Działki | Interpretacje podatkowe

Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki, w tym uzależnienia wystąpienia podatku VAT od statusu nabywcy oraz dokumentowania sprzedaży działki.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 26 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki, w tym uzależnienia wystąpienia podatku VAT od statusu nabywcy oraz dokumentowania sprzedaży działki. Wniosek uzupełniono w dniu 4 sierpnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy i potwierdzenie wpłaty brakującej opłaty. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest rolnikiem – emerytem od roku 2012. Zainteresowany wraz z współmałżonką nabyli w roku 1974 (na zasadzie małżeńskiej wspólności majątkowej) działkę oznaczoną numerem 119 o powierzchni 0,48 ha. Działka ta, zgodnie z zapisem w katastrze, stanowi grunt orny klasy R IVa i R IVb. (...). Działka ta była cały czas użytkowana rolniczo – siew poplonów. W momencie przejścia na emeryturę, zgodnie z wolą ustawodawcy, działka użytkowana rolniczo musiała zostać wydzierżawiona – umowa dzierżawy została zawarta w roku 2013, trwa po dzień dzisiejszy i jest to umowa odpłatna. Dla terenu tego nie ma ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast Burmistrz wydał dla tej działki oraz sąsiadującej z nią działki nr 956 (stanowiącej własność żony) decyzję o warunkach zabudowy, ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2017
21
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw i obowiązków do działki Rodzinnego Ogrodu Działkowego wraz z nasadzeniami, obiektami i urządzeniami
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 7 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw i obowiązków do działki Rodzinnego Ogrodu Działkowego wraz z nasadzeniami, obiektami i urządzeniami. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2006 r. w sierpniu Wnioskodawczyni wraz z mężem kupili działkę Nr 189 B. Po opłaceniu wpisowego oraz opłaty inwestycyjnej osobie sprzedającej zostali użytkownikami działki w Pracowniczych Ogrodach Działkowych. W międzyczasie Pracownicze Ogrody Działkowe zostały przekształcone na Rodzinie Ogrody Działkowe. Od 2006 r. do 2016 r. opłaty za użytkowanie działki były płacone w Zarządzie .... . Wnioskodawczyni wraz z mężem zainwestowali w budowę domku drewnianego, wybudowali szambo ekologiczne, nasadzenia i dbali o działkę. Ww. inwestycje pochłonęły duże wydatki. W 2015 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni. Mąż zostawił testament. Po uprawomocnieniu się w sądzie postanowienia, Wnioskodawczyni zgłosiła sprawę do urzędu skarbowego. Wnioskodawczyni sama jeździła na działkę. W lutym 2017 r. Wnioskodawczyni uległa wypadkowi – nie mogła już jeździć na działkę. W kwietniu 2017 r. Wnioskodawczyni spisała „ Umowę Praw Przeniesienia ” do działki w .... z osobą fizyczną. Wszystkie nasadzenia (tuje, róże, drzewa iglaste itp.)na działce .... „” zostały zasadzone od 2006 r.
2017
20
wrz

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży działek
Fragment:
W związku z podziałem wydzielona została na drogę wewnętrzną działka Nr 1069/13. Nie ponosiła i nie będzie ponosić żadnych nakładów na uzbrojenie działek. Na pytanie tut. Organu: „ Czy w stosunku do działek powstałych po podziale Wnioskodawczyni występowała/będzie występowała o wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu? Jeżeli tak, to należy wskazać numery tych działek ” Zainteresowana wskazała, że: Na przedmiotowe działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Nie występowała i nie będzie występowała o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany w tym planie. Posiada inne nieruchomości, obecnie nie planuje ich sprzedaży. Do dnia 3 maja 2017 r. nie dokonała sprzedaży działek. Nie podejmuje, i nie planuje podejmowania działań marketingowych celem sprzedaży działek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż poszczególnych działek wyodrębnionych w wyniku podziału nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr KW ... będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż poszczególnych działek będzie zwolniona z podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.
2017
19
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
Fragment:
Zgodnie z treścią postanowienia działka o nr 230/12, która została następnie podzielona, nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie została również podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego na powyższą działkę. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka o nr 230/12. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie i została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka o nr 230/12. Zarówno działka o nr 230/12, która przed podziałem była sadem, jak i działki wydzielone z powyższej nieruchomości, nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej, w tym również w działalności rolniczej. W celu przygotowania przedmiotowych działek do sprzedaży, nie były i nie będą podejmowane żadne czynności – nakłady, takie jak np. ogrodzenie, uzbrojenie terenu, inne działania zmierzające do zwiększenia wartości bądź atrakcyjności działek. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Zainteresowany ma wątpliwości, czy sprzedaż działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby ocenić, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.
2017
16
wrz

