Działki | Interpretacje podatkowe

Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu sprzedaży działek budowlanych.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza wystąpić do Urzędu Gminy o dokonanie podziału gruntów na działki o powierzchniach, zgodnych z zainteresowaniem potencjalnych klientów. Zainteresowany nie zamieszczał i nie zamierza zamieszczać ogłoszeń o sprzedaży przedmiotowych działek w środkach masowego przekazu, tj. w internecie, prasie, radiu i telewizji. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został sporządzony i zatwierdzony z inicjatywy Urzędu Gminy. Wniosek dotyczy zdarzeń przyszłych i obejmuje grunty położone w miejscowości (...) o łącznej powierzchni 10,7985 ha. działka nr 52/2 działka nr 70/3 działka nr 70/12 działka nr 70/13 działka nr 70/43 Przez działki nr 70/12, 70/13 i 70/43 przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kv i wyznaczone są strefy ochronne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy od sprzedaży działek budowlanych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowany nie powinien płacić podatku VAT z tytułu sprzedaży działek. Jak uznał WSA w Gliwicach (sygn. akt III SA/GL 161/08 i WSA w Warszawie (sygn. Akt III SA/WA 1217/07, sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. WSA uznał, że nie można uznać danego podmiotu za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą tylko dlatego, że dokonuje czynności z zamiarem częstotliwym.
2017
27
maj

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika w rozumieniu art. 15 ust 1 i ust. 2 ustawy.
Fragment:
Gmina ... wydzielając 9 działek w tym jedną komunikacyjną. Działki o nr: 5/10, 5/12, 5/14, 5/16 są własnością Wnioskodawcy, natomiast działka 5/17 jest we współwłasności w udziałach: Wnioskodawca 6/10 i jego mamy 4/10. Wszystkie działki są niezabudowane a w rejestrze gruntów oznaczone są jako działki rolne R oraz leśne Ls. Wnioskodawca podał, że w 2007 r. uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla działki 5/1. Dla wskazanych powyżej działek po zniesieniu współwłasności nie występował Wnioskodawca ani jego mama o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dokonując analizy okoliczności przedstawionych we wniosku, należy stwierdzić, że działki, będące przedmiotem zapytania są działkami niezabudowanymi. Powstały one w wyniku podziału większej działki, dla której przed dokonaniem podziału została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Jakkolwiek działki powstałe w wyniku podziału nie mają wydanych decyzji o warunkach zabudowy to jednak dla działki, w wyniku podziału której powstały, taka decyzja była wydana. Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca podejmując czynności takie jak: podział działek na mniejsze działki, (...)
2017
27
maj

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania dostawy działek gruntu.
Fragment:
Należy dodać, iż podział działek został w pewien sposób wymuszony przez Gminę w związku z budową przepompowni ścieków i drogi dojazdowej do przepompowni, a następnie z potrzeby urządzenia drogi gminnej. Nie angażuje Pani środków w sprzedaż działek, nie stosuje reklamy ani ogłoszeń w gazetach lub na portalach internetowych, nabywcami są sąsiedzi oraz znajomi albo osoby, które od nich dowiedziały się o możliwości kupna działki. Nie planuje Pani sprzedawać działek w sposób zorganizowany ani długotrwały, samo wydzielenie działek wyniknęło w dużej mierze z inicjatywy Gminy, przy tej okazji przeznaczyła Pani jeszcze część gruntu rolnego na działki w celu sprzedaży i uzyskania niezbędnych środków finansowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegała sprzedaż działek - jednej w 2015 r. oraz pozostałych w 2016 r.? Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegać będzie ewentualna dalsza sprzedaż działek w 2017 r.? Zdaniem Wnioskodawcy, dotychczasowa oraz ewentualna dalsza sprzedaż działek nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie działa Pani w charakterze podatnika, lecz dokonuje wyłącznie rozporządzenia majątkiem prywatnym.
2017
27
maj

