjności tych działek. Nie ogłaszał Pan wraz z żoną sprzedaży tych działek (udziałów) w środkach masowego przekazu, jedynie podpisał Pan wraz z żoną umowę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, z której następnie zrezygnował. Działki te objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym oznaczone są jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na powyższy plan nie miał Pan wraz z żoną żadnego wpływu. Działki nie zostały podzielone na działki budowlane, ani scalane. Nie występował Pan wraz z żoną o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie zamierza Pan wraz z żoną tę nieruchomość sprzedać, bez pośrednictwa biura handlu nieruchomościami. Sprzedaż będzie miała charakter incydentalny, albowiem jest to Pana pierwsza sprzedaż nieruchomości gruntowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej na którą składają się działki o numerach 7/2, 25/1, 26/1, 28/1 i 46/2 jest opodatkowana podatkiem VAT ? Zdaniem Wnioskodawcy, planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej nie stanowi działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia tych nieruchomości, która to aktywność byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.
2018
10
lut

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych.
Fragment:
W wyniku darowizny, dokonanej aktem notarialnym z dnia 28 kwietnia 2015 r., otrzymała Pani od matki niezabudowane działki położone w gminie Z. Działki te są działkami budowlanymi niezabudowanymi. Powyższe nieruchomości (działki budowlane) - dalej „ Nieruchomości ” w okresie ich posiadania (tj. od nabycia ich własności w drodze darowizny) nie były wynajmowane, wydzierżawiane, ani w jakikolwiek sposób oddawane do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania. Nie jest Pani zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie figuruje w ewidencji działalności gospodarczej. Zamierza Pani nabyte, w drodze darowizny, działki sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na zakup mieszkania w mieście S., w którym mieszka 81 letnia matka wymagająca stałej opieki. Niemniej nie podejmowała Pani w odniesieniu do tych działek jakichkolwiek działań takich jak: zmiana ich przeznaczenia, podział, wykonanie przyłączy, uzbrojenie, itp. Informacji o zamiarze sprzedania działek nie zamieszczała Pani również w prasie, czy w biurach nieruchomości. Jedynym sposobem zakomunikowania chęci sprzedaży działek była tablica powieszona na jednej z działek z podaniem numeru telefonu. Zakłada Pani bowiem, że jeśli znajdzie chętnych do ich nabycia, to będą to zapewne sąsiedzi lub inne osoby mieszkające w okolicy.
2018
10
lut

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki.
Fragment:
Działka przez cały czas nie była nigdy wykorzystana nawet do celów rekreacyjnych. Działka opisana we wniosku została nabyta z myślą o przyszłej budowie własnego domku jednorodzinnego. Działka, o której mowa we wniosku, nie była nigdy udostępniana osobom trzecim, nie zawierano żadnych umów ani nie wykorzystywano jej w celach rekreacyjnych przez kogokolwiek, w tym także przez właścicieli. Dla działki tej nigdy nie był sporządzany plan zagospodarowania przestrzennego indywidualnie, to teren po byłych jednostkach radzieckich, który należał i należy do Gminy, Gmina ta posiada od roku 2004 plan zagospodarowania przestrzennego, a działka została nabyta właśnie od tej Gminy – przeznaczenie dla przedmiotowej działki w planie zagospodarowania przestrzennego – budownictwo jednorodzinne. Wnioskodawca nie poniósł jakichkolwiek nakładów w celu przygotowania działki do sprzedaży. Jako zainteresowany sprzedażą tej działki (po 17 latach własności) Wnioskodawca dawał ogłoszenie w Internecie. W innych środkach masowego przekazu jak: prasa, radio, telewizja Wnioskodawca nie dawał i innych działań marketingowych nie prowadził. Z tytułu nabycia działki nie przysługiwało Zainteresowanemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2018
10
lut

Istota:
W zakresie uznania sprzedaży działki przez Sprzedającą za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przez nabywającego tę nieruchomość.
Fragment:
W zależności od tego, który z wariantów opisanych w lit. a) - d) powyżej się ziści, przedmiot ostatecznej umowy sprzedaży (zwany dalej „ Działką ”) będzie się różnił obszarem, tzn. będzie obejmował inną działkę lub działki wyodrębnione geodezyjnie z Nieruchomości niż w przypadku pozostałych wariantów. Co za tym idzie, w przypadku poszczególnych wariantów cena sprzedaży Działki będzie się różnić. W umowie przedwstępnej ustalono cenę sprzedaży dla wariantu a) powyżej i przewidziano mechanizm jej korygowania o iloczyn metrów kwadratowych, o jaki ulegnie zmianie powierzchnia przedmiotu sprzedaży (Działki) i ustalonej stawki za m 2 . Sprzedająca nie ogłaszała zamiaru zbycia Działki - to kupujący zgłosił się do niej z ofertą zakupu części Nieruchomości. Zgodnie z umową przedwstępną, warunkiem zawarcia umowy ostatecznej jest w szczególności: wydanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział Nieruchomości w ten sposób, że wydzielona zostanie z niej Działka i ujawnienie tego w ewidencji gruntów oraz założenie odrębnej księgi wieczystej dla Działki, dokonanie w ewidencji gruntów zmiany przeznaczenia (korzystania) z Działki na oznaczone symbolem „ B ” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku, wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla Działki o parametrach satysfakcjonujących dla kupującego, osiągnięcie przez kupującego porozumienia z wszelkimi gestorami mediów, na satysfakcjonujących warunkach dla Kupującego, w zakresie przyłączenia planowanej inwestycji na Działce do mediów.
2018
7
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przeniesienia na rzecz nabywcy praw i obowiązków wynikających z prawa do działki oraz własności znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów za wynagrodzeniem
Fragment:
Przedmioty te, nie są związane z faktem posiadania prawa dzierżawy działkowej, a jedynie z faktycznym korzystaniem z działki. Nowe zasady zbywania prawa do działki zostały ustanowione w art. 41 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W myśl tego przepisu działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (ust. 1), przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (ust. 2). Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ww. ustawy w razie wygaśnięcia prawa do działki (przeniesienia praw do działki), działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem. W razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1 ww. ustawy. Odwołując się do argumentu z przeciwieństwa (argumentum a contrario) należy zatem uznać, że działkowcowi nie przysługuje wynagrodzenie za przeniesienie „ samego ” prawa do korzystania z działki, bez nasadzeń, urządzeń i obiektów.
2018
7
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Działki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.