Istota:
Czy w 2018 r. Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek od osób fizycznych w związku ze sprzedażą działki – ogrody działkowe „ROD”, okres użytkowania działki – powyżej 5 lat?
Fragment:
We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni kupiła działkę na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. XXX (dnia 23 lipca 2011 r.), a sprzedała ją dnia 17 maja 2017 r. poprzez umowę przeniesienia praw i obowiązków do działki. Otrzymała dochód ze sprzedaży działki w/w 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych). W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że działkę użytkowała od 23 lipca 2011 r. do 17 maja 2017 r., czyli powyżej pół roku. Działka wchodziła w skład „ Rodzinnego Ogrodu Dziadkowego ”. Przedmiotem wniosku Wnioskodawczyni jest zapytanie czy w 2018 r. musi rozliczyć PIT? Czy wystąpią skutki podatkowe [w związku – dopisek Organu] z otrzymanym wynagrodzeniem za znajdujące się na działce nasadzenia, posadowione urządzenia i obiekty w związku z umownym przeniesieniem praw do działki wchodzącej w skład „ ROD ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku: Czy w 2018 r. Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek od osób fizycznych w związku ze sprzedażą działki – ogrody działkowe „ ROD ”, okres użytkowania działki – powyżej 5 lat? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna zapłacić podatku ponieważ w tej sprawie pisała e-maila, nr ind. zapytania xxxxxxxxxxxxxxxxxx w sprawie tej uzyskała stanowisko: jeżeli do odpłatnego zbycia dojdzie po upływie pół roku, licząc od końca m-ca, w którym nastąpiło nabycie tych rzeczy, to nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodzonym od osób fizycznych.
2017
16
wrz

Istota:
1.Czy od wynagrodzenia, które otrzymałem za przeniesienie prawa do działki powinienem zapłacić podatek?
2.Jeśli powinienem zapłacić podatek, to proszę podać od jakiej kwoty oraz w jakiej wysokości powinienem zapłacić podatek?
Fragment:
Ponadto - jak stanowi art. 30 ust. 1 tejże ustawy - działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Z kolei nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność (art. 30 ust. 2). Zasady zbywania praw do działki zostały ustanowione w art. 41 ustawy o ROD. Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (ust. 1), przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (ust. 2). W razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa - na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy - umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1. Zgodnie z treścią art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (superficies solo cedit).
2017
16
wrz

Istota:
Czy w związku z zawarciem umowy przeniesienia praw i nasadzeń jestem zobowiązany do uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Ponadto - jak stanowi art. 30 ust. 1 tejże ustawy - działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Z kolei nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność (art. 30 ust. 2). Zasady zbywania praw do działki zostały ustanowione w art. 41 ustawy o ROD. Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (ust. 1), przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (ust. 2). W razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa - na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy - umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1. Zgodnie z treścią art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (superficies solo cedit).
2017
16
wrz

Istota:
Sprzedaż po upływie 5 lat.
Fragment:
Decyzja Starosty o ustaleniu linii brzegowej z 2017 r. doprowadziła do pozostawienia w posiadaniu Wnioskodawcy części działek nabytych w spadku oraz przyznaniu większej części z tych działek Skarbowi Państwa. W związku z wydaniem decyzji doszło do powstania nowych działek, których właścicielem został Wnioskodawca, jednak należy podkreślić, że obszar objęty decyzją był przed jej wydaniem własnością Wnioskodawcy, a w wyniku decyzji utracił on na rzecz Skarbu Państwa część nowo utworzonych działek. Wnioskodawca podkreślił, że Nieruchomość ma powierzchnię w przybliżeniu około 100 arów, z czego w drodze kupna Wnioskodawca nabył niespełna 8 arów. Dodatkowo zakup ten był de facto odkupem wcześniej sprzedanych działek – osoby, które nabyły te działki wcześniej, z powodu trudnej sytuacji życiowej były zmuszone do zmiany planów i z tego powodu złożyły ofertę odkupu Wnioskodawcy, którą ten przyjął. Wnioskodawca nie używał nigdy działek składających się na Nieruchomość w działalności gospodarczej, na Nieruchomości nie wzniesiono żadnych budynków i budowli. Zgodnie z obowiązującym na moment składania niniejszego wniosku miejscowym planem zagospodarowania (dalej: MPZP) Nieruchomość (a właściwe teren, na której znajdują się działki wchodzące w skład Nieruchomości) jest oznaczona symbolami 2.UC/MN – a przeznaczanie podstawowe terenu jest wskazane jako – usługi komercyjne lub budownictwo mieszkaniowe.
2017
13
wrz