Istota:
Brak uznania za podatnika w związku ze zbyciem niezabudowanych działek gruntu.
Fragment:
Tym samym Wnioskodawca dokonując dostawy dwóch działek o numerach 38/81 i 38/105 korzysta z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem, co oznacza, że nie wypełnia przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy i nie występuje w roli podatnika podatku od towarów i usług w stosunku do tej czynności. Zatem sprzedaż przez Wnioskodawcę przedmiotowych działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zaś będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W sytuacji uznania przez organ, iż czynność sprzedaży przedmiotowych nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to, w ocenie Wnioskodawcy, na gruncie regulacji prawnej art. 2 pkt 33 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, do dokonywanej na podstawie umowy przyrzeczonej dostawy działek niezabudowanych na rzecz kontrahenta Spółki nie można zastosować zwolnienia z VAT, bowiem przedmiotowe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone pod zabudowę. Jak już wskazano powyżej, z przepisów ustawy o VAT wynika, że grunty są towarami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
2017
27
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy terenu niezabudowanego innego niż tereny budowlane (działka z ogrodzeniem)
Fragment:
Przedmiotem transakcji będzie działka oznaczona numerem 154/4 (dalej: „ Działka ”) o powierzchni 0,19 hektara. Działka powstała w wyniku podziału działki numer 154/1 w 2003 r. na 2 działki o numerach 154/4 oraz 154/3. Zgodnie z umową sprzedaży z 7 lutego 2007 r. Kupujący nabył od Sprzedającego prawo wieczystego użytkowania działki numer 154/3 wraz z prawem własności budynku stacji paliw (znajdującego się na tej działce). Sprzedający pozostał użytkownikiem wieczystym pozostałej części dzielonej działki tj. działki (numer 154/4). Sprzedający nabył prawo wieczystego użytkowania nieruchomości obejmującej m.in. teren działki (z uwzględnieniem podziału działki z 2003 r.) przed 1993 r., a więc przed wprowadzeniem do polskiego sytemu podatkowego podatku od towarów i usług („ VAT ”). Oddanie Sprzedającemu terenu obecnej działki w wieczyste użytkowanie nie podległo więc VAT. W ramach wieczystego użytkowania Sprzedający uiszczał na rzecz gminy R. (właściciela działki) opłatę z tego tytułu. Opłata ta nie zawierała VAT. W 2012 r. na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, decyzją wójta gminy R., Sprzedający stał się właścicielem działki uiszczając stosowną opłatę za przekształcenie, opłata ta nie zawierała VAT.
2017
27
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia praw do działki ogrodowej oraz rzeczy ruchomych.
Fragment:
Przedmioty te nie są związane z faktem posiadania prawa dzierżawy działkowej, a jedynie z faktycznym korzystaniem z działki. Zauważyć należy, że w art. 41 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych ustanowione zostały nowe zasady zbywania praw do działki. Działkowiec, w drodze umowy, może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (ust. 1), przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (ust. 2). W myśl art. 42 ust. 2 ww. ustawy, w razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1. Analizując przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy przede wszystkim ustalić czy w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do przeniesienia praw do działki ogrodowej oraz w odniesieniu do odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych doszło do powstania przychodu a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozpatrując sprawę pod kątem zbycia praw do przedmiotowej działki stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawczyni dokonała przeniesienia (zbycia) tych praw i obowiązków w sposób nieodpłatny, to zbycie to nie stanowi dla Zainteresowanej źródła przychodu a więc z tego tytułu Zainteresowana nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
24
maj

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do dostawy nieruchomości nr 377/5 i nr 379/6
Fragment:
(...) działek nie wydano decyzji wz (str. 5 skargi, pierwszy akapit in fine). Po pierwsze jednak, według Sądu, rzecz nie w tym, czy dla tych działek wydano taką decyzję (gdyby wydano, cały problem niniejszej sprawy stałby się nieaktualny, gdyż wyodrębnione działki nabrałyby charakteru budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy), lecz w tym czy wobec ich niewydania decyzja poprzednio wydana dla działki 325/4 pozostaje ważna i skuteczna dla przyjęcia wniosku, że także te wyodrębnione działki mają charakter budowlany. W ocenie Sądu, jak to wynika z wyżej przedstawionych rozważań, podział działki (...) skutkuje utratą przez działki nowopowstałe charakteru budowlanego. ” Działka 379/6 powstała w wyniku podziału działki nr 11-379. Jak już wyżej wskazano działka 11-379 jest objęta decyzją o warunkach zabudowy z dnia 5 lipca 2011 r. Dla działki nr 379/6 (po podziale działki 11-379) została wydana decyzja z dnia 4 lutego 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wobec tego działka 379/6 jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, bowiem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla celów podatku VAT należy traktować na równi z decyzją o warunkach zabudowy.
2017
24
maj

