Działki | Interpretacje podatkowe

Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dokonując sprzedaży 4 działek Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, a czynność ta będzie nosiła znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Skutkiem powyższego dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż części lub całości nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Działki nie są przedmiotem najmu/dzierżawy. Na chwilę obecną Wnioskodawca nie czynił działań zwiększających wartość działek, ale gdy Wnioskodawca zdecyduje o sprzedaży jednej działki pod zabudowę a na drugiej będzie Wnioskodawca realizował inwestycję to będzie zmuszony zgodnie z umową z ZIKiT przebudować drogę gminną w celu właściwego skomunikowania całej inwestycji. Środki uzyskane ze sprzedaży ww. działki lub działek przeznaczone zostaną przez Wnioskodawcę na realizację inwestycji (w przypadku jednej działki) – I Etapu lub na zakup innej działki oraz własne potrzeby. Ofertę sprzedaży działki/działek będzie Wnioskodawca zamieszczał na portalach branżowych lub poprzez biura pośrednictwa. Wnioskodawca ma zamiar sprzedać jedną lub dwie działki. W chwili obecnej Wnioskodawca nie posiada nieruchomości przeznaczonych w przyszłości do sprzedaży. Wnioskodawca we wcześniejszym okresie tj. 28 sierpnia 2015 roku dokonał sprzedaży udziałów w gruntach niezabudowanych (działki nr 234/1 i 235), na które wystawił fakturę z 23% podatkiem VAT. W chwili sprzedaży udziałów w działkach nr 234/1, 235 Wnioskodawca był zarejestrowanym podatnikiem VAT.
2017
23
lut

Istota:
Opodatkowanie zamiany działek
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca działki objęte wnioskiem nabył odpowiednio: działkę nr 10 – na podstawie decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę 12 stycznia 1994 r., działki nr 35/14, 35/16 i 37/17 - na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę 17 marca 1992 r., działkę nr 96/7 – na podstawie decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę 12 stycznia 1994 r. W całym okresie posiadania część działki nr 10 oraz część działki nr 35/6 (po podziale działki nr 35/14, 35/16 i 35/17) były wykorzystywane przez osoby trzecie. Części przedmiotowych nieruchomości były udostępniane przez Wnioskodawcę w formie umów dzierżawy podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wszystkie umowy dzierżawy zostały rozwiązane z uwagi na zamiar zbycia przedmiotowych nieruchomości. Działka nr 96/7 nie była udostępniana na rzecz osób trzecich. Jak wskazano wyżej, aby zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.: towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania, przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2017
22
lut

Istota:
Brak jest podstaw do uznania Wnioskodawcy – w związku z planowaną sprzedażą działek – za podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie handlu nieruchomościami.
Fragment:
Natomiast działkę nr 118/2 podzielono na działki nr 118/11, 118/12 (droga) oraz 118/13. Na działce 118/13 został wybudowany w 1999 r. dom mieszkalny, w którym mieszkały dzieci Wnioskodawcy. W 2006 r. Wnioskodawca darował swojej córce 2 działki rolne. Następnie w 2009 r. Gmina, z własnej inicjatywy, dokonała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym ww. nieruchomości uzyskały przeznaczenie jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z kolei w 2010 r. Wnioskodawca sprzedał niezabudowaną i nieuzbrojoną działkę nr 121/28 synowi oraz działkę nr 121/27 osobie trzeciej, natomiast na działce nr 121/26 rozpoczął budowę domu jednorodzinnego, która trwa do dziś. W 2013 r. sprzedał córce i zięciowi działkę nr 121/29 wraz z dostępem do drogi. W stosunku do pozostałych dwóch działek, powstałych w rezultacie podzielenia działek 121/13 oraz 121/19 (tj. działki nr 121/23 oraz 121/31), ponownie dokonano ich podziału na mniejsze działki o nr 121/74, 121/72 oraz 121/76. Pozostałej po podziale części działki nr 121/23 nadany został nr 121/73, natomiast pozostałej po podziale części działki nr 121/31 nadany został nr 121/75. W 2015 r.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku dostawy niezabudowanej działki nr 1768/5 dokonywanej w ramach zamiany, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Fragment:
W oparciu o ww. decyzję nr 61/2013 przedmiotowa działka gruntu nr 1768/5 nie jest przeznaczona pod zabudowę. Utwardzenie terenu przy pomocy frakcji kruszyw nie jest budowlą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, ponadto utwardzenie terenu nie podlega przepisom rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W konsekwencji niezabudowaną działkę nr 1768/5 nie można uznać za teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, gdyż według decyzji nr 61/2013 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przedmiotowa działka gruntu nr 1768/5 nie jest przeznaczona pod zabudowę. Tak więc do dostawy (zamiany) działki nr 1768/5 znajdzie zastosowania przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa działki nr 1768/5 powinna być zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należało uznać za prawidłowe. Ponadto należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
18
lut

