Działki | Interpretacje podatkowe

Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy zabudowanych działek
Fragment:
Budynki i budowle będące przedmiotem licytacji komorniczej znajdują się na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 74/1, 75/1 i 76/1. Na działkach Nr 74/1, 75/1 i 76/1 znajduje się kompleks budynków z częścią administracyjną, sklepową, gastronomiczną i motelową. Obiekty posadowione na działkach Nr 74/1, 75/1 i 76/1 stanowią obiekty – budynki, budowle, urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Kompleks budynków z częścią administracyjną, sklepową, gastronomiczną, motelową, wiaty, zbiorniki na paliwa znajdują się na działkach Nr 74/1, 75/1 i 76/1. Budynki i budowle znajdujące się na działkach Nr 74/1, 75/1 i 76/1 są trwale związane z gruntem. Wnioskodawca wykorzystuje wybudowane w latach 1990-1991 budynki i budowle do celów działalności gospodarczej od 1991 r. a zaprzestał od 2007 r. Od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej tj. 31.12.2006 r. Zainteresowany wydzierżawiał nieruchomość ze znajdującymi się na niej budynkami kilku dzierżawcom do dnia sprzedaży licytacyjnej. W okresie tym były przerwy w wydzierżawianiu nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zgodnie z treścią przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 43 ust. 7a ustawy o podatku VAT sprzedaż opisanej zabudowanej nieruchomości przeprowadzona na drodze licytacji komorniczej 08.12.2015 r. podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług...
2016
11
sie

Istota:
Czy możliwe jest zwolnienie dostawy ww. działki z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, co do 70% powierzchni działki, która nie może zostać zabudowana, z uwagi na zapis miejscowego planu mówiący, że powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowanych działek nie może być mniejsza niż 70% ich powierzchni?
Fragment:
Powyższy zapis miejscowego planu odnosi się do całej powierzchni działki i nadaje jej jednolity status terenu przeznaczonego pod zabudowę. Jednocześnie odnoszący się do ww. działki § 9 planu stanowi, że powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowanych działek nie może być mniejsza niż 70% ich powierzchni. Ponadto działka pozostaje niezabudowana. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, kryterium wyłączającym ze zwolnienia od podatku jest przeznaczenie terenu pod zabudowę. W rozpatrywanym przypadku zgodnie z miejscowym planem całość powierzchni działki nr ewid. 1779 stanowi teren przeznaczony pod zabudowę. Jednakże dla działki dodatkowo obowiązuje zapis miejscowego planu ograniczający możliwość zabudowy działki jedynie do 30% jej powierzchni, stanowiąc że pozostałe 70% jej powierzchni musi pozostać powierzchnią biologicznie czynną. W ocenie Wnioskodawcy, występujący w analizowanym przypadku zapis § 9 planu miejscowego, mówiący, że powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowanych działek nie może być mniejsza niż 70% ich powierzchni, umożliwia zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT 70% powierzchni działki, która nie może zostać zabudowana. Zapis par. 9 miejscowego planu wprowadza ograniczenie co do możliwości zabudowy terenu, czyniąc go realnie terenem niepodlegającym zabudowie.
2016
11
sie

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży działki gruntu zabudowanego.
Fragment:
W roku 2009 r. zakupił Pan (prywatnie) działkę budowlaną z zabudową, która nie wykorzystywana była do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, nie odliczano od niej podatku naliczonego, ani nie wykonywano do żadnych czynności opodatkowanych, mających na celu zwiększenia ich wartości (uzbrojenie, podział). Działka została przez Pana nabyta z zamiarem wyremontowania budynku i zamieszkania w nim. Z przyczyn osobistych porzucił Pan ten pomysł jeszcze w 2009 r. W uzupełnieniu z dnia 5 lipca 2016 r. podkreślił Pan, że od 2009 r. od momentu zakupu do momentu podjęcia decyzji o sprzedaży działka nie była wykorzystywana w żaden sposób, nie prowadził Pan na niej żadnych czynności. Jednocześnie nie podejmował Pan, ani nie zamierza podjąć żadnych czynności przygotowawczych w celu odsprzedaży ww. działki, tj. działań marketingowych, podziału lub inne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dokonując sprzedaży www działki jestem zobowiązany odprowadzić VAT należny od wartości jej dostawy... Pana zdaniem, sprzedaż opisanej we wniosku działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co jest zgodne z orzeczeniem NSA w Warszawie z dnia 3 lutego 2012 r. sygn.
2016
10
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości gruntowych.
Fragment:
Zainteresowanie działkami budowlanymi w latach 2005-2008 spowodowało działania gminy i rodziców w kierunku uzyskania prawa zabudowy na tych działkach. „ Grunty oraz działki ” nie były wykorzystywane do działalności gospodarczej. Rodzice podarowali Panu do tej pory w 2012 r. trzy działki, dwie z nich miały udział w drodze dojazdowej, dwie działki miały wydaną decyzję o warunkach zabudowy. Jedna działka została sprzedana wraz z udziałem w drodze dojazdowej w 2013 r., od sprzedaży tej działki zapłacił Pan podatek dochodowy w wysokości 19%. Sprzedając tę działkę nie występował Pan w charakterze podatnika od towarów i usług. Podarował Pan jedną działkę wraz z udziałem w drodze bratu w 2014 r. W 2015 r. otrzymał Pan od rodziców trzydzieści działek wraz z udziałem w drodze dojazdowej, część z nich była działkami rolnymi, część z nich objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W 2015 r. podarował Pan osiem działek wraz z udziałem w drodze bratu. Rodzice mają zamiar podarować Panu więcej niż dziesięć działek o powierzchni od 800 m 2 do 4.000 m 2 , większość geodezyjnie wydzielonych z prawem zabudowy, z niektórymi przyłączami. Po otrzymaniu działek w formie darowizny ma Pan zamiar je spieniężyć, aby zakupić nieruchomość mieszkalną do Pana użytku (dom lub mieszkanie) oraz nadwyżkę ulokować w banku lub innych nieruchomościach.
2016
10
sie

