Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży działek zbudowanych

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca Dariusz N. wraz z małżonką Aurelią N. są właścicielami nieruchomości gruntowych, składających się z działek: o numerach 20/1, 21, 22, działki nr 20/2, oraz działki nr 8. Nieruchomości te wchodzą w skład małżeńskiej, ustawowej wspólności majątkowej. Działkę o nr 20/2 Wnioskodawcy kupili w dniu 20 czerwca 1994 r., pozostałe działki o nr 20/1, 21 i 22 kupili w dniu 1 lipca 1996 r., natomiast działkę o nr 8 w dniu 15 lipca 2004 r. W dniu 30 marca 1997 r. małżonkowie na podstawie umowy użyczenia, bezpłatnie przekazali posiadane przez siebie działki o numerach 20/1, 20/2 do korzystania spółce cywilnej S., która to spółka w dniu 3 grudnia 2001 r. została przekształcona w T. spółka jawna. W spółce jawnej T. Pan Dariusz N. posiada udziały w wysokości 50%, Pani Aurelia N. posiada udziały w wysokości 25 %, natomiast Pan Sławomir N. posiada udziały w wysokości 25 %. Powstała w drodze przekształcenia spółka jawna weszła w uprawnienia wynikające z umowy użyczenia gruntów, którą małżonkowie Dariusz i Aurelia N. zawarli ze spółką cywilną S. Wnioskodawcy z tytułu nabycia działek o numerach: 8, 20/1 i 20/2 nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Nabycie tych nieruchomości spowodowało zwiększenie majątku osobistego Wnioskodawcy, nie związanego z czyjąkolwiek działalnością gospodarczą.

2018
20
kwi

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek gruntu.

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że: Działki zostały nabyte (kupione) od osoby fizycznej w 1986 r. celem prowadzenia działalności rolniczej. Działki były wykorzystywane tylko do działalności rolniczej (sadowniczej). Żadna działka nie została sprzedana. Chciałby Pan zbyć wszystkie działki najlepiej jedną transakcją. Nadto informuje Pan, że potencjalny kupiec, z którym podjął Pan rozmowy deklaruje – po wejściu w życie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego – zakup działek niezabudowanych. Według oświadczenia zamierza stawiać nań domy celem dalszej sprzedaży. Działki były oferowane poprzez wystawienie od strony głównej ulicy tablicy „ sprzedam działki ”. Zamierza Pan zbyć działki niezabudowane. Do działek nie były doprowadzane media. W ramach podziału geodezyjnego wydzielono drogi dojazdowe. Nie otrzymał Pan z tytułu dzierżawy świadczeń od córki. Działki będące przedmiotem zbycia w całości były oddane córce do korzystania. W 2017 r. córka pozbyła się drzew owocowych ze względu na nieopłacalność produkcji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości, które na chwilę obecną są przedmiotem procedury (...)

2018
20
kwi

Istota:

Wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów posadowionych na działce wchodzącej w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego, należy klasyfikować jako przychód z odpłatnego zbycia rzeczy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Przedmioty te nie są związane z faktem posiadania prawa dzierżawy działkowej, a jedynie z faktycznym korzystaniem z działki. W przepisie art. 41 ustawy o ROD ustanowione zostały nowe zasady zbywania praw do działki. Działkowiec, w drodze umowy, może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 41, ust. 1), przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (art. 41 ust. 2). W razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem - z art. 42 ust. 1 ustawy o ROD. W razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1 - art. 42 ust. 2 ww. ustawy. Odwołując się do argumentu z przeciwieństwa (argumentum a contrario) należy uznać, że działkowcowi nie przysługuje wynagrodzenie za przeniesienie „ samego ” prawa do korzystania z działki, bez nasadzeń, urządzeń i obiektów.

2018
18
kwi

Istota:

Opodatkowanie wg stawki 23% sprzedaży niezabudowanych działek gruntu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami dokonanymi na potrzeby tych sprzedaży.

Fragment:

Dodatkowo Gmina pragnie zaznaczyć, iż jest ona w stanie przyporządkować każdy z opisanych powyżej wydatków do konkretnej, sprzedawanej pod zabudowę działki. Gmina ponosi wskazane powyżej wydatki najczęściej na kilka miesięcy przed dokonywaną transakcją sprzedaży działek. Powyższe wynika w szczególności z faktu, iż przedmiotowa sprzedaż odbywa się zasadniczo w ramach postępowania przetargowego, które trwa określony czas. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega/będzie podlegać opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy? Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług: wyceny działek, ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży, projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek, projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek, sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek? Zdaniem Wnioskodawcy: Dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega/będzie podlegać opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów.