Istota:
Skutki podatkowe wycofania z działalności gospodarczej do majątku prywatnego lokalu użytkowego i wykorzystywania go do najmu
Fragment:
Działka miała natomiast kształt trapezu, przy czym do drogi publicznej przylegała krótszym bokiem, co oznaczało jej bezużyteczność dla potencjalnych nabywców zainteresowanych budową domu jednorodzinnego. Stąd w 2012 r. wystąpiono do prezydenta miasta z wnioskiem o dokonanie podziału nieruchomości na mniejsze działki. W wydanej decyzji organ ten zatwierdził podział działki nr 1704 na 12 działek: 1704/1, 1704/2, 1704/3, 1704/4, 1704/5, 1704/6, 1704/7, 1704/8, 1704/9, 1704/10, 1704/11 i 1704/12. Działki nr 1704/3, 1704/11 i 1704/12 zostały przy tym przeznaczone pod drogę dojazdową do pozostałych działek. Natomiast działka nr 1704/10 przeznaczona została pod drogę publiczną gminną i z dniem uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej projekt podziału przeszła z mocy prawa na własność gminy. Jeden z budynków gospodarczych znajdował się na terenie działki nr 1704/11 przeznaczonej pod drogę dojazdową, zajmując całą jej szerokość, co uniemożliwiało dostęp do położonych dalej działek, Wnioskodawca musiał więc dokonać rozbiórki tego budynku, przy okazji rozebrano również drugi budynek gospodarczy znajdujący się na terenie działki nr 1704/8.
2017
11
lut

Istota:
Opodatkowanie dostawy działek zabudowanych wałem przeciwpowodziowym w zamian za odszkodowanie.
Fragment:
Działka nr 95/2 - Skarb Państwa stał się właścicielem działki nr 2 na mocy Decyzji Prezydenta Miasta o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu z dnia 22 marca 1978 r. Działka nr 95/2 powstała w wyniku podziału działki nr 2 na podstawie Decyzji Wojewody z dnia 24 lutego 2015 r. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Działka nr 64/8 - Skarb Państwa stał się właścicielem działki nr 64/8 na podstawie art. 1 Dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz.U. Rz.P. Nr 39, poz. 233). Działka nr 104/6 - Skarb Państwa stał się właścicielem działki nr 6 na podstawie art. 1 Dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz.U. Rz.P. Nr 39, poz. 233). Działka nr 6 podzieliła się na m.in. działkę nr 73/6, a działka nr 104/6 powstała w wyniku podziału działki 73/6 na podstawie Decyzji Wojewody nr z dnia 24 lutego 2015 r. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Działka nr 97 - Skarb Państwa stał się właścicielem działki nr 97 na podstawie wniosku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Rolnictwa w P. z dnia 31 października 1959 r. oraz zaświadczenia z dnia 31 października 1959 r.
2017
10
lut

