Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
lis

Istota:

Sprzedaż działek. Opodatkowanie, stawka, brak zwolnienia. Odliczenie podatku od nabycia działek

Fragment:

Y jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka numer 171/4 oraz 170/2 na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej z żoną. Sprzedaży podlegają całe działki nr 171/10 i 171/11 powstałe z podziału działki nr 171/4 oraz działki nr 170/7 i 170/8 powstałe z podziału działki nr 170/2. Zainteresowany niebędący stroną postępowania nie dokonywał w przeszłości sprzedaży nieruchomości. Część działki nr 171/4 została wyodrębniona w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie centrum produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego wraz z infrastrukturą techniczną. Działka nr 171/4 została podzielona na trzy działki o numerach 171/9, 171/10, 171/11. Działka nr 171/9 nie będzie podlegała sprzedaży i pozostanie we władaniu Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania. Działki nr 171/10 oraz 171/11 będą kupione przez spółkę X. i na ich terenie będzie realizowana ww. inwestycja. Z nieruchomości oznaczonych numerami 171/10, 171/11, 170/7 i 170/8 nie będą wydzielane odrębne działki pod drogi dojazdowe oraz wewnętrzne (oznaczone w klasyfikacji gruntów symbolem „ Dr ”). Natomiast na terenie całej inwestycji (w tym na działce nr 171/10) zlokalizowane zostaną drogi wewnętrzne dla potrzeb obsługi komunikacyjnej dwóch hal produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowych oraz parkingów.

2018
17
lis

Istota:

Sprzedaż działek. Opodatkowanie, stawka, brak zwolnienia. Odliczenie podatku od nabycia działek.

Fragment:

Y jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka numer 172/4 oraz 173 na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej z żona. Sprzedaży podlegają całe działki nr 172/10 i 172/11 powstałe z podziału działki nr 172/4 oraz działki nr 173/3 i 173/4 powstałe z podziału działki nr 173. Zainteresowany niebędący stroną postępowania dokonywał w przeszłości sprzedaży nieruchomości. Część działki nr 172/4 została wyodrębniona w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie centrum produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego wraz z infrastrukturą techniczną. Działka nr 172/4 została podzielona na trzy działki o numerach 172/9, 172/10, 172/11. Działka nr 172/9 nie będzie podlegała sprzedaży i pozostanie we władaniu Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania. Działki nr 172/10 oraz 172/11 będą kupione przez spółkę X. i na ich terenie będzie realizowana ww. inwestycja. Z nieruchomości oznaczonych numerami 172/10, 172/11, 173/3 i 173/4 nie będą wydzielane odrębne działki pod drogi dojazdowe oraz wewnętrzne (oznaczone w klasyfikacji gruntów symbolem „ Dr ”). Natomiast na terenie całej inwestycji (w tym na działce nr 172/10) zlokalizowane zostaną drogi wewnętrzne dla potrzeb obsługi komunikacyjnej dwóch hal produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowych oraz parkingów.

2018
17
lis

Istota:

Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży udziałów w działkach, opodatkowanie podstawową stawką sprzedaży udziałów w działkach,prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem udziałów w działkach

Fragment:

B... wraz z T... i M... jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonych jako działki numer 183 oraz 182. Sprzedaży podlegają całe przysługujące B... udziały w działkach nr 183/4 i 183/5 powstałych z podziału działki nr 183 oraz działkach nr 182/3 i 182/4, powstałych z podziału działki nr 182. Sp. z o.o. po nabyciu udziałów od T... i M... stanie się jedynym właścicielem działek. Zainteresowany niebędący stroną postępowania nie dokonywał w przeszłości sprzedaży nieruchomości. Część działki nr 183 została wyodrębniona w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną. Działka nr 183 została podzielona na trzy działki o numerach 183/3, 183/4, 183/5. Działka nr 183/3 nie będzie podlegała sprzedaży i pozostanie we władaniu Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania. Działki nr 183/4 oraz 183/5 będą kupione przez Sp. z o.o. i na ich terenie będzie realizowana ww. inwestycja. Z nieruchomości oznaczonych numerami 183/4, 183/5, 182/3 i 182/4 nie będą wydzielane odrębne działki pod drogi dojazdowe oraz wewnętrzne (oznaczone w klasyfikacji gruntów symbolem „ Dr ”). Natomiast na terenie całej inwestycji (w tym na działce 183/4) zlokalizowane zostaną drogi wewnętrzne dla potrzeb obsługi komunikacyjnej dwóch hal produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowych oraz parkingów.

2018
17
lis

Istota:

Sprzedaż działek. Opodatkowanie, stawka, brak zwolnienia. Odliczenie podatku od nabycia działek.

Fragment:

Y jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka numer 175/4 na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Sprzedaży podlegają całe działki nr 175/8 i 175/9 powstałe z podziału działki nr 175/4. Zainteresowany niebędący stroną postępowania nie dokonywał w przeszłości sprzedaży nieruchomości. Część działki nr 175/4 została wyodrębniona w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie centrum produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowego wraz z infrastrukturą techniczną. Działka nr 175/4 została podzielona na trzy działki o numerach 175/7, 175/8, 175/9. Działka nr 175/7 nie będzie podlegała sprzedaży i pozostanie we władaniu Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania. Działki nr 175/8 oraz 175/9 będą kupione przez spółkę X i na ich terenie będzie realizowana ww. inwestycja. Z nieruchomości oznaczonych numerami 175/8 i 175/9 nie będą wydzielane odrębne działki pod drogi dojazdowe oraz wewnętrzne (oznaczone w klasyfikacji gruntów symbolem „ Dr ”). Natomiast na terenie całej inwestycji (w tym na działce nr 175/8) zlokalizowane zostaną drogi wewnętrzne dla potrzeb obsługi komunikacyjnej dwóch hal produkcyjno - logistyczno - magazynowo - biurowych oraz parkingów.