2018
16
kwi

Istota:

W związku z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.04.2017 sygn. akt II FSK 3660/16, w którym mowa jest, że wynagrodzenie otrzymane ze sprzedaży prawa do działki należy zaliczyć do przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy – altany, nasadzeń, Wnioskodawczyni wraz z mężem ma zapytanie, czy prawidłowo został przez nich wykazany przychód w zeznaniu podatkowym za rok 2016?

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 2176): ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki (art. 27 ust. 2 przytoczonej ustawy). Stosownie natomiast do art. 66 pkt 2 cytowanej ustawy: prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki) ustanowione na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, przekształca się w prawo do działki w rozumieniu niniejszej ustawy, ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej. Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe (art. 28 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych). W myśl art. (...)

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie czynności sprzedaży działek.

Fragment:

Wnioskodawcy nie przysługiwało z tytułu kupna działki prawo do odliczenia podatku naliczonego. Do końca roku 2013 działka była uprawiana rolniczo na potrzeby własne. Nigdy Wnioskodawca nie dokonywał sprzedaży żadnych płodów rolnych ani z powyższych działek ani z innych. Działki będące przedmiotem zapytania, tj. 7/7 i 7/8 powstały w wyniku podziału działki nr 7. W wyniku podziału powstało 5 działek budowlanych i jedna działka stanowiąca, tzw. drogę dojazdową do drogi publicznej. Bezpośrednio na tych działkach Wnioskodawca nie ponosił żadnych nakładów. Teren jest nie ogrodzony i nie utwardzony. Poprzez działkę 7/7 dokonano przewiertu przy budowie sieci kanalizacyjnej – dlatego musiała być wydzielona – obecnie ma powierzchnię 9 m 2 . Nakłady Wnioskodawca poniósł uzbrajając działkę 7/5 stanowiącą tzw. drogę wewnętrzną, poprzez którą między innymi powyższe działki mają dostęp do drogi publicznej. Na działce 7/5 Wnioskodawca wybudował własnymi środkami sieć wodociągową i kanalizacyjną. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży działek oraz wystawienia faktury VAT dokumentującej tą sprzedaż. W celu wyjaśnienia wątpliwości Zainteresowanego należy w pierwszej kolejności ustalić, czy w odniesieniu do opisanych czynności sprzedaży ww. działki Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania 23% stawką podatku VAT dostawy:
 • działki niezabudowanej o numerze 338/16;
 • działki o numerze 393/11 zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym.
 • Fragment:

  Tym samym skoro dostawa ww. budynku handlowo-usługowego znajdującego się na działce nr 393/11 będzie opodatkowana według stawki 23%, to na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy dostawa przedmiotowej działki nr 393/11 również będzie opodatkowana według stawki 23%. Reasumując, dostawa działki niezabudowanej nr 338/16 będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, natomiast dostawa działki zabudowanej nr 393/11 będzie opodatkowana według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy oraz art. 29a ust. 8 ustawy. Tym samym, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie dostawy działki nr 338/16 jako działki niezabudowanej jest nieprawidłowe, natomiast w zakresie dostawy działki o nr 393/11 jako działki zabudowanej jest prawidłowe. Wskazać jednak trzeba, że powyższe rozstrzygnięcie oparto na przyjętej przez Zainteresowanego we wniosku interpretacji pierwszego zasiedlenia wynikającej z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Należy jednakże zaznaczyć, że z orzeczenia TSUE w sprawie C-308/16 wynika, że „(...) kryterium „ pierwszego zasiedlenia ” budynku należy rozumieć jako odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora. (...) kryterium to zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  W zakresie opodatkowania VAT czynności sprzedaży działki

  Fragment:

  Nie podejmowała działań mających na celu uzbrojenie działki, nie dokonywała podziału działki, nie zamierza ponosić nakładów finansowych związanych z przygotowaniem działki do sprzedaży. Nie udostępniała działki osobom trzecim, działka nie była przedmiotem dzierżawy. Nie są i nie były brane dopłaty od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Strona nie prowadziła działań marketingowych w celu zwiększenia atrakcyjności nieruchomości - to firma doradcza zgłosiła się z propozycją sprzedaży gruntu inwestorowi magazynowo-produkcyjnemu. Nie ogłaszała się w mediach, Internecie, prasie z zamiarem chęci sprzedaży nieruchomości. Działania związane z planowaną sprzedażą ograniczyły się do współpracy z agencją doradczą. Strona jest w posiadaniu innych gruntów, nie ma sprecyzowanych planów co do ich sprzedaży. W lutym 2012 roku Strona dokonała sprzedaży działki o powierzchni 868 m ² , w gminie. Dla działki nie było uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, była to działka rolna, służyła powiększeniu posiadłości. Sprzedaż działki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Działka została sprzedana przed upływem 5 lat od jej nabycia.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  W zakresie opodatkowania dostawy działki niezabudowanej oraz zastosowania zwolnienia dla działki zabudowanej