Istota:
Skoro w momencie dostawy (wywłaszczenia) grunty były działkami rolnymi niezabudowanymi to będą one korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
Fragment:
W związku z powyższym wojewoda wszczął postępowanie o ustalenie odszkodowania należnego Pani oraz mężowi za przejęte przez Skarb Państwa w/w działki. Przejęcie działek przez Skarb Państwa nastąpiło w następującym stanie faktycznym. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wszystkie w/w działki leżą na terenach rolnych szczególnie chronionych. Działki były niezabudowane. Do momentu przejęcia działek były one wykorzystywane rolniczo jako grunty orne, jednakże w związku z planowanym przejęciem na rzecz Skarbu Państwa pod drogę, nie przygotowywali Państwo przejmowanych działek do zasiewu na kolejny rok. Grunty te nie były dzielone na mniejsze działki, uzbrajane, ani ulepszane w żaden inny sposób. Nigdy nie były wynajmowane lub wydzierżawiane, ani użyczane osobom trzecim. Nie wnioskowali Państwo do Gminy o przekształcenie tych działek na cele nierolnicze w szczególności drogowe. Nie występowali Państwo o ustalenie warunków zabudowy dla tych działek. Nie zabiegali Państwo o ustalenie przebiegu drogi przez nasze działki. Nigdy nie zajmowaliście się Państwo działalnością gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Raz (ze względu na zamieszkanie na gospodarstwie w ...) Pani mąż sprzedał działkę z rozpoczętą budową domu w ... w 1997 r. (uprzednio kupiona w 1988 r.).
2017
8
lut

Istota:
Czy sprzedaż przedmiotowego gruntu w całości lub w częściach, po dokonaniu podziału, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na obecną chwilę rozpoczął się proces podziału gruntu na 16 mniejszych działek, celem łatwiejszej odsprzedaży. Nieruchomość będąca przedmiotem podziału na działki o mniejszej powierzchni, które zostaną sprzedane, nie stanowiła składnika majątku ani towaru handlowego, gdyż Wnioskodawca nie prowadził i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej w tym zakresie. Na podstawie treści wniosku nie można również stwierdzić by sprzedaż przedmiotowych działek powstałych po podziale nastąpiła w ramach działalności handlowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły. W treści stanu faktycznego Wnioskodawca podkreślił, że dotychczas nie poniósł jakichkolwiek nakładów dotyczących przedmiotowej działki w zakresie uzbrojenia terenu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, itp. Wnioskodawca zamierza zbyć wydzielone działki potencjalnym nabywcom lub jednemu nabywcy w jak najkrótszym odstępie czasu. Sprzedaż działek nie będzie miała charakteru ciągłego i zorganizowanego. Odpłatne zbycie działek po podziale nieruchomości nie będzie następować w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych w przyszłości do dostawy.
2017
8
lut

Istota:
Uznanie Wnioskodawcy za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy prowadzącego działalność gospodarczą oraz opodatkowanie dostawy działki niezabudowanej
Fragment:
Tym samym planowana przez Wnioskodawcę dostawa działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy cyt. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Należy zatem zbadać czy dostawa ww. działki może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. I tak, według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy zauważyć, że w związku z nabyciem nieruchomości, w wyniku podziału której powstanie działka przeznaczona do sprzedaży, został odliczony podatek VAT, tak więc uznać należy, że Wnioskodawca zakwalifikował nabycie jako dające prawo do odliczenia. Ponadto z treści wniosku nie wynika, aby ww. działka była wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Wobec powyższego nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. W związku z powyższym dostawa ww. działki niezabudowanej będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.
2017
8
lut

Istota:
Brak opodatkowania czynności przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowych w zamian za odszkodowanie.
Fragment:
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wszystkie w/w działki mają przeznaczenie rolnicze za wyjątkiem działki nr 74/3, która leży na obszarze wielofunkcyjnym tj., usługi i mieszkania oraz działki nr 199/1, która częściowo leży na terenie upraw polowych, a częściowo na terenie przeznaczonym pod drogę. Działki były niezabudowane. Do momentu przejęcia działek były wykorzystywane rolniczo jako grunty orne, jednakże w związku z planowanym przejęciem na rzecz Skarbu Państwa pod drogę, nie przygotowywał Pan przejmowanych działek do zasiewu na kolejny rok. Grunty te nie były dzielone na mniejsze działki, za wyjątkiem rolnego podziału działki nr 74 na 74/1 i 74/2 w 2008 r. Powyższe działki nie były uzbrajane, ani ulepszane w żaden sposób. Nigdy nie były wynajmowane lub wydzierżawiane, ani użyczane osobom trzecim. Nie wnioskował Pan do gminy ani Skarbu Państwa o przekształcenie tych działek na cele drogowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie występowali Państwo o ustalenie warunków zabudowy dla tych działek. Nie zabiegał Pan o ustalenie przebiegu drogi przez przejęte działki. Ani Pan, ani żona nie zajmowali się Państwo nigdy działalnością gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami.
2017
7
lut

