Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lip

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży działek, nie działa jak podatnik.

Fragment:

Przed sprzedażą działek Wnioskodawcy nie podejmowali i nie podejmują jakichkolwiek czynności wymagających zaangażowania własnych środków finansowych do podniesienia wartości przedmiotowych działek. Przed sprzedażą działek Wnioskodawcy nie podejmowali i nie podejmują aktywnych działań marketingowych w zakresie obrotu nieruchomościami wykraczających poza zwykłe formy ogłoszenia mające na celu dokonanie sprzedaży przedmiotowych działek. Po zakupie działek nie były one przez Wnioskodawców w żaden sposób wykorzystywane. Zakup działek to miała być inwestycja dla synów Wnioskodawców, gdzie w przyszłości mogliby zbudować swoje domy. Przy zakupie działek Wnioskodawcy nie mieli prawa do odliczenia podatku. Działki mające być przedmiotem planowanej transakcji stanowią działki niezabudowane. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. Firma od której Wnioskodawcy kupili działki przy sprzedaży zapłaciła podatek VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawcy muszą przy sprzedaży działek zapłacić podatek VAT? Zdaniem Zainteresowanych, nie powinni zapłacić podatku VAT przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej (działek). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
16
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży działki.

Fragment:

Obecnie, realizując funkcje właścicielskie, Miasto zamierza sprzedać działkę będącą przedmiotem wniosku. Działka ta jest położona w kompleksie 26 działek, które również zostaną przeznaczone do zbycia. W sąsiedztwie kompleksu prowadzone były przez Miasto prace związane z przygotowaniem drogi o przeznaczeniu na drogę publiczną, z której będą korzystać nabywcy kompleksu działek, o którym mowa oraz właściciele nieruchomości sąsiednich. Natomiast Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadził inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz doprowadzenie sieci wodociągowej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada odrębną osobowość prawną, jest odrębnym od Miasta podmiotem pod względem VAT – nie podlega centralizacji VAT z Wnioskodawcą. Działka stanowi nieużytek porośnięty samosiejkami, nie jest zabudowana, nie jest i nie była nigdy przez Miasto wykorzystywana do jakiejkolwiek działalności, w szczególności działka nie była przedmiotem dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Ponadto Miasto nie ponosiło i nie ponosi w odniesieniu do działki jakichkolwiek wydatków inwestycyjnych mających na celu podniesienie ich atrakcyjności. Decyzja o zbyciu działki wynika z faktu, iż nie przewiduje się możliwości efektywnego zagospodarowania jej terenu przez Miasto w inny sposób.

2018
14
lip

Istota:

Opodatkowanie zamiany działek gruntu dla których wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Fragment:

Działki (poz. 3-4) zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe są działkami z leśną klasyfikacją gruntów. Działki (poz. 1-2, poz. 5-27) zgodnie z ewidencją gruntów stanowią drogi (gruntowe). Wszystkie działki (poz. 1-27) są niezabudowane. Dla działek (poz. 26 i 27) została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jakim jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Działki (poz. 26 i 27) stanowią drogi gruntowe. Działki (poz. 1 - 27) stanowiące załącznik nr 1 ponadto nie są przedmiotem umowy cywilnoprawnej, w szczególności nie jest wydzierżawiana żadnym podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym. Działki (poz. 1 - 27) nie były wykorzystywane przez Gminę do celów prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Ponadto nieruchomości nie były wykorzystywane przez Gminę na cele działalności zwolnionej z VAT. Gmina nabyła działki (poz. 1-2, poz. 6-13, poz. 15-19, poz. 22-23, poz. 26-27) w drodze komunalizacji w roku 1991, działki (poz. 3-4, 24-25) w drodze komunalizacji w roku 2006, działki (poz. 5 i 20) w drodze komunalizacji w roku 1936, działkę (poz. 21) w drodze komunalizacji w roku 1990, a działkę (poz. 14) w drodze komunalizacji w roku 2017 zatem Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia wskazanych nieruchomości gruntowych.

2018
12
lip

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy przed podziałem, podzielonej na działkę zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym oraz działkę niezabudowaną.

Fragment:

Decyzja Wójta Gminy z dnia 19 stycznia 2017 roku o warunkach zabudowy została wydana dla działki nr 228 (tj. przed jej podziałem na działki nr 228/1 i 228/2). Decyzją Wójta Gminy z dnia 22 czerwca 2017 roku zatwierdzony został podział nieruchomości położonej w miejscowości P., tj. działki nr 228 o powierzchni 0,22 ha na dwie działki: działkę o numerze 228/1 o powierzchni 0,0664 ha (664 m 2 ) i działkę nr 228/2 o powierzchni 0,1523 ha (1523 m 2 ). Przed podziałem działka nr 228 była wykorzystywana tylko na cele działalności gospodarczej Wnioskodawcy, tj. do działalności zwolnionej i opodatkowanej. Po wydzieleniu działki nr 228/2, działka ta stanowi teren niezabudowany, nieużytkowany i niewykorzystywany na cele statutowe Wnioskodawcy. Podział działki 228 nastąpił ze względu na planowaną sprzedaż nieruchomości. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 7 czerwca 2018 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.175.2018.3.DG, w którym sprecyzowano pytania: czy decyzja nr 5/2017 o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydana dla działki nr 228 nadal obowiązuje czy też nie obowiązuje dla działki nr 228/2, która została wyodrębniona z działki 228? innymi słowy czy podział działki spowodował utratę ważności ww. decyzji i gdyby ktoś zamierzał realizować budowę na działce nr 228/2 musiałby wystąpić o wydanie nowej decyzji czy też mógłby ją realizować w oparciu o decyzję nr 5/2017 wydaną dla działki nr 228? Wnioskodawca wskazał, że: Decyzja o warunkach zabudowy nr 5/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. została wydana w związku z koniecznością jej wykazania przed wydaniem decyzji podziałowej z dnia 22 czerwca 2017 r.

2018
12
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży działki.

Fragment:

Wnioskodawca sprzedał działkę oznaczoną nr gruntu 363/10. Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 363/10 – utracił on moc z dniem 31 grudnia 2002 r. Będąca przedmiotem umowy z dnia 7 lutego 2018 r. działka nr 363/10 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (BP) i w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod obszary lokalizacji obiektów i urządzeń aktywności gospodarczych. W odniesieniu do działki nr 363/10 Wójt Gminy nie wydał decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta powstałą jednak w wyniku wyodrębnienia jej z działki nr 363/3 (podział nieruchomości) dla której Wójt Gminy wydał w dniu 23 stycznia 2015 r. decyzję o warunkach zabudowy, ustalając, że na działce nr 363/3 może być realizowana inwestycja w postaci budowy budynku magazynowo-usługowego. Dla żadnej z nowo utworzonych działek nie została wydana nowa – odrębna – decyzja o warunkach zabudowy. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy nadal obowiązuje, ale dla całego terenu, na który składają się działki nr 363/9 oraz 363/10. Podział działki nr 363/3 dla której wydana została przedmiotowa decyzja nie spowodował zatem utraty jej ważności, a jedynie zmienił nr działek, które składają się na teren objęty ww. decyzją.

2018
12
lip

Istota:

Opodatkowanie dostawy działek

Fragment:

(...) działkami 83/3 i 83/4; bezobciążeniowego odłączenia działek nr 83/3 i 83/4 do nowej księgi wieczystej przedłożenia przez Wnioskodawcę promesy wierzyciela hipotecznego ze zgodą na bezobciążeniowe odłączenie działek nr 83/3 i 83/4; przedłożenia przez Wnioskodawcę promesy wierzyciela hipotecznego, z której wynikać będzie aktualna kwota zadłużenia, zezwolenie wierzyciela na spłatę zadłużenia przez Spółkę na rachunek techniczny oraz zobowiązanie wierzyciela do wyrażenia zgody na wykreślenie z ksiąg wieczystych działek nr 83/3 i 83/4 hipoteki zwykłej oraz hipoteki umownej kaucyjnej; uzyskania przez Wnioskodawcę zaświadczeń z zakładu ubezpieczeń społecznych, gminy oraz urzędu skarbowego, potwierdzających brak zaległości. Po zawarciu umowy strony będą zgodnie współpracować i udzielać sobie wzajemnie wszelkiej pomocy w zakresie procedur, jakie okażą się niezbędne przy staraniach o uzyskanie wyżej wymienionych decyzji i pozwoleń oraz zobowiązują się dokonywać wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do uzyskania przedmiotowych decyzji i pozwoleń. Wnioskodawca udzieli Spółce pełnomocnictwa do występowania przed wszelkimi organami administracji publicznej oraz do podejmowania wszelkich działań faktycznych i prawnych, niezbędnych dla uzyskania decyzji i pozwoleń.

2018
11
lip

Istota:

Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działek niezabudowanych.

Fragment:

Nie, ani poprzednikowi prawnemu ani też Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu działek X1, X2 oraz X3. Ad.3. Nie, żadna z działek (X1, X2 i X3) nie była wykorzystywana przez Spółkę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. Ad.4. Poniższy załącznik graficzny do MPZP dla działek o numerach X1 (2693/2), X2 (2688/6) i X3 (2692/2) przedstawia linie rozgraniczające strefy przeznaczenia gruntu. Przeznaczenie poszczególnych obszarów opisane jest w MPZP. Każda z działek X1, X2, X3 od strony graniczącej z drogą w wąskim pasie znajduje się w strefie oznaczonej symbolem KDZ przeznaczonej pod tereny dróg publicznych, czyli pod rozbudowę drogi. Każda z działek X1, X2, X3 w przeważającym obszarze leży w strefie oznaczonej symbolem 11B.ZNn2 przeznaczonej pod tereny zieleni o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym, a co za tym idzie obowiązuje na tym terenie zakaz zabudowy kubaturowej, dopuszczalne są tu urządzenia turystyczne i sportowe, trasy turystyki, trasy rowerowe, urządzenia infrastruktury technicznej a przeznaczenie podstawowe to zieleń wzdłuż cieków wodnych itd. pełniące rolę połączeń w systemie korytarzy ekologicznych Tylko jedna z działka X3 (2692/2) leży w wąskim pasie wzdłuż dłuższego boku nieregularnego rombu w strefie oznaczonej 11B.MRj1 z przeznaczeniem na tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednakże ze względu na minimalną powierzchnię jaką znajduje się w tej strefie niemożliwe jest zabudowanie tej działki zgodnie z przeznaczeniem podstawowym wynikającym z MPZP.

2018
11
lip

Istota:

Dostawa nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę.

Fragment:

Działka jest niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej, a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 20 maja 2009 r. działka nr 481 przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe w zabudowie szeregowej. Wnioskodawca zawarł umowę przedwstępną sprzedaży przedmiotowej działki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż działki, która jest składnikiem majątku w prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, gdzie działka ta została nabyta celem jej sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wg stawki 23%? Zdaniem Wnioskodawcy, przy dostawie (sprzedaży) działki nr 481, o której mowa w części G. wniosku jest zobowiązany opodatkować tę dostawę podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% VAT. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że w związku z tym, iż działka została nabyta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z zamiarem jej odsprzedaży - Wnioskodawca spełnia kryteria uznania go za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W sytuacji, gdy dla działki nr 481 wydana została decyzja o warunkach zabudowy spełnione zostały warunki do uznania tej nieruchomości za teren budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

2018
11
lip

Istota:

Odliczenie od nabycia działki zabudowanej.

Fragment:

W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca zakupił w lutym 2018 r. działkę niezabudowaną, oznaczonej numerem działki 363/10. Sprzedawcą działki była Spółdzielnia, która również jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działka o numerze 363/10 powstała w wyniku podziału działki o numerze 363/3 na dwie mniejsze działki o numerach 363/9 i 363/10. Dla działki o numerze 363/3 (czyli działki przed podziałem na dwie mniejsze) została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Dla działek 363/9 i 363/10 powstałych w wyniku podziału nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, czyli w dacie sprzedaży dla działki o numerze 363/10 nie było wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Dla terenu, na którym położona jest działka o numerze ewidencyjnym 363/10 miejscowy plan zagospodarowania Gminy utracił moc z dniem 31 grudnia 2002 r., czyli w dacie sprzedaży działka o numerze ewidencyjnym 363/10 nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Mimo to transakcja sprzedaży działki o numerze 363/10 została opodatkowana stawką 23% podatku VAT. W piśmie z dnia 18 czerwca 2018 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku wskazano, że: W odpowiedzi na pytanie nr 1 Organu o treści: „ Czy decyzja o warunkach zabudowy wydana dla działki nr 363/3 przed (...)

2018
7
lip

Istota:

Planowana sprzedaż działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Nieruchomość została w 2010 r. podzielona na 6 działek o numerach: 502/l – 0,4417 ha, 502/2 – 0,1588 ha, 502/3 – 0,1478 ha, 502/4 – 0,16 ha (działka zabudowana), 502/5 – 0,1568 ha, 502/6 – 0,1443 ha oraz wydzielono drogę dojazdową – działka 502/7 – co było warunkiem koniecznym do uzyskania zgody na podział działek. Dla wszystkich działek założono księgi wieczyste. Jedna działka nr 502/1 o powierzchni 0,4417 ha pozostanie do własnego użytku, nie zamierzacie jej Państwo sprzedawać. Do sprzedaży zostały przeznaczone pozostałe działki, w tym jedna zabudowana budynkiem gospodarczo-socjalnym oraz cztery działki niezabudowane. W związku z tym, że właściciel sąsiedniej działki budował dom i zawierał umowę z zakładem energetycznym o wykonanie przyłącza do sieci energetycznej, otrzymali Państwo propozycję wykonania przyłącza do własnych działek i w lutym 2013 r. wykonali przyłącze do 5 działek, tzn. posadowiono skrzynki. Nie zamierzacie Państwo budować na działkach infrastruktury energetycznej, ani sieci kanalizacyjnej (do działek nie doprowadzono wody). Ogłoszenia o sprzedaży umieścili Państwo bezpłatnie w internecie. Według Pani oceny, sprzedaż działek nie będzie stanowiła działalności gospodarczej na gruncie podatku od towarów i usług i nie można jej zakwalifikować jako dostawy towarów, gdyż celem zbycia działek jest jedynie spieniężenie nieruchomości, które stanowią majątek prywatny, rodzinny, a tym samym czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Odnosząc tezy wynikające z przytoczonych orzeczeń do sprawy będącej przedmiotem wniosku należy stwierdzić, że w sytuacji gdy rozbiórka budynku rozpocznie się przed dniem sprzedaży działki przedmiotem dostawy będzie działka niezabudowana. Jak wynika z treści wniosku, Kupujący uzależnia dokonanie czynności sprzedaży działki od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy działki, z której będzie wynikać możliwość zabudowania przedmiotowej działki obiektami zgodnie z planami inwestycyjnymi. Tym samym, w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy, wskazana działka na dzień planowanej transakcji stanowić będzie teren budowlany, a więc nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Jednocześnie należy zauważyć, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania również zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem jak wynika z opisu sprawy, budynek oraz grunt nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Reasumując sprzedaż na zasadach określonych w Umowie Przedwstępnej, działki gruntu wraz z budynkiem, którego rozbiórka rozpocznie się przed dniem sprzedaży będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z uwagi na niespełnienie przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 ustawy.