Istota:
Sprzedaż nieruchomości w ramach czynności do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Łączna powierzchnia tej działki wynosi 3,8476 ha i oprócz tego, że częściowo jest zabudowana, stanowi również użytki – grunty orne klasy RIIIa i RIIIb. W roku 2006 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem złożyli w gminie wniosek do planu miejscowego o przeznaczenie swojej nieruchomości pod zabudowę mieszkalną i usługową. W lutym 2012 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonała podziału nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, a następnie 8 marca 2012 r. sprzedała wraz z mężem wydzieloną działkę o pow. 0,0880 ha na rzecz męża brata i jego małżonki. Sprzedaż ta była spowodowana polepszeniem funkcjonalności ich nieruchomości. Zgodnie z planem miejscowym uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 6 marca 2007 r. działka nr 1/4 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5U/MN (tereny zab. usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej) oraz 6KDD (istniejąca, gminna droga) i 2KDZ – projektowana, powiatowa droga zbiorcza. W związku z powyższym, że działka nr 1/4 leży na terenie pod zabudowę, Wnioskodawczyni wraz z mężem w kwietniu 2016 r. zawarła umowę przedwstępną sprzedaży całej działki. Umowa zawiera szereg warunków, jakie muszą się spełnić by doszło do zawarcia umowy sprzedaży.
2016
9
sie

Istota:
Sprzedaż nieruchomości w ramach czynności do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Łączna powierzchnia tej działki wynosi 3,8476 ha i oprócz tego, że częściowo jest zabudowana, stanowi również użytki – grunty orne klasy RIIIa i RIIIb. W roku 2006 r. Wnioskodawca wraz z żoną złożyli w gminie wniosek do planu miejscowego o przeznaczenie swojej nieruchomości pod zabudowę mieszkalną i usługową. W lutym 2012 r. Wnioskodawca wraz z żoną dokonał podziału nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, a następnie 8 marca 2012 r. sprzedał wraz z żoną wydzieloną działkę o pow. 0,0880 ha na rzecz brata Wnioskodawcy i jego małżonki. Sprzedaż ta była spowodowana polepszeniem funkcjonalności ich nieruchomości. Zgodnie z planem miejscowym uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 6 marca 2007 r. działka nr 1/4 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5U/MN (tereny zab. usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej) oraz 6KDD (istniejąca, gminna droga) i 2KDZ – projektowana, powiatowa droga zbiorcza. W związku z powyższym, że działka nr 1/4 leży na terenie pod zabudowę, Wnioskodawca wraz z żoną w kwietniu 2016 r. zawarł umowę przedwstępną sprzedaży całej działki. Umowa zawiera szereg warunków, jakie muszą się spełnić by doszło do zawarcia umowy sprzedaży.
2016
9
sie

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działek
Fragment:
Wnioskodawczyni otrzymała ww. działkę w 1991 r. jako darowiznę od rodziców. Przedmiotowa działka stanowi wyłączną własność Wnioskodawczyni. W przeszłości powierzchnia działki wynosiła 9 150 m 2 . Jednak w 1998 r. (z uwagi na długość ok. 230 m) podzielono działkę na 2 części i jedną z nich, o powierzchni 4 500 m 2 sprzedano. Obecnie Wnioskodawczyni planuje podzielić pozostałą część działki o powierzchni 4 650 m 2 na dwie mniejsze działki o powierzchni 2 900m 2 i 1750 m 2 . Większą część działki, o powierzchni 2 900 m 2 chce kupić sąsiad, w celu powiększenia swojej działki usługowo-technicznej i rozbudowy magazynu. Drugą część działki Wnioskodawczyni planuje sprzedać w przyszłości. Działka, która ma być przedmiotem planowanej transakcji jest działką rolną (Wnioskodawczyni płaci podatek rolny). Jest to teren niezabudowany, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jak również dla ww. działki nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. W Studium Uwarunkowań przedmiotowa działka jest oznaczona jako UT-10 (usługowo-techniczna). Jak wskazała Wnioskodawczyni działka, o której mowa w niniejszym wniosku nie była uprawiana, nie była również wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej, tzn. nie była przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
2016
7
sie

Istota:
Uznanie za dostawę towarów oraz opodatkowanie darowizny działki na rzecz gminy.
Fragment:
Powiat był właścicielem nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 35/1 AM 40 o pow. 0,5807 ha, nr 36/1 AM 40 o pow. 0,9831 ha, nr 45/1 AM 40 o pow. 0,4120 ha, nr 45/2 AM 40 o pow. 0,2930 ha, nr 45/5 AM 40 o pow. 0,2384 ha, nr 45/6 AM 40 o pow. 0,5360 ha, która została nabyta nieodpłatnie na mocy decyzji Wojewody z dnia 2 października 2002 r. W wyniku połączenia działek nr: 35/1, 36/1, 45/1, 45/6 AM 40 powstał nowy numer działki – 49 AM 40 o pow. 2,5118 ha. Dnia 27 września 2005 r. Burmistrz Miasta i Gminy wydał decyzję, zatwierdzającą podział działki nr 49 AM 40 o pow. 2,5118 ha, w wyniku którego powstało 9 nowych działek, m.in. działka nr 49/6 AM 40 o pow. 0,2577 ha. Właścicielem działki nr 49/6 AM 40 jest nadal Powiat. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 49/6 AM 40 została oznaczona symbolem: KDD/70 – funkcja wiodąca terenu: drogi klasy dojazdowej. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa działka powinna służyć realizacji zadań własnych gminy jako droga publiczna, Powiat zamierza przekazać ją nieodpłatnie na rzecz Gminy. Nieodpłatne przekazanie prawa własności działki w formie darowizny na cele publiczne nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt 4, art. 13 ust. 2 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2016
5
sie

