Działki | Interpretacje podatkowe

Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Z uwagi na ukształtowanie działek oraz rozwój budownictwa jednorodzinnego aby dostosować działki pod ewentualną zabudowę, Wnioskodawca oraz pozostali właściciele postanowili je połączyć i dokonać ich funkcjonalnego podziału. W 2013 r. w drodze darowizny siostra Zainteresowanego darowała mu udział wynoszący 1/4 części w niezabudowanej działce nr 65/2. Taki sam udział w tej działce darowała jego bratu. Natomiast Wnioskodawca darował swojej siostrze udział wynoszący 1/4 części w niezabudowanej działce nr 64/2, podobne jak i jego brat. Następnie złożony został wspólny wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego podziału nieruchomości gruntowej składającej się działek oznaczonych w ewidencji gruntu jako działek o nr 64/2 oraz 65/2 stanowiących współwłasność Wnioskodawcy oraz jego brata i siostry. Działki te podzielone zostały na działki ewidencyjne o numerach: 65/3, 65/4, 65/5 oraz 65/6. W 2014 r. aktem notarialnym zniesiono współwłasność ww. działek w taki sposób, że wyłącznym właścicielem niezabudowanej działki nr 65/5 został Wnioskodawca, działkę o nr 65/4 otrzymał jego brat, natomiast działki nr 65/3 i 65/6 stały się własnością jego siostry.
2017
19
lip

Istota:
Opodatkowanie zamiany gruntów.
Fragment:
Nieruchomości: działka ewidencyjna nr 6/1 o pow. 0,31 ha położona w obrębie ewidencyjnym , Gmina, użytek – dr (KW), działka ewidencyjna nr 6/2 o pow. 1,56 ha położona w obrębie ewidencyjnym, Gmina, użytek – dr (KW), działka ewidencyjna nr 2/1 o pow. 0,26 ha położona w obrębie ewidencyjnym, Gmina, użytek – dr (KW), działka ewidencyjna nr 2/2 o pow. 0,33 ha położona w obrębie ewidencyjnym, Gmina, użytek – dr (KW), działka ewidencyjna nr 508 o pow. 0,39 ha położona w obrębie ewidencyjnym, Gmina, użytek – dr (KW), działka ewidencyjna nr 511 o pow. 1,60 ha położona w obrębie ewidencyjnym, Gmina, użytek – dr (KW), działka ewidencyjna nr 426 o pow. 0,62 ha położona w obrębie ewidencyjnym, Gmina, użytek – dr (KW), działka ewidencyjna nr 530 o pow. 4,30 ha położona w obrębie ewidencyjnym, Gmina, użytek – dr (KW), działka ewidencyjna nr 208/2 o pow. 1,3354 ha położona w obrębie ewidencyjnym, Gmina, użytek – Ls (KW), działka ewidencyjna nr 61 o pow. 2,0000 ha położona w obrębie ewidencyjnym, Gmina, użytek – Ls (KW), działka ewidencyjna nr 62 o pow. 1,5800 ha położona w obrębie ewidencyjnym, Gmina, użytek – Ls (KW). Skarb Państwa – Lasy Państwowe przeniosą na rzecz Gminy prawo własności nieruchomości: działka ewidencyjna nr 7302/10 o pow. 2,1555 ha położona w obrębie ewidencyjnym Miały, Gmina, użytek RV, RVI, Ls, N, dr, B, Bz (KW).
2017
14
lip

Istota:
Opodatkowanie transakcji sprzedaży działek.
Fragment:
Działki będące przedmiotem wniosku nie są i nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej. Działki nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Działki o których mowa we wniosku, Wnioskodawca nie udostępnił i nie udostępnia innym osobom. Natomiast w odpowiedzi na pytanie tut. Organu o treści „ Czy Zainteresowany w celu sprzedaży działek, o których mowa we wniosku poniósł lub też zamierza ponieść jakiekolwiek nakłady związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, np.: podział nieruchomości, uzbrojenie terenu, ogrodzenie, wystąpienie o warunki zabudowy, zamieszczenie ogłoszeń o sprzedaży, inne działania zmierzające do zwiększenia wartości bądź atrakcyjności działek itp.? Jeśli tak, to jakie to są/będą nakłady? ” wskazał, że „ Pełnomocnik w imieniu właściciela wystąpił z wnioskiem o warunkach zabudowy ”. Ponadto Wnioskodawca poinformował, że działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Z kolei na pytanie tut. Organu o treści „ Czy względem przedmiotowych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu? Jeżeli tak, to co wynika z tych decyzji oraz kto o nie występował? ” Wnioskodawca odpowiedział, że została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo handlowego na działkach nr 1414, 1415, 1416.
2017
14
lip

