Działki | Interpretacje podatkowe

Działki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży działki gruntowej
Fragment:
Gmina ..., zwana dalej „ Gminą ”, jest właścicielem działki gruntu nr 110 (obr. ...) o pow. 0,1525 ha położonej w .... Działka ta została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Własność ww. działki, jako niezabudowanej, Gmina nabyła w 2016 r. z mocy prawa nieodpłatnie z dniem 27 maja 1990 r., na podstawie decyzji Wojewody ... znak: ... z dnia 16 lutego 2016 r. Obszar, na którym jest ona położona nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę do sporządzenia planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Dla działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o których mowa w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ewidencji gruntów – działka oznaczona jest symbolem „ Bp ” – zurbanizowane terenu niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Na niewielkim fragmencie działki (tj. w rogu działki) znajduje się kontenerowa stacja transformatorowa stanowiąca własność ... S.A. (nakład Spółki na gruncie), wybudowana w 1999 r. Powierzchnia gruntu zajętego pod stację, łącznie z opaską wokół stacji wynosi ok 20,25 m 2 . Stacja transformatorowa jest wciąż czynna i funkcjonuje.
2016
10
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży przez Wnioskodawcę nieruchomości oznaczonej jako działka nr X.
Fragment:
H. ”: 1) działka nr A obr 208 - na części działki znajduje się kostka brukowa, w pozostałej części znajduje się galeria handlowa M. H. segment 6 o wysokości 23,05 m ceramiczną elewacją; na poziomie - 3,40 m pod całą działką znajduje się parking podziemny; 2) działka nr B obr. 208 - na części działki znajduje się kostka brukowa, w pozostałej części znajduje się galeria handlowa M. H. segment 6 o wysokości 23,05 m z ceramiczną elewacją; na poziomie - 3,40 m pod całą działką znajduje się parking podziemny, na połowie działki znajduje się przewiązka segmentu 6,9 od strony ul R. wraz z elewacją ceramiczną; 3) Działka nr C obr 208 - na części działki znajduje się kostka brukowa, w pozostałej części znajduje się galeria handlowa M. H. segment 6 o wysokości 23,05 m z ceramiczną elewacją; na poziomie - 3,40 m pod całą działką znajduje się parking podziemny, na połowie działki znajduje się przewiązka segmentu 9,6; 4) działka nr C obr. 208 - na działce znajduje się budynek M. H. segment 11 (naroże) trzy kondygnacyjny o wysokości 19,15 m z elewacją przeszkloną z żaluzji zewnętrznymi; na poziomie - 3,40m pod cała działką znajduje się parking podziemny; 5) działka nr D obr 208 na działce znajduje się budynek M.
2016
10
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy działki nr 26/4
Fragment:
W niniejszej sprawie przedmiotowa nieruchomość jest działką niezabudowaną, przeznaczoną pod inwestycje z możliwością zabudowy obiektów i urządzeń do 12,0 m wysokości. W rozpatrywanej sprawie w odniesieniu do działki nr 26/4 z opisu zdarzenia przyszłego nie wynika taka aktywność Wnioskodawczyni, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Strona nabyła ww. działkę w drodze spadku do majątku osobistego. Zainteresowana nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedmiotowa nieruchomość jest wykorzystywana w działalności rolniczej, tj. Strona uprawia przedmiotową działkę gruntu na potrzeby własne. Ponadto należy podkreślić, że w przypadku planowanej dostawy przedmiotowej działki Strona nie podjęła ciągu działań (takich jak: nabycie terenu przeznaczonego do dalszej odsprzedaży, zakup nieruchomości przeznaczonej pod budowę, uzyskanie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, oddanie w odpłatne użytkowanie osobom trzecim, zaangażowanie własnych środków finansowych zmierzających do podniesienia wartości gruntu, itd.), które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami. Jedynie po zmianie przeznaczenia ww. terenu (poprzez uchwalenie przez Urząd Gminy planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości) Zainteresowana zamieściła bezpłatne ogłoszenia na portalach internetowych i zawarła umowę z biurem nieruchomości, co w przedmiotowym przypadku należy uznać za typowe działanie w zakresie informowania potencjalnych nabywców o ofercie sprzedaży.
2016
6
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży działki niezabudowanej.
Fragment:
Wnioskodawca jest właścicielem m.in. działki niezabudowanej nr 20/2 (obręb nr 5 miasta K.) powstałej w wyniku podziału działki nr 20. Dla działki nr 20 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dalej: „ Decyzja ”). Wydanie Decyzji nastąpiło przed dokonaniem podziału działki nr 20. Załącznik graficzny do Decyzji wyznacza linie rozgraniczające teren inwestycji celu publicznego. Według załącznika graficznego do Decyzji teren działki nr 20/2 nie został objęty inwestycją celu publicznego. Teren działki 20/2 nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana inna, osobna decyzja o warunkach zabudowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż działki nr 20/2 będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działki nr 20/2 będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Z racji chęci sprzedaży, Wnioskodawca i Piotr O. nie chcą dzielić i znosić współwłasności pomiędzy swoimi działkami, wystarczy im działka wspólna po 1/2 własności. W wyniku zniesienia współwłasności, którego współwłaściciele zamierzają dokonać, wartość udziału w nieruchomości, który przypadnie Wnioskodawcy zwana dalej „ działką Wnioskodawcy po podziale ” będzie mieściła się w wartości udziału, jaki przysługuje Wnioskodawcy w majątku objętym współwłasnością przed dokonaniem wyżej wymienionego zniesienia współwłasności. Uzasadnienie: Podział nieruchomości nastąpi po około 1/3 powierzchni działek (1/3 działek dla jednego ze współwłaścicieli, 2/3 działek dla pozostałych dwóch współwłaścicieli). Około, ponieważ ze względów geodezyjnych wartość ta nie jest dokładna (po podziale Wnioskodawcy przypadnie 17 m2 więcej - patrząc na jednego współwłaściciela). Natomiast istotne jest, że działka Wnioskodawcy po podziale, czyli 1/2 działek która zostanie Wnioskodawcy posiadać będzie mniejszą wartość w przeliczeniu na l m2 z powodu: Działka, która nie przypadnie Wnioskodawcy, jest działką zlokalizowaną bezpośrednio przy gminnej, brukowanej ulicy, natomiast działka Wnioskodawcy po podziale zlokalizowana jest jako druga od ulicy, więc naturalnie posiada mniejszą wartość.
2016
5
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działek pochodzących z majątku własnego.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że dla sprzedaży działek 97/21 i 81/28 znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, z uwagi na to, że zostaną spełnione obydwa warunki przedstawione w tym przepisie. Wnioskodawca wskazał, że od 1976 r. prowadzi gospodarstwo rolne i z tego tytułu korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zatem, Wnioskodawca z tytułu prowadzonej działalności rolniczej nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, w związku z czym Wnioskodawcy nie mogło przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia przedmiotowych działek. Tym samym, z uwagi na to, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu działek będących przedmiotem dostawy oraz ww. działki Wnioskodawca wykorzystywał wyłącznie na cele rolnicze zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT – sprzedaż działek 97/21 i 81/28 będzie korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Odnosząc się do obowiązku udokumentowania fakturą ww. czynności sprzedaży działek tut. Organ zaznacza, że podatnik prowadzący sprzedaż zwolnioną od podatku, w myśl artykułu 106b ust. 2 ustawy o VAT nie ma obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej.
2016
5
gru

Istota:
Z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek nie stanie się Pan podatnikiem podatku od towarów i usług.
Fragment:
Urząd Miasta na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta K. z dnia 27 marca 2008 r. zlecił wykonanie i zatwierdził projekt podziału działki rolnej nr ..., a decyzją Burmistrza Miasta z dnia 8 lipca 2009 r. z niezabudowanej nieruchomości o nr geodezyjnym ..., o pow. 2,4555 ha, zostało wyodrębnionych 29 działek, z których siedem stało się Pana własnością i majątkiem osobistym, na podstawie aktu notarialnego – umowy zniesienia współwłasności z dnia 21 sierpnia 2009 r., Repertorium A Nr .../2009. Proces zmiany przeznaczenia gruntów rolnych oraz wyodrębnienie z nich poszczególnych działek budowlanych oraz dróg dojazdowych odbył się z inicjatywy Władz Miasta. Pana zaangażowanie polegało na stawiennictwu oraz wyrażaniu opinii i woli współpracy z właściwymi organami administracyjnymi i władzami Miasta w realizacji uchwały Rady Miasta z dnia 27 marca 2008 r. Po spełnieniu wymaganych prawem warunków oraz uiszczeniu opłaty adiacenckiej, postanowił Pan sprzedać część niezabudowanych działek budowlanych, stanowiących Pana majątek osobisty. Uzyskane w ten sposób środki finansowe postanowił przeznaczyć na zakup mieszkania w budownictwie wielorodzinnym, jedynie w celu poprawienia swoich warunków mieszkaniowych. Nigdy nie wykorzystywał Pan działek stanowiących majątek osobisty do jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
2016
5
gru

Istota:
Dostawa (sprzedaż bądź darowizna) opisanych działek (gruntu rolnego) o numerach ... oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi nie będzie stanowić działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.
Fragment:
W momencie nabycia przeznaczenie działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego był to teren zabudowy mieszkaniowej. Dla działki tej nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka nie była przedmiotem zakupu. Na jej terenie znajduje się dom mieszkalny oraz budynki gospodarcze. Wnioskodawca od momentu nabycia do chwili obecnej wykorzystywał ją na cele mieszkalne oraz komórki gospodarcze. Przedmiotowa nieruchomość nie została nabyta celem jej sprzedaży. Wnioskodawca nie wykonywał działań dotyczących zwiększenia wartości działki. Wnioskodawca posiada jeszcze inne nieruchomości, lecz nie są one przeznaczone w przyszłości do sprzedaży. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonywał już wcześniej sprzedaży nieruchomości (3 listopada 2009 r.), których stał się współwłaścicielem w drodze spadku. Działki rolne nie były przez Wnioskodawcę wykorzystywane. Przyczyną sprzedaży był brak możliwości użytkowania gruntu rolnego. Działki zostały sprzedane niezabudowane („ Ps ” stanowiące pastwiska trwałe oraz ... „ Ps ” stanowiące pastwiska trwałe i „ R ” stanowiące grunt rolny). Z tytułu sprzedaży działek nie był odprowadzany podatek VAT, nie były składane deklaracje VAT-7, nie było składane zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.
2016
3
gru

Istota:
Dostawa (sprzedaż bądź darowizna) opisanych działek (gruntu rolnego) o numerach ... oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi nie będzie stanowić działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.
Fragment:
W momencie nabycia przeznaczenie działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego był to teren zabudowy mieszkaniowej. Dla działki tej nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka nie była przedmiotem zakupu. Na jej terenie znajduje się dom mieszkalny oraz budynki gospodarcze. Wnioskodawca od momentu nabycia do chwili obecnej wykorzystywał ją na cele mieszkalne oraz komórki gospodarcze. Przedmiotowa nieruchomość nie została nabyta celem jej sprzedaży. Wnioskodawca nie wykonywał działań dotyczących zwiększenia wartości działki. Wnioskodawca posiada jeszcze inne nieruchomości, lecz nie są one przeznaczone w przyszłości do sprzedaży. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonywał już wcześniej sprzedaży nieruchomości (3 listopada 2009 r.), których stał się współwłaścicielem w drodze spadku. Działki rolne nie były przez Wnioskodawcę wykorzystywane. Przyczyną sprzedaży był brak możliwości użytkowania gruntu rolnego. Działki zostały sprzedane niezabudowane („ Ps ” stanowiące pastwiska trwałe oraz ... „ Ps ” stanowiące pastwiska trwałe i „ R ” stanowiące grunt rolny). Z tytułu sprzedaży działek nie był odprowadzany podatek VAT, nie były składane deklaracje VAT-7, nie było składane zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.
2016
3
gru

Istota:
Opodatkowanie dostawy działek zabudowanych oraz działek niezabudowanych.
Fragment:
(...) działkę nr 497/80 stanowią: tereny rolnicze z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy połowę, łąki, działalność sadowniczą, ogrodniczą (część 98%), tereny ulic publicznych klasy głównej (część 2%). Ad.12. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie ustala dodatkowych dopuszczalnych przeznaczeń działek niezabudowanych. Ad.13. Dla działek niezabudowanych wskazanych we wniosku nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego. Spółka nie ma wiedzy czy takie decyzje zostaną podjęte do czasu sprzedaży przedmiotowych działek, ponieważ nie jest znany ostatecznie termin ich sprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (pytanie nr 1 przeformułowane w piśmie 25 sierpnia 2016 r.): Czy sprzedaż działek zabudowanych, powstałych po podziale działek o numerach 171/78, 294/56, 205/78, 204/56 oraz sprzedaż działek niezabudowanych o numerach 295/78 i 796/79 będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług? Czy sprzedaż działek niezabudowanych będzie objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług? W jaki sposób powinna być opodatkowana sprzedaż działek niezabudowanych, na których jednocześnie zostało ustalonych kilka różnych przeznaczeń zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Stanowisko Wnioskodawcy: Ad. 1 Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
3
gru

Istota:
Obowiązek opodatkowania sprzedaży (zamiany) gruntu.
Fragment:
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ..., składająca się z działki nr 364 o pow. 696 m 2 , działki nr 368 o pow. 666 m 2 , działki nr 371 o pow. 666 m 2 , działki nr 372 o pow. 673 m 2 , działki nr 374 o pow. 666 m 2 , działki nr 377 o pow. 666 m 2 , działki nr 386 o pow. 666 m 2 , działki nr 389 o pow. 666 m 2 , działki nr 392 o pow. 666 m 2 , działki nr 395 o pow. 666 m 2 , położonych w obrębie 17, miasta ..., jest przedmiotem planowanej zamiany między Gminą a Nadleśnictwem. Działki nr 364, 371, 368, 372, 374, 377, 386, 389, 392, 395 zostały nabyte przez Gminę z mocy prawa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody ... znak: ... z dnia ... 2000 r. Zgodnie z danymi z rejestru gruntów i budynków prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w ..., działka nr 364, działka nr 368, działka nr 371, działka nr 372, działka nr 374, działka nr 377, działka nr 386, działka nr 389, działka nr 392, działka nr 395, są niezabudowane. Ponadto posiadają symbol klasoużytku „ Ls ” (grunty leśne – lasy). Działka nr 364, działka nr 368, działka nr 371, działka nr 372, działka nr 374, działka nr 377, działka nr 386, działka nr 389, działka nr 392, działka nr 395 znajdują się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ..., zatwierdzonego uchwałą nr ...
2016
3
gru

Istota:
Dostawa działki będzie podlegała opodatkowaniu według stawki 23%.
Fragment:
Powiat .... jest współwłaścicielem, w udziale wynoszącym 120885/146964 części w prawie własności, niezabudowanej działki gruntu nr 3/16 o powierzchni 0,1993ha położonej w obrębie ... miasta ...., dla której urządzona jest księga wieczysta nr ..... Współwłaścicielem działki, w udziale wynoszącym 26079/146964 części w prawie własności jest osoba fizyczna. Powiat zamierza znieść współwłasność, poprzez zamianę. W zamian za udział osoby fizycznej, wynoszący 26079/146964 części w prawie własności działki nr 3/16, Powiat przeniesie na Współwłaściciela, prawo własności działki nr 308/42. Działka 3/16 jest niezabudowana, wykorzystywana jako droga wewnętrzna. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 5.33.PU.KD,EE jako tereny produkcyjno-usługowe, komunikacji i urządzeń elektroenergetycznych. Działka nr 308/42 o powierzchni 0,0354 ha położona jest w obrębie .... miasta ..., została specjalnie w tym celu, wydzielona z większej działki, oznaczonej w księdze wieczystej nr ...., numerem 308/41 o pow. 4,7825 ha. Wydzielenie działki nastąpiło z przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości Współwłaściciela, w celu zniesienia współwłasności działki 3/16. Podział nieruchomości został dokonany decyzją Burmistrza Miasta ... z dnia 12.04.2016 roku, znak ......
2016
2
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy sprzedaż działek od nr 802/4 do nr 802/13 będzie podlegała opodatkowaniu.
Fragment:
W tym celu w 2014 r. wystąpił z wnioskiem o podział działki. W wyniku podziału powstało 10 działek, wewnętrzna droga dojazdowa oraz działka stanowiąca grunty zabudowane (dom Wnioskodawcy, pastwiska, rowy oraz grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi). Na wniosek Zainteresowanego ustalono warunki zabudowy dla budowy dziesięciu jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Po podziale działki nr 802, wyłączono spod umowy dzierżawy działki nr 802/4 oraz 802/14. Umowa dzierżawy obowiązuje do dnia dzisiejszego. Wnioskodawca zamierza sprzedać powstałe z podziału działki o nr od 802/4 do 802/13. Zainteresowany nigdy nie prowadził działalności gospodarczej, nigdy nie był również czynnym podatnikiem podatku od towarów usług. W celu sprzedaży przedmiotowych działek, Wnioskodawca nie poniósł oraz nie zamierza ponieść nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, mających na celu zwiększenie wartości lub też atrakcyjności działek (tak jak np. uzbrojenie bądź ogrodzenie terenu). Jedynymi czynnościami, których dokonał Zainteresowany w stosunku do przedmiotowych działek, był podział działki nr 802 na mniejsze działki oraz ustalenie dla nich warunków zabudowy. Zainteresowany zamierza zamieścić informację o sprzedaży w internecie (na portalu ogłoszeniowym), bądź też skorzystać z usług biura nieruchomości.
2016
2
gru

Istota:
Dostawa działki będzie podlegała opodatkowaniu według stawki 23%.
Fragment:
Gmina planuje zawrzeć umowę cywilnoprawną z osobą fizyczną, na mocy której Gmina dokona zamiany wskazanej działki na niezabudowaną działkę nr 1311/4 o wartości określonej przez rzeczoznawcę na 10 800 PLN. Dopłata wynikająca z różnicy wartości zamienianych nieruchomości zostanie uiszczona przez osobę fizyczną na rzecz Gminy. Ponadto, Gmina pragnie wskazać, iż osoba fizyczna jest właścicielem nieruchomości przylegającej do działki nr 956/1, a transakcja będąca przedmiotem wniosku będzie miała skutkować zwiększeniem użyteczności posiadanej już przez ten podmiot nieruchomości sąsiedniej (poprawą warunków zagospodarowania działki sąsiedniej). Gmina powzięła wątpliwości, co do sposobu opodatkowania VAT planowanej przez nią dostawy działki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy zbycie w drodze zamiany opisanej w opisie sprawy nieruchomości gruntowej przez Gminę będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu, lecz korzystającą ze zwolnienia z podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy zbycie w drodze zamiany opisanej w opisie sprawy nieruchomości gruntowej przez Gminę będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu, lecz korzystającą ze zwolnienia z podatku VAT. Uzasadnienie Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r.
2016
30
lis

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działek niezabudowanych.
Fragment:
W skład nabytych nieruchomości gruntowych wchodziły m.in. działki nr 2809/7 i 2809/10, które zostały podzielone w następujący sposób: działka nr 2809/7 na działki nr 2809/12 i nr 2809/13; działka 2809/7 miała przed podziałem powierzchnię 0,0213 ha, po podziale łączna powierzchnia obu działek wynosi 0,0214 ha; różnica powierzchni plus 1 m 2 wynikła z nowego pomiaru i analitycznego obliczenia powierzchni, działka nr 2809/10 na działki nr 2809/14 i nr 2809/15; działka 2809/10 miała przed podziałem powierzchnię 0,3275 ha, po podziale łączna powierzchnia obu działek wynosi 0,3217 ha; różnica powierzchni minus 58 m 2 wynikła z nowego pomiaru i analitycznego obliczenia powierzchni. Podziału dokonano w celu wydzielenia działki budowlanej 2809/14 i dostępu do drogi publicznej po działce 2809/15 oraz działce 2809/13 jako dojazdu do byłego „ ... ” na podstawie decyzji Burmistrza Miasta nr ... z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości położonych przy ul. ... w obrębie ... z wniosku Gminy Decyzja stała się ostateczna z dniem 25 września 2015 r. Pozostałe nieruchomości, które Gmina nabyła na mocy przywołanej decyzji Wojewody nie są przedmiotem niniejszego zapytania.
2016
30
lis

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działek zabudowanych
Fragment:
W skład nabytych nieruchomości gruntowych wchodziły m.in. działki nr 2809/7 i 2809/10, które zostały podzielone w następujący sposób: działka nr 2809/7 na działki nr 2809/12 i nr 2809/13; działka 2809/7 miała przed podziałem powierzchnię 0,0213 ha, po podziale łączna powierzchnia obu działek wynosi 0,0214 ha; różnica powierzchni plus 1 m 2 wynikła z nowego pomiaru i analitycznego obliczenia powierzchni, działka nr 2809/10 na działki nr 2809/14 i nr 2809/15; działka 2809/10 miała przed podziałem powierzchnię 0,3275 ha, po podziale łączna powierzchnia obu działek wynosi 0,3217 ha; różnica powierzchni minus 58 m 2 wynikła z nowego pomiaru i analitycznego obliczenia powierzchni. Podziału dokonano w celu wydzielenia działki budowlanej 2809/14 i dostępu do drogi publicznej po działce 2809/15 oraz działce 2809/13 jako dojazdu do byłego „ ... ” na podstawie decyzji Burmistrza Miasta nr 33/2015 z dnia 10 września 2015 r. ... w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości położonych przy ul. ... w obrębie ... z wniosku Gminy. Decyzja stała się ostateczna z dniem 25 września 2015 r. Pozostałe nieruchomości, które Gmina nabyła na mocy przywołanej decyzji Wojewody nie są przedmiotem niniejszego zapytania.
2016
30
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży działek niezabudowanych
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą w zakresie produkcji i wynajmu nieruchomości nie wykorzystywał nabytych działek tylko i wyłącznie do czynności zwolnionych. Wnioskodawca stwierdza, że „ W stosunku do wszystkich działek Wnioskodawcy przysługiwało w dniu ich nabycia (7 września 2004 r.) prawo do odliczenia podatku naliczonego w kwocie podatku VAT 43.990,54 zł, kwota netto 199.957,00 zł. Wnioskodawca zapłacił sprzedawcy kwotę brutto 243.947,54 zł. Wnioskodawca zamierzał wybudować na terenie działek 12 jednorodzinnych domów wraz z drogą dojazdową, stąd ujął wydatek w ewidencji środków trwałych. ” Zatem biorąc pod uwagę powyższe, ponieważ działki mające być przedmiotem sprzedaży nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do działalności zwolnionej od podatku (Wnioskodawca zamierzał wybudować na terenie działek 12 jednorodzinnych domów wraz z drogą dojazdową), dostawa tych działek nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. W konsekwencji dostawa działek nr 363/3, 408/3, 357/4, 359/4, 379/4,409/4, 362/4, 366/4, 365/4, 392/4, 380/3, 386/3, 385/3, 384/3, 383/3, 382/3, 367/3, 360/3, 368/3, 376/3, 377/3, 378/3, 381/3, 391/3), podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.
2016
30
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania przeniesienia własności działek zabudowanych drogą w zamian za odszkodowanie
Fragment:
(...) działka nr 102/8 o powierzchni 0,0053 ha - decyzja nr .... z dnia 10.02.2014 r. - 6 716,00 zł. (grunt niezabudowany) działka nr 97/9 o powierzchni 0,0053 ha - decyzja nr ... z dnia 11.04.2014 r. - 7 076,00 zł. wartość gruntu w/w działki - 6 716,00 zł. wartość naniesień budowlanych - 360,00 zł. (zabetonowany w gruncie znak drogowy) działka nr 115/18 o powierzchni 0,0013 ha - decyzja nr ... z dnia 29 04.2014 r. - 1 943,00 zł. wartość gruntu w/w działki - 1 655,00 zł. wartość naniesień budowlanych - 288,00 zł. (wjazd ziemny utwardzony tłuczniem) działka nr 153/5 o powierzchni 0,0068 ha - decyzja nr .... z dnia 18.06.2014 r. - 21 151,00 zł. wartość gruntu w/w działki - 8 443.00 zł. wartość naniesień budowlanych - 12 708,00 zł. (nawierzchnia bitumiczna) działka nr 68/1 o powierzchni 0,0205 ha, 298/5 o pow. 0,0068 ha oraz 301/3 o pow. 0,0015 ha decyzja nr ... z dnia 29.08.2014 r. – 48 342,00 zł. wartość gruntu w/w działki - 36 638,00 zł. wartość naniesień budowlanych - 11 704,00 zł. (nawierzchnia asfaltowa) działka nr 111/4 o powierzchni 0,0027 ha - decyzja nr .... z dnia 24.09.2014 r. - 2 943,00 zł. wartość gruntu w/w działki - 2 483,00 zł. wartość naniesień budowlanych - 33,00 zł. (wjazd ziemny) wartość nasadzeń roślinnych - 427,00 zł.
2016
29
lis

Istota:
Uznanie planowanej sprzedaży działki za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Z wniosku wynika również, że dnia 27 listopada 1996 r. wraz ze swoim ojcem Wnioskodawca nabył od osób fizycznych prawo własności nieruchomości, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewidencyjnym 1789/93. Prawo własności ww. działki zostało nabyte po połowie (1/2) przez każdego z kupujących na podstawie aktu notarialnego umowy sprzedaży. Następnie w dniu 11 czerwca 2013 r. na podstawie aktu notarialnego umowy darowizny ojciec Wnioskodawcy darował mu swój udział we wspomnianej działce wynoszący 1/2 (jedna druga) w skutek czego Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem działki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta ... przeznaczeniem podstawowym działki numer 1789/93 są częściowo tereny mieszkaniowo - usługowe - symbol planu M2 oraz częściowo tereny ulicy powiatowej klasy zbiorczej - symbol planu ... . Opisaną wyżej działkę Wnioskodawca zamierza sprzedać i w tym celu w dniu 31 marca 2016 r. zawarł z firmą X umowę przedwstępną sprzedaży w formie aktu notarialnego. Dodatkowo zawarł z tą samą firmą w dniu 8 kwietnia 2016r. umowę dzierżawy przedmiotowej działki. Umowa dzierżawy została zawarta w związku z łączącą ich umową przedwstępną i miała za zadanie umożliwić firmie X wykonanie na terenie działki czynności w zakresie uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń związanych z przyszłymi planami budowlanymi tej firmy.
2016
29
lis

Istota:
Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem od Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Jednorodzinnego dróg osiedlowych (działek drogowych). Z treści przywołanej regulacji art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że ustawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania nabywanych towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Tymczasem, jak wskazał Wnioskodawca nabyte w drodze zamiany działki drogowe będą służyły realizacji zadań własnych gminy, tj. zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Zatem przedmiotowe działki drogowe będą służyły zaspokojeniu celu publicznego na poziomie samorządowym a nie wykonywaniu czynności opodatkowanych przez Gminę. W konsekwencji, z uwagi na niespełnienie przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, określonej w art. 86 ust. 1 ustawy, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie dróg osiedlowych (działek drogowych) od Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa Jednorodzinnego.
Fragment:
Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że działka gminna będąca przedmiotem niniejszego wniosku, jest działką niezabudowaną, stanowi jedną działkę ewidencyjną o powierzchni 1,3671 ha jednak składa się z gruntu o różnym przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego. Część działki o pow. ok. 1275 m 2 stanowi teren zabudowy wiejskiej mieszanej, część działki o pow. ok. 2940 m 2 przeznaczona jest pod usługi turystyki natomiast pozostała część przedmiotowej działki - o pow. ok. 9356 m 2 stanowi teren użytków zielonych i teren gospodarki leśnej. Jak wskazał Wnioskodawca na części działki gminnej, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod „ usługi turystyki ” (w planie symbol UT) można lokalizować wyłącznie obiekty: ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z zapleczem gastronomicznym, hotele, pensjonaty, budynki gastronomiczne, kasyna, budynki odnowy biologicznej, centra gimnastyczno-rekreacyjne, baseny kąpielowe, korty tenisowe, boiska i inne urządzenia sportowo-rekreacyjne, porty wodne dla obsługi sportów wodnych oraz ośrodki jeździeckie jazdy konnej. Z kolei na części działki gminnej przeznaczonej w planie zagospodarowania na cele użytków zielonych i teren gospodarki leśnej zakazuje się lokalizowania wszelkiej zabudowy.
2016
29
lis

Istota:
- opodatkowanie dostawy przez Wnioskodawcę (w ramach zamiany) na rzecz Nadleśnictwa G. niezabudowanych działek nr 9, 25/3 i 25/8,
- prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabycia przez Wnioskodawcę działek w drodze przedmiotowej zamiany,
Fragment:
Przedmiotem zamiany przez Wnioskodawcę na rzecz Nadleśnictwa były m.in. 3 działki niezabudowane położone: w miejscowości R: działka nr 9, w miejscowości C.: działka nr 25/3 oraz działka nr 25/8. Dla ww. działek ewidencyjnych nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Wnioskodawca stwierdził, we wniosku z 25 kwietnia 2016 r., że te działki będące przedmiotem zamiany były niezabudowane. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: działka nr 9 o pow. 2,5600 ha – w części o pow. 1,0736 ha położona jest w terenach o symbolu 1.2 ML, w części o pow. 0,1270 ha położona jest w terenach o symbolach 1.2ML i 5.1.WS/zz, w części o pow. 1,3594 ha położona jest w terenach o symbolach 4.1 R, i 6.2.KD, działka Nr 25/3 o pow. 0,1800 ha w całości położona jest w terenach o symbolu 6.2.KDg/L, działka Nr 25/8 o pow. 0,0800 ha w części położona jest w terenach o symbolu 6.2KDg/L w części w terenach o symbolu 7.1aE. Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie opodatkowania sprzedaży m.in. działek nr 9, 25/3, 25/8 (w ramach wskazanej zamiany). Odnosząc się do przedmiotowej kwestii w pierwszej kolejności stwierdzić należy, że z wniosku oraz jego uzupełnień wynika, że działki nr 9, 25/3, 25/8, które były przedmiotem zamiany przez Wnioskodawcę z Nadleśnictwem G. są działkami niezabudowanymi.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży przez Wnioskodawcę działki
Fragment:
Wnioskodawca nabył ww. działki na wyłączną własność. od osoby fizycznej Wnioskodawca kupił sąsiednie dwie działki o nr 489/1 i 489/2 – 4 kwietnia 2005 r. W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, iż działka będąca przedmiotem interpretacji o pow. 0,2091 ha stanowi właśnie część pierwotnej działki 489/1. Ad. 1b. Wnioskodawca nie miał konkretnego zamiaru wykorzystania działki o pow. 0,8 ha po prostu sąsiad od którego Wnioskodawca kupił te działki potrzebował gotówki, z tego co Wnioskodawca pamięta na wesele dziecka, więc zaproponował sprzedaż działek. Ad. 1c. Ww. działki czyli 484/3, 484/4, 484/5, 489/1 i 489/2 zostały połączone i wydzielono z nich działki nr 3020/1, 3020/2, 3020/3 - wprowadzono do rejestru ewidencji gruntów 5 stycznia 2006 r. Ad. 1d. Działkę o pow. ponad 0,8 ha wprowadzono do rejestru ewidencji gruntów 5 stycznia 2006 r. oznaczona 3020/3. Ad. 1e. Z działki 3020/3 wydzielono na prośbę właściciela działki sąsiedniej niewielką wąską część oznaczoną nr 3020/4 o pow. 0,0380 ha. Celem powiększenia wjazdu działki sąsiada akt notarialny z 24 kwietnia 2012 r. Ad. 1f. Wydzielenia działki nr 3020/6 o pow. 0,2091 ha. dokonano 8 stycznia 2016 - wpis do rejestru ewidencji gruntów. Działki oznaczone nr 3020/1 i 3020/2 od początku przeznaczone były do prowadzenia działalności gospodarczej i tak są użytkowane do dziś.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie dostawy działek niezabudowanych.
Fragment:
Wszystkie objęte wnioskiem działki (tj. działki oznaczone numerami 36./1, 36./2, 36./3, 37./1, 37./8, 37./5) Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Na pytanie tut. Organu: „Ponieważ odnośnie przeznaczenia działek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wnioskodawca wskazał ogólnie oznaczenie w MPZP wszystkich 6 działek składających się na mającą być przedmiotem sprzedaży Nieruchomość, co jest informacją zbyt ogólną, ponieważ dostawa każdej działki traktowana jest w celu wydania interpretacji jako odrębne zdarzenia przyszłe, w związku z powyższym należy podać: Jakie będzie przeznaczenie każdej geodezyjne wyodrębnionej działki na moment dostawy według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy? Czy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że dana działka będzie działką przeznaczoną pod zabudowę w całości czy w części? Jeśli dana działka zgodnie z planem przeznaczona jest pod zabudowę wyłącznie w części, to należy wskazać czy pozostała część tej działki jest wyłączona całkowicie z prawa zabudowy?” Wnioskodawca odpowiedział, że: „Działka oznaczona numerem 37./8 została oznaczona w MPZP w całości symbolem 6.2 U,UC,P, a więc ma ona przeznaczenie podstawowe jako tereny usług, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 , tereny produkcji, w tym tereny lokalizacji baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego itp.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych.
Fragment:
W związku z powyższym na dzień planowanej sprzedaży działek o numerach A i B obręb G. nie będą objęte decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 2.Na dzień planowanej sprzedaży działek o numerach A i B obręb G. są i nadal będą objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta A. oraz miejscowości X z dnia 16 listopada 2015 roku – co zostało opisane w części G poz. 80 wniosku z dnia 18 maja 2016 r. Działka A o łącznej powierzchni 0,62 ha znajduje się częściowo ok. 0,02 ha w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a pozostała część tej działki to tereny rolnicze. Także działka o numerze B znajduje się częściowo ok. 0,17 ha w terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, częściowo położona jest w liniach rozgraniczających drogi publiczne klasy funkcjonalno-technicznej dojazdowej, a pozostała część tej działki to tereny rolnicze. 3.Przy nabyciu przedmiotowych działek nie przysługiwało Gminie A. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż działki nabyto w drodze decyzji administracyjnej stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez określoną gminę własności nieruchomości (...)
2016
28
lis