Istota:
Wnioskodawca dokonując transakcji zbycia udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 18/1 oraz w dokupionej w celu polepszenia jej właściwości działki 16/4 i 20/6, nie wypełnia przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT i nie wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług, w związku z czym planowana sprzedaż nie będzie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, lecz mieścić się będzie w ramach zarządu majątkiem prywatnym.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w opisanej powyżej sytuacji wystąpi konieczność zapłacenia podatku VAT w przypadku zawarcia umowy sprzedaży udziałów w nieruchomości, na którą będą składały się działka 18/1 oraz dokupione w celu polepszenia jej właściwości działki 16/4 i 20/6, w sytuacji, gdy w 2013 r. zbyto udziały w nieruchomości tj. działki 18/3 i 19... Czy interpretacja uległaby zmianie, gdyby przed sprzedażą działek dokonano ich połączenia w jedną działkę ewidencyjną... Zdaniem Wnioskodawcy: Podatek VAT od sprzedaży nieruchomości, na którą będą składać się działki 18/1, 20/6 i 16/4 nie wystąpi, bez względu na to, czy przedmiotem sprzedaży będą te trzy działki łącznie, czy też jedna działka powstała z połączenia ich w jedną działkę ewidencyjną. O warunki zabudowy Wnioskodawca wraz ze współwłaścicielami wystąpił w celu zaspokojenia i polepszenia swojego bytu, a nie podniesienia atrakcyjności działki w celach handlowych. Nie jest to sprzedaż zorganizowana, a sprzedaż majątku prywatnego. Planowany zakup działek 16/4 i 20/6 służy wyłącznie poprawieniu warunków zagospodarowania działki, a nie celom spekulacyjnym. Negocjacje w sprawie nabycia działek 16/4 i 20/6 rozpoczęto w sytuacji, gdy działkę 18/1 planowano zagospodarować na własne potrzeby. Pomimo, że w niewielkim odstępie czasu następuje zakup i sprzedaż tych samych nieruchomości, to jednak czynność ta ma nadal charakter incydentalny i nie może być kwalifikowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
4
sie

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działki.
Fragment:
Wnioskodawca na ww. pytania udzielił w piśmie z dnia 2 lipca 2016 r. – stanowiącym uzupełnienie do wniosku – następujących odpowiedzi: „Wnioskodawca nie wnioskował o objęcie przedmiotowej działki planem zagospodarowania przestrzennego. Mogę jedynie przypuszczać, że była to czynność wykonana przez samą Gminę w ramach wykonywania zwyczajnych obowiązków Gminy. Działka nie była i nie jest wykorzystywana przez Wnioskodawcę w żaden sposób. Grunt pozostaje w takim samym stanie, w jakim został nabyty. Nieruchomość nie jest i nie była w żaden sposób wykorzystywana w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Działka, mająca być przedmiotem sprzedaży, nie była i nie jest udostępniana osobom trzecim. Działalność gospodarcza, którą prowadzę wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmuje usługi budowlane, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 4110Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Wnioskodawca nie dokonywał żadnych czynności (nie poniósł żadnych nakładów) w celu przygotowania działki do sprzedaży”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy jednorazowa transakcja sprzedaży działki gruntu rolnego położonego w A. o obszarze 2,1521 ha, który znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jako przeznaczony pod aktywizację gospodarczą, poszerzenie drogi lokalnej i zieleń izolacyjną – powinna być opodatkowana podatkiem VAT...
2016
2
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania przeniesienia własności w zamian za odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia działek nr 433/1, 434/1 oraz planowanego wywłaszczenia działek 454/1, 453/1, 452/1 oraz 465/1.
Fragment:
Następnie 22 maja 2006 r. aktem notarialnym Wnioskodawca dokonał zamiany gruntu z Urzędem Miejskim tj. działki budowlanej na grunt rolny stanowiący działki 453 o pow. 0,07225 oraz nr 454 o powierzchni 0,07225 ha. Natomiast 3 lipca 2008 r. aktem notarialnym Wnioskodawca kupił od osoby prywatnej działkę nr 465 o powierzchni 1,6680 ha. Działki nr 433/1, 434/1, 454/1, 453/1, 452/1 i 465/1 w momencie nabycia stanowiły grunt rolny nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Wyżej wymienione działki w dniach 31 lipca 2014 r. oraz 19 sierpnia 2015 r. zostały podzielone. Podział ten nie nastąpił na wniosek Wnioskodawcy lecz odgórnie z urzędu tj. dokonał go Urząd Miasta. W dniu 31 lipca 2014 r.: z działki nr 433 została wydzielona m.in. działka nr 433/1 o pow. 0,0027 ha, a z działki nr 434 została wydzielona działka nr 343/1 o pow. 0,5027 ha. W dniu 19 sierpnia 2015 r. z działki nr 454 została wydzielona działka nr 454/1 o pow. 0,0773 ha, z działki nr 453 została wydzielona działka nr 453/1 o pow. 0,0783, z działki nr 452 została wydzielona działka nr 452/1 o pow. 0,1562 ha oraz z działki nr 465 została wydzielona działka nr 465/1 o pow. 0,1321 ha. Decyzją Wojewody nr 4/2015 z 11 marca 2015 r. wyżej wymienione działki tj. 433/1 i 434/1 uległy wywłaszczeniu pod budowę drogi (obwodnica miasta) za odszkodowaniem.
2016
31
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wyboru opcji opodatkowania dla sprzedaży działek nr 9/1, 9/2 i 9/3 oraz zwolnienia od podatku sprzedaży działek nr 9/4 i 9/5 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie dostawa działek 9/1, 9/2 i 9/3 zostanie zgodnie z przepisami Ustawy o VAT objęta z mocy prawa zwolnieniem przedmiotowym z możliwością tzw. opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, w odniesieniu do których Wnioskodawca i kupujący wybiorą ewentualnie opcję opodatkowania, po spełnieniu zawartych w przepisach warunków. Do pytania 2 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 9/4 jest przeznaczona pod usługi sportu i rekreacja (7.2US) a działka 9/5 zieleń urządzoną (7.1ZP). W odniesieniu do niezabudowanych działek nr 9/4 i 9/5 - to są one działkami niezabudowanymi stanowiącymi teren inny niż teren budowlany przeznaczony pod zabudowę. W konsekwencji Działki 9/4 i 9/5 będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wyboru opcji opodatkowania dla sprzedaży działek nr 9/1, 9/2 i 9/3 oraz jest nieprawidłowe w zakresie zwolnienia z podatku dostawy działek nr 9/4 i 9/5 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
2016
31
lip