  Fragment:

  Działka o numerze ewidencyjnym nr 148/1 w dacie nabycia, jak również w chwili obecnej, jest działką niezabudowaną. Działka jest wykorzystywana na własne potrzeby Wnioskodawcy oraz na usługi parkingowe. Działka o numerze ewidencyjnym nr 148/2 w dacie nabycia, jak również w chwili obecnej, jest działką zabudowaną. Zabudowa działki nastąpiła w latach 70 i 80. Wnioskodawca nie dokonywał ulepszeń nieruchomości, w tym posadowionych na niej budynków w wysokości, stanowiącej co najmniej 30% ich wartości początkowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Działka jest wykorzystywana na własne potrzeby Wnioskodawcy. W chwili obecnej Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży obu działek (nr 148/1 oraz nr 148/2). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy opisanej we wniosku działki zabudowanej oraz opodatkowania sprzedaży działki niezbudowanej. Uwzględniając treść złożonego wniosku w kontekście wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, że planowana dostawa działki nr 148/1, działki niezbudowanej, która przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  W zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży działki wydzielonej z gospodarstwa rolnego

  Fragment:

  Pierwszego podziału dokonano w 2007 r. na podstawie Decyzji Wójta Gminy, na mocy której nabyta w drodze darowizny działka o nr 317/2, na wniosek Wnioskodawcy, została podzielona na działki: nr 317/3, nr 317/4, nr 317/5, nr 317/6, nr 317/7 i nr 317/8. Następnie w dniu 1 lutego 2010 r. Decyzją Wójta Gminy wydzielona uprzednio działka nr 317/3 została podzielona na działki: nr 317/9, nr 317/10, nr 317/11, nr 317/12, nr 317/13 oraz nr 317/14. Z kolei w dniu 22 lipca 2013 r. Decyzją Wójta Gminy wydzielona uprzednio działka nr 317/9 została podzielona na działki: nr 317/15, nr 317/16, nr 317/17, nr 317/18, nr 317/19, nr 317/20 oraz nr 317/21. W wyniku w/w podziałów z pierwotnej nieruchomości rolnej o nr 317/2 wyodrębniona została jedna nieruchomość zabudowana (dom drewniany 4-izbowy oraz murowany budynek gospodarczy) nr 317/15 o pow. 5735 m 2 z częścią gruntu o powierzchni około 500 m 2 przeznaczoną na działalność gospodarczą oraz działki rolne (pozostałe nieruchomości gruntowe niezabudowane). Wnioskodawca nie występował o zmianę ani opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do żadnej z działek, zarówno przed, jak również po ich podziale. Okazjonalnie, w miarę jak pojawiali się nabywcy, dokonywał sprzedaży wyodrębnionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku ze sprzedażą działek.

  Fragment:

  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie w celu dokonania sprzedaży działek w całości bądź oddzielnie, Wnioskodawca nie angażował środków podobnych do wykorzystywanych przez handlowca, tj. nie wykazywał aktywności w przedmiocie zbycia wskazanych we wniosku działek porównywalnych do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Wskazany przez Wnioskodawcę podział przedmiotowej nieruchomości o nr 1166 oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla tych działek nie przesądza o konieczności opodatkowania sprzedaży przedmiotowych działek gdyż czynności te były dokonane w celu przygotowania do budowy domów dla dzieci i wnuków Wnioskodawcy i dopiero zmiana miejsca zamieszkania syna w związku z pracą spowodowała zmianę sytuacji w tym zakresie. Działka ta przed podziałem ani działki powstałe po podziale nie były przez Wnioskodawcę w żaden sposób wykorzystywane, Wnioskodawca wskazał bowiem, że działka o nr 1166 była gruntem nieużytkowym. Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że dostawa działek w całości bądź oddzielnie nie będzie stanowić działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym Wnioskodawca z tytułu dostawy przedmiotowych nieruchomości nie będzie podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a czynności te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Opodatkowanie sprzedaży działek wyodrębnionych z nabytego w drodze spadku gospodarstwa rolnego.

  Fragment:

  Wnioskodawca podzielił powyższą nieruchomość, wydzielając działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz 7 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą o powierzchni od 0,0810 ha do 0,0980 ha. Wnioskodawca zamierza sprzedać wydzielone działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca jest jednym spadkobiercą spadku po ojcu, który zmarł w 1977 r. – w 2013 r. było przeprowadzone postępowanie spadkowe. Na nieruchomości cały czas była prowadzona działalność rolnicza – na własne potrzeby. W momencie nabycia nieruchomości w drodze spadku istniał i obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla działek wchodzących w skład nieruchomości – działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Wnioskodawca podzielił nieruchomość na działki w 2015 r. – numery działek: xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx i xxx. Działki zostały wyodrębnione w celu ich sprzedaży, gdyż całej nieruchomości, ze względu na jej wielkość, nikt nie chciał kupić. Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań w celu przekształcenia czy wyłączenia z produkcji rolnej, gdyż działki te w planie zagospodarowania przestrzennego były przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek.