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży w drodze licytacji należących do dłużnika zabudowanych działek nr 937 i 938.
Fragment:
Działka oznaczona numerem 937 jest również zabudowana. Na działce tej znajduje się jedynie ściana budynku, niemniej działka ta jest wymieniona w decyzji o pozwoleniu na budowę, a więc należy ją uznać za działkę zabudowaną. Działka ta również została przeznaczona w miejscowym pod zabudowę. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy W. - obszar "A", zatwierdzonego Uchwałą rady Miejskiej w W. Nr .../2010 z dnia 10 listopada 2010 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w większej części na obszarze oznaczonym symbolem 78 U - tereny zabudowy usługowej. Niewielki fragment działki nr 937 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem KDGP - tereny tras komunikacyjnych. Działki znajdują się również w obszarze zagrożonym hałasem komunikacyjnym od drogi krajowej 94, w zasięgu zbiornika wód podziemnych GZWP451 B. oraz w strefie nadzoru archeologicznego. Teren nieruchomości w całości jest ogrodzony, od frontu prefabrykowane ogrodzenie z giętego drutu na stalowych słupkach z dwuskrzydłową bramą wjazdową oraz furtką wejściową. Pozostała część terenu ogrodzona powlekaną siatką na stalowych słupkach posadowionych na podmurówce.
2017
14
lip

Istota:
Czy planowana sprzedaż działki nr 333 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ze stawką podstawową czy też podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 9 kwietnia 2015 roku, aneksowanym w dniu 28 kwietnia 2015 roku, którego aktualność została potwierdzona na dzień 28 czerwca 2016 roku, przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 333. Przedmiotowa działka ma kształt nieregularny, czworoboczny o stosunkowo korzystnym stopniu zwartości. W otoczeniu znajdują się tereny ogródków działkowych, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz droga dojazdowa. Działka nr 333 posiada bezpośredni dostęp do działki drogowej - działki nr 334 stanowiącej odcinek drogi wewnętrznej. Dostęp do ulicy G. zapewniony jest przez ww. działkę nr 334 oraz działki nr 253, nr 249/1 i nr 243 - stanowiące własność gminy S. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej płytami drogowymi. Przez środkową część działki przebiegają przewody kanalizacji sanitarnej z dwiema studzienkami (nieużytkowane i wyłączone z eksploatacji), stanowiące własność właściciela nieruchomości (Województwa ...). Nieruchomość jest ogrodzona od strony wschodniej, zachodniej i północnej ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych. Od południa działka nie jest ogrodzona. Część terenu utwardzona jest żelbetowymi płytami drogowymi. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi S. i K. w gminie S. zatwierdzonego uchwałą nr ... Rady Gminy S. z dnia ... (Dz.
2017
14
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy sprzedaż działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca w dniu 2 października 2001 r. zakupił nieruchomość stanowiącą dwie niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 2,8865 ha, na którą składała się działka nr 178/1 i działka nr 178/2. Zakup związany był z planami wybudowania domu na tym terenie i zamieszkania w tym domu. Od roku 2001, tj. od czasu nabycia działek, Wnioskodawca opłaca do gminy podatek rolny, a grunty określone są w decyzji jako użytki rolne. W roku 2013 na wniosek innego właściciela sąsiadujących gruntów został zmieniony uchwałą Rady Miejskiej plan zagospodarowania przestrzennego, który objął także grunty należące do Wnioskodawcy. Po zmianie działki uzyskały status budowlanych. W związku ze zmianą planów życiowych Wnioskodawca postanowił scalić posiadane działki w jedną działkę, a następnie podzielić ją na dziewięć działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę usługową (turystyczno-wypoczynkową), dwie działki przeznaczone pod ciąg pieszo-jezdny i teren zieleni, jedną działkę przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową, jedną działkę na poszerzenie istniejącej drogi i jedną działkę niezabudowaną pozostającą w dotychczasowym sposobie użytkowania. Wnioskodawca planuje sprzedać kilka z dziewięciu działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę usługową (turystyczno-wypoczynkową).
2017
12
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
Fragment:
Należy wskazać, że Wnioskodawca nie podejmował i nie podejmuje żadnych działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności działki. Po podziale nie wszystkie działki będą miały dostęp do mediów, ale pomimo tego Wnioskodawca nie będzie podejmował żadnych działań mających na celu uzbrojenie tych działek w media. Nie poniesiono ponadto żadnych nakładów finansowych na przedmiotowe grunty w związku z planowaną sprzedażą. Końcowo należy wskazać, że Wnioskodawca również po sprzedaży ww. działek nie będzie prowadził działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. Pismem z dnia 21 kwietnia 2017 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.29.2017.1.IP tutejszy organ wezwał Wnioskodawcę o doprecyzowanie opisu sprawy o następujące informacje: Czy działki mające być przedmiotem sprzedaży były przez Wnioskodawcę wykorzystywane w działalności gospodarczej, z której to tytułu Zainteresowany był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT? Kiedy Wnioskodawca został wyrejestrowany jako podatnik VAT i z jakiego powodu? W jaki sposób przedmiotowe działki są wykorzystywane obecnie? Czy działki będące przedmiotem wniosku są wykorzystywane w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, (...)
2017
12
lip