2018
17
lis

Istota:

Sprzedaż działek nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 12 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży działek gruntu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Małżonkowie zobowiązali się sprzedać na rzecz ... następujące nieruchomości: działkę o numerze ewidencyjnym sto trzydzieści jeden/siedem (Nr 131/7) dwa hektary jeden tysiąc trzysta metrów kwadratowych – (2 ha 1.300 m 2 ), położoną w miejscowości ..., dla której Sąd Rejonowy prowadzi Księgę wieczystą Nr ..., działkę o numerze ewidencyjnym sto trzydzieści jeden/pięć (Nr 131/5), o obszarze dwa hektary dziewięć tysięcy dziewięćset metrów kwadratowych położonej w miejscowości ..., objętej księgą wieczystą Nr ... prowadzoną przez Rejonowy, działki o numerze ewidencyjnym 130 o obszarze trzy hektary cztery tysiąclecie czterysta metrów (03 ha 4.400 m 2 ) podzieloną zgodnie ze wstępnym projektem, którego działki, tj. działka o projektowanym numerze ewidencyjnym Nr 130/1 i o przybliżonym obszarze jeden hektar siedem tysięcy sześćset metrów kwadratowych (01 ha 7600 m 2 ) oraz działka o projektowanym numerze ewidencyjnym Nr 130/2 i o przybliżonym obszarze jeden hektar sześć tysięcy osiemset metrów kwadratowych (01 ha 6800 m 2 ) położone w miejscowości ..., objętą księgą wieczystą Nr ... prowadzoną przez Rejonowy.

2018
17
lis

Istota:

Zwolnienie od opodatkowania sprzedaży działki na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Fragment:

Ze względu na przeznaczenie działki 207/6 nie jest planowane umieszczanie na jej terenie budowli służących tej nieruchomości – obiekty i sieci infrastruktury gazowej, wodnej, ciepłowniczej, energetycznej i telekomunikacyjnej, które mogą zostać zbudowane na działce mogą stanowić (w odniesieniu do budowli, które zgodnie z MPZP mogą na niej powstać) części obiektów doprowadzających media do innych działekdziałka 207/6 zachowa w tym czasie status działki nieuzbrojonej”. Podsumowanie Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Działka przeznaczona jest zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zieleni użytkowej (symbol RZ-3). Określona w planie możliwość lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej stanowi jedynie uzupełnienie podstawowego przeznaczenia terenu, wobec czego nie może przesądzać o kwalifikacji ww. działki jako terenu przeznaczonego pod zabudowę. Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działki zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2018
17
lis

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT transakcji sprzedaży działki oraz rejestracja podatnika w urzędzie skarbowym i wystawienia faktury VAT lub uznania transakcji sprzedaży działki jako sprzedaży zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że w dniu (...) umową darowizny od rodziców Wnioskodawca nabył własność nieruchomości rolnej, o powierzchni ogólnej 0,96 ha, oznaczonej w ewidencji numerami działek 981/1 i 981/2. Działka 981/2 ma powierzchnię 0,68 ha. Działka nr 981/2 nie jest zabudowana. W rejestrze gruntów prowadzonym przez Starostę działka ta oznaczona jest jako łąki trwałe (ŁIV, ŁV). Wnioskodawca nie prowadził i nadal nie prowadzi działalności gospodarczej, czy też rolniczej. Nieruchomość ta nigdy nie była i nadal nie jest wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej, czy też rolniczej. Nieruchomość ta stanowi majątek osobisty Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie podejmował działań w celu reklamowania sprzedaży ww. działki poza jednostkowym ogłoszeniu w Internecie. Potencjalny nabywca sam zaproponował zakup wydzielonej części działki nr 981/2. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, Wnioskodawca wystąpił z czterema wnioskami o wydanie dla działki nr 981/2 decyzji o warunkach zabudowy, w których teoretycznie podzielił ww. działkę na cztery osobne 17-arowe działki. W dniach (...) Wnioskodawca uzyskał cztery decyzje ustalające warunki zabudowy działek gruntu stanowiących część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 981/2, w których jako rodzaj inwestycji podano: „ budowę budynku jednorodzinnego ”.

2018
16
lis

Istota:

Sprzedaż działek. Opodatkowanie, stawka, brak zwolnienia. Odliczenie podatku od nabycia działek.

Fragment:

Pełnomocnik Zainteresowanych wskazał, że: Nieruchomość oznaczona we wniosku wspólnym o wydanie interpretacji podatkowej jako działka nr 157 została podzielona na działki nr 157/1 i 157/2, a działka nr 158 została podzielona na działki nr 158/4, 158/5 i 158/6. Nieruchomości objęte przedmiotowym wnioskiem to działki oznaczone numerami: 157/2, 158/4, 158/5 i 158/6. Działka 257 nie jest objęta wnioskiem. Podanie nr działki 257 wynikało z błędu redakcyjnego (we wniosku o interpretację chodziło bowiem o działkę nr 157). Nieruchomości objęte przedmiotowym wnioskiem to działki oznaczone numerami: 157/2, 158/4, 158/5 i 158/6 (działki te będą przedmiotem sprzedaży na rzecz X. Działki nr 157/2, 158/4, 158/5 i 158/6 są objęte decyzjami o warunkach zabudowy i decyzje te będą aktualne na dzień sprzedaży ww. działek. Wspomniane we wniosku decyzje o warunkach zabudowy stanowią punkt wyjścia do realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku. Na ich podstawie możliwe było dokonanie podziału działek 157 i 158. Ponadto na podstawie ww. decyzji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i zmiana klasyfikacji gruntów. Bez ww. decyzji o warunkach zabudowy niemożliwym byłoby zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną.