  Fragment:

  Wnioskodawca dokonał podziału geodezyjnego działek na mniejszą liczbę mniejszych działek. Działki są przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, podatkiem leśnym oraz podatkiem od nieruchomości. Dla jednej z działek Wnioskodawca uzyskał w roku 2002 pozwolenie na budowę siedliska. Siedlisko to nie powstało w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 updof, lecz w związku z działalnością rolniczą. Obecnie Wnioskodawca rozważa sprzedaż działek. Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, czy dokona sprzedaży wszystkich działek jedną czynnością na rzecz jednego nabywcy, czy też dokona sprzedaży poszczególnych działek na rzecz różnych nabywców. Wnioskodawca dokonał już sprzedaży jednej z przedmiotowych działek. Pismem z 7 grudnia 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje. Wnioskodawca nie ponosił i nie zamierza ponieść jakichkolwiek nakładów związanych z przygotowaniem działek do sprzedaży. Nie podejmował i nie będzie podejmować działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności omawianych działek. Nadto, Wnioskodawca nie ogłaszał i nie będzie ogłaszać sprzedaży działek będących przedmiotem zapytania w środkach masowego przekazu, w tym w sieci internetowej, w prasie, czy w radiu.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.

  Fragment:

  Na początku Wnioskodawczyni próbowała sprzedać nieruchomość jako całość, okazało się to jednak trudne, z uwagi na dużą powierzchnię działki. Potencjalni nabywcy zgłaszali chęć zakupu, ale ograniczoną jedynie do części ww. działki. W związku z powyższym Wnioskodawczyni postanowiła podzielić działkę na 5 mniejszych działek, a następnie dokonać ich sprzedaży. Celem powyższego, Wnioskodawczyni zleciła geodecie sporządzenie projektu podziału działki, oraz po spełnieniu formalności uzyskała decyzję o podziale. Mocą decyzji z dnia 19 stycznia 2016 r. przedmiotowa nieruchomość została podzielona na działki: 339/6 o pow. 0,0833 ha, 339/7 o pow. 0,1425 ha, 339/8 o pow. 0,1423 ha, 339/9 o pow. 0,1421 ha, 339/10 o pow. 0,1415 ha. Wnioskodawczyni planuje wraz z mężem dokonać sprzedaży przedmiotowych działek. Sprzedaż nastąpi w głównej mierze na rzecz zainteresowanych nabyciem nieruchomości przyjaciół i znajomych, którzy zadeklarowali chęć nabycia mniejszych działek. Ewentualnie w drodze prywatnego ogłoszenia w prasie. Wnioskodawczyni i jej mąż nie będą podejmowali dodatkowych, aktywnych działań celem zbycia nieruchomości, charakterystycznych dla podmiotów trudniących się handlem nieruchomościami (typu reklama, działania marketingowe, urządzenie strony internetowej z reklamą nieruchomości, itp.).

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizn/sprzedaży działek.

  Fragment:

  Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni posiada wspólnie z Małżonkiem gospodarstwo rolne wraz z budynkami, które nabyto w latach od 1977 do 1994, między innymi składające się z działek, których dotyczy niniejszy wniosek interpretacyjny o numerach geodezyjnych nr 21/2 oraz 12/2, nabytych do posiadanego wcześniej gospodarstwa rolnego. Działki, będące przedmiotem zapytania Małżonkowie nabyli na podstawie umowy sprzedaży gruntu zawartej aktem notarialnym. Działki te, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i aktem notarialnym mają łączną powierzchnię 4,0019 ha i były sklasyfikowane jako grunty orne. Działki te nadal są użytkowane rolniczo. Z przedmiotowych działek w roku 2007 na wniosek Małżonków dokonano wydzielenia dodatkowych 3 działek. Celem podziału była hipotetyczna możliwość przekazania wydzielonych działek dzieciom w darowiźnie lub spadku (Małżonkowie posiadają trójkę dzieci). Nie miało to jednak wpływu na fakt, że Małżonkowie nadal używali działki rolniczo. Nie dokonywali również żadnych innych czynności dotyczących tych działek. Do przekazania tych działek w darowiźnie nie doszło. Działki od roku 2011, w związku z uchwałą Rady Miasta i uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, posiadają przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Z uwagi na powyższy plan, jak też (...)

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Sprzedaż nowo powstałych działek wraz z udziałami w drodze.