Istota:
Podleganie opodatkowaniem od towarów i usług czynności sprzedaży udziału we współwłasności działek.
Fragment:
Działki są sprzedawane we współwłasności po 1/3 udziału każda. Pieniądze otrzymane z tytułu sprzedaży działek są przeznaczane na cele osobiste. Działki będące przedmiotem zapytania nie były, nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wszystkie działki będące przedmiotem interpretacji (tj. 11 działek, w tym 8 nadających się do sprzedaży) nie były wykorzystywane w żaden sposób od momentu nabycia do momentu sprzedaży. Związane to było z rozmowami pomiędzy spadkobiercami w sprawie podziału otrzymanych działek. W związku z brakiem porozumienia Wnioskodawca i Jego siostry (współwłaściciele) podjęli decyzję o ich sprzedaży. Żadna z działek będąca przedmiotem interpretacji (tj. 11 działek, w tym 8 nadających się do sprzedaży) nie była, nie jest i nie będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej, w tym również w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W obrębie działek przygotowanych do sprzedaży nie zostały poniesione jakiekolwiek nakłady związane z uzbrojeniem terenu, wykonaniem ogrodzenia, itp. nie podjęto również działań marketingowych zmierzających do zwiększenia wartości bądź atrakcyjności działek, ani nie zamieszczano ogłoszeń w środkach masowego przekazu o zamiarze ich sprzedaży.
2017
10
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu czynności sprzedaży udziału we współwłasności działek.
Fragment:
Działki są sprzedawane we współwłasności po 1/3 udziału każda. Pieniądze otrzymane z tytułu sprzedaży działek są przeznaczane na cele osobiste. Działki będące przedmiotem zapytania nie były, nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wszystkie działki będące przedmiotem interpretacji (tj. 11 działek, w tym 8 nadających się do sprzedaży) nie były wykorzystywane w żaden sposób od momentu nabycia do momentu sprzedaży. Związane to było z rozmowami pomiędzy spadkobiercami w sprawie podziału otrzymanych działek. W związku z brakiem porozumienia Wnioskodawca i Jego siostry (współwłaściciele) podjęli decyzję o ich sprzedaży. Żadna z działek będąca przedmiotem interpretacji (tj. 11 działek, w tym 8 nadających się do sprzedaży) nie była, nie jest i nie będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej, w tym również w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W obrębie działek przygotowanych do sprzedaży nie zostały poniesione jakiekolwiek nakłady związane z uzbrojeniem terenu, wykonaniem ogrodzenia, itp. nie podjęto również działań marketingowych zmierzających do zwiększenia wartości bądź atrakcyjności działek, ani nie zamieszczano ogłoszeń w środkach masowego przekazu o zamiarze ich sprzedaży.
2017
10
wrz

Istota:
Dostawa przedmiotowych budynków i budowli znajdujących się na działce nr 386 będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęte będzie zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są przedmiotowe budynki i budowle.
Fragment:
(...) działki zabudowanej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki zabudowanej. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z 9 sierpnia 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.) na wezwanie Organu z dnia 4 sierpnia 2017 r. znak sprawy 0114-KDIP-1.4012.348.2017.1.AO (data doręczenia 7 sierpnia 2017 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Spółka S.A. (dalej: Spółka) posiada nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży, na którą składają się prawo użytkowania wieczystego działek nr 386, objętą księgą wieczystą, prowadzaną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest zabudowana: budynkiem mieszkalno - użytkowym wybudowanym w 1905 r., w którym znajdują się: lokal użytkowy wykorzystywany na działalność statutową Spółki. Po przeniesieniu placówki do innego obiektu od grudnia 2008 r., lokal użytkowy stanowi pustostan, lokal mieszkalny, który od dnia 10 września 1985 r. jest przedmiotem najmu, budynkiem gospodarczym, którego większą część stanowiły pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego i były wykorzystywane przez najemcę tego lokalu do dnia 31 grudnia 2016 r., pozostała zaś część wykorzystywana przez urząd do składowania przynależna była do lokalu użytkowego.
2017
9
wrz

Istota:
Podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek
Fragment:
Gminie przy nabyciu ww. działek nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie wykorzystuje ww. działek do czynności opodatkowanych, zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu. Gmina zamierza sprzedać ww. działki w drodze przetargu. Przetarg na sprzedaż nieruchomości będzie organizowany dla każdej działki osobno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonym Uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym, ww. działki są przeznaczone w części pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej o symbolu 2 P/U, w części pod tereny zieleni nieurządzonej o symbolu 2 Z. Części nieruchomości o różnym przeznaczeniu nie są wyodrębnione geodezyjnie. Niezabudowane działki nr 10241/6 i 10241/7, objęte terenem Specjalnej Strefy Ekonomicznej od momentu ich nabycia nie są obciążone żadnymi prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Do czasu sprzedaży Gmina nie będzie osiągała jakichkolwiek dochodów z tych działek. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy dokonując zbycia działek o nr 10241/6 i 10241/7 Gmina może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż powinna zostać opodatkowana 23% stawką podatku VAT.
2017
9
wrz