Istota:
W zakresie podlegania opodatkowaniu sprzedaży działek oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, ujęcia faktur w ewidencji i deklaracji.
Fragment:
Ponadto z treści wniosku wynika, że od momentu zakupu i przez cały okres posiadania działek Wnioskodawca nie podjął żadnych działań, które wskazywałyby na osobisty (prywatny) cel nabycia przedmiotowych działek i zaspokajanie dzięki niemu swych osobistych potrzeb. Co więcej, Wnioskodawca dokonał uatrakcyjnienia posiadanych nieruchomości, poprzez ich podział, ponieważ 2 działki zostały podzielone w 2008 r., tj. działka 587/4 została podzielona na działki o nr 587/5 i 587/6 oraz działka 590/2 na działki o nr 590/4 i 590/3. Z opisu sprawy wynika również, że zabudowane działki nr 587/3 i 587/6 są przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony. Wnioskodawca wskazał, że działka nr 587/3 była przedmiotem dzierżawy w okresie od 01 kwietnia 2004 r. do 15 listopada 2006 r. oraz od 8 stycznia 2008 r. do nadal; działka nr 587/4 była przedmiotem dzierżawy w okresach od 1 sierpnia 2004 r. do 1 czerwca 2006 r. oraz od 27 października 2006 r. do nadal (jako działki po podziale 587/5 i 587/6). Oprócz tego działki 590/1 i 590/2 (tym samym również powstałe z jej podziału w 2008 r. działki o nr 590/4 i 590/3) były użytkowane bezpłatnie przez poprzedniego właściciela do 31 grudnia 2009 r., zatem również te działki nie zostały nabyte i wykorzystane w celu zaspokojeniu potrzeb osobistych (prywatnych) Wnioskodawcy.
2017
2
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT dostawy gruntów niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Fragment:
Ponadto działka uzyskała zgodę Wojewody z dnia 20 czerwca 2001 r. na przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów leśnych na cele nieleśne pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z ograniczeniem powierzchni wyłączenia gruntów z produkcji leśnej do 20% powierzchni nie więcej jednak niż 400 m 2 z powierzchni działki. Jednocześnie w związku z art. 109 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami obszar działki oznaczonej nr ew. 72/1 z obrębu ewidencyjnego w Gminie, nie jest położony na obszarze rewitalizacji objętej uchwałą, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz nie jest położony na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ww. ustawy. Ponadto przedmiotowa działka pozostaje niezabudowana. Wnioskodawca ma wątpliwości czy dostawa gruntu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę podlega zwolnieniu z podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w zakresie 80% powierzchni działki niewyłączonych z produkcji leśnej, z uwagi na fakt, że w odniesieniu do tej działki wydana została zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z ograniczeniem powierzchni wyłączenia gruntów z produkcji leśnej do 20% powierzchni, nie więcej jednak niż 400 m2 z powierzchni działki. Przedmiotem planowanej przez Wnioskodawcę dostawy będzie działka nr 72/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem planistycznym MNZ - określonym jako teren z przeznaczeniem podstawowym pod budownictwo jednorodzinne o charakterze rezydencyjnym.
2017
1
lut