  Fragment:

  Na początku 2017 roku Wnioskodawca postanowił przeznaczyć działkę na sprzedaż, przy czym w celu uzyskania korzystniejszej dla siebie ceny sprzedaży postanowił dokonać podziała tej działki na mniejsze działki. W tym celu udał się do urzędu i dowiedział się, że ze względu na fakt, że działka nie jest położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to aby przeprowadzić podział działki w szczególności musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która potwierdzi, że działka stanowi działkę budowlaną i wyznaczy tzw. normatywy podziałowe (minimalną powierzchnię, wymiary dla nowo projektowanych działek itp.). W związku z powyższym powstała konieczność przeprowadzenia działań prawnych mających na celu doprowadzenie do wydzielenia mniejszych działek w obrębie obecnej działki. Wnioskodawca uzyskał w dniu 30 marca 2017 r. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o WZiZT). Podkreślić w tym miejscu należy, że decyzja o WZiZT została tylko i wyłącznie uzyskana w celu doprowadzenia do podziału działki, gdyż taki sposób procedowania w sprawie niejako wymuszają przepisy prawa. Z chwilą dokonania podziału działki na nowe, mniejsze działki decyzja WZiZT straci rację bytu w obrocie prawnym z uwagi na powstanie działek o nowych numerach ewidencyjnych a co za tym idzie sama decyzja będzie się odnosić do nieistniejącej już działki.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Opodatkowanie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym.

  Fragment:

  Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza zbyć w drodze bezprzetargowej działkę na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich. Zbywana działka powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 74/34. W dniu 8 marca 2016 r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na realizację inwestycji w zakresie budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą działki nr: 74/185, 74/34 (po podziale geodezyjnym, z działki tej powstała między innymi przeznaczona do zbycia działka nr 74/188) i 74/35. W dniu 1 lipca 2016 r., na część działki nr 74/34 (obecnie działka 74/188), zawarta została umowa dzierżawy z przeznaczeniem pod budowę wjazdu i wyjazdu w związku z realizacją inwestycji na działce 74/185. Zgodnie z § 11 ust. 2 ww. umowy: „ W przypadku zakupu przez dzierżawcę części działki będącej przedmiotem niniejszej umowy na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek nr 74/184, 74/185, 74/186 przy określaniu ceny nieruchomości poczynione nakłady zostaną po wycenie odliczone od wartości ”. Na podstawie wydanej przez starostę decyzji udzielającej pozwolenia na budowę na działce nr 74/188 (przeznaczonej przez gminę do zbycia), został wybudowany zjazd.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Opodatkowanie sprzedaży działek.

  Fragment:

  Aktem notarialnym sprzedana została niezabudowana działka nr 48/12, 48/13 o łącznej powierzchni 0,2335 a także udział wynoszący 2/15 części we współwłasności działki numer 48/9 o powierzchni 0,3709 ha. Aktem notarialnym sprzedana została działka nr 48/6 o powierzchni 0,0970 ha oraz udział wynoszący 1/15 we współwłasności działki nr 48/9 o powierzchni 0,3709 ha. W odpowiedzi na pytanie nr 2 z wezwania o treści: „ Czy w planie zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 38, 48, 116, wyznaczono linie rozgraniczające miejsce zabudowy? Jeśli tak, to należy wskazać w jakiej części działki będą przeznaczona pod zabudowę ” – Wnioskodawczyni wskazała, że w stosunku do działki nr 38 ustalono plan zagospodarowania przestrzennego i działka ta przeznaczona jest pod zabudowę domu jednorodzinnego Wnioskodawczyni. Zainteresowana na dzień złożenia wyjaśnień nie otrzymała jeszcze pozwolenia na budowę. W stosunku do działki nr 48 Wnioskodawczyni uzyskała zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego. Działki nr 48/2, 48/3, 48/4, 48/11, 48/9 przeznaczone są pod zabudowę letniskową. Dla wszystkich działek wyznaczono linię zabudowy. W stosunku do działki nr 116 również wyznaczono linie zabudowy. W odpowiedzi na pytanie nr 3 z wezwania o treści: „ Na której z działek znajduje się budynek stodoły, a na której budynek mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze? Czy powyższe budynki będą również przedmiotem sprzedaży? ” – Wnioskodawczyni wskazała, że budynek stodoły posadowiony jest na działce nr 37 a budynek mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze na działce nr 38.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży mieszkania.

