Działki | Interpretacje podatkowe

Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzeda?y dzia3ki
Fragment:
(...) towarów i us3ug, czy te? sprzeda? nast1pi3a w ramach zarz1du maj1tkiem prywatnym. Zwyk3e nabycie lub sprzeda? rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ci1g3y maj1tku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytu3u dochodu jako, ?e jedynym przychodem z takich transakcji mo?e bya ewentualny zysk ze sprzeda?y tej rzeczy. Nale?y zauwa?ya, ?e problem odnosz1cy sie do rozstrzygniecia, czy sprzeda? dzia3ek by3a sprzeda?1 maj1tku osobistego, czy te? stanowi sprzeda? realizowan1 przez podatnika prowadz1cego w tym zakresie dzia3alnooa gospodarcz1 by3 przedmiotem orzeczenia z dnia 15 wrzeonia 2011 r. TSUE w sprawach po31czonych C-180/10 i C-181/10. Trybuna3 Sprawiedliwooci UE w sprawach C-180/10 i C-181/10 orzek3, ?e za podatnika nale?y uznaa osobe, która w celu dokonania sprzeda?y gruntów anga?uje orodki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywnooa w przedmiocie zbycia nieruchomooci porównywaln1 do dzia3an podmiotów zajmuj1cych sie profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. dzia3ania wykraczaj1ce poza zakres zwyk3ego zarz1du maj1tkiem prywatnym. Chodzi tu przyk3adowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowe, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnetrznych, dzia3ania marketingowe podjete w celu sprzeda?y dzia3ek, wykraczaj1ce poza zwyk3e formy og3oszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wyst1pienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej w zakresie us3ug developerskich lub innych tego rodzaju us3ug o zbli?onym charakterze.
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania planowanej sprzedaży działek.
Fragment:
Wstępny projekt podziału przewiduje, że nieruchomość ta zostanie podzielona na dwie działki gruntu: nr 119/16 o powierzchni 0,2102 ha oraz działkę gruntu nr 119/17 o powierzchni 0,2102 ha. Wnioskodawczyni występowała również do właściwych podmiotów o możliwość uzbrojenia zbywanej działki w media, tj. przyłącza do sieci wodnej, gazowej i elektrycznej. Była ona również jednym z inicjatorów wykonania drogi łącznie ze zjazdami na przedmiotową działkę oraz partycypowała w kosztach tej inwestycji (wykonanie jej nastąpiło w wyniku realizacji porozumienia z Gminą, która przejęła własność drogi). Przedstawione powyżej okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują zatem na zamiar sprzedaży posiadanych przez Wnioskodawczynię działek w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, ponieważ podjęła ona cały ciąg określonych działań zmierzających do ich zbycia, tj.: złożyła wniosek o podział działki, była ona jednym z inicjatorów wykonania drogi łącznie ze zjazdami na przedmiotową działkę oraz partycypowała w kosztach tej inwestycji, a także występowała do właściwych podmiotów o możliwość uzbrojenia zbywanych działek w media (przyłącza do sieci wodnej, gazowej i elektrycznej). Zatem wykonanie ww. czynności wskazuje na podjęcie przez Wnioskodawczynię świadomych działań w celu sprzedaży działek, które nie mogą zostać uznane za incydentalne i sporadyczne.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy działki
Fragment:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z dnia 5 lipca 2006 r., działka znajduje się na obszarze 1U - 1 (teren zabudowy usługowej). Działki są częściowo wykorzystywane na własne potrzeby wnioskodawcy, a część nieruchomości jest oddana do odpłatnego korzystania. Zabudowa działek nastąpiła w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Wnioskodawca nie dokonywał ulepszeń nieruchomości, w tym posadowionych na niej budynków w wysokości, stanowiącej co najmniej 30% ich wartości początkowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W chwili obecnej Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży prawa użytkowania działki gruntu 3173/63 wraz z prawem własności budynków i budowli, posadowionych na tych działkach. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie? Czy sprzedaż rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: W zakresie zbycia prawa użytkowania działki gruntu nr 3173/63 wraz z prawem własności budynków i budowli, posadowionych na tych działkach, w ocenie Wnioskodawcy sprzedaż działki korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem, gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części, upłynął okres krótszy niż 2 lata.
2017
11
sty

Istota:
Brak opodatkowania dostawy przez Parafię 11 działek powstałych z podziału 1 działki.