Istota:
W zakresie zastosowanie zwolnienia dla dostawy dostawy wskazanych we wniosku działek bądź możliwości zastosowania zwolnienia dla 60% powierzchni działek, które nie mogą zostać zabudowane, z uwagi na zapis miejscowego planu
Fragment:
Ze złożonego wniosku wynika, że Gmina planuje dokonać sprzedaży trzech nieruchomości tj: działki niezabudowanej Nr 125/7, o powierzchni 0,1759 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe działka ta jest sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane (Bi), działki niezabudowanej Nr 1232 o powierzchni 0,0461 ha. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotowa działka gruntu jest zarośnięta trawą i dwoma drzewami. Wzdłuż zachodniej i południowej granicy działki znajdują się napowietrzne linie energetyczne. Działka o kształcie trapezu. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe działka ta jest sklasyfikowana jako grunty orne klasy V (RV). działki Nr 1222 o powierzchni 0,0117 ha. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Na terenie działki zlokalizowane jest część ogrodzenia, do którego to Gmina nie posiada tytułu własności i nie jest ono przedmiotem sprzedaży. Pozostała część działki zarośnięta jest krzewami i trawą. Działka o kształcie trójkąta. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe działka ta jest sklasyfikowana (...)
2017
1
lut

Istota:
Sprzedaż działek z udziałem w drodze i z udziałem w plaży, o których mowa we wniosku, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Znajomi sami zaproponowali, że kupią tę działkę. Pozostałych działek nie udało się sprzedać. Jednocześnie zakończono budowę domu w C., więc finansowo nie było to niezbędnie konieczne w tamtym momencie. W chwili obecnej jest Pan wraz z żoną w dalszym ciągu zainteresowany sprzedażą działki w M.. Postanowili Państwo, że dwie działki pozostawią sobie, w celu podarowania ich synowi i wnukowi, a pozostałych 9 działek chcą sprzedać. Z uwagi na m.in. problemy zdrowotne, rozważana jest także ewentualność sporządzenia ogłoszenia sprzedaży działek przez agencję nieruchomości. Jak wynika z treści wniosku, nie chcą Państwo zajmować się tym sami, z uwagi na ubywające siły i stan zdrowia. Nie mają Państwo siły, żeby zamieszczać ogłoszenia, robić zdjęcia i przede wszystkim jeździć do M. i pokazywać działki kupującym. Z uwagi na powyższe, chcą Państwo uniknąć zaangażowania i kłopotu związanego z przeprowadzeniem transakcji. Przedmiotowa nieruchomość nie jest ogrodzona. Droga jest tylko wytyczona i widoczny jest ślad przejazdu. Poszczególne działki nie były uzbrajane w żadne urządzenia. Przyłącze energetyczne zostało doprowadzone w 2015 r. wyłącznie do jednej działki, którą zostawiają Państwo sobie, żeby podarować synowi lub wnukowi.
2017
1
lut

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży 1/3 udziału w 36 działkach.
Fragment:
Ze względów na wielkość nieruchomości oraz sytuację rynkową, kilka lat po nabyciu działki współwłaściciele przedmiotowej działki podjęli decyzję o podziale działki na mniejsze działki budowlane. W przyszłości Wnioskodawca wraz z pozostałymi współwłaścicielami rozważa sprzedaż działek. Działki mogą być sprzedane jednorazowo, czy też sukcesywnie, wraz ze zgłaszaniem się zainteresowanych osób. Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadził w najbliższej przyszłości działalności gospodarczej, zarówno w zakresie sprzedaży nieruchomości jak i żadnej innej. Wnioskodawca nie jest (i nie był) również podatnikiem podatku od towarów i usług. Działki w momencie nabycia stanowiły grunty rolne. W związku z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część działek jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako usługowe a część działek jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Wszystkie działki są niezabudowane i położone na terenie w całości objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (zabudowa mieszkaniowa jednorodna wolnostojąca, działalność usługowa). W przyszłości może się okazać, iż ww. działki będą sprzedawane sukcesywnie, każda osobno lub wszystkie razem jednemu nabywcy.
2017
1
lut