2018
16
lis

Istota:

 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek nr 190/4, 190/5, 190/6 i 191/2,
 • zwolnienie od podatku sprzedaży działek nr 190/4, 190/5, 190/6 i 191/2 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 • opodatkowanie podstawową stawką sprzedaży działek nr 190/4, 190/5, 190/6 i 191/2,
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem działek nr 190/4, 190/5, 190/6 i 191/2.
 • Fragment:

  Przedmiotem dostawy na rzecz ... sp. z o.o. będą całe działki oznaczone numerami 190/6, 190/5, 190/4 i 191/2. Pani ... jest wyłącznym właścicielem ww. działek. Działki nr 190/6, 190/5, 190/4 i 191/2 były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku VAT (działalności rolniczej). W odpowiedzi na pytanie: „ Czy Zainteresowana niebędąca stroną postępowania dokonywała w przeszłości sprzedaży nieruchomości? Jeśli tak, to należy podać datę sprzedaży i rodzaj sprzedawanych nieruchomości. ”, Zainteresowana będąca stroną postępowania wskazała, że: „Tak. Sprzedane zostały następujące działki: Działka rolna w dniu ... 1993 r. Działka rolna w dniu ... 1995 r. Działka rolna w dniu ... 2008 r. Działki te nie były specjalnie wydzielane na potrzeby sprzedaży.” Część działki nr 191 została wyodrębniona w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną. Jak wskazano powyżej z działki nr 191 zostały wydzielone działki nr 191/1 i 191/2. Działka nr 191/1 nie będzie podlegała sprzedaży i pozostanie we władaniu Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania. Działka nr 191/2 będzie kupiona przez spółkę ... sp. z o.o. i na jej terenie będzie realizowana ww. inwestycja.

  2018
  16
  lis

  Istota:

 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek,
 • opodatkowanie podstawową stawką sprzedaży działek,
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem działek.
 • Fragment:

  Zakresem wskazanych we wniosku pytań są działki nr 176/8 i 176/9 powstałe z podziału działki nr 176/4 oraz działki nr 177/3 i 177/4, powstałe z podziału działki nr 177. Numery działek powstałych po podziale działki nr 176/3 - działka ta nie podlegała podziałowi i nie jest objęta zakresem wniosku. Numery działek powstałych po podziale działki nr 176/4 – 176/7, 176/8, 176/9. Nieczynny gazociąg należący do Y biegnie przez działkę nr 176/8. Zakresem wskazanych we wniosku pytań są działki nr 176/9, 176/8 powstałe z podziału działki nr 176/4 oraz działki nr 177/3 i 177/4, powstałe z podziału działki nr 177. Decyzje w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące ww. działki zostały już wydane. Decyzje przeznaczające te tereny pod zabudowę będą aktualne na moment sprzedaży działek. Wspomniane we wniosku decyzje o warunkach zabudowy stanowią punkt wyjścia do realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku. Na ich podstawie możliwe było dokonanie podziału działek 176/4 i 177. Ponadto na podstawie ww. decyzji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i zmiana klasyfikacji gruntów. Bez ww. decyzji o warunkach zabudowy niemożliwym byłoby zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną.

  2018
  16
  lis

  Istota:

 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek,
 • opodatkowanie podstawową stawką sprzedaży działek – jest prawidłowe,
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem działek.
 • Fragment:

  Uczestnik jest współwłaścicielem działek nr 163/1, 164/2 położonych w ... przy ulicy ... i ... bez numeru (dalej: Działki) w udziale wynoszącym 5/24 części, który należy do majątku osobistego Uczestnika. Wszystkie Działki są sklasyfikowane w ewidencjach urzędowych jako grunty rolne. Uczestnik nabył udział 5/24 części Działek w drodze dziedziczenia do majątku osobistego. Nabycie Działek nie nastąpiło w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Przy nabyciu Działek Uczestnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Inne informacje istotne odnośnie Działek: Na chwilę obecną Działki znajdują się na obszarze, który nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Według wiedzy Uczestnika nie podjęto działań zmierzających do opracowania i uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru, na którym znajdują się Działki. Uczestnik nie zabiegał o uchwalenie takiego planu. Uczestnik nie wykonywał żadnych działań mających na celu uzbrojenie Działek czy polepszenie ich warunków lokalizacyjnych, w szczególności nie dokonywał wcześniej podziałów Działek, ani nie wydzielał dróg wewnętrznych (przed zawarciem umowy przedwstępnej, o której mowa poniżej).

  2018
  16
  lis

  Istota:

 • zwolnienie od podatku sprzedaży działki nr 193/1, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy,
 • zwolnienie od podatku sprzedaży działek, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem działek.
 • Fragment:

  Przy nabyciu Działek Uczestnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Inne informacje istotne odnośnie Działek: Na chwilę obecną Działki znajdują się na obszarze, który nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Według wiedzy Uczestnika nie podjęto działań zmierzających do opracowania i uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru, na którym znajdują się Działki. Uczestnik nie zabiegał o uchwalenie takiego planu. Uczestnik nie wykonywał żadnych działań mających na celu uzbrojenie Działek czy polepszenie ich warunków lokalizacyjnych, w szczególności nie wydzielał dróg wewnętrznych (przed zawarciem umowy przedwstępnej, o której mowa poniżej). Działka nr 193 została podzielona przed zawarciem umowy przedwstępnej m.in. na działki 193/1, a działka nr 194 została podzielona m.in. na działkę 194/1. W 2016 r. zawarta została warunkowa przedwstępna umowa sprzedaży pomiędzy ... sp. z o.o. a Uczestnikiem, w której Uczestnik zobowiązał się do sprzedaży części niezabudowanej nieruchomości wydzielonej z działki nr 193/1 oraz oddzielnej działki nr 194/1 na cele związane z realizacją parku produkcyjnego-logistyczno-magazynowego.