2018
7
lip

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży działek, nie działa jak podatnik.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 18 czerwca 2018 r. (data wpływu 22 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącym stroną postępowania: Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca wraz z żoną ponad dziesięć lat temu nabył dwie działki mające status działek rolnych, które leżą do dzisiaj na obszarze nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania oraz jedną widniejącą w lokalnym miejscowym planie zagospodarowania jako działka budowlana. Wymienione nieruchomości Zainteresowani zakupili od osób fizycznych, jako współwłaściciele, na mocy aktów notarialnych. Nieruchomości miały być przeznaczone na własne cele budowlane. W chwili kupna Zainteresowani byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę i nie prowadzili działalności gospodarczej. W okresie od chwili zakupu do dnia dzisiejszego na żadnej ze wspomnianych działek Zainteresowani nie dokonali czynności, które spowodowałyby zmianę ich stanu i podniesienie atrakcyjności.

2018
4
lip

Istota:

Czy w związku ze sfinalizowaniem umowy przeniesienia praw do działki należącej do Rodzinnego Ogródka Działkowego ... i odpłatnego zbycia znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów, Wnioskodawczyni wraz z mężem jest zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350, z późn. zm.)?

Fragment:

Natomiast, z dniem 19 stycznia 2014 r. prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki) ustanowione na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, przekształca się – w myśl art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych – w prawo do działki w rozumieniu tej ustawy, ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki (art. 27 ust. 2 ww. ustawy). Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się, w myśl art. 28 ust. 1 obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe.

2018
4
lip

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek

Fragment:

Na działkach powstałych w wyniku podziału znajdują się: działka nr 319/3 - budynek murowany z uzbrojeniem infrastrukturalnym, teren działki ogrodzony od strony południowej, zachodniej i północnej - zapytanie nie dotyczy niniejszej działki; działka nr 319/4 - działka niezabudowana, teren ogrodzony od strony zachodniej i południowej (siatka ze słupkami), przez teren działki przebiega sieć gazociągu i sieć telekomunikacyjna działka nr 319/5 - działka niezabudowana, teren nieogrodzony, bez dodatkowej infrastruktury. Budynek na działce nr 319/3 jest trwale związany z gruntem - wniosek nie dotyczy niniejszej działki. Działki nr 319/4 i 319/5 nie posiadają uzbrojenia w wodę, gaz, energię elektryczną, kanalizację lokalną. Przez działkę nr 319/4 przebiega sieć gazociągu i sieć telekomunikacyjna. Przed dokonaniem sprzedaży działki i budynek nie są i nie będą przedmiotem najmu. Budynek znajdujący się na działce 319/3 był wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności zwolnionej - wniosek nie dotyczy niniejszej działki. Wniosek nie dotyczy działki zabudowanej. Wnioskodawca nabył zabudowaną nieruchomość 25 marca 2002 r. od syndyka. Wniosek dotyczy niezabudowanych działek. Na pytanie tut. Organu w wezwaniu „ Czy miało miejsce pierwsze zasiedlenie budynku i budowli (w przypadku wskazania, że na działkach/działce występują budowle) w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to należy wskazać dokładną datę. ” Wnioskodawca wskazał, że „ Wniosek nie dotyczy działki zabudowanej.

2018
3
lip

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia działek.