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży niezabudowanych działek gruntu.
Fragment:
Działki te Wnioskodawczyni zakupiła przed rokiem 1999 z majątku własnego. Grunt powyżej wymieniony oddała nieodpłatnie do użytkowania osobom obcym i z tego tytułu nie ma żadnych korzyści majątkowych. Powyżej wymienione działki są ujęte w planach zagospodarowania powyższych gmin jako działki przemysłowe. Zainteresowana nie poniosła i nie zamierza ponosić żadnych nakładów finansowych w celu przygotowania gruntu do sprzedaży (nie opłotowała tych działek, nie uzbrajała, nie daje ogłoszeń na sprzedaż). 5-6 lat temu Wnioskodawczyni sprzedała 3 działki, a w roku 2016 sprzedała 2 działki (155/12 położona w R i 129/2 położona w M), pochodzące z majątku osobistego Zainteresowanej i pieniądze przeznaczyła na konsumpcję osobistą. Działki powyższe zostały nabyte z majątku własnego i jeśli nastąpi dalsza sprzedaż, to nastąpi do majątku własnego. Z uzupełnienia z dnia 28 grudnia 2016 r. do wniosku wynika, że: przedmiotowe działki, o których mowa we wniosku, Wnioskodawczyni nabyła 17 lat temu i wcześniej w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego, Zainteresowana nie zamierza podjąć żadnej działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni występowała (...)
2017
31
sty

Istota:
Dostawa 3 działek objętych symbolem planu zagospodarowania przestrzennego 1ZD jako gruntów przeznaczonych pod zabudowę nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, lecz objęta będzie 23% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.
Fragment:
Gmina jest właścicielem trzech działek gruntu (dalej łącznie: Działki) położonych w J. w obrębie geodezyjnym 145, tj.: działki o numerze geodezyjnym 3/12 - jest to działka zabudowana altanami typowymi dla ogródków działkowych, będącymi własnością osób prywatnych posiadających na tej działce ogródki działkowe(dalej: Działka zabudowana), oraz dwóch działek niezabudowanych o numerach geodezyjnych 6/1 oraz 6/2 (dalej: Działki niezabudowane). Działka zabudowana stała się własnością Gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Nr ... z 13 maja 1993 r., własność Działek niezabudowanych natomiast Gmina nabyła na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Nr ... z dnia 13 maja 1993 r. Gmina nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy Działki były przez nią wykorzystywane do celów działalności gospodarczej. Od momentu wprowadzenia w Gminie systemu informatycznego do ewidencjonowania umów dzierżawy, tj. od 2009 r., Działki nie były przedmiotem umów dzierżawy, brak jest jednak takiej informacji odnośnie okresów wcześniejszych. Gmina nie posiada również wiedzy na temat podstawy prawnej korzystania przez osoby prywatne z terenów Działki zabudowanej. Altanki posadowione na Działce zabudowanej nie zostały ujęte na stanie środków trwałych Gminy i stanowią własność osób prywatnych.
2017
31
sty

Istota:
Sprzedaż działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Zawarł Pan umowę pośrednictwa z biurem pośrednictwa obrotem nieruchomościami, które to biuro oferowało ww. działki na swoich stronach internetowych. Nabywcy działki nr 14/17, tj. firma V. S. S. sp. z o.o., dotarli do Pana pozyskując informację o ofercie sprzedaży nieruchomości bez pośrednictwa wynajętego przez Pana biura obrotu nieruchomościami. Prawdopodobnie informacje o ofercie sprzedaży nabywcy pozyskali z internetu lub od innych osób, które kontaktowały się z Panem w celu poznania Jego oferty sprzedaży ww. działek. Doprecyzował Pan, że nieruchomość wpisana do księgi wieczystej składała się z dwóch działek ewidencyjnych, tj. działki nr 14/6 o pow. 4 ha i działki 14/7 o powierzchni 1,2 ha (działka sprzedana). Łączna powierzchnia obu dziatek wynosiła zatem pierwotnie 5,2 ha. Doprecyzował Pan, że pytanie dotyczy działki już sprzedanej 14/7 (stan fatyczny) oraz 14/6 (działka nie została jeszcze sprzedana (stan przyszły). Działka 14/6 będąca obecnie Pana własnością w okresie od dnia 15 maja 2015 r. do dziś (sprzedaż tej działki jeszcze nie nastąpiła) nie jest objęta umową dzierżawy, najmu lub inną umową o podobnym charakterze. Działka ta nie jest w ogóle wykorzystywana przez Pana w żadnym celu gospodarczym lub innym (nie jest na niej prowadzona żadna działalność, ani przez Pana, ani przez kogokolwiek innego).
2017
28
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Działki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.