  2018
  16
  lis

  Istota:

  Sprzedaż udziału w działkach. Opodatkowanie, stawka, brak zwolnienia. Odliczenie podatku od nabycia udziału w działkach.

  Fragment:

  W uzupełnieniu wniosku z dnia 17 października 2018 r. wskazano, że: Nieruchomość oznaczona we wniosku wspólnym o wydanie interpretacji podatkowej jako działka nr 153 została podzielona na działki nr 153/1 i 153/2, a działka nr 154 została podzielona na działki nr 154/4, 154/5 i 154/6. Nieruchomości objęte przedmiotowym wnioskiem to działki oznaczone numerami: 154/4, 154/5, 154/6 i 153/2. Działki nr 154/4, 154/5, 154/6 i 153/2 są objęte decyzjami o warunkach zabudowy i decyzje te będą aktualne na dzień sprzedaży ww. działek. Wspomniane we wniosku decyzje o warunkach zabudowy stanowią punkt wyjścia do realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku. Na ich podstawie możliwe było dokonanie podziału działek 153 i 154. Ponadto na podstawie ww. decyzji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i zmiana klasyfikacji gruntów. Bez ww. decyzji o warunkach zabudowy niemożliwym byłoby zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną. Nie będą wydawane nowe decyzje o warunkach zabudowy. Przedmiotem dostawy na rzecz X będą udziały Y w działkach oznaczonych numerami 154/4, 154/5, 154/6 i 153/2. Współwłaścicielami ww. działek jest Y i ... . Działki 154/4, 154/5, 154/6 i 153/2 były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku VAT (działalności rolniczej).

  2018
  16
  lis

  Istota:

 • niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek, objętych współwłasnością małżeńską,
 • opodatkowania podstawową stawką sprzedaży działek, objętych współwłasnością małżeńską,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem działek, objętych współwłasnością małżeńską
 • Fragment:

  Przedmiotem dostawy na rzecz Spółki będą udziały w działkach oznaczonych numerami 188/2, 189/6, 189/5, 189/4. ..... jest współwłaścicielem działek z ..... w ramach wspólności małżeńskiej. Spółka nabywając działki od ..... i ...... staje się jedynym właścicielem tych działek; ..... nie dokonywał w przeszłości sprzedaży nieruchomości; Część działka nr 188 została wyodrębniona w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną. Jak wskazano powyżej działka nr 188 została podzielona na dwie działki o numerach 188/1 i 188/2. Działka nr 188/1 nie będzie podlegała sprzedaży i pozostanie we władaniu Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania. Działka nr 188/2 będzie kupiona przez Spółkę i na jej terenie będzie realizowana ww. inwestycja; Z nieruchomości oznaczonych nr 188/2, 189/6, 189/5, 189/4 nie będą wydzielane odrębne działki pod drogi dojazdowe oraz wewnętrzne (oznaczone w klasyfikacji gruntów symbolem „ Dr ”). Natomiast na terenie całej inwestycji (w tym na działkach 188/2, 189/4) zlokalizowane zostaną drogi wewnętrzne dla potrzeb obsługi komunikacyjnej dwóch hal produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowych oraz parkingów.

  2018
  16
  lis

  Istota:

 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek nr 166/5 i 166/6, 167/2 i 167/4 będących we współwłasności małżeńskiej,
 • opodatkowanie podstawową stawką sprzedaży działek nr 166/5 i 166/6, 167/2 i 167/4 będących we współwłasności małżeńskiej,
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem działek nr 166/5 i 166/6, 167/2 i 167/4 będących we współwłasności małżeńskiej.
 • Fragment:

  Uczestnik jest współwłaścicielem działek nr 166/1, 167/2 167/4 położonych w ... przy ulicy ... (dalej: Działki) razem z małżonką ... na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej. Wszystkie Działki są sklasyfikowane w ewidencjach urzędowych jako grunty rolne. Uczestnik nabył Działki na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego sporządzonej w dniu ... 1988 r. do majątku wspólnego małżeńskiego wraz z małżonką .... Nabycie Działek nie nastąpiło w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Przy nabyciu Działek Uczestnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Inne informacje istotne odnośnie Działek: Na chwilę obecną Działki znajdują się na obszarze, który nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Według wiedzy Uczestnika nie podjęto działań zmierzających do opracowania i uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru, na którym znajdują się Działki. Uczestnik nie zabiegał o uchwalenie takiego planu. Uczestnik nie wykonywał żadnych działań mających na celu uzbrojenie Działek czy polepszenie ich warunków lokalizacyjnych, w szczególności nie dokonywał wcześniej podziałów Działek, ani nie wydzielał dróg wewnętrznych (przed zawarciem umowy przedwstępnej, o której mowa poniżej).

  2018
  16
  lis

  Istota:

  Sprzedaż działek. Opodatkowanie, stawka, brak zwolnienia. Odliczenie podatku od nabycia działek.