Istota:
Opodatkowania sprzedaży domu jednorodzinnego wraz z działką nr ... oraz udziałem w prawie własności działki nr ...
Fragment:
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Zainteresowany w związku ze sprzedażą domu jednorodzinnego wraz z działką nr 69/3 oraz udziałem w prawie własności działki nr 69/10 nie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie bowiem całokształt okoliczności, ich zakres, stopień zaangażowania, w tym środków pieniężnych, wskazuje, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Tym samym sprzedaż przez Wnioskodawcę ww. nieruchomości stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności, a Zainteresowany dokonujący zbycia domu jednorodzinnego wraz z działką nr 69/3 oraz udziałem w prawie własności działki nr 69/10, korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Reasumując, należy uznać, że Wnioskodawca z tytułu transakcji zbycia domu jednorodzinnego wraz z działką nr 69/3 oraz udziałem w prawie własności działki nr 69/10, nie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, tym samym transakcja zbycia ww. domu jednorodzinnego wraz z działką nr 69/3 oraz udziałem w prawie własności działki nr 69/10 nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
9
wrz

Istota:
Brak zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki niezabudowanej. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynku mieszkalnego.
Fragment:
Na działkach tych znajdują się pawilony handlowe w zabudowie tymczasowej, które są własnością osób dzierżawiących działki. Działki te zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę. Wnioskodawca posiada współudział w prawie wieczystego użytkowania gruntu dla działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym posadowionym na tych działkach. Działki te zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Budynki mieszkaniowe posadowione na tych działkach są związane z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomości opisane zarówno w pkt 1 jak i w pkt 2 opisu stanu faktycznego. Ad.1 Numer działki mającej być przedmiotem przeniesienia prawa użytkowania wieczystego: Nr 99/7 obr. ... Ad.2 Działka nie jest zabudowana. Są posadowione na niej pawilony handlowe, które nie są trwale związane z gruntem. Działka wykorzystywana jest do działalności opodatkowanej. Wnioskodawcy z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania działki nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Działka jest udostępniona na podstawie umowy dzierżawy- czynność odpłatna.
2017
7
wrz

Istota:
Czy sprzedaż ww. nieruchomości gruntowej Wnioskodawczyni będzie zobowiązana opodatkować podatkiem dochodowym?
Fragment:
W zamian tego sąsiedzi przekazali na rzecz Wnioskodawczyni własność działki o nr ew. 1540 o pow. 14 arów oraz ustanowili na działce nr ew. 1539 służebność gruntową na rzecz działek Wnioskodawczyni m.in. na rzecz działki o nr ew. 1551, polegającą na prawie dojazdu do nich. Wobec jednakowej wartości działek zamiana odbyła się bez żadnych dopłat. Obydwie działki były wąskie (około 8-9 m) i długie (około 140 m). Po tak wąskich działkach trudno było poruszać się sprzętem rolniczym. Działka Wnioskodawczyni nr 1539 rozdzielała grunty sąsiada, położona była pomiędzy jego działkami o nr ew. 1538, 1537/2 (sąsiad w tym czasie rozpoczynał na tych działkach budowę swojego siedliska), a jego kolejną działką nr 1540. Po zamianie działek grunty sąsiada zaczęły stanowić jednolitą całość (działki nr ew. 1537/2, 1538 i 1539), a przy okazji działki Wnioskodawczyni stały się bardziej zwarte (działka nr 1540, która stała się własnością Wnioskodawczyni, zaczęła dłuższym bokiem graniczyć z innymi działkami Wnioskodawczyni). W dniu 8 września 2009 r. na podstawie decyzji Wójta Gminy został zatwierdzony podział działki o nr ew.: 1540 na działki o nr ew.: 1540/1, 1540/2, 1540/3, 1540/4, 1540/5, 1540/6, 1540/7. Podział działek został dokonany na wniosek Wnioskodawczyni. W dniu 8 grudnia 2005 r. na podstawie aktu notarialnego umowy działu spadku i zniesienia współwłasności Wnioskodawczyni stała się właścicielką działek nr ew.: 1548 o pow. 0,23 ha, 1549 o pow. 0,04 ha.
2017
2
wrz