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek gruntu.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2017 r. (data wpływu 8 lutego 2017 r.), uzupełnionym w dniu 12 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek gruntu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 12 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek gruntu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 22 sierpnia 2014 r. otrzymał Pan w darowiźnie od rodziców dwie działki rolne, które „ posiadają warunki zabudowy na budowę dwóch domów jednorodzinnych ”, działki o nr ewidencyjnych 555 oraz 543 o łącznej powierzchni 2,3316 ha, położonych w obrębie m. M., powiat m., woj. ... (nr KW ...). Z kolei w dniu 17 września 2015 r. otrzymał Pan w darowiźnie od rodziców dwie działki rolne, na które „ wydał Pan warunki zabudowy na budowę czterech domów jednorodzinnych ”. Działki o nr ewidencyjnym 3/6 oraz 3/7 obręb M., powiat m., woj. .... (nr KW ...). Działki o nr ewidencyjnym 3/6 oraz 3/7 zamierza Pan scalić oraz dokonać podziału geodezyjnego nieruchomości. W wyniku podziału powstanie czternaście działek. Wyżej wymienione nieruchomości zamierza Pan sprzedać. Ponadto dodał Pan, że od około czterech lat prowadzi działalność gospodarczą, zajmując się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomościami.
2017
12
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, czy sprzedaż działek wskazanych we wniosku podlega/będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Jego plany uległy jednak zmianie, po zakupie innej działki i wybudowania na niej domu. W momencie nabywania przedmiotowej działki Wnioskodawca nie planował jej podziału i sprzedaży. W roku 2001 w prasie ukazała się informacja o opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym Wnioskodawca złożył wniosek o ujęcie w ww. opracowaniu jego działki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony uwzględniając działkę Wnioskodawcy. W roku 2007 Gmina pozytywnie zaopiniowała wstępny projekt podziału działki Wnioskodawcy. W roku 2008 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Urząd Miasta i Gminy dokonał podziału działki Wnioskodawcy na 14 działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz wydzielenia jednej z działek pod drogę gminną. W związku z planowaniem budowy sieci wodociągowej dla sąsiednich działek, Wnioskodawca w roku 2008 wniósł o ujęcie w ww. planie również jego działek. W roku 2009 Gmina otrzymała pozwolenie na budowę sieci wodociągowej dla działek. Przez działkę Wnioskodawcy przebiegała napowietrzna linia elektroenergetyczna. Jak dowiedział się Wnioskodawca od dystrybutora energii elektrycznej, usunięcie ww. linii mogło nastąpić w przypadku, gdy wybudowana zostanie stacja transformatorowa.
2017
8
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
Fragment:
Z zakupionej nieruchomości gruntowej Zainteresowany wydzielił najpierw (w sierpniu 2003 r.) działki 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8 a następnie – w czerwcu 2015 r. Wnioskodawca wydzielił z nieruchomości kolejne działki, tj. 138/l, 138/2, 138/3 oraz 138/4 (wewnętrzna droga dojazdowa). Działka 123/4 oraz l/7 udziałów w działce 125/8 (droga dojazdowa) została nieodpłatnie przekazana bratankowi Wnioskodawcy w 2004 r., a działki 125/1, 125/2 i 125/3, każdą wraz z 1/7 udziału w działce 125/8, Wnioskodawca przekazał nieodpłatnie swoim dzieciom. Zainteresowany ma także niewielki udział w kosztach kolektora, tj. rury przeznaczonej do odprowadzania wody i oczyszczonych ścieków, położonej wzdłuż wszystkich działek będących przedmiotem wniosku. Działki nr 125/5, 125/6, 125/7 oraz 3/7 udziałów w drodze Zainteresowany sprzedał w dniu 2 lutego 2017 r. Po sprzedaży – zgodnie z wcześniejszą umową – Wnioskodawca przekazał bratankowi kwotę 6.000 zł (sześciu tysięcy złotych) jako pokrycie 3/7 kosztów utwardzenia drogi dojazdowej (dz. 125/8). Działki 138/1, 138/2, 138/3 (wraz z udziałem w drodze 138/4) Zainteresowany planuje sprzedać. Systematyczne działania zmierzające do sprzedaży działek Wnioskodawca podjął w 2015 r.
2017
8
lip