  Fragment:

  W piśmie z dnia 20 września 2018 r. wskazano, że wniosek o interpretację z dnia 31 sierpnia 2018 r. dotyczy nieruchomości położonych w ... przy ulicy ... oznaczonych jako działki 173 oraz 172/4, która powstała w wyniku podziału działki nr 172. Należy wskazać, że działki nr 173 i 172/4 nie były przedmiotem podziału przed zawarciem przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży z dnia 24 listopada 2016 r. (rep. A nr ...). W piśmie z dnia 19 października 2018 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Zainteresowany wskazał, że: Zakresem wskazanych we wniosku pytań są działki nr 172/10 i 172/11 powstałe z podziału działki nr 172/4 oraz działki nr 173/3 i 173/4 powstałe z podziału działki nr 173. Y jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonych jako działka numer 172/4 oraz 173 na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Sprzedaży podlegają całe działki nr 172/10 i 172/11 powstałe z podziału działki nr 172/4 oraz działki nr 173/3 i 173/4 powstałe z podziału działki nr 173. Decyzje w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące ww. działki zostały już wydane. Decyzje przeznaczające te tereny pod zabudowę będą aktualne na moment sprzedaży działek. Wspomniane we wniosku decyzje o warunkach zabudowy stanowią punkt wyjścia do realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku.

  2018
  16
  lis

  Istota:

 • niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek, objętych współwłasnością małżeńską,
 • opodatkowania podstawową stawką sprzedaży działek, objętych współwłasnością małżeńską,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem działek, objętych współwłasnością małżeńską
 • Fragment:

  Przedmiotem dostawy na rzecz Spółki będą udziały w działkach oznaczonych numerami 188/2, 189/6, 189/5, 189/4. .... jest współwłaścicielem działek z ..... w ramach wspólności małżeńskiej. Spółka nabywając działki od ..... i ..... staje się jedynym właścicielem tych działek; ...... sprzedała działkę budowlaną bez zabudowy w dniu 21.11.2001 r., która należała do jej majątku osobistego; Działka nr 188 została podzielona w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną. Jak wskazano powyżej działka nr 188 została podzielona na dwie działki o numerach 188/1 i 188/2. Działka nr 188/1 nie będzie podlegała sprzedaży i pozostanie we władaniu Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania. Działka nr 188/2 będzie kupiona przez Spółkę i na jej terenie będzie realizowana ww. inwestycja; Z nieruchomości oznaczonych nr 188/2, 189/6, 189/5, 189/4 nie będą wydzielane odrębne działki pod drogi dojazdowe oraz wewnętrzne (oznaczone w klasyfikacji gruntów symbolem „ Dr ”). Natomiast na terenie całej inwestycji (w tym na działkach 188/2, 189/4) zlokalizowane zostaną drogi wewnętrzne dla potrzeb obsługi komunikacyjnej dwóch hal produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowych oraz parkingów i placów manewrowych.

  2018
  16
  lis

  Istota:

  Sprzedaż działek. Opodatkowanie, stawka, brak zwolnienia. Odliczenie podatku od nabycia działek.

  Fragment:

  Y jest współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka numer 175/4 na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Sprzedaży podlegają całe działki nr 175/8 i 175/9 powstałe z podziału działki nr 175/4. Zainteresowany niebędący stroną postępowania nie dokonywał w przeszłości sprzedaży nieruchomości. Część działki nr 175/4 została wyodrębniona w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie centrum produkcyjno – logistyczno – magazynowo - biurowego wraz z infrastrukturą techniczną. Działka nr 175/4 została podzielona na trzy działki o numerach 175/7, 175/8, 175/9. Działka nr 175/7 nie będzie podlegała sprzedaży i pozostanie we władaniu Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania. Działki nr 175/8 oraz 175/9 będą kupione przez spółkę X i na ich terenie będzie realizowana ww. inwestycja. Z nieruchomości oznaczonych numerami 175/8 i 175/9 nie będą wydzielane odrębne działki pod drogi dojazdowe oraz wewnętrzne (oznaczone w klasyfikacji gruntów symbolem „ Dr ”). Natomiast na terenie całej inwestycji (w tym na działce nr 175/8) zlokalizowane zostaną drogi wewnętrzne dla potrzeb obsługi komunikacyjnej dwóch hal produkcyjno – logistyczno – magazynowo - biurowych oraz parkingów.

  2018
  16
  lis

  Istota:

 • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek,
 • zastosowanie zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, przy sprzedaży działek,
 • opodatkowanie podstawową stawką sprzedaży działek – jest prawidłowe,
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem działek.
 • Fragment:

  Sprzedaży podlegały: 30 czerwca 2009 r. – działka niezabudowana, brak planu zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy na czas sprzedaży, 19 października 2010 r. – działka budowlana, niezabudowana, 6 sierpnia 2015 r. – działka budowlana, niezabudowana z warunkami zabudowy, 9 września 2015 r. – działka budowlana, niezabudowana, z warunkami zabudowy. Część działki nr 187 została wyodrębniona w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną. Jak wskazano powyżej działka nr 187 została podzielona na dwie działki o numerach 187/1 i 187/2. Działka nr 187/1 nie będzie podlegała sprzedaży i pozostanie we władaniu Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania. Działka nr 187/2 będzie kupiona przez spółkę ... Sp. z o.o. i na jej terenie będzie realizowana ww. inwestycja. Z nieruchomości oznaczonych numerami 186/4, 186/5, 186/6, 187/2 nie będą wydzielane odrębne działki pod drogi dojazdowe oraz wewnętrzne (oznaczone w klasyfikacji gruntów symbolem „ Dr ”). Natomiast na terenie całej inwestycji (w tym na terenie działek nr 187/2 i 186/4) zlokalizowane zostaną drogi wewnętrzne dla potrzeb obsługi komunikacyjnej dwóch hal produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowych oraz parkingów.

  2018
  16
  lis

  Istota:

  Sprzedaż działek. Opodatkowanie, stawka, brak zwolnienia. Odliczenie podatku od nabycia działek.