Fragment:
Wnioskodawca podał, że: Działania związane z podziałem działki o numerze 6537 prowadzone są w chwili obecnej. Działka o numerze 6537 zostanie podzielona na 11 działek. Wszystkie działki, które zostaną wydzielone z działki o numerze 6537 będą przedmiotem sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży będzie 11 działek. Planuje się sprzedaż 10 działek w całości. 11 działkę stanowić będzie droga, w której udział posiadać będzie 11 właścicieli: 10 właścicieli wydzielonych działek oraz w 1/11 Parafia. Parafia planuje zachować udział w drodze w 1/11 celem zagwarantowania sobie dojazdu do własnej sąsiadującej nieruchomości. Dzielona działka o numerze 6537 w planie zagospodarowania przestrzennego jest terenem budowlanym przeznaczonym pod zabudowę. Obszar wydzielanych działek figuruje w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny budowlane przeznaczone pod zabudowę. Dzielona działka o numerze 6537 do chwili obecnej stanowi majątek Parafii. Nie jest znany sposób wykorzystania działki w poprzednich wiekach. Parafia nie posiada w tym zakresie informacji. Jest to działka, która w bieżącym wieku nie była i nie jest w jakikolwiek sposób wykorzystywana przez Parafię. Dzielona działka o numerze 6537 w bieżącym wieku nie była i nie jest przez Parafię wykorzystywana do jakiejkolwiek działalności gospodarczej ani do jakichkolwiek czynności opodatkowanych.
2016
31
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z przekazaniem działek na potrzeby osobiste wspólników.
Fragment:
Działki są własnością spółki cywilnej, która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia działek. Grunt został zakupiony bez podatku VAT. Jak wynika z uzupełnienia wniosku, nie ma żadnych instalacji na planowanych do przekazania działkach budowlanych, bowiem sieć wodociągowa i elektryczna jest wybudowana tylko w drodze. Nieruchomości wraz z sieciami nie były wykorzystywane w działalności Spółki. W rezultacie, przedmiotem przekazania na potrzeby osobiste wspólników będą grunty niezabudowane – działki. Ponadto, mając na uwadze okoliczności wskazane we wniosku, w tym w szczególności postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy stwierdzić, że przedmiotowe działki są przeznaczone pod zabudowę. Wnioskodawca – jak wskazano we wniosku – nie wykorzystywał przedmiotowych działek do prowadzenia działalności gospodarczej, grunt ten jest jedynie składnikiem majątku obrotowego. Zatem, działki te spełniają definicję terenu budowlanego – określonego w art. 2 pkt 33 ustawy, a tym samym ich dostawa nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
2016
30
gru

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla czynności sprzedaży działki
Fragment:
Działka przeznaczona na sprzedaż w opracowanym studium widnieje jako działka rolna oraz na ww. działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W wypisie z rejestru gruntów działka stanowi grunty orne. Przedmiotową działkę nabyła Gmina w wyniku decyzji administracyjnej w sierpniu 1992 r., a do dnia sprzedaży nie doszło do jej zasiedzenia. Gmina nie ponosiła wydatków, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W celu oszacowania wartości działki wykonano operat szacunkowy, w wyniku którego ustalono, że na działce znajdują się fundamenty, a działka jest uzbrojona w sieć wodociągową oraz linię energetyczną. Fundamenty zostały wybudowane na początku lat 90., zgodnie z projektem domu ludowo-strażackiego, który miał powstać na omawianej działce. Cena działki zgodnie z operatem uwzględniała wybudowane fundamenty, które, zgodnie z zapewnieniami kupującego, zostaną wykorzystane przez nabywcę przy budowie garaży. Działka, której dotyczy zapytanie jest oznaczona numerem 148/2 obręb geodezyjny .... Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową oraz linię energetyczną. Wskazując na uzbrojenie na ww. działce Wnioskodawca miał na myśli możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej, tj. poza działką znajduje się studzienka wodociągowa oraz w niewielkiej odległości przebiega linia zasilająca w energię elektryczną.