Istota:
Nie działa w charakterze podatnika – sprzedaż działek.
Fragment:
W sprawie działek/działki objętej zakresem pytania nr 2 (dotyczy działki o numerze 138/14 część budowlana wraz z przylegającą częścią rolną działki o numerach 140/9, 141/9 obręb ewidenc. ... gmina ..., Wnioskodawca w uzupełnieniu wskazał, że: Pytaniem objęta jest działka rolno-budowlana. Wielkość i położenie działki nie sprzyja prowadzeniu działalności gosp., jest to działka pod budowę jednorodzinną. Wnioskodawca dokonywał wcześniej sprzedaży działek budowlanych. Jedna została sprzedana w roku 2015 (138/8 działka budowlana obręb ewid. ...), druga natomiast w I 2016 r. (139/17 działka budowlana obręb ewid. ...). Sprzedane działkidziałkami niezabudowanymi. Działka nr 138/8 była współwłasnością R., P. K. oraz M.K.. Środki ze sprzedaży zostały przeznaczone na budowę domu jednorodzinnego małż. K. . Przed sprzedażą dla działek nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioskodawca nie zamierza podjąć czynności dotyczących uatrakcyjniania działek, np. kanalizacja, wydzielenie drogi itp. Wnioskodawca posiada inne działki rolno-budowlane. Wnioskodawca nie planuje w ciągu najbliższych lat sprzedawać innych działek.
2016
29
lip

Istota:
Brak uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu sprzedaży działki.
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że dokonał sprzedaży działki w 2010 r. i wnioskowanej oraz że nie planuje sprzedaży kolejnych działek. Po wydaniu decyzji o podziale nieruchomości zawarte zostało w dniu 24 kwietnia 2007 r. „ Porozumienie ”, pomiędzy Gminą przy udziale dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej a właścicielami nieruchomości na partycypowanie w kosztach budowy przyłączy wodnokanalizacyjnych, realizowany systemem gospodarczym przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Jako strona tego „ Porozumienia ” Wnioskodawca poniósł, przypadającą na niego część kosztów tej budowy i poza nimi nie było działania zmierzającego do zwiększenia wartości bądź atrakcyjności działek. W 2015 r. na terenie tym Wnioskodawca wywiesił ogłoszenie o sprzedaży działki i dał ogłoszenie w (...). Działki nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę i „ stoją ugorem ”. Wnioskodawca nie udostępniał działki będącej przedmiotem sprzedaży osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak najem czy dzierżawa. Działka ta nie była także wykorzystywana na cele działalności rolniczej i innej. Wnioskodawca był zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jako rzemieślnik prowadzący zakład instalatorstwa elektrycznego w okresie od wejścia w życie ustawy do 2000 r.
2016
29
lip

Istota:
Brak opodatkowania dostawy udziału w działce niezabudowanej, stanowiącej teren budowlany.
Fragment:
Natomiast okoliczność podjęcia m.in. takich czynności jak uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru oraz działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o takiej aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną. Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Z tezy powyższego orzeczenia wynika m.in., że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze.
2016
29
lip