Istota:
W zakresie w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach
Fragment:
W czerwcu 2011 roku na zgodny wniosek wszystkich współwłaścicieli, decyzją Prezydenta Miasta, wspólnotowa nieruchomość gruntowa (działka 15/1) została podzielona na sześć działek o numerach 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7 i 15/8, w tym przeznaczone do sprzedaży: niezabudowaną działkę 15/6 i działkę 15/8 zabudowaną wolnostojącym budynkiem garażowym przewidzianym do wyburzenia. Wskutek tego podziału wszyscy właściciele lokali stali się współwłaścicielami - według posiadanych udziałów we wspólnej nieruchomości - części i urządzeń wspólnych wszystkich ośmiu budynków oraz wszystkich sześciu działek gruntowych. Przygotowując rewitalizację swoich budynków, Wspólnota przygotowała potrzebne projekty architektoniczno-budowlane na początku 2011 roku. W dniu 23 marca 2012 roku i w dniu 20 listopada 2014 roku współwłaściciele powzięli dwie kolejne prawomocne uchwały, określające zasady i cele inwestycji Wspólnoty. Uchwałą z 20 listopada 2014 roku Wspólnota postanowiła o odkupieniu od Agencji Mienia Wojskowego budynku garażowego położonego na działce 15/8 i zburzeniu go sprzedaży wydzielonych działek 15/6 i 15/8 wybranemu kontrahentowi oraz przeznaczeniu całej zapłaty (kwoty uzyskanej tytułem ceny sprzedaży) na rewitalizację budynków Wspólnoty i całego terenu osiedla.
2017
24
maj

Istota:
Nieuznania Wnioskodawczyni za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży działek po podziale działki
Fragment:
Wnioskodawczyni nie ma innych działek gruntu do sprzedaży w przyszłości. Działkę nr 2718 Zainteresowana nie udostępniała innym osobom odpłatnie, ani nieodpłatnie. Podziału działki nr 2718 jeszcze nie było. Wnioskodawczyni nie ma zamiaru nikomu jej udostępniać po podziale, a wyłącznie sprzedać. Zainteresowana nie uzbrajała działki nr 2718 i nie ma zamiaru, ani pieniędzy. Na płocie ogrodzenia wisi informacja „ sprzedam ”. Wnioskodawczyni nie występowała o decyzję dot. warunków zabudowy. Brak Planu zagospodarowania dla terenu obejmującego działkę. Zainteresowana nie występowała o zmianę planu zagospodarowania. Działkadziałki będą służyć Wnioskodawczyni do sprzedaży, bowiem dochody z emerytury wynoszą od m-c marca 2017 roku 1100 zł netto. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż działek po podziale działki nr 2718 nie zostanie potraktowana jako sprzedaż częstotliwa bądź dokonywana systemem deweloperskim, przy których byłby zastosowany podatek od towarów i usług wg art. 15 tej ustawy ? Zdaniem Wnioskodawczyni, brak podstaw do naliczania podatku VAT przy sprzedaży działek po podziale działki nr 2718. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
19
maj

Istota:
Wnioskodawca z tytułu transakcji zbycia działki o nr ewid. 107 w całości lub w częściach, nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem sprzedaż przedmiotowej działki o nr ewid. 107 położonej w miejscowości ... w całości lub w częściach, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Dotychczas nie dokonywał sprzedaży działek. Dotychczas nie ponosił jakichkolwiek nakładów dotyczących przedmiotowej działki w zakresie uzbrojenia terenu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną itp. Na chwilę obecną rozpoczął się proces podziału gruntu na 16 mniejszych działek celem łatwiejszej odsprzedaży. W roku 1990-92 Gmina na swój koszt i we własnym zakresie dokonała doprowadzenia sieci wodociągowej do działki i przyległych oraz w roku 2014-15 Gmina wybudowała chodnik. Wnioskodawca nie podejmował działań marketingowych celem sprzedaży działki. W przyszłości rozważa możliwość zamieszczenia w lokalnej prasie ogłoszenia w sprawie sprzedaży przedmiotowej działki. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do przedmiotowej działki nastąpiła niezależnie od woli Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż przedmiotowego gruntu w całości lub w częściach, po dokonaniu podziału, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż sprzedaż nie będzie miała cech częstotliwości.
2017
18
maj

Istota:
Sprzedaż nieruchomości.
Fragment:
Wydzielone już geodezyjnie działki nie mają wydanych warunków zabudowy. 4 działki zostały sprzedane we wrześniu 2016 r. do sprzedania pozostała 1 działka. Opisywaną ziemię rolną (0,6195 ha) Wnioskodawca otrzymał w darowiźnie 7.12.1995 r. ziemia była przeznaczona na cele rolnicze i tak była wykorzystywana od chwili otrzymania w roku 1995 do września 2016 r. Nie była prowadzona na niej żadna działalność gospodarcza. Wnioskodawca nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Poza działkami objętymi wnioskiem Wnioskodawca nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, sprzedaż przedmiotowej ziemi jest procederem jednorazowym. W wyniku podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1279 zajmująca powierzchnię 0,6195 ha, wyodrębniono geodezyjnie pięć działek o następujących numerach: Działka nr 1279/1 o powierzchni 0,1200 ha Działka nr 1279/2 o powierzchni 0,1200 ha Działka nr 1279/3 o powierzchni 0,1200 ha Działka nr 1279/4 o powierzchni 0,1200 ha Działka nr 1279/5 o powierzchni 0,1395 ha Wnioskodawca wskazał, że ww. działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ww. działki nie były odpłatnie udostępniane podmiotom trzecim.
2017
18
maj