Istota:
Zakresie ustalenia:
- czy planowana sprzedaż wyodrębnionej geodezyjnie części z działki 284/116 w przypadającym na Wnioskodawcę w udziale 620/1000 części nieruchomości, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT,
- czy planowana sprzedaż pozostałej części działki 284/116 oraz działki 284/82 w przypadającym na Wnioskodawcę udziale 620/1000 części nieruchomości, lub części powstałych po ewentualnym podziale działek podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT,
- czy planowana sprzedaż wyodrębnionej geodezyjnie części działki 284/179 oraz sprzedaż działek 284/147 i 284/152 podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
(...) działki, która powstanie (oprócz działki o pow. 3490 m 2 ) z podziału działki 284/116 (tj. niezabudowanej działki o pow. 67951 m 2 ) oraz sprzedaż udziału w prawie własności działki nr 284/82, a także działek, które powstaną ewentualnie z dalszego podziału tych działek (tj. dalszego podziału działki o pow. 67951 m 2 , która powstanie z podziału działki 284/116 oraz podziału działki 284/82), nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT z przyczyn wskazanych w części H pkt ad. 2 wniosku. W ocenie Wnioskodawcy planowana sprzedaż udziału w prawie własności opisanych wyżej działek (tj. działki o pow. 67951 m 2 , która powstanie z podziału działki 284/116 oraz działki 284/82) bądź działek, które powstaną w wyniku ich ewentualnego dalszego podziału przez Wnioskodawcę (i pozostałych współwłaścicieli), nie będzie skutkować uznaniem Wnioskodawcy za podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. l w zw. z art. 15 ut.2 ustawy VAT, analogicznie jak w przypadku działki objętej pytaniem 1 wniosku. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży swojego udziału w przedmiotowych działkach (lub działkach, które ewentualnie powstaną z ich dalszego podziału), Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, gdyż nie będą spełnione przesłanki art. 15 ust. l w zw. z art. 15 ut.2 ustawy VAT.
2017
7
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży działek budowlanych
Fragment:
Wnioskodawca nie dokonał uatrakcyjnienia działki w żaden sposób. Ad. 8. Działka nie była wykorzystywana do celów osobistych. Ad. 9. Do tej pory nie podejmowano żadnych działań marketingowych w jakimkolwiek celu. Ad. 10. Wnioskodawca zamierza wbić tablicę z napisem „ na sprzedaż ”, być może zamieszczone zostanie też ogłoszenie w Internecie. Ad. 11. Środki ze sprzedaży działki Wnioskodawca zamierza w większości przekazać dzieciom i wnukom, a pozostałą część przeznaczyć na leczenie poprawiające stan zdrowia. Po sprzedaży działek trzeba też będzie odprowadzić do gminy 30% podatek od przekształcenia działek (zwiększenie wartości). Ad. 12. Wnioskodawca nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych w przyszłości do sprzedaży. Ad. 13. Środki ze sprzedaży działek w większości przekazane zostaną dzieciom i wnukom, a pozostała część przeznaczona zostanie na leczenie poprawiające stan zdrowia. Po sprzedaży działek trzeba też będzie odprowadzić do gminy 30% podatek od przekształcenia działek (zwiększenie wartości). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż kilkunastu działek budowlanych, powstałych w wyniku podziału nieruchomości, nabytej (...)
2017
7
lip