Istota:
Nie działa w charakterze podatnika – sprzedaż działek.
Fragment:
W sprawie działek/działki objętej zakresem pytania nr 2 (dotyczy działki o numerze 138/14 część budowlana wraz z przylegającą częścią rolną działki o numerach 140/9, 141/9 obręb ewidenc. ... gmina ..., Wnioskodawca w uzupełnieniu wskazał, że: Pytaniem objęta jest działka rolno-budowlana. Wielkość i położenie działki nie sprzyja prowadzeniu działalności gosp., jest to działka pod budowę jednorodzinną. Wnioskodawca dokonywał wcześniej sprzedaży działek budowlanych. Jedna została sprzedana w roku 2015 (138/8 działka budowlana obręb ewid. ...), druga natomiast w I 2016 r. (139/17 działka budowlana obręb ewid. ...). Sprzedane działkidziałkami niezabudowanymi. Działka nr 138/8 była współwłasnością R., P. K. oraz M.K.. Środki ze sprzedaży zostały przeznaczone na budowę domu jednorodzinnego małż. K.. Przed sprzedażą dla działek nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioskodawca nie zamierza podjąć czynności dotyczących uatrakcyjniania działek, np. kanalizacja, wydzielenie drogi itp. Wnioskodawca posiada inne działki rolno-budowlane. Wnioskodawca nie planuje w ciągu najbliższych lat sprzedawać innych działek.
2016
28
lip

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje Wnioskodawczyni prawo do zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży działki nr 9 w odniesieniu do całych przychodów uzyskanych z tej sprzedaży?
Fragment:
V lat temu) wspólnie z mężem Wnioskodawczyni dokonała zakupu nieruchomości w postaci działki gruntu (ok. F arów) z budynkiem gospodarczym na terenie gminy S. w N. Po przebudowie budynku gospodarczego na budynek mieszkalny Wnioskodawczyni zamieszkuje tam do dziś. W przeszłości Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży nieruchomości w roku 2011. Była to sprzedaż części gospodarstwa stanowiącego masę spadkową – działka nr 11 o powierzchni E ha. Nieruchomość została sprzedana tym samym nabywcom co działka nr 9 w roku 2015. Działka nr 11 stanowiła obszar gruntów ornych i pastwisk, które kupujący nabyli na potrzeby ich własnego gospodarstwa – na pastwiska. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawczyni nie planuje dokonywać transakcji odpłatnego zbycia nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje Wnioskodawczyni prawo do zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży działki nr 9 w odniesieniu do całych przychodów uzyskanych z tej sprzedaży... Zdaniem Wnioskodawczyni w przedmiotowej sprawie przysługuje zwolnienie z opodatkowania całości przychodów uzyskanych ze sprzedaży działki nr 9 gdyż: część została nabyta w drodze dziedziczenia w 2004 roku (86%), tj. sprzedaż (...)
2016
28
lip

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla dostawy działki zabudowanej oraz działki niezabudowanej
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 16 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla dostawy działki zabudowanej o nr 157/12 oraz dla dostawy działki niezabudowanej o nr 157/13. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. poprzez wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń, doprecyzowanie opisu sprawy oraz uzupełnienie własnego stanowiska. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina stała się właścicielem zabudowanej działki gruntu nr 157/4 położonej w miejscowości ... gm. ... na podstawie decyzji Wojewody ... z dnia 04.11.1991 roku. W latach następnych Gmina dokonała podziału geodezyjnego działki na kilka działek - ostatnio w 2016 r. z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej (działki nr 157/11, 157/14) oraz na cele działalności gospodarczej (działki nr 157/12, 157/13). Działka gruntu nr 157/12 zabudowana jest parterowym budynkiem murowanym niepodpiwniczonym o konstrukcji murowanej o pow. użytkowej 82,4 m. Działka nr 157/13 jest bez zabudowy. Budynek na działce nr 157/12 wybudowany został w latach sześćdziesiątych XX wieku. Budynek nie był nigdy remontowany przez Gminę .... Zużycie konstrukcji budynku przekracza 50%, zaś zużycie wykończenia 70%.
2016
27
lip

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działki
Fragment:
W 2008 r. jako osoba prywatna, w procesie sądowej sprzedaży komorniczej Wnioskodawca nabył na zasadzie współwłasności z udziałem po 1/2 wraz ze swoim znajomym, gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 4,65 ha składające się z trzech działek: działka sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako Ls-IV, o powierzchni 0,78 ha; działka zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym, nadającymi się do rozbiórki oraz szkieletem stalowym starej szklarni, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a w obrębie wyżej opisanych budynków – B/PslV (0,31 ha), łączna powierzchnia 2,44 ha; działka niezabudowana sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytki rolne, o łącznej powierzchni 1,33 ha. Tym niemniej działki 2) i 3) w „ Planie zagospodarowania przestrzennego gminy ” mają charakter terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Od 2008 r., tj. chwili nabycia przedmiotowego gospodarstwa rolnego Wnioskodawca nie poczynił ze współwłaścicielem żadnych zmian konfiguracyjnych, inwestycyjnych, itp. przedsięwzięć, mogących podnieść atrakcyjność i zbywalność wyżej opisanych działek. W 2015 r. Wnioskodawca ze współwłaścicielem wydzielili z jednej z działek nową działkę o powierzchni 0,0081 ha w celu odsprzedaży nowej działki na rzecz gminy, pod lokalizację przepompowni ścieków dla realizacji zadania gminy w zakresie kanalizacji i zaopatrzenia w wodę z zamiarem osiągnięcia efektu ekologicznego.
2016
24
lip