Istota:
Czy planowana umowa darowizny prawa użytkowania wieczystego działki nr 160/1 na rzecz Gminy będzie stanowić dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Decyzją Burmistrza .... (znak: ....) z dnia 17 maja 2016 roku zatwierdzony został podział działki nr 160 obręb .... na dwie działki tj. działka nr 160/1 i działka nr 160/2. Wnioskodawca nabył działkę nr 160 w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w 2007 r. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługiwało ani w całości ani części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 160. Co do tej nieruchomości Spółka nie dokonywała nakładów, które byłyby rozliczane w zakresie podatku od towarów i usług. Obecna działka 160/1 nigdy nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej i stanowiła tzw. „ nieużytek ”. Wnioskodawca nie prowadził na tej działce żadnej działalności i nie ponosił nakładów w związku z którymi przysługiwałoby mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zbywcy nie przysługiwało, ani w całości ani w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia działki nr 160 (która została podzielona na dwie działki tj. działka nr 160/1 i działka nr 160/2), która następnie została przekazana w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawcy.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży działek budowlanych
Fragment:
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca otrzymał dnia 28 kwietnia 2015 r. od swoich rodziców działkę o powierzchni 0,7609 ha podzieloną na sześć działek. Działka ta znajduje się we wsi. W gminnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego powyższe działki uznane są jako działki budowlane. Wnioskodawca w nadesłanym piśmie z dnia 18 października 2016 r. wskazał, że: Nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Działki opisane we wniosku nie są zabudowane. Działki opisane we wniosku nie były i nie są wykorzystywane przez Stronę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu w prowadzonej działalności gospodarczej. Nie były i nie są przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przed planowaną sprzedażą działek, poza utwardzeniem drogi dojazdowej do działek Wnioskodawca nie będzie podejmował się jakichkolwiek czynności zmierzających do podniesienia wartości nieruchomości tj. uzbrojenie terenu. Wnioskodawca nie będzie przed planowaną sprzedażą działek podejmował się aktywnych działań marketingowych w zakresie obrotu nieruchomościami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku sprzedaży którejkolwiek z działek Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Wnioskodawca uważa, że podatek od sprzedaży działek nie powinien zostać naliczony.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki.
Fragment:
Wnioskodawca zakupił w grudniu 2015 r. pierwsze działki niezabudowane, a część z nich zaczął sprzedawać w marcu 2016 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Działki te są zlokalizowane w różnych częściach kraju i jest to rzeczywiście działalność biznesowa i zarobkowa Zainteresowanego, w żaden sposób niepowiązana z zakupami działek 56/6 i 56/7. Na działce 56/6 Zainteresowany wybudował dom, natomiast działka 56/7 miała pełnić funkcję ogrodu. Ze względu na kłopoty finansowe najbliższej rodziny Wnioskodawcy, a co za tym idzie konieczność zmiany planów życiowych, Zainteresowany musiał sprzedać dom mieszkalny, który miał zostać dla Niego i Jego rodziny. Wnioskodawcy nie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem działki. Dla działki nr 56/7 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego sporządzenie zainicjowane zostało uchwałą Rady Miasta. Zainteresowany nie wnioskował w jakikolwiek sposób o objęcie ww. działki planem zagospodarowania przestrzennego. Od momentu zakupu działka nigdy nie była udostępniana osobom trzecim, nie podlegała również jakiejkolwiek formie umowy dzierżawy, bądź użyczenia, jak również działka nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana w żaden sposób od momentu zakupu do dnia dzisiejszego.
2017
18
maj

Istota:
Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży prawa wieczystego użytkowania zabudowanej działki.
Fragment:
Do dnia dzisiejszego nie dokonano przekształcenia użytkowania wieczystego działki nr 641/11 we własność. Działka gruntu nr 641/11 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i posiada następujące przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa; obiekty produkcyjne, składy i magazyny, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni działki; obiekty i urządzenia komunikacji. Obecnie, z działki nr 641/11 została m.in. wydzielona działka gruntu nr 641/13, którą podatnik zamierza zbyć. Wydzielona działka nr 641/13 zabudowana jest magazynem o pow. 458,2 m 2 oraz wiatą o pow. 664,20 m 2 . Nabywca działki nr 641/13 zamierza wyburzyć magazyn i wiatę i wybudować tam budynek handlowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 641/13 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy jest z tego opodatkowania zwolniona? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 641/13 zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b. Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu jest dostawą towarów, o czym stanowi art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.
2017
18
maj