  Fragment:

  W piśmie z dnia 20 września 2018 r. wskazano, że wniosek o interpretację z dnia 31 sierpnia 2018 r. dotyczy nieruchomości położonych w ... przy ulicy .... bez numeru oznaczonych jako działki 170/2 oraz 171/4, która powstała w wyniku podziału działki nr 171/2. Należy wskazać, że działki nr 170/2 i 171/4 nie były przedmiotem podziału przed zawarciem przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży z dnia 24 listopada 2016 r. (rep. A nr ...). W piśmie z dnia 19 października 2018 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Zainteresowany wskazał, że: Zakresem wskazanych we wniosku pytań są działki nr 171/10 i 171/11 powstałe z podziału działki nr 171/4 oraz działki nr 170/7 i 170/8 powstałe z podziału działki nr 170/2. Y jest właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka numer 171/4 oraz 170/2 na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Sprzedaży podlegają całe działki nr 171/10 i 171/11 powstałe z podziału działki nr 171/4 oraz działki nr 170/7 i 170/8 powstałe z podziału działki nr 170/2. Decyzje w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące ww. działki zostały już wydane. Decyzje przeznaczające te tereny pod zabudowę będą aktualne na moment sprzedaży działek. Wspomniane we wniosku decyzje o warunkach zabudowy stanowią punkt wyjścia do realizacji zadania inwestycyjnego, o o którym mowa we wniosku.

  2018
  16
  lis

  Istota:

 • niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT dostawy, w drodze zamiany, udziałów w działkach nr 161/9 i 164/12, objętych współwłasnością małżeńską,
 • opodatkowania podstawową stawką dostawy, w drodze zamiany, udziałów w działkach nr 161/9 i 164/12, objętych współwłasnością małżeńską,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem udziałów w działkach nr 161/9 i 164/12, objętych współwłasnością małżeńską
 • Fragment:

  Ponadto w piśmie z dnia 17 października 2018 r. wskazano, iż: Przedmiotem umowy między X a Sp. z o.o. jest zamiana udziału w działce numer 161/9 (wydzielonej z działki numer 161/1) oraz udziału w działce numer 164/12 (wydzielonej z działki numer 164/3) na udział w wysokości 1/3 części w udziale w działce nr 161/8 (wydzielonej z działki 161/1) oraz w działce 164/11 (wydzielonej z działki 164/3). Objęte zakresem postawionych we wniosku pytań są działka nr 161/9 (wydzielona z działki 161/1) oraz działka nr 164/12 (wydzielona z działki 164/3). Decyzje w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące ww. działki zostały już wydane. Decyzje przeznaczające te tereny pod zabudowę będą aktualne na moment zamiany działek. Wspomniane we wniosku decyzje o warunkach zabudowy stanowią punkt wyjścia do realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku. Na ich podstawie możliwe było dokonanie podziału działek nr 161/1 i 164/3. Ponadto na podstawie ww. decyzji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i zmiana klasyfikacji gruntów. Bez ww. decyzji o warunkach zabudowy niemożliwym byłoby zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną. Nie będą wydawane nowe decyzje o warunkach zabudowy. Przedmiotem umowy zamiany są: udziały w działce numer 161/9, wydzielonej z działki numer 161/1, udział w działce o numerze 164/12 wydzielonej z działki numer 164/3. X wraz z mężem są współwłaścicielami w ww. nieruchomości na prawach wspólności majątkowej.

  2018
  16
  lis

  Istota:

 • niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży udziałów w działkach nr 163/4, 163/5, 164/2,
 • opodatkowania podstawową stawką sprzedaży udziałów w działkach nr 163/4, 163/5, 164/2,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem udziałów w działkach nr 163/4, 163/5, 164/2,
 • Fragment:

  Uczestnik jest współwłaścicielem działek nr 163/1, 164/2 położonych w ... przy ulicy ... i ... bez numeru (dalej: Działki) w udziale wynoszącym 19/24 części, który należy do majątku osobistego Uczestnika. Wszystkie Działki są sklasyfikowane w ewidencjach urzędowych jako grunty rolne. Uczestnik nabył udział 19/24 części Działek w drodze dziedziczenia do majątku osobistego. Nabycie Działek nie nastąpiło w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Przy nabyciu Działek Uczestnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Inne informacje istotne odnośnie Działek: Na chwilę obecną Działki znajdują się na obszarze, który nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Według wiedzy Uczestnika nie podjęto działań zmierzających do opracowania i uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru, na którym znajdują się Działki. Uczestnik nie zabiegał o uchwalenie takiego planu. Uczestnik nie wykonywał żadnych działań mających na celu uzbrojenie Działek czy polepszenie ich warunków lokalizacyjnych, w szczególności nie dokonywał wcześniej podziałów Działek, ani nie wydzielał dróg wewnętrznych (przed zawarciem umowy przedwstępnej, o której mowa poniżej).

  2018
  16
  lis

  Istota:

  Sprzedaż działek. Opodatkowanie, stawka, brak zwolnienia. Odliczenie podatku od nabycia działek.