Fragment:

Sprzedający oświadczył kupującym, że prowadzone jest postępowanie w celu przekształcenia sposobu użytkowania działki na budowlany. Działkę kupiono dla własnych celów mieszkaniowo-rekreacyjnych, gdyż jest położona w pobliżu lasu. Na działce wybudowano dom murowany o pow. użytkowej 73 m 2 . Na terenie działki nie prowadzono działalności rolniczej ani poza rolniczej. W 2003 r. Rada Gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którym została objęta działka Wnioskodawcy, tj. działka nr 31. Plan zakładał podział działki nr 31 na 6 działek i wydzielenie gruntu na poszerzenie dróg lokalnych i drogę wewnętrzną. Przez 17 lat Wnioskodawca nie planował podziału tej działki i sprzedaży ziemi. W dniu 1 marca 2017 r. na spotkaniu w Urzędzie Gminy ustalono warunki wydzielenia i przejęcia przez Gminę części działki nr 31, celem poszerzenia dróg lokalnych w związku z inwestycją gospodarki leśnej i wywozu z lasu dużej ilości drewna. Na tym spotkaniu ustalono, że należy to wykonać zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 31. Wobec powyższego, po 17 latach władania działką Wnioskodawca wspólnie z Urzędem Gminy musiał przeprowadzić jej podział geodezyjny. W dniu 7 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy wydał decyzję podziałową, która stała się ostateczna w dniu 23 sierpnia 2017 r.

2018
3
lip

Istota:

Sprzedaż działek.

Fragment:

(...) działek przez jednego z małżonków. UZASADNIENIE W dniu 24 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony o dodatkową opłatę 20 czerwca 2018 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej: podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży działek, formy przekazania działek na własną działalność gospodarczą. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 15 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca wraz z żoną zakupił nieruchomość gruntową stanowiącą gospodarstwo rolne. Na tę okoliczność w tym dniu został spisany akt notarialny. Po uzgodnieniu z Urzędem Miasta i Gminy powierzchnię przeznaczono na drogi dojazdowe. Gmina zobowiązała się za ziemię pod drogę wypłacić odszkodowanie (nie wiadomo, jaka to będzie kwota). Pozostałe pole zostało podzielone na 27 działek budowlanych. Wydzielone działki zostaną uzbrojone przez małżonków w sieć wodnokanalizacyjną. Gmina deklaruje się, że pokryje ok. 35% kosztów uzbrojenia terenu. Część działek Wnioskodawca przeznaczy na cele związane z własną działalnością gospodarczą, a pozostałe działki wraz z projektami budowlanymi i przyłączami zostaną sprzedane osobom fizycznym.

2018
30
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji, w której Wnioskodawca po upływie terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. po ponad pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie praw do działki), na podstawie umowy przeniesienia prawa do działki zbył odpłatnie wyłącznie nasadzenia, urządzenia i obiekt a przeniesienie praw do działki nastąpiło bez wynagrodzenia?

Fragment:

Zauważyć należy, że w art. 41 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ustanowione zostały nowe zasady zbywania praw do działki. Działkowiec, w drodze umowy, może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy). Zgodnie z art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy w razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem. W myśl art. 42 ust. 2 ustawy w razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1. Odwołując się do argumentu z przeciwieństwa (argumentum a contrario) należy zatem uznać, że działkowcowi nie przysługuje wynagrodzenie za przeniesienie „ samego ” prawa do korzystania z działki, bez nasadzeń, urządzeń i obiektów. Należy zauważyć, że z uwagi na brak definicji pojęcia „ nieruchomości ” i „ rzeczy ” w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy odwołać się w tym zakresie do odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

2018
29
cze

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia działki nr 2/5

Fragment:

Działka nr 2/2 została podzielona na trzy działki oznaczone nr: 2/3, 2/4 oraz 2/5. Powierzchnia działek wyodrębnionych z działki nr 2/2, zgodnie z decyzją o zatwierdzeniu podziału nieruchomości z dnia 4 maja 2016 r., to: działka nr 2/3 – 0,1618 ha (powierzchnia wskazana również w umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 14 czerwca 2017 r.), działka nr 2/4 – 0,4132 ha (powierzchnia wskazana również w umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 1 marca 2017 r.), działka nr 2/5 – 0,1826 ha (powierzchnia wskazana również w przedwstępnej umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 22 marca 2018 r.). Każda z powyższych działek posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość została wydzierżawiona w dniu 25 maja 2009 r. matce Wnioskodawczyni, która wybudowała na działce nr 2/4 budynek warsztatu samochodowego. W związku ze zmianą sposobu użytkowania, nieruchomość utraciła charakter działki rolnej. Zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 3 listopada 2017 r. do umowy dzierżawy nieruchomości z dnia 25 maja 2009 r., umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego z dnia 14 czerwca 2017 r. (Rep. A nr ...), umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego z dnia 1 marca 2018 r. (Rep.