Istota:
Wydanie działek w ramach wywłaszczenia w zamian za odszkodowanie
Fragment:
W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że: Od chwili nabycia, z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Województwo prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47/4, której część stanowią nowo wydzielone działki nr 47/5 i 47/6, do chwili przejęcia ich z mocy prawa przez Gminę, Województwo oraz wojewódzkie oświatowe jednostki organizacyjne, które w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 30 września 2011 r. posiadały tę nieruchomość (w tym działki nr 47/5 i 47/6) w trwałym zarządzie, faktycznie z nich nie korzystały, albowiem działki te usytuowane były poza ogrodzeniem obecnej działki nr 47/7, zabudowanej budynkiem i stanowią pas gruntu porośnięty drzewami i trawą. Z dniem 1 października 2011 r. przedmiotowa nieruchomość, obejmująca również wydzielone działki nr 47/5 i 47/6, została przekazana do administrowania do Ś. - wojewódzkiej jednostki organizacyjnej. Działki nr 47/5 i 47/6 od chwili nabycia ich przez Województwo (1 stycznia 1999 r.) do chwili przejęcia ich z mocy prawa przez Gminę (26 sierpnia 2014 r.) nie były przedmiotem najmu, dzierżawy; Województwo nie czerpało z tego tytułu żadnych pożytków. W okresie od dnia nabycia działek przez Województwo do dnia 30 września 2011 r. działki te były w trwałym zarządzie wojewódzkich jednostek organizacyjnych – Szkoły (...), która w 2005 r. przekształciła się w Szkołę (...), a następnie, po zlikwidowaniu z dniem 1 sierpnia 2008 r. tej szkoły, mienie zostało przejęte przez K.
2017
18
maj

Istota:
Sprzedaż pięciu działek budowlanych przez parafię nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Tym samym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie można uznać Wnioskodawcy za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ustawy o VAT w odniesieniu do zamierzonej dostawy 5 działek budowlanych, bowiem przedmiotowy grunt nie był w żaden sposób wykorzystywany w celach zarobkowych. Działka nr ... nie była i nie jest przez Wnioskodawcę wykorzystywana do jakiejkolwiek działalności gospodarczej ani do jakichkolwiek czynności opodatkowanych. Działka nr ... nie była ani nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy i do chwili planowanej sprzedaży nie będzie wynajmowana ani dzierżawiona, Wnioskodawca zatem nie czerpał z faktu jej posiadania żadnych korzyści. Przedmiotowa działka jest własnością Wnioskodawcy od wielu dziesiątków lat. Jednocześnie powodem podjęcia decyzji o sprzedaży 5 działek powstałych z działki nr ... jest konieczność pilnego remontu dachu na budynku kościoła. Środki uzyskane ze sprzedaży działek zostaną przeznaczone na konieczne prace remontowe przy dachu kościoła. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług oraz orzecznictwo stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż 5 działek, o których mowa we wniosku, powstałych z działki nr ... nie będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.
2017
17
maj

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży działek – majątek osobisty.
Fragment:
O wydanie warunków zabudowy na ww. 3 działki wystąpił Janusz D. W dniu 18 kwietnia 2016 r. (3 lata po sprzedaży pierwszej działki oraz prawie rok po wydaniu decyzji o wydaniu warunków zabudowy) została sprzedana działka sąsiadująca z pierwszą sprzedaną działką. Nabywcami działki byli znajomi kupców pierwszej działki. Nie prowadzono żadnych działań marketingowych prowadzących do sprzedaży tej działki. Okazja do sprzedaży działki została zaakceptowana przez wszystkich właścicieli ziemi ze względów finansowych, gdyż pieniądze ze sprzedaży miały zostać przeznaczone na spłatę części kredytu zaciągniętego na potrzeby kupna całej nieruchomości. W momencie sprzedaży działki Regina D. oraz Paweł G. byli podatnikami VAT w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej o innym zakresie -oboje prowadzili niezależne od siebie sklepy mięsne. Od wartości sprzedaży tej działki Zainteresowani (małżonkowie Janusz i Regina D. oraz małżonkowie Anna i Paweł G.) odprowadzili podatek VAT. Zainteresowani nie wykluczają, że w przyszłości sprzedadzą kolejne posiadane działki. Przedmiotem ewentualnej sprzedaży mają być tylko działki wydzielone w grudniu 2010 r. z działki nr 217 o pow. 4,69 ha.
2017
16
maj