  Fragment:

  Pełnomocnik Zainteresowanych wskazał, że: Nieruchomość oznaczona we wniosku wspólnym o wydanie interpretacji podatkowej jako działka nr 153 została podzielona na działki nr 153/1 i 153/2, a działka nr 154 została podzielona na działki nr 154/4, 154/5 i 154/6. Nieruchomości objęte przedmiotowym wnioskiem to działki oznaczone numerami: 154/4, 154/5, 154/6 i 153/2. Działki nr 154/4, 154/5, 154/6 i 153/2 są objęte decyzjami o warunkach zabudowy i decyzje te będą aktualne na dzień sprzedaży ww. działek. Wspomniane we wniosku decyzje o warunkach zabudowy stanowią punkt wyjścia do realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku. Na ich podstawie możliwe było dokonanie podziału działek 153 i 154. Ponadto na podstawie ww. decyzji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i zmiana klasyfikacji gruntów. Bez ww. decyzji o warunkach zabudowy niemożliwym byłoby zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną. Nie będą wydawane nowe decyzje o warunkach zabudowy. Przedmiotem dostawy na rzecz X będą udziały Y w działkach oznaczonych numerami 154/4, 154/5, 154/6 i 153/2. Współwłaścicielami ww. działek jest Z i Y. Działki 154/4. 154/5, 154/6 i 153/2 były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT (działalności rolniczej).

  2018
  16
  lis

  Istota:

  Uznania Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży działek

  Fragment:

  UZASADNIENIE W dniu 25 września 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu sprzedaży działek. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Rodzice zamierzają przekazać Wnioskodawczyni w ramach umowy darowizny 21 (dwadzieścia jeden) wyodrębnionych geodezyjnie działek gruntu o łącznej powierzchni ok. 28.450 m 2 . Nieruchomości te objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Po uzyskaniu prawa własności, Wnioskodawczyni planuje wystawić przedmiotowe działki budowlane na sprzedaż. Do zbycia działek może dojść w ramach jednej transakcji sprzedaży (np. na rzecz developera) lub w ramach wielu transakcji sprzedaży (na rzecz nabywców pojedynczych działek) na przestrzeni kilku lub nawet kilkunastu lat. Wnioskodawczyni nie wyklucza też, że niektóre działki zatrzyma na dłużej. Wnioskodawczyni nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i nie zamierza takiej działalności rozpoczynać po otrzymaniu działek budowlanych, a szczególnie - w związku z otrzymanymi działkami. Przekazanie działek przez rodziców do majątku prywatnego Wnioskodawczyni nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Otrzymane nieruchomości nie będą przez Wnioskodawczynię, przed sprzedażą, wykorzystywane w działalności gospodarczej (w tym - wynajmowane), nie będą także dzielone na mniejsze, uzbrajane lub uatrakcyjniane w inny sposób.

  2018
  15
  lis

  Istota:

  Opodatkowanie sprzedaży działek.

  Fragment:

  Znajdujący się na nich budynek z uwagi na zły stan techniczny został rozebrany w październiku 2011 r. i obecnie działki te są niezabudowane. W wyniku tego samego podziału działek o nr 196/1 i 197/2 nabytych w 1998 r. powstały również działki nr 196/7 i 197/4. Jak wskazano w decyzji podziałowej Wójta z 27 marca 2008 r. „ w wyniku proponowanego podziału działek nr 197/2 i nr 196/1 powstaną działki umożliwiające racjonalne zagospodarowanie terenu oraz jedna z działek (pierwotnie nr 197/2) uzyska dostęp do drogi publicznej ”. Działki te są gruntami niezabudowanymi. W dniu 29 grudnia 2000 r. Wnioskodawca nabył wraz z żoną nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą tereny pod uprawę polową – działka nr 198/7 o pow. 2,627 ha. Działka ta bezpośrednio graniczy z wcześniej zakupioną i opisaną wyżej nieruchomością. Sprzedawca nie wystawił faktury i nie naliczył podatku. W związku z tą transakcją Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Działka ta nie była nigdy dzielona. Wymienione powyżej działki (198/7, 196/1, 197/2, 198/1) Wnioskodawca nabył na siedlisko i zamierzał w nim zamieszkać wraz z żoną, a ponadto działki miały być przeznaczone w przyszłości dla dwóch synów Wnioskodawcy. W związku z tymi planami, w dniu 11 kwietnia 2006 r.

  2018
  15
  lis

  Istota:

  Sprzedaż działek powstałych po podziale działki nie będzie miała związku z działalnością gospodarczą i nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej

  Fragment:

  W związku z rozpoczęciem budowy własnego domu jednorodzinnego ‒ celem zabezpieczenia środków na jego wykończenie i zagospodarowanie w razie nieuzyskania stosownego kredytu ‒ Wnioskodawca chce w bieżącym roku złożyć wniosek o podział działki oznaczonej nr 629/2 na mniejsze działki, których powierzchnia nie będzie mogła wynosić mniej niż 1 200 m 2 każda (zgodnie z zapisami obowiązującego MPZP, tym samym powstanie nie więcej niż 16 działek), aby umożliwić sobie sprzedaż części gruntu jako działek budowlanych. Wobec okoliczności, że zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej Wnioskodawca będzie musiał tak zaplanować wydzielenie działek by zapewnić każdej z nich dostęp do drogi publicznej czy to poprzez wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu, czy to poprzez ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Przedmiotem zbycia będą zatem działki powstałe w wyniku podziału działki gruntu (podział działki nie jest jeszcze ustalony ‒ jak dotąd Wnioskodawca nie zlecił geodecie ich wydzielenia i nie wie ile działek zostanie dokładnie wydzielonych z przedmiotowej działki) oznaczonej numerem ewidencyjnym 629/2 (o pow. 19 900 m 2 ).

  2018
  15
  lis

  Istota:

  Sprzedaż udziału w działkach. Opodatkowanie, stawka, brak zwolnienia. Odliczenie podatku od nabycia udziału w działkach.