Istota:
Wydanie działki w ramach wywłaszczenia w zamian za odszkodowanie jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu
Fragment:
Działka 69/1 nie była nigdy przedmiotem najmu, ani dzierżawy. Nie zostały na niej dokonane żadne ulepszenia. Działka ta nie była nigdy też używana do działalności gospodarczej, ani nie była środkiem trwałym firmy Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, której przedmiotem jest obrót nieruchomościami. Wnioskodawca nie dokonywał wcześniej sprzedaży działek i nie dokonywał żadnych czynności w celu przygotowania dostawy przedmiotowej działki przed wywłaszczeniem. Od momentu otrzymania darowizny, aż do momentu wywłaszczenia Wnioskodawca wykorzystywał działkę tylko i wyłącznie na swoje własne i swojej rodziny cele konsumpcyjne. Nigdy nie wykorzystywał tego areału na cele działalności gospodarczej bądź rolniczej, objętej podatkiem VAT. Od momentu otrzymania darowizny, aż do momentu wywłaszczenia działka nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tj. opodatkowanych lub zwolnionych. Działka nie była nigdy wykorzystywana do produkcji zbóż, będących przedmiotem odsprzedaży. Z tytułu nabycia gruntu i działki powstałej w wyniku wydzielenia nr 69/1 Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży udziału w działce, w stosunku do której została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz użytkowanej w zamian za opłatę na podatek rolny
Fragment:
Z uwagi na współwłasność w nieruchomości Wnioskodawca zwrócił się do geodety o fizyczny podział działki. Podział i wyodrębnienie dwóch odrębnych działek nastąpiło na przełomie roku 2014/2015. Ostatecznie jednak do wyodrębnienia aktem notarialnym nie doszło. W roku 2015 wszedł w życie plan zagospodarowania przestrzennego miasta, który objął również działkę Wnioskodawcy. Od tego momentu działki zmieniły charakter z działek rolnych na działki usługowe, przemysłowo-usługowe oraz tereny zielone. Plan zagospodarowania przestrzennego terenu, na podstawie którego nastąpiła zmiana charakteru działek z rolnych na działki usługowe i przemysłowo-usługowe, wszedł w życie w roku 2015 bez inicjatywy właścicieli działek. Plan obejmował około 1/4 miejscowości i nastąpiło to z inicjatywy Burmistrza Miasta. Od dnia nabycia do dnia złożenia wniosku działka wykorzystywana była i jest jako działka rolna, jednak to nie Wnioskodawca uprawiał tę działkę. Działka uprawiana była na podstawie ustnej umowy użyczenia przez miejscowego rolnika, tj. przez pierwsze lata od daty nabycia do 2012 r. działkę nadal uprawiał rolnik, od którego została nabyta. W okresie późniejszym ze względów zdrowotnych zaprzestał uprawy i od tego momentu (październik 2012 r. do dnia złożenia wniosku) uprawiał ją inny miejscowy rolnik w zamian za opłaty dokonywane do Urzędu Miasta z tytułu podatku rolnego.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy niezabudowanej działki nr 881/86.
Fragment:
Sąsiad Wnioskodawcy i jego żony P.K. jest zainteresowany zakupem tej działki. Działka nie była wpisana w środki trwałe firmy Wnioskodawcy i firmy żony Wnioskodawcy. Na działkach nie było żadnych prac typu: budowa, uzbrojenie, przekształcenie, projekty etc. Od momentu zakupu nic tam się nie zmieniło. Wnioskodawca i jego żona są podatnikami VAT w zakresie niedotyczącym obrotu nieruchomościami (działka w majątku prywatnym). Wnioskodawca i jego żona nie mają rozdzielności majątkowej. W uzupełnieniu wniosku z 24 sierpnia 2016 r. Wnioskodawca wskazał: Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest poligraficzna. Żona Wnioskodawcy prowadzi zakład fryzjerski. W momencie nabycia działki obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Działka ma przeznaczenie 4MN2-tereny zabudowy mieszkaniowej w przeważającej części, oraz 8KDX-tereny ciągów pieszo-jezdnych (niewielka północna część). Od momentu wejścia w posiadanie działki Wnioskodawca nie wykorzystywał działki. Działka nie była/nie jest/nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, podatkiem Vat, ani też nie była zwolniona z podatku. Działka nie była i nie będzie przedmiotem najmu ani dzierżawy.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy działek.
Fragment:
Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że działka była przedmiotem dzierżawy opodatkowanej stawką 23%, zatem przedmiotowy grunt nie był wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych. Wnioskodawcy z tytułu nabycia nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Zatem nie zostały spełnione łącznie przesłanki do zastosowania zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. W konsekwencji zbycie prawa własności gruntu przeznaczonego pod zabudowę będzie podlegać opodatkowaniu stawką 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sprzedaży działki nr 933/28 należało uznać za prawidłowe. Natomiast mając na uwadze ww. przepisy art. 43 ust. 1 pkt 9, należy stwierdzić, że dostawy działek o nr 217/72, 216/6 oraz 903/8, które nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego oraz dla tych działek nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy należy traktować jako dostawę terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany, którego dostawa korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie sprzedaży działek nr 217/72, 216/6 oraz 903/8 jest prawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku
Fragment:
T. w celu realizacji zadania inwestycyjnego o zasięgu dzielnicowym, Miasta dokonało podziału w 2013 roku działki ewidencyjnej Nr 6 na dwie części tj. działkę 6/1 o pow. 0,0212 ha przeznaczonej pod poszerzenie przyszłej ulicy T. oraz Nr 6/2 o powierzchni 0,8196 ha, a następnie kupiło w grudniu 2013 r. od Wnioskodawcy wydzieloną z urzędu działkę Nr 6/1. W efekcie powyżej opisanych działań Wnioskodawca pozostał właścicielem działki Nr 6/2, która historyczni wywodziła się z działki Nr 6. Przechodząc natomiast do opisu działek powstałych w wyniku podziału działki Nr 40, to należy wskazać, że działki te są usytuowane na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) a sam podział podyktowany był koniecznością wyjścia ze współwłasności. Z zapisów MPZP wynika, że działki 40/1-40/8 znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (MU). Działki 40/1-40/8 są nieuzbrojone tzn. brak jest na nich jakichkolwiek przyłączy ani sieci uzbrojenia terenu. Działki te nie są ogrodzone i nie są zabudowane a także brak jest drogi dojazdowej do tych działek. Działki w części porośnięte są drzewami i krzakami - opisane jako użytki rolne V kategorii. Obecnie nic nie jest z ww. działkami robione z uwagi na utrudniony dostęp do tych nieruchomości (zarośnięte drzewami i krzewami brak fizycznie istniejącej drogi dojazdowej). Wnioskodawca nie wykorzystywał działki Nr 40, jak również powstałych po jej podziale działek 40/1-40-8, w żaden komercyjny sposób, tzn. nieruchomość ta nie była przedmiotem najmu, dzierżawy itp. czynności.
2016
28
lis

Istota:
Czy w momencie sprzedaży działek oznaczonych jako 47/9, 48/16, 51/5, a będących częścią pierwotnie opisanej działki 3613 dz.52 przed upływem 5 lat od momentu uzyskania prawa do dzierżawy wieczystej Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłacenia podatku?
Fragment:
W ramach decyzji ustanowiono na 99 lat prawo użytkowania niezabudowanego gruntu oznaczonego w ewidencji jako działka 47/9 o powierzchni 588 m 2 na rzecz Marii S., Andrzeja S., Krystiana K., Ewy K. i Ewy A. W efekcie zwrócono spadkobiercom działki 51/1 (68 m 2 ), 47/9 (588 m 2 ), 48/16 (1 m 2 ) i 51/5 (4 m 2 ), co sumarycznie daje powierzchnię 661 (m 2 ), o 124,8 m 2 mniejszą od działki zakupionej przez Janinę i Jakuba G. w lipcu 1944 roku. Według ustnej informacji uzyskanej w Biurze Gospodarki Nieruchomościami w sierpniu lub we wrześniu 2016 roku planowanie jest podpisanie aktów notarialnych dla nowo wydzielonych działek 47/9 (588 m 2 ), 48/16 (1 m 2 ), 51/5 (4 m 2 ) będących pierwotnie częścią działki 52 kupionej przez Janinę i Jakuba G. w 1944 roku, a zabranej na podstawie dekretu Bieruta. Akt notarialny będzie poprzedzony decyzją administracyjną dla działek 48/16 (1 m 2 ) i 51/5 (4 m 2 ). Po załatwieniu wszelkich formalności prawnych następcy prawni Janiny i Jakuba G. planują sprzedanie odzyskanej działki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w momencie sprzedaży działek oznaczonych jako 47/9, 48/16, 51/5, a będących częścią pierwotnie opisanej działki 3613 dz.52 przed upływem 5 lat od momentu uzyskania prawa do dzierżawy wieczystej Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłacenia podatku? Zdaniem Wnioskodawczyni.
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Działki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.