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów
Fragment:
Oczywistą kwestią jest również to, że skoro działkowiec działkę posiadał i użytkował, oraz ponosił za nią opłaty na rzecz ROD, to zgodne to było z właściwą ustawą określającą prawa działkowców oraz użytkowania działki. Przedmiotem sprzedaży w istocie było prawo do użytkowania działki, które to prawo zostało przyznane Wnioskodawcy uchwałą Prezydium Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 1991 r. W ocenie Wnioskodawcy, prawo do działki w ramach ROD, to jedynie tytuł prawny uprawniający do korzystania z działki, co nie ma nic wspólnego ani z własnością, ani z użytkowaniem wieczystym. Z tego tytułu działkowicze płacą na rzecz ROD opłatę, tj. rodzaj dzierżawy działkowej, co związane jest z czasowym dysponowaniem (użytkowaniem) działki. Konkludując, działkowiec ma prawo użytkowania działki bez prawa wieczystego użytkowania gruntu. Natomiast – choć kłóci się to z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego – własnością działkowicza są nasadzenia (rośliny) na działce oraz ewentualne obiekty działkowe. Owe obiekty – w przypadku Wnioskodawcy – powstały na zasadzie działań własnych. Tak więc przedmiotem sprzedaży działki nie jest sama działka, w rozumieniu prawa do ziemi, a jedynie rodzaj nasadzeń, obiekty działkowe oraz ogólne walory estetyczne działki i jej lokalizacji. Te więc składniki (materialne i niematerialne) mogą być przedmiotem transakcji kupna – sprzedaży albo przeniesienia praw.
2017
16
maj

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów
Fragment:
Przedmioty te, nie są związane z faktem posiadania prawa dzierżawy działkowej, a jedynie z faktycznym korzystaniem z działki. Nowe zasady zbywania praw do działki zostały ustanowione w art. 41 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowiec, w drodze umowy, może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (ust. 1), przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (ust. 2). W myśl art. 42 ust. 2 ww. ustawy, w razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1. W świetle przytoczonych przepisów uznać należy, że dokonując odpłatnego zbycia praw i obowiązków wynikających z prawa do działki oraz prawa własności urządzeń, nasadzeń i obiektów posadowionych na gruncie, uzyskuje on przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych. Prawa majątkowe są prawami podmiotowymi, realizującymi interes ekonomiczny uprawnionego i składającymi się na jego majątek, co do zasady mającymi wymiar pieniężny.
2017
16
maj