2018
29
cze

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia działki nr 2/3 oraz działki nr 2/4

Fragment:

Działka nr 2/2 została podzielona na trzy działki oznaczone nr: 2/3, 2/4 oraz 2/5. Powierzchnia działek wyodrębnionych z działki nr 2/2, zgodnie z decyzją o zatwierdzeniu podziału nieruchomości z dnia 4 maja 2016 r., to: działka nr 2/3 – 0,1618 ha (powierzchnia wskazana również w umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 14 czerwca 2017 r.), działka nr 2/4 – 0,4132 ha (powierzchnia wskazana również w umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 1 marca 2017 r.), działka nr 2/5 – 0,1826 ha (powierzchnia wskazana również w przedwstępnej umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 22 marca 2018 r.). Każda z powyższych działek posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość została wydzierżawiona w dniu 25 maja 2009 r. matce Wnioskodawczyni, która wybudowała na działce nr 2/4 budynek warsztatu samochodowego. W związku ze zmianą sposobu użytkowania, nieruchomość utraciła charakter działki rolnej. Zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 3 listopada 2017 r. do umowy dzierżawy nieruchomości z dnia 25 maja 2009 r., umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego z dnia 14 czerwca 2017 r. (Rep. A nr ...), umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego z dnia 1 marca 2018 r. (Rep.

2018
29
cze

Istota:

Nieuznanie Wnioskodawcy za podatnika w związku ze sprzedażą działek.

Fragment:

Teren rekreacyjno-sportowy działki nr 10 i innych sąsiednich działek zakupiła gmina na boisko sportowe i drogę dojazdową. Również w 2012 r. pozostała część działki dz. nr. 10/3, długa i wąska, która zgodnie z planem zagospodarowania była przeznaczona na teren budowlany, została scalona z działkami czterech sąsiadów i ponownie podzielona na dwie nowe działki rolne, które zgodnie z planem zagospodarowania mają charakter działek budowlanych. Na potrzeby scalania i ponownego podziału została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki nr 10/3 w 2012 r. Na swoją działkę nr 10/3 występował Wnioskodawca, natomiast innych czterech sąsiadów występowało na swoje działki, niezbędne do wykonania tej procedury geodezyjnej: scalania i ponowny podział gruntów ornych. Nowe działki o numerach 358 i 359 powstałe po scaleniu i ponownym podzieleniu są gruntami ornymi klasy IVb, powstałymi w innym miejscu niż działka nr 10/3 też gruntu – klasa IVb. Właścicielem działek nr 358 i 359 jest Wnioskodawca od grudnia 2012 r. i uprawia je jako grunty orne (natomiast sąsiedzi są właścicielami swoich nowo powstałych działek). To są jedyne nakłady kosztów, jakie Wnioskodawca poniósł z żoną zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania.

2018
29
cze

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą działek, obowiązku opodatkowania transakcji sprzedaży działek oraz rejestracji jako podatnika VAT.

Fragment:

Wnioskodawca nabył grunt obejmujący działkę nr 11/1. Ww. działki stanowiły pierwotnie Nieruchomość I. Działka nr 11/1 została nabyta w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Działki nr: 17 i 11/1 były wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa rolnego, upraw i hodowli drobiu, poza ich pewnymi fragmentami niezdatnymi do tego celu. Działka nr 17/3 powstała z podziału działki nr 17. Część działki nr 17 stanowił nieużytek, który został zbyty w dniu 5 kwietnia 1991 r. (Wnioskodawca zbył na rzecz osoby trzeciej działkę nr 17/2 o powierzchni 1710 m 2 ). Następnie w dniu 30 czerwca 2006 r. zbył na rzecz A. działkę nr 17/4 o powierzchni 86 m 2 pod budowę autostrady. Ww. działki zostały wydzielone z działki oznaczonej pierwotnie nr 17. Zbycie działek o nr: 17/2 i 17/4 spowodowało, że powstała działka nr 17/3. Działka nr 17, a następnie wyodrębniona z niej działka nr 17/3 służyła Wnioskodawcy do niedawna do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Obecnie produkcja rolna i hodowlana na tej działce jest wygaszona ze względu na osiągnięcie przez Wnioskodawcę wieku emerytalnego w październiku 2017 r. W dniu 9 maja 2003 r. Wnioskodawca dokonał podziału działki nr 11/1 na działki nr: 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10.

2018
28
cze

Istota:

Czy zakup przedmiotowej działki, zgodnie z udziałem Wnioskodawcy można uznać za wydatek na cele budowlane?

Fragment:

Dla działki została wydana w marcu 2014 r. decyzja Wójta Gminy o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków rekreacji indywidualnej oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawca podkreśla, że zakup działki odpowiadał nabywcom, ponieważ warunki zabudowy były zgodne z ich planami. Wskazał również, że wspólnicy mają zamiar budować budynki rekreacji indywidualnej, Wnioskodawca zaś budynek mieszkalny jednorodzinny. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy zakup przedmiotowej działki, zgodnie z udziałem Wnioskodawcy można uznać za wydatek na cele budowlane? Wnioskodawca uważa, że spełnia warunki, aby zakup tej działki (z wydanymi przez Gminę warunkami zabudowy) zaliczyć jako wydatek na cele budowlane. Wnioskodawca wskazuje, że wspólnicy wystąpili o zezwolenie na budowę budynków rekreacji indywidualnej, on natomiast na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zdecydował się na zakup tej działki razem ze wspólnikami, ponieważ trudno było mu kupić działkę samodzielnie, bowiem koszt zakupu działki w S. jest dużo wyższy, niż działki, która była przedmiotem sprzedaży. Jedynie wspólny zakup pozwoli – zdaniem Wnioskodawcy - zrealizować Jego plan budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