Istota:
Zastosowanie 23% stawki podatku VAT przy sprzedaży części działki Nr 8864/1 przeznaczonej pod zabudowę.
Fragment:
Z działki Nr 8864/1 zostaną wydzielone, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki letniskowe, które zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w ... przedmiotowe działki będą miały użytek Ls-Lasy. Zapytanie dotyczy tej części działki Nr 8864/1 przeznaczonej pod zabudowę letniskową, z której zostaną wydzielone 42 działki. Na tle powyższego Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy przy sprzedaży ww. części działki Nr 8864/1, która ma przeznaczenie pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ma zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Jak wynika z opisu sprawy, mająca być przedmiotem sprzedaży część działki Nr 8864/1 z której zostaną wydzielone 42 działki, jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową, na terenie tym dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażowych, indywidualnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, infrastruktury technicznej, dojść, dojazdów ogrodzeń, miejsc postojowych oraz obiektów małej architektury, co oznacza, że stanowi ona teren przeznaczony pod zabudowę.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla sprzedaży działek
Fragment:
(...) działek zabudowanych (budynkami gospodarczymi z roku 1940). Ponieważ sprzedaż działek na rzecz Gminy musi zostać poprzedzona odpowiednim geodezyjnym wydzieleniem części z tych działek, w celu dokładnego objaśnienia sytuacji załączam opis, zilustrowany trzema mapkami (Załączniki 1a, 1b i 1 c), na których oznaczono odpowiednie działki: 2 działki o przeznaczeniu 9ZP - zieleń cmentarna urządzona, kupowane z celem urządzenia cmentarza komunalnego: Działka nr 996/1 oznaczona w aktualnym MPZP symbolem 9ZP przeznaczona na urządzenie cmentarza komunalnego, (odpowiednio wydzielona). Działka nr 997/7 oznaczona w aktualnym MPZP symbolem 9ZP przeznaczona na urządzenie cmentarza komunalnego, (odpowiednio wydzielona). Część działki nr 996/2 oznaczona w aktualnym MPZP symbolem 9ZP przeznaczona na urządzenie cmentarza komunalnego, (działkę 996/2 należy podzielić geodezyjnie, bowiemw MPZP działka ta jest częściowo objęta przeznaczeniem 9ZP a częściowo przeznaczeniem12 MNU). Część działki nr 997/12 oznaczona w aktualnym MPZP symbolem 9ZP przeznaczona na urządzenie cmentarza komunalnego, (działkę 997/12 należy podzielić geodezyjnie, bowiemw MPZP działka ta jest częściowo objęta przeznaczeniem 9ZP a częściowo przeznaczeniem12 MNU).
2017
2
wrz

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT czynności sprzedaży udziału we współwłasności działek.
Fragment:
Na mocy ww. decyzji odziedziczona działka została podzielona na 11 nieruchomości (działek). Tylko osiem działek nadaje się do sprzedaży. Pięć z ośmiu działek zostały sprzedane trzem właścicielom. Pierwsza i druga działka sprzedana została w dniu 30 listopada 2016 r., trzecia w dniu 11 maja 2017 r. Czwarta i piąta działka została sprzedana w dniu 25 maja 2017 r. Cena sprzedaży nie zawierała podatku od towarów i usług. Jedna nieruchomość została w dniu 21 listopada 2016 r. przekazana nieodpłatnie na rzecz Gminy. Nieruchomości są majątkiem osobistym i nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Z tytułu dokonanej sprzedaży jako sprzedający Wnioskodawca wraz z siostrami nie występował jako podatnik podatku VAT. Zainteresowany sprzedaje działki we współwłasności po 1/3 udziału każda. Pieniądze otrzymane z tytułu sprzedaży działek Wnioskodawca przeznaczy na cele osobiste. Zainteresowany nie był i nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działki będące przedmiotem zapytania nie były, nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wszystkie działki będące przedmiotem interpretacji (tj. 11 działek, w tym 8 nadających się do sprzedaży) nie były wykorzystywane w żaden sposób od momentu nabycia do momentu sprzedaży.
2017
2
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów we współwłasności działek.
Fragment:
Następnie w drodze ugody sporządzonej przed Sądem Rejonowym, objętej protokołem z dnia 9 marca 1995 r., Wnioskodawca przeniósł na Pana X i Y po 1/3 udziału w prawie własności nieruchomości – działki oznaczonej numerem 160/1. Działka oznaczona numerem 160/1 w 1994 r. została podzielona na działki o numerach: 160/3, 160/4 i 160/5. Następnie na podstawie decyzji Wojewody z dnia 7 stycznia 2008 r. o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej działka oznaczona numerem 160/5 została podzielona na działki: nr 160/8 i 160/9. Działka oznaczona numerem 160/9 na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2016 r. uległa podziałowi na działki o numerach: 160/10 o powierzchni 0,3476 ha, 160/11 o powierzchni 0,5361 ha i 160/12 o powierzchni 1,6955 ha. Dokonanie podziału działki nr 160/9 było warunkiem postawionym przez nabywcę, który zainteresowany był kupnem jedynie części nieruchomości, tj. działek o nr 160/10 i nr 160/11. Przedmiotem sprzedaży są: działka nr 160/10 o powierzchni 0,3476 ha, zabudowana budynkiem produkcyjno-biurowym i halą magazynową z zapleczem socjalnym, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Położona jest ona w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą z dnia 26 maja 2014 r. Działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej.
2017
2
wrz