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą działek istnieje obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług, pomimo tego, że sprzedaż ta nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym?
Fragment:
Teren działki nr 134/3 uległ dwukrotnemu podziałowi, gdyż pierwszy podział nie spełnił wymogów formalnych (brak wyznaczenia drogi wewnętrznej). Obecnie jest 17 działek fizycznych, w tym 2 działki składają się na drogę wewnętrzną. Dla pozostałych działek wydano 12 decyzji o warunkach zabudowy, każda na jeden dom. Dla 3 wydanych decyzji o warunkach zabudowy ww. terenem jest 6 działek fizycznych (2 sąsiadujące ze sobą działki fizyczne składają się na jedne warunki zabudowy). Teren działki 134/3 oraz działki z podziału nie były przedmiotem najmu, dzierżawy, ani innych czynności cywilnoprawnych. Dwie działki 314/7 oraz 314/15 posiadają uzbrojenie w wodę i prąd. Jedynym sposobem reklamy tych działek jest tablica reklamowa umieszczona na działce 314/23 przy drodze gminnej. Razem z żoną jest Pan współwłaścicielem działki 61/1. Nabył ją wraz z żoną w dniu 17 czerwca 2003 r. razem z działkami 61/2 i 62, w sumie 4 hektary. Z działki wydzielili działkę dla firmy energetycznej w celu posadowienia stacji transformatorowej. Obecnie wykorzystują ją rolniczo, ale od końca ubiegłego roku obowiązuje tam plan zagospodarowania przestrzennego. Cała działka 61/1 w tym planie jest oznaczona jako teren zielony z zaznaczonym miejscem na posadowienie transformatora.
2016
24
lip

Istota:
Z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek stanie się Pan podatnikiem podatku od towarów i usług.
Fragment:
Na podstawie decyzji Burmistrza z 22 marca 2013 r. dokonano podziału działek. Działka ewidencyjna o numerze .../5 uległa podziałowi na 11 działek budowlanych. Działka o numerze ewidencyjnym .../142 uległa podziałowi na 6 działek budowlanych. W dniu 17 listopada 2014 r. współwłaściciele nieruchomości sprzedali jedną z działek o powierzchni 0,093 ha na rzecz małżeństwa pozostającego w ustawowej wspólności majątkowej oraz udziały w wewnętrznej drodze dojazdowej położonej na dwóch innych działkach ewidencyjnych. Sprzedana działka nie była dzierżawiona, ani uzbrojona w media. Wnioskodawca zamierza wykonać przyłącza wodno kanalizacyjne i energetyczne. W przyszłym roku, w związku z wnioskiem podatnika, działki będą uzbrojone. Dotychczas sprzedano jedną działkę. Pozostałe działki planuje sprzedać w razie potrzeby podreperowania budżetu w rodzinie. Wnioskodawca nie podejmuje aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami. W przyszłości planuje jednak podjęcie aktywnych działań w celu sprzedaży działek gruntu. Nie prowadzi profesjonalnych akcji reklamowych, marketingowych. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym położona jest działka przeznaczona do sprzedaży została dokonana na wniosek Wnioskodawcy.
2016
21
lip

Istota:
Stawka podatku właściwa dla dostawy nieruchomości niezabudowanej.
Fragment:
W ewidencji gruntów i budynków działka nr ... oznaczona jest jako dr – droga. Działka ta jest drogą wewnętrzną, nie jest zabudowana ani utwardzona, jedynie na części ma nawierzchnię asfaltową w stanie znacznego zużycia. Na działce znajduje się metalowa brama przesuwana, trzy drzewa i fragment płotu z siatki. Działka ta służy jako droga dojazdowa m.in. do działek, oznaczonych numerami: ..., będących przedmiotem sprzedaży, stanowiących własność Powiatu .... Starostwo zamierza sprzedać w drodze przetargowej działki o numerach: 4... wraz z częścią udziałową w drodze dojazdowej (działka nr ...). W świetle przepisów określonych w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r, poz. 710, z późn. zm.), urządzenia, tj. metalowa brama przesuwana, fragment płotu z siatki, fragment nawierzchni asfaltowej związane z zagospodarowaniem ww. nieruchomości, nie spełniają wymagań, które zaliczyłyby je do budowli. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej... Zdaniem Starostwa, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
21
lip

Istota:
1) Czy w opisanej powyżej sytuacji wystąpi konieczność zapłacenia przez Wnioskodawczynię podatku VAT w przypadku zawarcia umowy sprzedaży udziałów w nieruchomości, na którą będą składały się działka 18/1 oraz dokupione w celu polepszenia jej właściwości działki 16/4 i 20/6, w sytuacji, gdy w 2013 r. zbyto udziały w nieruchomości tj. działki 18/3 i 19?
2) Czy interpretacja uległaby zmianie, gdyby przed sprzedażą działek dokonano ich połączenia w jedną działkę ewidencyjną?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w opisanej powyżej sytuacji wystąpi konieczność zapłacenia przez Wnioskodawczynię podatku VAT w przypadku zawarcia umowy sprzedaży udziałów w nieruchomości, na którą będą składały się działka 18/1 oraz dokupione w celu polepszenia jej właściwości działki 16/4 i 20/6, w sytuacji, gdy w 2013 r. zbyto udziały w nieruchomości tj. działki 18/3 i 19... Czy interpretacja uległaby zmianie, gdyby przed sprzedażą działek dokonano ich połączenia w jedną działkę ewidencyjną... Zdaniem Wnioskodawczyni, podatek VAT od sprzedaży nieruchomości, na która będą składać się działki 18/1, 20/6 i 16/4 nie wystąpi, bez względu na to, czy przedmiotem sprzedaży będą te trzy działki łącznie, czy też jedna działka powstała z połączenia ich w jedną działkę ewidencyjną. O warunki zabudowy wystąpiono w celu zaspokojenia i polepszenia swojego bytu, a nie podniesienia atrakcyjności działki w celach handlowych. Nie jest to sprzedaż zorganizowana, a sprzedaż majątku prywatnego. Planowany zakup działek 16/4 i 20/6 służy wyłącznie poprawieniu warunków zagospodarowania posiadanej działki, a nie celom spekulacyjnym. Negocjacje w sprawie nabycia działek 16/4 i 20/6 rozpoczęto w sytuacji, gdy działkę 18/1 planowano zagospodarować na własne potrzeby. Pomimo, że w niewielkim odstępie czasu następuje zakup i sprzedaż tych samych nieruchomości, to jednak czynność ta ma nadal charakter incydentalny i nie może być kwalifikowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
21
lip