2018
27
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

Wnioskodawca, w związku z pogarszającym się stanem zdrowia i wydatkami związanymi z leczeniem postanowił dokonać podziału tej nieruchomości, w ten sposób, by wydzielić z niej część mieszkalną - działkę zabudowaną o pow. 1 741 m 2 - przyporządkowaną wybudowanemu w 2001 r. domowi oraz inne działki gruntu, w tym 3 przeznaczone do zbycia (odpowiednio o pow. 934 m 2 , 463 m 2 i 462 m 2 ) wraz z działką pełniącą funkcję drogi dojazdowej o pow. 516 m 2 . Podział działki polegał na fizycznym wyodrębnieniu nowych działek, które uzyskały nowe numery ewidencyjne. Przed podziałem działka Wnioskodawcy nosiła numer 3, po podziale powstałe działki noszą numery 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12 i 3/13. Wnioskodawca zamierza zbyć 3 działki wraz z proporcjonalnym do nich udziałem w drodze dojazdowej. Do sprzedaży są przeznaczone działki nr 3/9, 3/10 i 3/11. Działka 3/13 jest wyznaczona jako droga dojazdowa do wydzielonych działek. Działka nr 3 przed podziałem miała powierzchnię 15 512 m 2 . Sprzedawane działki mają łączną powierzchnię tylko 2 000 m 2 . Ich udział w powierzchni całości wynosi 12,9%. Wnioskodawca nie poniósł żadnych nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, nie dokonał żadnych działań marketingowych ani nie zamieścił żadnych ogłoszeń sprzedaży, itp. Przeznaczeniem działek będących przedmiotem sprzedaży w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest obszar MN czyli „ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ”.

2018
23
cze

Istota:

Planowana sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie będzie stanowiła przysługującego Wnioskodawcy rozporządzania majątkiem osobistym.

Fragment:

Po uprawomocnieniu się powyższej uchwały, Wójt Gminy E. decyzją z dnia 2 września 2013 r. zatwierdził przedłożony przez Panią projekt podziału nieruchomości: oznaczonej numerem 49/7 o pow. 7,9347 ha na 38 działek i nieruchomości nr 7/3 o pow. 0,5671 ha położonej w obrębie R. na 7 działek. Obecnie zamierza Pani przystąpić do sprzedaży przedmiotowych działek. Sprzedaży będzie dokonywała poprzez ogłoszenia w internecie, prasie, tablicy informacyjnej na tych działkach, oraz nie wyklucza Pani pośrednictwa agencji nieruchomości przy ich sprzedaży. W uzupełnieniu wniosku, wskazała Pani, że przedmiotowe działki, które nabyła umową darowizny od brata były użytkowane przez niego rolniczo przed darowizną. Ponieważ brat pozostał na ojcowiźnie i prowadził gospodarstwo rolne, wyraziła Pani zgodę na użytkowanie przez niego podarowanych działek w zamian za dostarczanie na Pani potrzeby płodów rolnych. Część z tych nieruchomości brat uprawiał przez kilka lat, ale przez ile dokładnie nie pamięta Pani. Po tym okresie nieruchomości nie były czynnie użytkowane. Od powyższych działek opłacała Pani podatek rolny i była też ubezpieczona w KRUS. Na pewno od 2004 roku (wcześniejszych lat nie pamięta Pani) otrzymywała dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako rolnik uczestniczący w systemie małych gospodarstw. Dopłaty dotyczyły: Jednolita płatność obszarowa, Płatność za zazielenienie, Płatność redystrybucyjna (z decyzji na 2015 rok).

2018
23
cze

Istota:

Zwolnienia od podatku sprzedaży działki zabudowanej i działek niezabudowanych.

Fragment:

Aktualnie Wnioskodawca rozważa sprzedaż tej nieruchomości w zmienionym stanie faktycznym i prawnym, a mianowicie: planowany jest podział działki gruntu nr 2980/5 na mniejsze działki i sprzedaż tych mniejszych działek gruntu, w tym jednej zabudowanej istniejącym budynkiem magazynowym i pozostałych jako działek niezabudowanych; sprzedawane mniejsze działki gruntu powstałe z działki nr 2980/5 posiadałyby wydaną decyzję określającą warunki zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie wielolokalowego budynku mieszkalnego na każdej z nowo powstałych działek gruntu. W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że: Wnioskodawca planuje dokonać podziału działki na mniejsze i ich sprzedaż w tym roku. Nieruchomość objęta zamiarem sprzedaży była wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy zgodnie z przedmiotem jego działalności. Nieruchomość objęta zamiarem sprzedaży nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Wnioskodawcy nie wiadomo aby po podziale działki objętej zamiarem sprzedaży miała ona być (tj. nowo powstałe działki) objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niezabudowane działki powstałe w następstwie podziału aktualnej działki będą w chwili sprzedaży objęte decyzją (decyzjami) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2018
23
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, dla dostawy działki dokonanej w ramach wywłaszczenia