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń oraz obiektów
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 40, z późn. zm., dalej: ustawa o ROD), w razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Jeżeli małżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki, oraz z chwilą wygaśnięcia prawa do działki w następstwie niedokonania powyższej czynności, roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania. Ustanowienie prawa do działki nie może nastąpić przed upływem terminu wygaśnięcia roszczenia. Na podstawie uchwały Zarządu ROD po śmierci ojca nastąpiło wstąpienie w prawo do działki, co miało miejsce 8 lat temu. W dniu 6 maja 2015 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży działki ogrodniczo – warzywnej nr 9 o powierzchni 332 m 2 , podlegającej pod Zarząd ROD. Działka została sprzedana na podstawie umowy przeniesienia własności zawartej przed notariuszem w trzech egzemplarzach – w tym jeden dla Polskiego Związku Działkowców, na podstawie art. 41 ustawy o ROD. Kwota sprzedaży, zgodnie z umową, stanowiła zapłatę za nasadzenia (drzewka, krzewy) i altankę.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Uzyskany dochód Wnioskodawczyni przeznaczyła na zakup działki Nr 34/43, którą nabyła w dniu 29 września 2016 r. Umowa zakupu została sporządzona przez notariusza w dniu 29 września 2016 r., Działka została nabyta na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 1387 z dnia 31 maja 2010 r.) dla obszaru , działka Nr 34/43 oznaczona jest symbolem 3.9. UT. Zgodnie z wyżej wymieniona ustawą symbol „ UT ” oznacza: „ teren zabudowy rekreacyjnej – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia stanowiące bazę wypoczynkową, takie jak: ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, domy rekreacyjne oraz wynajem pokoi w budynkach mieszkalnych, bez określenia proporcji między zabudowa usługową a mieszkaniową ”. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni wskazała: Dochód ze zbycia 50% udziałów spółdzielczego własnościowego prawa do odziedziczonego po zmarłej matce lokalu nr 75 , Wnioskodawczyni przeznaczyła na zakup działki. Działka ta oznaczona jest numerem 34/43 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru . Jest to niezabudowany grunt nabyty pod budowę budynku mieszkalnego, co spełnia wymagania ulgi podatkowej określonej w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych działek gruntu
Fragment:
(...) działka nr 105/5 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2; działka nr 105/2 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2; działka 105/9 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2; nieruchomość składająca się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 118/10, 118/12 i 118/14 o obszarze 0,8656 ha, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW dla działek składających się na nieruchomość Nowy Plan przewiduje następujące przeznaczenie: działka nr 118/10 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2; działka nr 118/12 znajduje się terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2; działka 118/14 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2; nieruchomość składająca się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 106/2 o obszarze 7,2523 ha, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW w Nowym Planie działka 106/2 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2, symbolem PG1; nieruchomość składająca się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 80/9 o obszarze 0,3121 ha, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW w Nowym Planie działka 80/9 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży niezabudowanych Nieruchomości 1-4 składających się z działek stanowiących tereny budowlane oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich nabycia.
Fragment:
Zgodnie z Zaświadczeniem, poszczególne działki ewidencyjne składające się na Nieruchomość 1, Nieruchomość 2 oraz Nieruchomość 3 są objęte następującym przeznaczeniem: działki nr 5/4, 5/6, 6/2, 7/2, 7/6, 7/8 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - symbol 2P; działki nr 4/3, 4/8, 7/4, 8/2 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów / strefa zieleni towarzysząca obiektom budowlanym - symbol 2P; działka nr 9 - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów / strefa zieleni towarzysząca obiektom budowlanym - symbol 1P; działki nr 4/4, 4/6 - teren zabudowy techniczno-produkcyjnej / teren dróg publicznych / strefa zieleni towarzysząca obiektom budowlanym - symbol 3P / 1KD-Z. Dodatkowo, zgodnie z Zaświadczeniem przez działki ewidencyjne o numerach 4/3, 4/4, 4/6, 4/8, 5/4, 5/6, 6/2, 7/4, 7/6, 7/8, 8/2, 9, przebiega pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej. W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie należy zatem ocenić, że zgodnie z MPZP wszystkie wskazane działki ewidencyjne wchodzące w skład Nieruchomości 1-3 w całości stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tym samym działki te spełniają definicję terenów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych działek gruntu
Fragment:
(...) działka nr 105/5 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2; działka nr 105/2 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2; działka 105/9 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2; nieruchomość składająca się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 118/10, 118/12 i 118/14 o obszarze 0,8656 ha, dla której Sąd Rejonowy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW, dla działek składających się na nieruchomość Nowy Plan przewiduje następujące przeznaczenie: działka nr 118/10 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2; działka nr 118/12 znajduje się terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2; działka 118/14 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2; nieruchomość składająca się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 106/2, o obszarze 7,2523 ha, dla której Sąd Rejonowy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW, w Nowym Planie działka 106/2 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2, symbolem PG1; nieruchomość składająca się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 80/9, o obszarze 0,3121 ha, dla której Sąd Rejonowy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW, w Nowym Planie działka 80/9 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP2.
2017
16
maj