Istota:
Wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży gruntu niezabudowanego działek nr 329/1, 329/2, 329/3, 329/4 oraz udziału 5/10 części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 329/5 oraz zwolnienia od podatku VAT sprzedaży gruntu rolnego niezabudowanego działek nr 329/1, 329/2, 329/3, 329/4 oraz udziału 5/10 części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 329/5 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Dnia 28 marca 2008 roku Wnioskodawca wspólnie z żoną dokonał zakupu udziału wynoszącego 50% współwłasności działki 329. Następnie dnia 19 kwietnia 2012 roku Wnioskodawca wspólnie z żoną zakupił pozostałe 50% własności działki nr 329. Działka nr 329/5 powstała w wyniku podziału działki nr 329 z dnia 5 listopada 2014. Działkę nr 329 a po podziale 329/1, 329/2, 329/3, 329/4 oraz udział 5/10 części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 329/5 Wnioskodawca nabył w celu budowy domu dla siebie. Działki nr 329/1, 329/2, 329/3, 329/4 oraz udział 5/10 części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 329/5 od momentu nabycia do chwili sprzedaży nie były wykorzystywane do żadnych celów, nie były uprawiane, nie były ponoszone żadne nakłady finansowe poza podatkiem od gruntów. Działki nr 329/1, 329/2, 329/3, 329/4 oraz udział 5/10 części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 329/5 nie były wykorzystywane do celów osobistych – nie były uprawiane. Działki nr 329/1, 329/2, 329/3, 329/4 oraz udział 5/10 części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 329/5 nie były wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie był i nie jest rolnikiem ryczałtowym. Działki wymienione we wniosku nie były wykorzystywane do działalności rolniczej.
2017
5
lip

Istota:
W zakresie uznania sprzedaży nieruchomości należącej do Pana Bogusława R. za sprzedaż w działalności gospodarczej oraz stawki podatku na dostawę działek gruntu będących terenem budowlanym i prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Fragment:
Zbywane działki nie są zabudowane. Sprzedaż działek nastąpi z majątku prywatnego Sprzedawcy. Zgodnie z treścią zawartej umowy przedwstępnej, działkę 111 Sprzedawca nabył będąc kawalerem, zaś pozostałe działki nabył pozostając w związku małżeńskim, za środki stanowiące jego majątek osobisty. Sprzedawca pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa oraz nie zawierał umów majątkowych małżeńskich, w tym rozszerzających. Wszystkie działki wchodzące w skład przedmiotowej nieruchomości stanowią majątek osobisty Sprzedającego. Całokształt powyższych okoliczności wskazuje zatem, że istniał związek ww. działek gruntu z prowadzonym gospodarstwem rolnym Sprzedawcy, w ramach którego Sprzedawca działał jako czynny podatnik VAT i wykorzystywał jako taki podatnik te działki gruntu. Dlatego też, po uwzględnieniu opisu analizowanej sprawy oraz powołanych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz orzecznictwa stwierdzić należy, że dostawa nieruchomości gruntowej dokonywana przez Sprzedającego, na którą składają się działki o numerach ewidencyjnych 111, 132, 133 jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży działek powstałych w wyniku podziału
Fragment:
W momencie podjęcia decyzji o sprzedaży nieruchomości w celu uzyskania korzystniejszej dla siebie ceny sprzedaży Wnioskodawczyni dokonała podziału tej nieruchomości na 2 mniejsze części (działki po 1 100 m 2 każda). Z wydzielonych działek docelowo Wnioskodawczyni chciałaby sprzedać 3 działki, a uzyskane z transakcji pieniądze przeznaczyć na cele mieszkaniowe swoje i swojej rodziny. Do czasu sprzedaży Wnioskodawczyni nie będzie uzbrajała działek, pozostawiając to w gestii ewentualnych nabywców. Wnioskodawczyni zamierza skorzystać z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami przy sprzedaży nowo powstałych działek. Wnioskodawczyni nie wykorzystuje działki komercyjnie, tzn. nie przeznacza jej na potrzeby działalności gospodarczej, dzierżawę, wynajem. Wnioskodawczyni podkreśla, że nie podejmuje obecnie i nie planuje podejmować w przyszłości aktywnych działań, które odpowiadałyby swoim charakterem działaniom podejmowanych przez profesjonalistów, działających na rynku nieruchomości. Jedyną aktywnością podjętą przez Wnioskodawczynię było uzyskanie postanowienia o możliwości podziału i dokonaniu samego podziału nieruchomości. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nowo powstałych działek wydzielonych z nieruchomości. Analiza przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, treści powołanych przepisów prawa, jak również aktualnego orzecznictwa sądowego prowadzi do stwierdzenia, że brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Wnioskodawczynię za podatnika podatku od towarów i usług w związku z zamierzoną sprzedażą nowo powstałych 3 działek wydzielonych z nieruchomości.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku dostawy działek niezabudowanych.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy działek niezabudowanych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest właścicielem następujących dwóch nieruchomości. Niezabudowanej nieruchomości , oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 191, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą (dalej jako „ Nieruchomość 1 ”). Zgodnie z rejestrem gruntów Nieruchomość 1 oznaczona jest (opis użytku) jako B - tereny mieszkaniowe. Stosownie do zaświadczenia wydanego 5 grudnia 2016 r. przez Burmistrza Miasta (w załączeniu) Nieruchomość 1 znajduje się na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla Nieruchomości 1, po dniu 31 grudnia 2003 r., nie była wydawana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy. W przeszłości Nieruchomość 1 była zabudowana, ale budynek ten został rozebrany. Wnioskodawca jest również właścicielem niezabudowanej nieruchomości , oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 144, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą (dalej jako „ Nieruchomość 2 ”). Zgodnie z rejestrem gruntów Nieruchomość 2 oznaczona jest (opis użytku) jako RV - grunty orne i RVI - grunty orne.
2017
28
cze