Fragment:

Kiedy Wnioskodawca nabył lub od kiedy jest właścicielem działki będącej przedmiotem pytania? Działkę nabyłem w 2002 roku. Czy przedmiotowa działka przez cały okres posiadania wykorzystywana była przez Wnioskodawcę do działalności rolniczej? Przez okres posiadania była do działalności rolnej. Czy przez cały okres posiadania działki Wnioskodawca był rolnikiem ryczałtowym? W okresie posiadania działki byłem rolnikiem ryczałtowym /H poz. 76/. Czy przedmiotowa działka była wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku VAT? TAK Czy Wnioskodawca udostępniał przedmiotową działkę osobom trzecim na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia? NIE Czy Wnioskodawca dokonywał wcześniej sprzedaży działek? NIE Czy Wnioskodawca prowadzi działalności gospodarczą, której przedmiotem jest obrót nieruchomościami? NIE Czy przed wywłaszczeniem przedmiotowej działki Wnioskodawca dokonywał jakichkolwiek czynności i ponosił nakłady w celu podniesienia wartości przedmiotowej działki? Jeżeli tak, to należy wskazać jakie? NIE Czy z tytułu nabycia przedmiotowej działki Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? NIE Jakie było przeznaczenie działki według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dacie wywłaszczenia? Czy według planu przedmiotowe działka była przeznaczona pod zabudowę? NIE W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług.

2018
23
cze

Istota:

Stwierdzenie, czy sprzedaż udziału w działce nr 113/10 oraz udziału w działkach wyodrębnionych z nieruchomości oznaczonej obecnie jako działka 113/6 będzie podlegała opodatkowaniu.

Fragment:

Wnioskodawca dokonał podziału działki nr 113/3 na działki 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9 i 113/10. W latach 2010-2011 r. Wnioskodawca dokonał zbycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr 113/5, 113/7, 113/8 oraz 113/9. Wnioskodawca i jego małżonka są emerytami i utrzymują się z emerytur w łącznej wysokości około 2.200 zł. W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na poprawę warunków życia Wnioskodawca zamierza wydzielić z nieruchomości oznaczonej obecnie jako działka nr 113/6 działki budowlane oraz działki drogowe zapewniające komunikację działek budowlanych z drogą publiczną, a następnie dokonać ich zbycia na rzecz osób trzecich. Wnioskodawca nie zamierza prowadzić prac mających na celu uzbrojenie wyodrębnionych nieruchomości w media, nie planuje ich zabudowy oraz nie będzie ponosił innych nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Nieruchomości stanowiące własność Wnioskodawcy nie są udostępniane innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych. Dla wskazanych nieruchomości nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży wyodrębnionych działek nie korzystając przy tym z usług profesjonalnych podmiotów zajmujących się pośrednictwem w sprzedaży oraz marketingiem nieruchomości.

2018
20
cze

Istota:

Czy sukcesywne odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię poszczególnych działek powstałych wskutek podziału nieruchomości nabytej w drodze darowizny w 2002 roku, następujące będzie stanowiło przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, a tym samym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W efekcie powyższego Wnioskodawczyni złożyła wniosek w sprawie podziału działki, którego efektem była decyzja Wójta Gminy Zławieś Wielka w przedmiocie wydzielenia 34 działek o przeznaczeniu podstawowym zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca oraz 3 działek o przeznaczeniu podstawowym tereny dróg wewnętrznych. Wnioskodawczyni zamierza dokonać sprzedaży wskazanych wyżej działek, przy czym wskazuje, że przewidywany proces sprzedaży działek (uzależniony od szeregu niezależnych od niej czynników m.in. w postaci zainteresowania kupujących, sytuacją na rynku nieruchomości) może trwać około 5-7 lat. Sprzedaż działek może nastąpić na rzecz różnych podmiotów, poprzez standardowe działania zmierzające do sprzedaży działek. Podjęte przez Wnioskodawczynię działania będą w pełni wpisywały się w zarząd majątkiem prywatnym. W zdarzeniu przyszłym mamy co prawda do czynienia z planowaną sprzedażą poszczególnych działek powstałych wskutek podziału nieruchomości należącej do Wnioskodawczyni, niemniej podjęte przez nią działania nie odbiegają w swej istocie od normalnego wykonywania prawa własności, a ponadto z takich operacji nie będzie uczynione stałe (a nie okazjonalne) źródło zarobkowania. Jedną z przesłanek działalności gospodarczej jest co prawda zarobkowy charakter oznaczający, że zamiarem jej podjęcia jest osiągnięcie zysku.