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży niezabudowanej działki gruntu nr działki nr X. o powierzchni 0,0611 ha. Obecnie ww. działka nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyszły nabywca (inwestor) wystąpił do Prezydenta Miasta X. z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy m.in. na ww. działce i decyzję taką uzyskał w dniu 31 maja 2017 r. Decyzja ustala warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „ zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych ” i obejmuje sześć działek (nr 1, 2, 3, 4, 5, X obr. 2...). Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że sprzedaż opisanej działki niezabudowanej, która na dzień sprzedaży będzie objęta decyzją o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pn. „ zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych ” jako działka przeznaczona pod zabudowę, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, a zatem co do zasady podlega opodatkowaniu według podstawowej tj. 23% stawki podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
2
wrz

Istota:
Opodatkowanie 23% stawką VAT sprzedaży działki niezabudowanej
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży niezabudowanej działki gruntu nr 1 o powierzchni 0,3497 ha. Obecnie ww. działka nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyszły nabywca (inwestor) wystąpił do Prezydenta Miasta z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy m.in. na ww. działce i decyzję taką uzyskał w dniu 31 maja 2017 r. Decyzja ustala warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „ zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych ” i obejmuje sześć działek (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 obr. 2....). Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że sprzedaż opisanej działki niezabudowanej, która na dzień sprzedaży będzie objęta decyzją o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „ zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych ”, jako działka przeznaczona pod zabudowę, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, a zatem co do zasady podlega opodatkowaniu wg podstawowej tj. 23% stawki podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
2
wrz

Istota:
Dostawę przedmiotowej działki należy opodatkować stawką VAT w wysokości 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
Fragment:
Decyzją Wójta Gminy .... z dnia 22.12.2014 r. podzielono działkę nr 115 położoną w Wygiełzowie na dwie działki nr 115/1 i 115/2 w celu wydzielenia działki, na której zlokalizowany jest budynek sklepu. Obecnie Gmina ..... w przetargu zamierza sprzedać zabudowaną działkę 115/2. Właścicielem nakładów poniesionych na wybudowanie/wytworzenie zarówno budynku usługowego jak i budynku gospodarczego jest najprawdopodobniej następca prawny spółdzielni czyli osoba prywatna, która obecnie jest w posiadaniu sklepu i prowadzi w nim działalność gospodarczą, gdyż Gmina nie ponosiła nakładów na wybudowanie/wytworzenie budynków. Na pytanie organu o treści: „ Czy Gmina kiedykolwiek była w posiadaniu ekonomicznym budynku usługowego (sklepu spożywczego) i budynku gospodarczego? ”, Wnioskodawca wskazał, że: „ Nie ”. Na pytanie organu o treści: „Czy nieruchomość, objęta zakresem pytania nr 1 we wniosku ORD-IN (8) , była/jest przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze? Jeśli tak, to należy wskazać czy ww. czynności miały/mają charakter odpłatny czy nieodpłatny?”, podano: „ Nie. Gmina nie zawierała żadnych umów najmu ani dzierżawy na budynek oraz grunt ”. Na pytanie organu (...)
2017
2
wrz

Istota:
Wyłączenia z opodatkowania i obowiązku naliczenia podatku od towarów i usług z tytułu planowanej dostawy działek gruntu.
Fragment:
Nie dokonywał Pan żadnych czynności zmierzających do przygotowania gruntów (poza podziałem i uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy), które zmierzałyby do przygotowania go do sprzedaży, tj.: nie ogłaszał w prasie, radio, telewizji i Internecie, nie zlecał sprzedaży biurom obrotu nieruchomościami, nie dokonywał uzbrojenia ww. gruntów – działek, nie wystawił żadnych tablic ani informacji typu: „ Na sprzedaż ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy działki te może Pan sprzedać bez nalic Czy z tytułu dokonania jednej sprzedaży rocznie jednym aktem notarialnym powstanie obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług od wartości transakcji? zenia podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy. Ad. 1 Pana zdaniem, sprzedaż działek jednym aktem notarialnym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VA T ze względu na fakt, że działki te są Pana prywatną własnością. Ad. 2 Uważa Pan, że jedna sprzedaż rocznie jednym aktem notarialnym będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, ponieważ nie zajmuję się Pan handlem działkami, jak również nie prowadzi działalności związanej z obrotem nieruchomościami. Sprzedaż będzie zwykłym wykonywaniem prawa własności. Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną w znacznej części zainwestowane w prowadzenie działalności rolniczej. Grunty, na których wyodrębnione zostały działki, były gruntami rolnymi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
2
wrz