Istota:
Opodatkowanie dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanej działki. Zwolnienie od podatku dostawy zabudowanej nieruchomości.
Fragment:
Przedmiotowa nieruchomość składa się z prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr ... oraz działki jaka powstanie z podziału geodezyjnego działki nr ... Działka nr ... jest obecnie działką niezabudowaną. Na terenie części działki nr ..., która będzie podlegać po dokonaniu podziału sprzedaży obecnie znajdują się następujące budowle: tory kolejowe, parking, droga wewnętrzna, sieci infrastruktury technicznej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji już stwierdzono, że dostawa niezabudowanej działki nr ... będzie opodatkowana podstawową 23% stawką podatku VAT. Natomiast w odniesieniu do dostawy działki powstałej z podziału działki nr 240/4 zabudowanej torami kolejowymi, parkingiem, drogą wewnętrzną oraz sieciami infrastruktury technicznej stwierdzono, że objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Ponadto tut. organ stwierdził również, że Wnioskodawca 1 i Wnioskodawca 2 – zarejestrowani podatnicy VAT mogą zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy parkingu, drogi wewnętrznej oraz sieci infrastruktury technicznej, składając w tym zakresie zgodne oświadczenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu miejscowo dla nabywcy nieruchomości.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie w zakresie skutków podatkowych powstałych u członka wspólnoty mieszkaniowej w związku ze sprzedażą udziałów w działkach
Fragment:
W czerwcu 2011 roku na zgodny wniosek wszystkich współwłaścicieli, decyzją Prezydenta Miasta, wspólnotowa nieruchomość gruntowa (działka 15/1) została podzielona na sześć działek o numerach 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7 i 15/8, w tym przeznaczone do sprzedaży: niezabudowaną działkę 15/6 i działkę 15/8 zabudowaną wolnostojącym budynkiem garażowym przewidzianym do wyburzenia. Wskutek tego podziału wszyscy właściciele lokali stali się współwłaścicielami - według posiadanych udziałów we wspólnej nieruchomości - części i urządzeń wspólnych wszystkich ośmiu budynków oraz wszystkich sześciu działek gruntowych. Przygotowując rewitalizację swoich budynków, Wspólnota przygotowała potrzebne projekty architektoniczno-budowlane na początku 2011 roku. W dniu 23 marca 2012 roku i w dniu 20 listopada 2014 roku współwłaściciele powzięli dwie kolejne prawomocne uchwały, określające zasady i cele inwestycji Wspólnoty. Uchwałą z 20 listopada 2014 roku Wspólnota postanowiła o odkupieniu od A. budynku garażowego położonego na działce 15/8 i zburzeniu go do sprzedaży wydzielonych działek 15/6 i 15/8 wybranemu kontrahentowi oraz przeznaczeniu całej zapłaty (kwoty uzyskanej tytułem ceny sprzedaży) na rewitalizację budynków Wspólnoty i całego terenu osiedla. Uchwałę (...)
2017
26
cze

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu
Fragment:
W latach 2014-2015 grunt został podzielony na 43 działki, o następujących numerach geodezyjnych 20/1, 20/2, 20/16, 20/18, 20/57, 20/62, 20/63, 20/66, 20/69, 20/70, 20/71, 20/72, 20/79 oraz od numeru 20/105 do numeru 20/134. Nie prowadzi żadnych działań marketingowych w celu sprzedaży działek. Położenie gruntu (woj. ....) w dużej odległości od adresu zamieszkania (....) uniemożliwia bezpośrednią sprzedaż działek. Do sprzedaży działek upoważniony został pośrednik nieruchomości. Nie ponosi nakładów na uzbrojenie działek. Nie występował z wnioskiem o opracowanie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gruntów, które posiada w użytkowaniu wieczystym. Działki powstałe po podziale w 2014 roku nadal udostępnia nieodpłatnie do użytkowania osobom obcym i z tego tytułu nie ma korzyści majątkowych. Nie jest rolnikiem ryczałtowym. Nie posiada innych działek przeznaczonych w przyszłości do sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedając te działki, o których mowa we wniosku osobom fizycznym, inwestorom krajowym Wnioskodawca będzie musiał odprowadzić podatek VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie obowiązywał podatek VAT, ponieważ sprzedaż gruntów pochodzi z majątku własnego, nabytego 17 lat temu.
2017
26
cze