Istota:
Dostawa działki zabudowanej domem dwurodzinnym budowanym w celach osobistych nie będzie stanowić działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym Wnioskodawca z tytułu dostawy przedmiotowej nieruchomości nie będzie podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a czynność ta nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie w celu dokonania sprzedaży działki zabudowanej budynkiem dwurodzinnym, Wnioskodawca nie będzie angażował środków podobnych do wykorzystywanych przez handlowca, tj. nie będzie wykazywał aktywności w przedmiocie zbycia wskazanej we wniosku działki zabudowanej budynkiem dwurodzinnym porównywalnych do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Wskazane przez Wnioskodawcę staranie się o pozwolenie na budowę domu nie przesądza o konieczności opodatkowania tej nieruchomości gdyż czynność ta jest dokonana w celu przygotowania do budowy domu dla syna i wnuków Wnioskodawcy i ewentualna zmiana planów Wnioskodawcy co do darowizny domu synowi i jego dzieciom spowodowana ewentualnym brakiem środków do życia wpłynie na zmianę sytuacji w tym zakresie. Ponadto działka ta nie była do tej pory przez Wnioskodawcę w żaden sposób wykorzystywana, nie była też przedmiotem najmu czy dzierżawy. Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że dostawa działki - będąca skutkiem zdarzeń losowych, tj. pogorszenia się sytuacji życiowej Wnioskodawcy - zabudowanej domem dwurodzinnym budowanym w celach osobistych nie będzie stanowić działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.
2017
16
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
Fragment:
Ponadto Zainteresowany nie ponosił żadnych nakładów celem przygotowania przedmiotowej działki do sprzedaży. Co istotne, w odniesieniu do działki otrzymanej w drodze darowizny oraz działek powstałych w wyniku jej podziału, Zainteresowany nie wnioskował o objęcie tych działek planem zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też ww. działań nie można uznać za zbliżone do tych jakie podejmują podmioty zajmujące się w sposób specjalistyczny obrotem nieruchomościami, lecz za zwykły zarząd prywatną nieruchomością. Wobec powyższego należy uznać, że w okolicznościach wskazanych w opisie sprawy, sprzedaż działki nr 106/12 oraz planowana przez Zainteresowanego sprzedaż działek od nr 106/13 do 106/20, nie będą stanowiły działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności Wnioskodawcy w przedmiocie zbycia tych działek, która to aktywność byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego – stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności). Konsekwentnie, w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując sprzedaży działek Wnioskodawca wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami.
2017
16
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
Fragment:
Wystąpiono do wodociągów o wydanie warunków na podłączenie wody do działek i obecnie trwa szacowanie kosztów tego przyłączenia oraz ustalenia kto ma je ponieść. Została podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej do działki Wnioskodawcy za kwotę X zł. Wszystkie te działania zostały podjęte w celu uzbrojenia w wodę i energie elektryczną działki budowlanej Wnioskodawcy. Wykonana droga wewnętrzna umożliwia dojazd do działki Zainteresowanego, jak również tej która została sprzedana. Przy sprzedaży pierwszej działki Wnioskodawca zobowiązał się w akcie notarialnym do dostarczenia wody do działki. Zobowiązanie to miało wpływ na cenę działki i decyzję o jej zakupie. Przy sprzedaży pozostałych działek Zainteresowany zobowiąże się dostarczyć wodę do granic działki z uwagi na to, że doprowadzenie sieci wodociągowej do jednej działki pozwala na dostęp do wody pozostałych działek zlokalizowanych na tym terenie. Z tym że każdy z nabywców będzie oddzielnie występował do wodociągów o wpięcie do sieci wodociągowej. Niezależnie czy będą to działki pozostawione na własne potrzeby, czy kogoś innego działki. Podobnie z energią elektryczną. Wystąpienie o podłączenie jednej działki umożliwia podłączenie kolejnych z danego terenu.
2017
16
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana ww. podatkiem.
Fragment:
Od roku 2009 Wnioskodawca zawarł umowę na pośrednictwo sprzedaży tych działek z biurem nieruchomości, jednak przez ten czas ze względu na dużą powierzchnię działek nie udało się znaleźć kupującego. W roku 2016 w związku z brakiem MPZP dla obszaru, na którym położona jest działka, Wnioskodawca złożył drugi wniosek do UM o wydanie warunków zabudowy wraz z planem podziału działki na mniejsze. W obrębie, gdzie zlokalizowana jest działka, w związku z intensywnym rozwojem miasta brak jest już terenów rolniczych, wokół działki zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna lub na sąsiednie działki wydane są warunki zabudowy na cele mieszkalno-pensjonatowe. Wnioskodawca, jak również Jego rodzice, nigdy nie wykorzystywali działki do jakiejkolwiek działalności rolniczej (upraw, czy hodowli zwierząt). Działka nr 192 – o powierzchni 25 490 m 2 (w tym 4 190 m 2 zajmuje las, działka niezabudowana, obecnie pola i łąki) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta zapisana jest jako: tereny rolne i zieleni o funkcji przyrodniczej, krajobrazowej i ochronnej. Wnioskodawca w roku 2016 wystąpił do UM o wydanie dwóch warunków zabudowy dla tej działki wraz z planem podziału działki, jeden dla zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy jednorodzinnej – sprawa jest w toku.
2017
16
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Tym samym, uwzględniając treść art. 29 ust. 5 ustawy, dostawa gruntu, na którym są posadowione przedmiotowe obiekty, tj. działki nr B, również korzystała ze zwolnienia od tego podatku. Natomiast sprzedaż działki niezabudowanej nr A podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku, w myśl art. 41 ust. 1 w zw. z 146a pkt 1 ustawy, gdyż przedmiotowa działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. W związku z powyższym Spółka dokonała odliczenia podatku naliczonego od nabycia opodatkowanego stawką 23%. Spółka, jako właściciel nieruchomości, mając na celu realizacje inwestycji na zakupionej nieruchomości, dokonała połączenia opisanych wyżej działek, w wyniku czego powstała działka o numerze 340. Obecnie, w związku z rezygnacją z realizacji zamierzonego przedsięwzięcia, Spółka zamierza sprzedać przedmiotową nieruchomość. Od momentu nabycia nieruchomości do dnia złożenia wniosku, Spółka nie dokonywała nakładów na ulepszenie znajdujących się na terenie nieruchomości budynków i budowli. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dostawy budynków trwale związanych z gruntem, grunt jest co do zasady opodatkowany w ten sam sposób, co posadowiony na nim budynek (art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym z podstawy opodatkowania dotyczącej dostawy budynku nie wyodrębnia się wartości gruntu).
2017
13
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Działki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.