2016
30
gru

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą działek rolnych Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
Fragment:
W 2007 r. podzielili część gruntów na 5 działek 30 arowych, ustalając warunki zabudowy dla każdej z nich. W ciągu ostatnich 6 lat nie sprzedali żadnej działki. Dopiero w 2015 r. aktem notarialnym sprzedali dwie działki. Za środki uzyskane ze sprzedaży ww. działek zakupili mieszkanie w G., wykonując jednocześnie niezbędny remont zakupionego mieszkania. Mieszkanie w G. ułatwia im dostęp do G., gdzie leczy się Wnioskodawca. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku ze sprzedażą działek rolnych Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Zdaniem Wnioskodawcy nie powinien płacić podatku dochodowego, ponieważ w okresie ostatnich 5 lat sprzedał tylko dwie działki rolne (akty notarialne uwzględniały wszystkie opłaty). Był też w tej sprawie w urzędzie skarbowym i tam uzyskał informację, że w przypadku własności dłużej niż 5 lat nie ma nawet obowiązku zgłoszenia tej czynności do urzędu skarbowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2016
29
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie posiadania statusu podatnika z tytułu sprzedaży Działek niezabudowanych oraz uznania tej sprzedaży za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
W roku 2016 Wnioskodawca wystąpił o podział Nieruchomości na 43 działki (dalej łącznie: Działki), z czego 39 stanowić miałyby działki budowlane, 3 przeznaczone zostałyby na drogę dojazdową do poszczególnych działek oraz 1 działka przeznaczona byłaby na trafostację. Gmina wykona tzw. uzbrojenie Działek we własnym zakresie, jednocześnie obciążając Wnioskodawcę stosownymi kosztami materiałów. Wnioskodawca planuje sprzedaż 8-10 Działek w roku 2017. Nabywcy sami skontaktowali się z Wnioskodawcą, nie podejmował on żadnych aktywnych czynności w zakresie poszukiwania nabywców. Nie jest wykluczone, że w latach kolejnych sprzedawane będą kolejne. Celem planowanych transakcji jest wyzbycie się majątku prywatnego Wnioskodawcy, tj. wydzielonych geodezyjnie Działek. Podział podyktowany jest możliwością szybszego wyzbycia się gruntu (łatwiej sprzedać mniejsze działki, niż większe, gdyż wiążą się one z odpowiednio mniejszymi wydatkami dla kupującego – są tańsze). Wnioskodawca nie zajmuje się obecnie (ani nie będzie zajmował się w przyszłości) działalnością związaną z zakupem i sprzedażą nieruchomości. Nie jest w tej materii profesjonalistą – w przeciwieństwie do branży rolniczej – a planowane czynności wynikają z zamiaru wyzbycia się części majątku prywatnego, który został „ odrolniony ” na najkorzystniejszych warunkach dla Wnioskodawcy.
2016
28
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu udziału w Działkach w związku z realizacją inwestycji w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
Fragment:
Z uwagi na kontekst historyczny zostaną - jak wyżej wskazano - w całości lub w części wkomponowane w nową zabudowę, ale nie będą miały istotnego znaczenia dla funkcjonowania nowego kompleksu mieszkalno-hotelowo-biurowego posadowionego na nabywanych Działkach. Ponadto na działkach nie znajdują się inne zabudowania w postaci budynków czy budowli. Obecnie niektóre Działki, mimo że mają charakter drogi, to są niezagospodarowane, pokryte częściowo pozostałościami bruku i porośnięte częściowo roślinnością. Na Działkach tych, do czasu zbycia na rzecz Uczestników Konsorcjum, nie zostaną dokonane przez Gminę żadne nakłady. Działki nie będą też miały statusu drogi publicznej. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że Działki znajdują się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Ponadto, posiadana przez Konsorcjum kopia operatu szacunkowego dla przedmiotowych Działek nie zawiera odrębnej wyceny dla pozostałych na działkach ruin. Okoliczności sprawy wskazują, że przedmiotem sprzedaży będzie udział w gruncie niezabudowanym przeznaczonym pod zabudowę. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy może być m.in. wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën, w której Trybunał wskazał: „ W konsekwencji dostawę działki, na której wciąż stoi stary budynek, który ma zostać rozebrany celem wzniesienia na jego miejscu nowej konstrukcji i którego rozbiórkę rozpoczęto przed tą dostawą oraz rozbiórkę tego budynku, uważać należy, w świetle podatku VAT, za stanowiące transakcję jednolitą mającą na celu jako całość dostawę nie tyle istniejącego budynku, co niezabudowanej działki ”.
2016
21
gru

Istota:
Skoro w momencie dostawy (wywłaszczenia) grunty te były działkami rolnymi niezabudowanymi to będą one korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
Fragment:
W związku z powyższym wojewoda wszczął postępowanie o ustalenie odszkodowania należnego Panu oraz żonie za przejęte przez Skarb Państwa działki o nr 236/10 i 236/14. Przejęcie działek przez Skarb Państwa nastąpiło w następującym stanie faktycznym. Dla przedmiotowych działek nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium działki leżą na obszarze oznaczonym jako tereny orne, rowy melioracyjne i cieki wodne. Działki były niezabudowane. Do momentu przejęcia działek były one wykorzystywane rolniczo jako grunty orne, jednakże w związku z planowanym przejęciem na rzecz Skarbu Państwa pod drogę, nie przygotowywał Pan przejmowanych działek do zasiewu na kolejny rok. Grunty te nie były dzielone na mniejsze działki, uzbrajane, ani ulepszane w żaden inny sposób. Nigdy nie były wynajmowane lub wydzierżawiane, ani użyczane osobom trzecim. Nie wnioskował Pan do Gminy o przekształcenie tych działek na cele nierolnicze, w szczególności drogowe. Nie występował Pan również o ustalenie warunków zabudowy dla tych działek. Nie zabiegali Państwo także o ustalenie przebiegu drogi przez przedmiotowe działki. Nigdy nie zajmowaliście się Państwo działalnością gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Jednorazowo sprzedał Pan działkę - w 2015 r. z majątku odrębnego uzyskanego w spadku (pow. 0,3 ha).