Istota:
Sprzedaż działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Wnioskodawczyni nie ma innych działek gruntu do sprzedaży w przyszłości poza wymienionymi w pkt 1. Działkę nr 2718 Wnioskodawczyni nie udostępniała innym osobom odpłatnie ani nieodpłatnie. Podział działki nr 2718 jeszcze nie nastąpił, Wnioskodawczyni oczekuje wyjaśnienia podatków. Wnioskodawczyni nie ma zamiaru udostępniać działek nikomu po podziale, a wyłącznie sprzedać kolejno w miarę dojścia chętnych. Wnioskodawczyni nie uzbrajała działki nr 2718 i nie ma zamiaru ani pieniędzy na to. Wyłącznie na płocie ogrodzenia wisi informacja „ sprzedam ” i nr telefonu. Wnioskodawczyni nie występowała o decyzję dot. warunków zabudowy. Wnioskodawczyni nie występowała o zmianę Planu zagospodarowania przestrzennego. Działki wynikłe z podziału służyć będą Wnioskodawczyni wyłącznie do sprzedaży, bowiem Wnioskodawczyni utrzymuje się wyłącznie z niskiej emerytury. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż działek wynikłych z podziału nie zostanie potraktowana jako sprzedaż częstotliwa z art. 15 ustawy o VAT i opodatkowana tym podatkiem? Zdaniem Wnioskodawcy, z podatku VAT od sprzedaży do 5-ciu działek wynikłych z podziału działki nr 2718 Wnioskodawczyni zostanie zwolniona.
2017
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem zbycia przez Wnioskodawcę 8 działek powstałych z podzielenia jednej działki otrzymanej w darowiźnie, ośmiu różnym nabywcom.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca nie podejmował i nie zamierza podejmować żadnych działań dotyczących zwiększenia wartości, uatrakcyjnienia działek. Wnioskodawca, chcąc zorientować się, czy istnieje na rynku zainteresowanie kupnem takiego rodzaju nieruchomości położonych w takiej lokalizacji, wystawił ogłoszenie o sprzedaży działek w internecie, jednakże zainteresowanie było niewielkie. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby związana z obrotem nieruchomościami. Wydzielone działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca nie wystąpił o warunki zabudowy dla przedmiotowych działek. Przyczyną podziału działki na osiem mniejszych działek i planowanej sprzedaży jest potrzeba sfinansowania przez Wnioskodawcę budowy domu mieszkalnego dla jego rodziny (budowa domu została już rozpoczęta). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zbycie przez Wnioskodawcę przedmiotowych ośmiu działek, powstałych z podzielenia jednej działki otrzymanej w darowiźnie, ośmiu różnym nabywcom, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ przedmiotowa działka została nabyta w drodze darowizny do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz nie była ona (przed (...)
2017
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem zbycia przez Wnioskodawcę 8 działek powstałych z podzielenia jednej działki otrzymanej w darowiźnie, jednemu nabywcy.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca nie podejmował i nie zamierza podejmować żadnych działań dotyczących zwiększenia wartości, uatrakcyjnienia działek. Wnioskodawca, chcąc zorientować się, czy istnieje na rynku zainteresowanie kupnem takiego rodzaju nieruchomości położonych w takiej lokalizacji, wystawił ogłoszenie o sprzedaży działek w internecie, jednakże zainteresowanie było niewielkie. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby związana z obrotem nieruchomościami. Wydzielone działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca nie wystąpił o warunki zabudowy dla przedmiotowych działek. Przyczyną podziału działki na osiem mniejszych działek i planowanej sprzedaży jest potrzeba sfinansowania przez Wnioskodawcę budowy domu mieszkalnego dla jego rodziny (budowa domu została już rozpoczęta). W związku z powyższym opisem zadano następujące. Czy zbycie przez Wnioskodawcę przedmiotowych ośmiu działek, powstałych z podzielenia jednej działki otrzymanej w darowiźnie, jednemu nabywcy, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ przedmiotowa działka została nabyta w drodze darowizny do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz nie była ona (przed podziałem oraz (...)
2017
26
cze