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw i obowiązków do działki Rodzinnego Ogrodu Działkowego wraz z nasadzeniami, obiektami i urządzeniami.
Fragment:
U. z 2014 poz. 40 - dalej Ustawa o ROD) uzyskane wcześniej prawo do użytkowania działki zostało przekształcone w prawo do działki ustanowione w drodze umowy dzierżawy działkowej. Na przedmiotowej działce Wnioskodawcy przez cały okres jej użytkowania dokonywali bieżących prac remontowych i pielęgnacyjnych w celu utrzymania jej w odpowiednim stanie, a także zbudowali na niej altanę, to jest budynek rekreacyjno-wypoczynkowy, oraz dokonywali nasadzeń. Wszelkie nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowiły własność Wnioskodawców zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD oraz były zgodne z obowiązującym prawem. Wszelkie wydatki związane z dzierżawioną nieruchomością Wnioskodawcy czynili z ich własnych, opodatkowanych dochodów. W związku z brakiem możliwości dalszego pielęgnowania działki i utrzymywania jej w należytym stanie, Wnioskodawcy zawarli w dniu 19 maja 2017 roku Umowę przeniesienia praw do działki użytkowanej z podpisami notarialnie poświadczonymi, na mocy której przenieśli prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki oraz znajdujących się na tej działce nasadzeń, urządzeń i obiektów na rzecz nabywcy. Z tytułu przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów nabywca zapłacił na rzecz Wnioskodawców kwotę 93.000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia za znajdujące się na działce należące do nich nasadzenia, urządzenia i obiekty.
2017
30
sie

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W dniu 27 marca 2017 r. aktem notarialnym Wnioskodawca wraz z małżonkiem sprzedał działkę o powierzchni 0,0983 ha, która została wydzielona z działki siedliskowej (otrzymanej w spadku) za którą uzyskali 54.065zł. Była to jedyna sprzedaż gruntów, którą Wnioskodawca dokonał kiedykolwiek. W ramach powiększania gospodarstwa rolnego Wnioskodawca wraz z małżonkiem w 1990 roku nabył od Skarbu Państwa działkę rolną o pow. 0,2257 ha, którą użytkuje rolniczo. W 2010 roku otrzymał z Gminy dla tej działki decyzję o warunkach zabudowy dla 2 budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na budowę domów dla dwóch synów. Wykonał do tej działki przyłącze energetyczne. W 2011 roku działka ta została podzielona na dwie działki o pow. 0,1102 i 0,1155 z myślą o budowie domów przez synów. W związku ze zmianą sytuacji i rezygnacji synów z budowy na tych działkach zamierza wraz z mężem je sprzedać. Wnioskodawca nadmienia, że działki te nie były ogłaszane do sprzedaży i do chwili obecnej są uprawiane rolniczo. Na działki te i przyległe inne grunty brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że działki, które są przedmiotem zapytania posiadają dostęp do drogi gminnej i jedyną formą aktywności podjętej przez Wnioskodawcę był podział na dwie mniejsze i wystąpienie o warunki zabudowy.
2017
29
sie

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży altany ogrodowej i nasadzeń znajdujących się na działce położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Fragment:
W myśl tego przepisu działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (ust. 1), przy czym skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe (ust. 2). Z powołanych przepisów wynika, że grunty wchodzące w skład rodzinnego ogrodu działkowego nie stanowią własności osoby uprawnionej do korzystania z działki (działkowca). Przepis art. 30 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stanowi wyjątek od ogólnej reguły zawartej w art. 48 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych ma pierwszeństwo przed zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego. Zatem użytkownik (działkowiec) jest właścicielem rzeczy znajdujących się na terenie ogrodu działkowego. Ustawodawca wyraźnie rozgraniczył prawo do działki i jego charakter od prawa własności nasadzeń, obiektów i urządzeń wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca. Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ww. ustawy w razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność.
2017
29
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów we współwłasności działek.
Fragment:
Następnie na podstawie decyzji Wojewody z dnia 7 stycznia 2008 r. o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej działka oznaczona numerem 160/5 została podzielona na działki: nr 160/8 i nr 160/9. Działka oznaczona numerem 160/9 na podstawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2016 r. uległa podziałowi na działki o numerach: 160/10 o powierzchni 0,3476 ha, 160/11 o powierzchni 0,5361 ha i 160/12 o powierzchni 1,6955 ha. Dokonanie podziału działki nr 160/9 było warunkiem postawionym przez nabywcę, który zainteresowany był kupnem jedynie części nieruchomości, tj. działek o nr 160/10 i nr 160/11. Przedmiotem sprzedaży są: działka nr 160/10 o powierzchni 0,3476 ha, zabudowana budynkiem produkcyjno-biurowym i halą magazynową z zapleczem socjalnym, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Położona jest ona w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą z dnia 26 maja 2014 r. Działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej. Dla przedmiotowej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Działka stanowi w ewidencji gruntów użytki rolne zabudowane i grunty orne.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych darowizny wydzielonej części działki.
Fragment:
Druga nowo powstała działka (dla potrzeb niniejszego wniosku oznaczona jako: „ A/2 ”), o pow. 1,5384 ha, stanowiąca do tej pory część działki ujętą w ewidencji środków trwałych GOTK, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę służebną pasem szerokości 4,5 m, biegnącą przez działkę A/1 (jest to wybudowana wcześniej droga dojazdowa). Po podziale działki A, powierzchnia działki A/2, obejmuje nie tylko tę część gruntu, która została wprowadzona przez ojca Wnioskodawczyni do ewidencji środków trwałych gospodarstwa ogrodniczego, ale ponadto niewielką część tzw. części prywatnej dawnej działki A (do ewidencji środków trwałych wprowadzono grunt o pow. 1,5000 ha, a obecnie działka A/2 obejmuje obszar 1,5384 ha, czyli dodatkowo 0,0384 ha). Ojciec Wnioskodawczyni nie wyklucza wprowadzenia w przyszłości do ewidencji środków trwałych GOTK części działki A/2 (0,0384 ha), która stanowi obecnie majątek prywatny. W dalszej kolejności, działka A/1 zostanie odłączona z obecnej księgi wieczystej (prowadzonej dla obu działek A/1 i A/2) i zostanie dla niej założona nowa księga wieczysta. Następnie, rodzice Wnioskodawczyni planują dokonać aktem notarialnym darowizny na rzecz Wnioskodawczyni nieruchomości, na której stoi dom, składającej się z działki A/1, dla której zostanie założona nowa księga wieczysta.
2017
26
sie