Istota:
Sprzedaż działki wydzielonej z nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Przedmiotowe działki nie są uzbrojone. Obecnie Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży jednej z przekształconych działek (nr .../6). Potencjalnym nabywcą działki jest osoba z najbliższego otoczenia. Wnioskodawca otrzymane pieniądze zamierza przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wydzielenia działek oznaczonymi numerami .../4, .../5 i .../6 dokonał w dniu 4 grudnia 2013 r. Wyżej wymienione działki od momentu nabycia tj. od 2009 r., jak u poprzedniego właściciela, wykorzystywane były jako łąki z przeznaczeniem pod zasadzenie drzew owocowych. Jak wskazuje Wnioskodawca, z uwagi na pogarszający się stan zdrowia oraz ograniczone środki finansowe, terenu tego nie był w stanie zagospodarować według przyjętych wcześniej założeń. Po przekształceniu ww. terenu pozostaje on w stanie niezmienionym oraz nie został zagospodarowany. Przekształcenia przedmiotowych działek na cele zabudowy jednorodzinnej nastąpiło na mocy decyzji z dnia 4 grudnia 2013 r., o którą Wnioskodawca wystąpił do Wójta Gminy. Mając na uwadze tak przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz zacytowane przepisy ustawy uznać należy, że sprzedaż działki nr .../6 wydzielonej z nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne, której właścicielem Wnioskodawca jest od 2009 r., wykorzystywanej jako łąki, nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
21
lip

Istota:
Z uwagi na fakt, iż w niniejszej sprawie opis zdarzenia przyszłego, nakreślony we wniosku, w żadnym przypadku nie wskazuje na takie formy aktywności Wnioskodawcy w zbywaniu przedmiotowych działek, które wykraczałby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności — nie można uznać go za podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, w konsekwencji sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
W 2006 roku w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania gminy dotyczącego obszaru wsi, Wnioskodawca wystąpił, z wnioskiem o zmianę przeznaczenia części dwóch działek o numerach 324 i 332 z działek o przeznaczeniu R (tereny rolnicze) na działki z przeznaczeniem RM/MN (tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług). W 2007 roku Uchwałą Rady Gminy działki te zostały częściowo zakwalifikowane jako działki RM/MN tj. tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. W 2009 roku Wnioskodawca złożył wniosek do Wójta Gminy o zatwierdzenie projektu podziału działek nr 330 i 331. W dniu 10 marca 2009 roku Wójt Gminy wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości działki nr 330 i 331 na działki 330/1-330/4 oraz 331/1-331/5, przy czym działki 331/1-330/1, 331/2-330/2, 331/3-330/3, 331/4-330/4, stanowią całość gospodarczą, a działka 331/5 przeznaczona jest na poszerzenie istniejącej drogi publicznej. W 2011 roku Wnioskodawca złożył wniosek do Wójta Gminy o zatwierdzenie projektu podziału działki nr 332 na 10 mniejszych działek. Wójt Gminy wydał dnia 8 grudnia 2011 roku decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki 332. Działka nr 332 została podzielona na 10 działek o numerach 332/1-332/10, z czego 8 działek o numerach 332/3-332/10 znajduje się w strefie RM.MN (tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, natomiast pozostałe działki posiadają następujący status: 332/1 (poszerzenie istniejącej drogi publicznej) i 332/2 (R tereny rolnicze).
2016
20
lip

Istota:
Czynność dostawy kilku działek niezabudowanych należy uznać za sprzedaż majątku prywatnego Wnioskodawcy, która nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W tej sytuacji brak jest podstaw do uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu planowanej sprzedaży działek.
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, że: Jest właścicielem działki rolnej nr 442 KW ... zakupionej w 2007 r., zlokalizowanej w G. obręb Ż. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta jest przeznaczona na teren budowlany. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że: Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Na pytanie tut. Organu „ Z jakich środków Wnioskodawca zakupił wraz z żoną w 2007 r. działkę nr 442... ”, Wnioskodawca odpowiedział, że ze środków własnych. Na pytanie tut. Organu „ Czy Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego, czy jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku VAT... ”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie jest podatnikiem VAT. Na pytanie tut. Organu „ Czy nabyta działka nr 442 jest działką niezabudowaną czy zabudowaną... ”, Wnioskodawca odpowiedział, że jest działką niezabudowaną. Na pytanie tut. Organu „ Czy przedmiotem sprzedaży będzie działka/działki niezabudowane czy zabudowane (jeśli zabudowane, to jakie obiekty znajdują się na danej działce)... ”, Wnioskodawca odpowiedział, że niezabudowane. Na pytanie tut. Organu „W jaki konkretnie sposób działka nr 442 była/jest przez Wnioskodawcę wykorzystywana od chwili wejścia w jej posiadanie do chwili sprzedaży...
2016
20
lip