  Fragment:

  W uzupełnieniu wniosku z dnia 17 października 2018 r. wskazano, że: Nieruchomość oznaczona we wniosku wspólnym o wydanie interpretacji podatkowej jako działka nr 157 została podzielona na działki nr 157/1 i 157/2, a działka nr 158 została podzielona na działki nr 158/4, 158/5 i 158/6. Nieruchomości objęte przedmiotowym wnioskiem to działki oznaczone numerami: 157/2, 158/4, 158/5 i 158/6. Działka 257 nie jest objęta wnioskiem. Podanie nr działki 257 wynikało z błędu redakcyjnego (we wniosku o interpretację chodziło bowiem o działkę nr 157). Nieruchomości objęte przedmiotowym wnioskiem to działki oznaczone numerami: 157/2, 158/4, 158/5 i 158/6 (działki te będą przedmiotem sprzedaży na rzecz Y). Działki nr 157/2,158/4,158/5 i 158/6 są objęte decyzjami o warunkach zabudowy i decyzje te będą aktualne na dzień sprzedaży ww. działek. Wspomniane we wniosku decyzje o warunkach zabudowy stanowią punkt wyjścia do realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku. Na ich podstawie możliwe było dokonanie podziału działek 157 i 158. Ponadto na podstawie ww. decyzji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i zmiana klasyfikacji gruntów. Bez ww. decyzji o warunkach zabudowy niemożliwym byłoby zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie centrum produkcyjno-logistyczno-magazynowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną.

  2018
  11
  lis

  Istota:

  Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym traktuje art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku darowizny działki z rozpoczętą budową na rzecz dziecka.

  Fragment:

  Nabycie działki budowlanej i rozpoczęcie na niej budowy domu jednorodzinnego jest pierwszym krokiem do realizacji planu przeprowadzki do domu jednorodzinnego, który ma stać się centrum życia rodzinnego Wnioskodawcy i jego żony po zbyciu zajmowanego obecnie mieszkania. Docelowo to budowany na działce dom stanie się miejscem, gdzie małżonkowie będą realizować potrzeby mieszkaniowe przez wiele najbliższych lat, po uregulowaniu zgodnie z ich wolą wszelkich istotnych kwestii majątkowych w rodzinie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jakie skutki podatkowe dla Wnioskodawcy wywoła darowizna działki z rozpoczętą budową domu w odniesieniu do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego to zwolnienia Zainteresowany z żoną skorzystał w roku 2017? Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie nieodpłatne – w darowiźnie – działki z rozpoczętą budową domu w odniesieniu do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 przywołanej ustawy nie rodzi dla niego skutków podatkowych. Zainteresowany spełnił wymóg dotyczący zwolnienia – zakupiona działka budowlana nabyta została na własne potrzeby mieszkaniowe Wnioskodawcy i jego żony.

  2018
  11
  lis

  Istota:

  Podleganie opodatkowaniu sprzedaży działek.

  Fragment:

  Działka w J została zatrzymana z myślą o letnim wypoczynku dla siebie i rodziny (bezpośredni dostęp do jeziora). Działka nie była wykorzystywana. Wnioskodawca postanowił sprzedać grunt w J. Przez ponad rok nie pojawił się ani jeden potencjalny kupujący. Z uwagi na sporą wielkość działki (jeden hektar pięćdziesiąt osiem arów) zdecydował o jej podzieleniu na kilka mniejszych w celu łatwiejszej sprzedaży. Wstępny projekt podziału zakłada 8 działek o powierzchni od 1500 m 2 do 2300 m 2 . Ogłoszenie o sprzedaży zamieszczono w biurze nieruchomości. Nie podjęto żadnych czynności polegających na jakiejkolwiek ingerencji w strukturę gruntu takich jak uzbrojenie terenu czy wydzielenie dróg wewnętrznych. Wnioskodawca nie prowadził również żadnych działań marketingowych celem sprzedaży działek czy zwiększenia atrakcyjności. W chwili obecnej jest jedna osoba poważnie zainteresowana zakupem, z którą podpisano umowę przedwstępną sprzedaży. Umowa ta zakłada wydzielenie części działki zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i sprzedaż nowo powstałej wydzielonej działki osobie fizycznej. Przez okres (ponad 20 lat) grunt nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej ani rolniczej.

  2018
  9
  lis

  Istota:

  Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży domu mieszkalnego i działek uzyskanych z podziału majątku prywatnego.

  Fragment:

  Z uwagi na aktualne przepisy ograniczające znacznie sprzedaż nieruchomości rolnych w 2018 r. dokonał Pan podziału działki siedliskowej nr 80/4 na działki: nr 80/14, o powierzchni 0,1855 ha, na której prowadzi uprawy rolne, nr 80/15, o powierzchni 0,299 ha, na której usytuowany jest dom i ogród oraz nr 80/16, o powierzchni 0,2454, na której znajduje się staw. Zamierza Pan zbyć działki nr 80/15 i 80/16 jednemu nabywcy, z uwagi na wspólne zagospodarowanie terenu tych działek, a działkę 80/14 innemu nabywcy. Nie jest Pan podatnikiem VAT. Poza podziałem gruntu nie wykonał Pan żadnych innych czynności, nie wystąpił z wnioskiem o warunki zabudowy dla działki 80/14, nie wykonał przyłączy wodociągowych, energetycznych i kanalizacyjnych. Nie oferował Pan ww. działek na sprzedaż w „ żadnych mediach ”. W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytanie. Czy w związku z zamiarem sprzedaży działek i domu, będzie Pan występował jako podatnik podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, zamiar zbycia opisanych nieruchomości ma charakter zwykłego rozporządzania własnym majątkiem, a nie typowego handlu nieruchomościami. Wskazał Pan, że działkę nr 80/4 nabył przed dwudziestu laty, wybudował na niej dom i znalazł na długi czas miejsce do życia.