  Fragment:

  Zauważyć należy, że w art. 41 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych ustanowione zostały nowe zasady zbywania praw do działki. Działkowiec, w drodze umowy, może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (ust. 1), przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (ust. 2). W myśl art. 42 ust. 2 ww. ustawy, w razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1. Jak natomiast stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przedmiotem umowy, którą działkowiec może zawrzeć są prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki. Ustawodawca wskazał wprost, że przedmiotem czynności prawnej związanej z działką położoną na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, są prawa związane z prawem do działki, a nie prawo do działki. Z powyższych uregulowań wynika, że Wnioskodawca nie nabył działki, a jedynie prawa związane z prawem do działki. Odnosząc się natomiast do kwestii budynku znajdującego się na przedmiotowej działce, podkreślić należy, że z uwagi na brak definicji pojęcia „ nieruchomości ” w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy odwołać się do odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek

  Fragment:

  Do dnia złożenia wniosku Zainteresowany nie dokonywał sprzedaży działek, Wnioskodawca rozważa możliwość sprzedaży w przyszłości działek numer 214/6, 214/7 i 214/8, ale nie zostały podjęte żadne działania w tym kierunku. Działki będące przedmiotem wniosku nie były i nie są przedmiotem dzierżawy, najmu lub innej umowy o podobnym charakterze. W związku z podziałem działek wydzielone zostały drogi wewnętrzne. Wnioskodawca nie ponosił żadnych nakładów na uzbrojenie którejkolwiek z działek i nie zamierza ponosić takich nakładów w przyszłości. Zainteresowany nie występował o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek i nie występował o jego zmianę w tym zakresie. Z informacji posiadanych przez Wnioskodawcę wynika, iż czynności takie podejmował poprzedni właściciel nieruchomości. Obecnie działki wykorzystywane są do celów rolnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż należących do Wnioskodawcy działek: 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5 jako jednej nieruchomości na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? (oznaczone jako pytanie nr 1 wniosku ORD-IN) Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest normatywnych przesłanek, by w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości uznać go za podatnika podatku od towarów i usług.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

 • opodatkowanie sprzedaży udziałów w prawie własności działek
 • określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży udziałów w prawie własności działek
 • Fragment:

  Z opisu sprawy wynika że Wnioskodawca otrzyma w wyniku zawartej umowy przedwstępnej sprzedaży udziału w prawie własności działek zadatek oraz pozostałą część ceny w umówionym terminie liczonym od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po otrzymaniu zadatku nastąpi wydanie działek Spółce w celu prowadzenia na tych działkach inwestycji budowlanej. Mając na uwadze przedstawione powyżej przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do otrzymanego przez Wnioskodawcę zadatku powstanie zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy w chwili otrzymania zadatku. Kolejną kwestią do rozstrzygnięcia jest to, czy obowiązek podatkowy z tytułu realizacji przedmiotowej transakcji powstanie po stronie Wnioskodawcy z chwilą wydania nabywcy działek, rozumianego jako moment wydania działek Spółce w celu prowadzenia na tych działkach inwestycji czy z chwilą podpisania umowy sprzedaży tychże działek. W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że z punktu widzenia opodatkowania czynności podatkiem od towarów i usług istotne jest nie tyle przeniesienie prawa własności, ile przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Zatem chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

 • opodatkowanie sprzedaży udziałów w prawie własności działek
 • określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży udziałów w prawie własności działek
 • Fragment:

  Z opisu sprawy wynika że Wnioskodawczyni otrzyma w wyniku zawartej umowy przedwstępnej sprzedaży udziału w prawie własności działek zadatek oraz pozostałą część ceny w umówionym terminie liczonym od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po otrzymaniu zadatku nastąpi wydanie działek Spółce w celu prowadzenia na tych działkach inwestycji budowlanej. Mając na uwadze przedstawione powyżej przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do otrzymanego przez Wnioskodawczynię zadatku powstanie zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy w chwili otrzymania zadatku. Kolejną kwestią do rozstrzygnięcia jest to, czy obowiązek podatkowy z tytułu realizacji przedmiotowej transakcji powstanie po stronie Wnioskodawczyni z chwilą wydania nabywcy działek, rozumianego jako moment wydania działek Spółce w celu prowadzenia na tych działkach inwestycji czy z chwilą podpisania umowy sprzedaży tychże działek. W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że z punktu widzenia opodatkowania czynności podatkiem od towarów i usług istotne jest nie tyle przeniesienie prawa własności, ile przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Zatem chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Czy pięcioletni termin z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upływa z dniem 31 grudnia 2017 r.?

  Fragment:

  Z uwagi na nietypowe ukształtowanie działki w formie długiego pasa gruntu, od pełnych 3 lat zachodzą obiektywne trudności ze sprzedażą i chętnymi do kupna. Okoliczności te sprawiają konieczność podziału działki nr 2718 na mniejsze, do ilości pięciu odrębnych. Wnioskodawczyni nie zamierza na tych działkach podejmować budowy oraz sprzedaży ich systemem deweloperskim. Nie zachodzą zatem warunki z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast sprzedaż działek z tytułu posiadania przez rodziców i zasiedzenia własności przez Wnioskodawczynię, będzie następowała w różnych terminach, w zależności od warunków rynkowych i ujawnienia się nabywców. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy pięcioletni termin z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upływa z dniem 31 grudnia 2017 r.? Czy sprzedaż działek, po podziale działki nr 2718, nie zostanie potraktowana jako sprzedaż częstotliwa, bądź dokonywana systemem deweloperskim, przy których byłby zastosowany podatek od towarów i usług, według art. 15 tej ustawy? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidulanej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 1, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie nr 2) zostanie rozpatrzony odrębnie.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  W zakresie opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości niezabudowanych