Istota:
Możliwość uznania za własne cele mieszkaniowe wydatków poniesionych na zakup działek tworzących razem działkę budowlaną.
Fragment:
Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 lutego 2017 r. (data wpływu 2 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za własne cele mieszkaniowe wydatków poniesionych na zakup działek tworzących razem działkę budowlaną – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za własne cele mieszkaniowe wydatków poniesionych na zakup działek tworzących razem działkę budowlaną. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca otrzymał 4 kwietnia 2011 r. jako darowiznę od ojca działkę ewidencyjną nr 85. W dniu 23 kwietnia 2014 r. decyzją Wójta Gminy ww. działka została podzielona na działki ewidencyjne o numerach 85/1, 85/2, 85/3, 85/4. W dniu 18 grudnia 2015 r. Wnioskodawca sprzedał za kwotę 40.000 zł działkę nr 85/1. W dniu 18 grudnia 2015 r. tym samym aktem notarialnym Wnioskodawca kupił za kwotę 40.000 zł działkę nr 86/4 sąsiadującą bezpośrednio z jego działką nr 85/4. W dniu 30 marca 2016 r. Wnioskodawca jednym aktem notarialnym sprzedał za kwotę 50.000 zł działkę nr 85/2 oraz kupił za kwotę 50.000 zł działkę nr 86/3 sąsiadującą bezpośrednio z jego działkami nr 85/3, 85/4, 86/4. Działki ewidencyjne o numerach 85/3, 85/4, 86/3, 86/4 tworzą razem działkę budowlaną o łącznej powierzchni 2208 m 2 .
2017
26
cze

Istota:
Czy opisane we wniosku zdarzenie przyszłe - sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską na rzecz firmy, z którą Wnioskodawczyni podpisała umowę przedwstępną - będzie stanowiło dla Zainteresowanej czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Klient zdecydował się zakupić działkę 1/33 oraz część działki 1/34. Zgodnie z prośbą Klienta współwłaściciele zamierzają zwrócić się o geodezyjny podział nieruchomości, działka 1/34 zostanie podzielona na 3 części: 1/40 (przeznaczona na drogę dojazdową do działki 1/42), 1/41 (przeznaczona do sprzedaży na rzecz Klienta) oraz działka 1/42 (wciąż pozostanie współwłasnością 3 małżeństw). Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż nie są zabudowane, w planie zagospodarowania przestrzennego, wskazane działki przeznaczone są pod zabudowę administracyjno-usługową. Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wskazane w niniejszym wniosku nieruchomości nie były w żaden sposób związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Działki nie były wykorzystywane wcześniej do celów działalności gospodarczej, na samej działce również nie była prowadzona działalność gospodarcza, w tym rolnicza. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni nie zajmuje się obrotem nieruchomościami, pośrednictwem czy handlem gruntami. Wnioskodawczyni nie podejmowała działań mających na celu uzbrojenie działki. Nie prowadziła działań marketingowych w celu zwiększenia atrakcyjności nieruchomości.
2017
22
cze

Istota:
Sposób opodatkowania zbycia działek zabudowanych i niezabudowanych.
Fragment:
W ramach odszkodowania Inwestor otrzyma nieruchomości zamienne, tj.: zabudowane działki nr 20/6a, 103/la, 24/12a, 24/11 i 29/9, obrębu ... oraz 62/2a, 62/3a, 106/la, 90/2a, 83/2a, l06/2a obrębu ...; niezabudowane działki nr 79/2, 91/7a obrębu ... i 103/12, 24/10a oraz 31/10a obrębu .... Infrastruktura znajdująca się na działkach zabudowanych została oddana do użytku w grudniu 2008 r. Od tego czasu Gmina nie poniosła wydatków na jej ulepszenie. Istniejące sieci nie będą stanowić przedmiotu dostawy. Natomiast droga jest obiektem budowlanym – budowlą, a teren na którym znajduje się droga – terenem zabudowanym. Gmina nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tą inwestycją. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki niezabudowane są przeznaczone pod zabudowę usługową. Na tym tle Gmina powzięła wątpliwość dotyczącą sposobu opodatkowania zbycia działek zabudowanych i niezabudowanych. Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów organ interpretacyjny potwierdza stanowisko Miasta, że: zawarcie przez Miasto umowy dotyczącej przeniesienia na rzecz Spółki prawa własności ww. działek w ramach odszkodowania rodzi (...)
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Działki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.