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu sprzedaży działek.
Fragment:
Starosta udzielił Zakładowi Produkcji Cegły C. (działalność prowadzona przez małżonka Wnioskodawczyni) koncesji na eksploatację kopaliny na działkach nr 593/1, 595/1 i 599/4. Powyższe działki były wykorzystywane w prowadzonej przez małżonka Wnioskodawczyni działalności gospodarczej, nie były jednak ujęte w ewidencji środków trwałych. W dniu 14 października 2006 r. Starosta, na wniosek o wygaszenie koncesji na wydobycie kopaliny złożony przez Zakład Produkcji Cegły C. z uwagi na zaprzestanie wydobycia kopalin z tych terenów, stwierdził wygaśnięcie koncesji na wydobycie kopaliny na działkach ew. nr 593/1, 595/1, 599/4 oraz wyznaczył termin na przeprowadzenie rekultywacji terenów; tym samym wraz z zaprzestaniem wydobycia kopalin na przedmiotowych działkach, które nastąpiło z końcem 2006 r., małżonek Wnioskodawczyni zaprzestał wykorzystywać przedmiotowe działki do prowadzenia działalności gospodarczej (część działki, około 1500 m 2 służyła do przechowywania sprzętu wykorzystywanego do rekultywacji). W dniu 18 grudnia 2009 r. Starosta uznał rekultywację gruntów po eksploatacji kopaliny na działkach 593/1, 595/1, 599/4 za zakończą. Zgodnie z wypisem z dnia 9 czerwca 2010 r. z planu miejscowego działki położone są w większości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; taka zmiana przeznaczenia nie nastąpiła jednak na wniosek Wnioskodawcy, ale w związku z objęciem tych terenów planem zagospodarowania przestrzennego.
2016
19
lip

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu sprzedaży działek.
Fragment:
(...) działek budowlanych, a w dniu 12 października 2015 r. złożył zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Od tego momentu Wnioskodawca sprzedał 4 działki wystawiając faktury VAT ze stawką 23% i rozliczając podatek dochodowy ze źródła działalność gospodarcza. Wnioskodawca wraz z małżonką zamierza sprzedać kolejne działki. Opisane we wniosku działki gruntu nie były przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość czy działał jako podatnik podatku od towarów i usług i był (będzie) obowiązany opodatkować tym podatkiem sprzedaż poszczególnych działek. Analiza opisu sprawy oraz powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że z tytułu dokonania sprzedaży 4 działek oraz z tytułu sprzedaży kolejnych działek – wbrew stanowisku zawartemu we wniosku – Wnioskodawca występował oraz będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, gdyż dokonując tych czynności będzie wykonywał działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca dokonując sprzedaży opisanych działek nie dokonał i nie dokona zbycia majątku osobistego, ale majątek wykorzystywany przez Niego w prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.
2016
19
lip

Istota:
Brak opodatkowania dostawy działki przeznaczonej pod zabudowę.
Fragment:
Wydzielenia ww. działek dokonał Pan dnia 4 grudnia 2013 r. Od momentu nabycia, tj. od 2009 r., nadal, podobnie jak u poprzedniego właściciela, wykorzystywane były jako łąki z przeznaczeniem pod zasadzenie drzew owocowych. Niestety z uwagi na pogarszający się stan zdrowia oraz ograniczone środki finansowe, terenu tego nie był Pan w stanie zagospodarować według przyjętych wcześniej założeń. Po przekształceniu terenu pozostaje on nadal w stanie niezmienionym – nie został zagospodarowany. Działki te nie są uzbrojone. Przekształcenie działek na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nastąpiło na mocy decyzji z dnia 4 grudnia 2013 r., o którą wystąpił Pan do Wójta Gminy. Obecnie zamierza Pan dokonać sprzedaży jednej z przekształconych działek (nr 33/6). Potencjalnym nabywcą działki jest osoba z Pana najbliższego otoczenia. Otrzymane pieniądze zamierza Pan przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedmiotowej działki jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
17
lip

Istota:
Z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek nie stanie się Pan podatnikiem podatku od towarów i usług.
Fragment:
Zgodnie z ustaleniami tego planu cały obszar został uznany za tereny rekreacyjne, a wspólna działka została podzielona na mniejsze działki o przeznaczeniu zgodnym z planem miejscowym. Działki te stanowiły wspólną własność dwóch małżeństw – G. i W. Z inicjatywy byłego wspólnika, w 1998 r. został dokonany na podstawie planu miejscowego podział geodezyjny działki nr .../3, a w 1999 r. została zniesiona współwłasność wydzielonych działek rekreacyjnych, w wyniku czego stał się Pan z żoną odrębnym właścicielem 8 działek rekreacyjnych, 2 działek leśnych i 1 działki pod przepompownię ścieków o powierzchni łącznej 1,4667 ha. Pozostała część działek rekreacyjnych na gruncie o powierzchni 1,6297 ha przypadła małżeństwu W. W zaistniałej sytuacji zdecydował Pan z żoną, aby o ewentualnej zabudowie rekreacyjnej działek pozostających majątkiem osobistym, zdecydowali spadkobiercy. Nie był Pan zleceniodawcą podziału gruntu na działki, jak również nie zlecał jakichkolwiek innych działań oraz nie ponosił żadnych kosztów prac, które miałyby na celu zwiększenie atrakcyjności działek. Z uwagi na przewlekłą chorobę żony i sytuację materialną zgodził się Pan na sprzedaż w 2005 r. działki .../20, opłacając wówczas podatek VAT.
2016
15
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Działki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.