  Fragment:

  Działka gruntu o numerze 19/3 jest niezabudowana i nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej - zapewnia jej działka gruntu nr ewidencyjny 19/1. Działka oznaczona nr ewidencyjnym 19/1 jest własnością Wnioskodawcy i jej obszar to 30 m 2 . Z wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydanego z upoważnienia Prezydenta przez Kierownika I Działu Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków z dnia 7 marca 2017 roku wynika, że działka gruntu nr ewid. 19/3 o obszarze 9,142 m 2 stanowi grunty orne R II, R IIIa oraz inne tereny zabudowane (Bi) natomiast działka gruntu o numerze ewidencyjnym 19/1 o obszarze 30 m 2 , stanowi grunty orne R IIIa oraz inne tereny zabudowane (Bi). Z zaświadczenia wydanego z upoważnienia Prezydenta przez Kierownika Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Budownictwa z dnia 7 marca 2017 roku, z którego m.in. wynika że działki gruntu nr ewidencyjny 19/1 i 19/3 znajdują się na obszarze, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obecnie stanowiłby akt prawa miejscowego, teren obejmujący przedmiotowe działki gruntu znajduje się na obszarze dla którego Rada podjęła w dniu 9 marca 2009 roku uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  W zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy sprzedaży działek

  Fragment:

  Dla w/w działki była wydana decyzja o warunkach zabudowy Decyzja Wójta gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. Działka nr 463 Działka nr 463 ujawniona została w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy. Z wypisu z rejestru gruntów z dnia 13 lutego 2017 r. wynika, że działka nr 462/2 stanowi grunty orne i pastwiska trwałe o obszarze 0,55 ha. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z dnia 29 czerwca 2012 r. działka nr 463 znajduje się w terenie M1-„ obszary zabudowy jednorodzinnej z usługami ”. Działka znajduje się w strefie „ A ” - wszelkie działania inwestycyjne można prowadzić po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Działka jest niezabudowana, położona jest w sąsiedztwie zespołu dworsko-pałacowego, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, magazynowo - składowej, dawnego ośrodka zdrowia. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość uzbrojenia w energię elektryczną, sieć wodociągową i gazową. Dla w/w działki była wydana decyzja o warunkach zabudowy Decyzja Wójta gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. Działka nr 464 Działka nr 464 ujawniona została w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w darowiźnie – począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie – na spłatę kredytu zaciągniętego w 2015 r. na nabycie działki budowlanej w K., na której Wnioskodawczyni planowała realizację własnych celów mieszkaniowych, może stanowić wydatek na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegać zwolnieniu z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi dochodu ze sprzedaży nieruchomości i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości. Pozostała kwota podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Fragment:

  Wnioskodawczyni wzięła kredyt w w kwocie 40.974,37 zł na zakup działki budowlanej nr 238/8. Zabezpieczeniem hipotecznym działki Wnioskodawczyni zgłosiła działkę w M. W sierpniu 2016 r. w gminie Wnioskodawczyni dowiedziała się, że w odległości 127 m. od Jej działki w K. rolnik dostał pozwolenie na budowę chlewni. Z związku z powyższym wystąpiła o zamianę ww. działki w ramach zasobów gminy. Po rozmowach z burmistrzem Wnioskodawczyni ustaliła, że w ramach wymiany na linii: Wnioskodawczyni a gmina , gmina odkupi od Wnioskodawczyni działkę w K. za cenę 28 zł/m 2 pomimo że kupując ww. działkę Wnioskodawczyni płaciła 40 zł/m 2 . Jednak z uciążliwością sąsiadującej trzody chlewnej działka straciła na wartości. W ramach wymiany Wnioskodawczyni miała kupić od gminy działkę będącą w ich zasobach gruntowych. W dniu 8 listopada 2016 r. Wnioskodawczyni dokonała zamiany działki z K. na działkę w miejscowości N. Do całości transakcji dodatkowo Wnioskodawczyni musiała dopłacić 21.452,00 zł. Obecnie zgłosiła się osoba chętna do zakupu działki w M. Działkę tę Wnioskodawczyni otrzymała jako darowiznę od swojej matki. Wnioskodawczyni chciałaby sprzedać ww. działkę, a pieniądze z tej sprzedaży przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego, który był wzięty na zakup działki budowlanej w K.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  W zakresie opodatkowania transakcji zamiany działki w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

  Fragment:

  Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego : działka ewidencyjna nr 4/43 znajduje się w części w obszarze oznaczonym symbolem RZ- tereny trwałych użytków rolnych z zadrzewieniami i zakrzewieniami w dolinach rzek wyłączone spod zabudowy, w części w obszarze oznaczonym symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, w części w obszarze pasa drogowego. Działka ewidencyjna nr 19/10 znajduje się w obszarze pasa drogowego. W chwili obecnej została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy decyzja podziałowa, która w dniu 17 stycznia 2017 r. stała się ostateczna. Ponadto, przez rzeczoznawcę majątkowego zostały sporządzone operaty szacunkowe dla ww. działek, z których wynika, że: wartość działki ewidencyjnej nr 4/43 o pow. 0,1118 ha - wynosi 88.646,00 zł. wartość działki ewidencyjnej nr 19/10 o pow. 0,1118 ha - wynosi 88.646,00 zł. Po wyrażeniu przez Radę Powiatu zgody, na zamianę powyższych działek pomiędzy Powiatem z osobą fizyczną, strony będą mogły przystąpić do podpisania aktu notarialnego umowy zamiany. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w sytuacji zamiany działek pomiędzy Powiatem a osobą fizyczną, transakcja powinna być obciążona podatkiem VAT, a jeśli tak, to kto zostanie obciążony tym podatkiem: obie strony zamiany czy tylko jedna z nich.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Opodatkowanie sprzedaży działki gruntu.

  Fragment:

  Dnia 20 września 2016 r., Wnioskodawca, wraz z właścicielami drugiej działki, wystąpił z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w C. o podział działki nr 21. W wyniku podziału działki nr 21 powstały: działka nr 21/1 o pow. 0,2330 ha, działka nr 21/2 o pow. 0,2013 ha. Nowo powstałe działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W związku ze zmianą planów życiowych Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży działki nr 21/1 pow. 0,2330 ha. Nie podejmowano działań polegających na uzbrojeniu działek w postaci doprowadzenia mediów, ich ogrodzenia. Ze względu na położenie nieruchomości w obrębie miasta, dwa razy do roku koszona była trawa. W momencie podjęcia decyzji o sprzedaży działek, zostały umieszczone tablice informacyjne na działkach, umieszczono ogłoszenia na stronach internetowych oraz skorzystano z usług biura nieruchomości. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że dla działki nr 21 w dniu 19 czerwca 2008 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy „ budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ”. Ze względów finansowych inwestycja nie doszła do skutku. W 2016 r., działka nr 21 została podzielona na działki 21/1 oraz 21/2. Na skutek tego podziału, decyzja o warunkach zabudowy z 2008 r. straciła ważność.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Czy sprzedaż działki nr 21/1 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Fragment:

  W dniu 20 września 2016r. wystąpiono wnioskiem o podział działki nr 21.W wyniku podziału działki nr 21 powstały: działka nr 21/1 o pow. 0,2330 ha, działka nr 21/2 o pow. 0,2013 ha. Nowopowstałe działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W związku ze zmianą planów życiowych Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży działki nr 21/1 pow. 0,2330 ha. Wnioskodawca stwierdził, że nie podejmowano działań polegających na uzbrojeniu działek w postaci doprowadzenia mediów oraz ich ogrodzenia. Ze względu na położenie nieruchomości w obrębie miasta, dwa razy do roku koszona była trawa. W momencie podjęcia decyzji o sprzedaży działek, zostały umieszczone tablice informacyjne na działkach, ogłoszenia na stronach internetowych oraz skorzystano z usług biura nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż działki nr 21/1 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie ze stanem faktycznym, powyższa sprzedaż nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej. Sprzedaż dotyczy majątku osobistego, a zgodnie art. 15 ust 1, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Zwolnienie od podatku VAT dostawy działek

  Fragment:

  Mając powyższe okoliczności na uwadze należy wskazać, że ww. działki gruntu nr 17/26 i 16/30 w rozumieniu przepisów ustawy od towarów i usług stanowią grunt niezabudowany. Ponadto – jak wynika z opisu sprawy – w 2006 r. wydano decyzję o warunkach zabudowy obszaru w postaci działki nr 16/32 dla inwestycji polegającej na budowie podświetlanego nośnika reklamowego, a w skład tego obszaru wchodzą obecnie działki nr 17/26 i 16/30. W związku z powyższym dostawa działek o numerach 17/26 i 16/30 nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ w świetle przedstawionych okoliczności ww. działki stanowią tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Jednocześnie należy zauważyć, iż z okoliczności sprawy nie wynika, że przedmiotowe działki nr 17/26 i 16/30 wykorzystywane były/są przez Wnioskodawcę wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku, bowiem bezumowne korzystanie z gruntu nie jest czynnością korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zatem dostawa ww. działek nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. W konsekwencji dostawę gruntu stanowiącego działki nr 17/26 i 16/30 należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.