2016
17
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu udziału w Działkach w związku z realizacją inwestycji w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
Fragment:
Z uwagi na kontekst historyczny zostaną - jak wyżej wskazano - w całości lub w części wkomponowane w nową zabudowę, ale nie będą miały istotnego znaczenia dla funkcjonowania nowego kompleksu mieszkalno-hotelowo-biurowego posadowionego na nabywanych Działkach. Ponadto na działkach nie znajdują się inne zabudowania w postaci budynków czy budowli. Obecnie niektóre Działki, mimo że mają charakter drogi, to są niezagospodarowane, pokryte częściowo pozostałościami bruku i porośnięte częściowo roślinnością. Na Działkach tych, do czasu zbycia na rzecz Uczestników Konsorcjum, nie zostaną dokonane przez Gminę żadne nakłady. Działki nie będą też miały statusu drogi publicznej. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że Działki znajdują się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Ponadto, posiadana przez Konsorcjum kopia operatu szacunkowego dla przedmiotowych Działek nie zawiera odrębnej wyceny dla pozostałych na działkach ruin. Okoliczności sprawy wskazują, że przedmiotem sprzedaży będzie udział w gruncie niezabudowanym przeznaczonym pod zabudowę. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy może być m.in. wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën, w której Trybunał wskazał: „ W konsekwencji dostawę działki, na której wciąż stoi stary budynek, który ma zostać rozebrany celem wzniesienia na jego miejscu nowej konstrukcji i którego rozbiórkę rozpoczęto przed tą dostawą oraz rozbiórkę tego budynku, uważać należy, w świetle podatku VAT, za stanowiące transakcję jednolitą mającą na celu jako całość dostawę nie tyle istniejącego budynku, co niezabudowanej działki ”.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu udziału w Działkach w związku z realizacją inwestycji w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
Fragment:
Posiadana przez Konsorcjum kopia operatu szacunkowego dla przedmiotowych Działek nie zawiera odrębnej wyceny dla pozostałych na działkach ruin. Obecnie niektóre Działki, mimo że mają charakter drogi, to są niezagospodarowane, pokryte częściowo pozostałościami bruku i porośnięte częściowo roślinnością. Na Działkach tych, do czasu zbycia na rzecz Uczestników Konsorcjum, nie zostaną dokonane przez Gminę żadne nakłady. Działki nie będą też miały statusu drogi publicznej. Obowiązujący miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że Działki znajdują się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Uczestników Konsorcjum od Gminy zbycie Działek Gmina zamierza udokumentować w ten sposób, że „ faktury będą wystawiane na wszystkie podmioty będące stroną umowy ”. Innymi słowy, zdaniem Konsorcjum, Gmina wystawi 3 faktury, obciążając każdego z Uczestników Konsorcjum po 1/3 ceny zbywanych działek. Nabycie Działek będzie następowało w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkowi od towarów i usług (dalej: „ VAT ”), niezwolnionych z VAT. Z uzupełnienia do wniosku wynika, że opisane we wniosku Działki były przez Gminę wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy działki nr 1/22.
Fragment:
Działkę Wnioskodawca nabył, jako darowizna od siostry w 2007 r. Działka nie miała, nie ma związku z prowadzoną działalnością. Wnioskodawca nie dokonywał na działce podziałów i przyłączy. Jest w stanie w jakim Wnioskodawca ją otrzymał. Zgodnie z przeznaczeniem działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy jest to teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności jednorodzinnej i zagrodowej. Z uwagi, że działka jest długa i bardzo wąska, a na środku działki został wykonany osadnik kanalizacji Gminnej nie ma możliwości technicznych zabudowy. Wnioskodawca otrzymał ofertę zakupu działki od sąsiada graniczącego z działką 1/22 na powiększenie swojego ogrodu. W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło 30 listopada 2016 r. Wnioskodawca wskazał, iż: Nabył działkę w drodze darowizny od siostry. Nie występował o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i nie wie kiedy został uchwalony. Wykorzystywał działkę jako pole rolne uprawne - łąka - pastwisko. Nigdy nie dokonywał sprzedaży trawy z tej łąki. Nie jest rolnikiem ryczałtowym. Nigdy nie dokonywał sprzedaży płodów rolnych. Działka jest działką niezabudowaną.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Działki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.