ITPB1/415-800/14/DP | