ITPB1/4511-415/15/PSZ | Interpretacja indywidualna

Czy rozszerzenie przez męża działalności gospodarczej nie będzie powodowało utraty przez Panią prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej?
ITPB1/4511-415/15/PSZinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. gastronomia
 3. karta podatkowa
 4. małżonek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Karta podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pani działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w CEDIG. Przedmiotem działania Pani przedsiębiorstwa jest działalność gastronomiczna i handlowa. Działalność tę prowadzi Pani całorocznie w obiekcie pływalni i dodatkowo w sezonie letnim w obiekcie dzierżawionym. Działalność opodatkowana jest w formie karty podatkowej.

Mąż Pani prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do CEDIG opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Formą rozliczenia podatków przyjętą przez męża jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Zarówno Pani jak i mąż jesteście czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Przedmiotem Pani działalności w ramach działalności gastronomicznej są restauracje i inne placówki gastronomiczne oraz ruchome placówki gastronomiczne. Symbol zakwalifikowany do PKWIU 56.10.A, 56.10.B. Prowadzi też Pani sprzedaż soków, napoi w małych opakowaniach butelkowych i kartonikach bez napoi alkoholowych i piwa.

Soki te sprzedaje Pani do konsumpcji w punktach gastronomicznych i posiłkach wydawanych konsumentom na wynos. Działalność ta jest zakwalifikowana wg PKD w poz. 47.90.Z.

W ramach działalności nie sprzedaje Pani lodów z automatu i gofrów, natomiast prowadzi sprzedaż z automatu napoi zimnych (pepsi) i napoi gorących (kawa, herbata).

Mąż Pani zamierza rozszerzyć swoją działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lodów z automatu i gofrów nie tylko w miejscach prowadzenia przez siebie działalności wykazanych w CEDIG w tym również w obiekcie stanowiącym współwłasność małżonków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy rozszerzenie przez męża działalności gospodarczej nie będzie powodowało utraty przez Panią prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, według Rozdziału III ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne do działalności gastronomicznej, bez sprzedaży napoi alkoholowych o zawartości powyżej 0,5 % alkoholu, zalicza się również sprzedaż lodów z automatu, co wynika z części IV załącznika Nr 3 do ww. ustawy.

Dlatego też, zdaniem Pani rozszerzona działalność męża o sprzedaż lodów z automatu i gofrów nie będzie kolidowała z Pani pozostałą działalnością gastronomiczną i handlową z zakresu sprzedaży artykułów żywnościowych przy zatrudnieniu w sezonie 4 pracowników i nie pozbawi Pani opodatkowania w formie karty podatkowej.

Natomiast mąż będąc opodatkowany na zasadach ogólnych może rozszerzyć swoją działalność o nowy przedmiot działalności, ponieważ w tym zakresie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stawia żadnych ograniczeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

 • pkt 2 – usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części II tabeli,
 • pkt 4 – gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli.

W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy, użyte w ustawie określenia oznaczają:

 • pkt 2 – działalność gastronomiczna - usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów,
 • pkt 3 – działalność usługowa w zakresie handlu - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W załączniku nr 3 do powyższej ustawy - Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej w części IV Gastronomia – prowadzenie działalności gospodarczej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu – wymieniono:

 • w poz. 1 - sprzedaż lodów z automatu.
 • w poz. 2 – pozostałą działalność gastronomiczną.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że prowadzi Pani m.in. działalność gastronomiczną i handlową, która opodatkowana jest w formie karty podatkowej. W ramach działalności nie sprzedaje Pani lodów z automatu i gofrów, natomiast prowadzi sprzedaż z automatu napoi zimnych (pepsi) i napoi gorących (kawa, herbata). Mąż Pani prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Formą rozliczenia podatków przyjętą przez męża jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Mąż Pani zamierza rozszerzyć swoją działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lodów z automatu i gofrów.

Z analizy powyższych regulacji prawnych wnika, że aby nabyć i zachować uprawnienia do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków podmiotowych i przedmiotowych, zawartych w ustawie o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Karta podatkowa nie przysługuje w przypadku, gdy małżonek podatnika prowadzi działalność gospodarczą w tym samym zakresie co podatnik.

Odnosząc zatem treść cyt. powyżej art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że utraci Pani prawo do opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, w sytuacji, gdy mąż Pani prowadzić będzie działalność gospodarczą w tym samym zakresie co Pani, tj. w zakresie działalności gastronomicznej.

Na podstawie definicji działalności gastronomicznej zawartej w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz w części IV Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej stwierdzić należy, że sprzedaż lodów z automatu i gofrów mieści się zakresie działalności gastronomicznej.

Oznacza to, że po rozszerzeniu działalności, o której mowa we wniosku mąż będzie prowadził usługi w tym samym zakresie co Pani (działalność gastronomiczna). Z tego względu – w sytuacji opisanej we wniosku – utraci Pani prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.