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Fragment:
Nie ma więc żadnej możliwości wykorzystania jej kilka razy osobno przez kilku nowych właścicieli różnych działek powstałych po podziale do kilku odrębnych pozwoleń na budowę. Może wykorzystać ją jeden właściciel, jednej z nowych działek, o ile zostanie na niego przeniesiona tj. będzie jej adresatem, dysponując działką na cele budowlane. I tak się stało, o czym Wnioskodawca dowiedział się kilka miesięcy później dla działki nr 115/6. W praktyce, działka po podziale już nie istnieje, więc nie ma też swoich parametrów określających według ustawy Prawo Budowlane Warunki Zabudowy - analizowana zabudowa w promieniu szerokości 3x front działki przed podziałem (dla 6 ha) to obszar w promieniu pow. 700 m, zaś po podziale dla jednej z działek 36, a to tylko 120 m, więc zmienia się wszystko, cała analiza. Działki po podziale, nowe, małe, mogą już w ogóle nie spełniać warunków ustawy dotyczącej możliwości wydania DoWZ. I taka sytuacja w ocenie Wnioskodawcy, dokładnie ma miejsce. Aby działki powstałe po podziale miały możliwość zabudowy niezbędne jest uzyskanie dla nich nowych odrębnych Decyzji o Warunkach Zabudowy. Na złożone wnioski o wydanie DoWZ Wnioskodawca nie otrzymał dla żadnej z działek decyzji pozytywnej. Dla dwóch działek tj. nr 115/5, nr 115/7 Wnioskodawca otrzymał Decyzje o braku w ogóle możliwości przeprowadzenia postępowania, ponieważ zmarła właścicielka sąsiadującej nieruchomości i nie było przeprowadzone postępowanie spadkowe.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości o nr 369/17
Fragment:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta zawiera wytyczne dla przedmiotowej działki ze względu na położenie w otulinie Parku oraz w strefie ochrony uzdrowiskowej. Ustalenia szczegółowe dla terenu położenia przedmiotowej działki kształtują się następująco: wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej wynosi 45%, maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 55%. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce strukturalnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta o nazwie: teren usług nieuciążliwych. Pani A nie występowała dla przedmiotowej nieruchomości rolnej o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przez Urząd Miasta. Przedmiotowa nieruchomość rolna powstała w dniu 26.04.2007r. w wyniku dokonania podziału działki rolnej o numerze ewidencyjnym 369/13 na dwie działki rolne o numerach ewidencyjnych: 369/16 oraz 369/17. Na powyższe wskazuje treść księgi wieczystej ustanowionej dla przedmiotowej działki, prowadzonej przez Sąd Rejonowy. Przyczyną wyżej wskazanego podziału działki o numerze 369/13 na wyżej wymienione dwie działki, tj.: 369/16 oraz 369/17 - była sprzedaż przez Panią A działki o numerze 369/16. Działka o numerze ewidencyjnym 369/13, która została podzielona w roku 2007 na działki: 369/16 oraz 369/17 została w dniu 15.10.2003r. zakupiona przez Panią A od jej matki, Pani E.
2017
24
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Działki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.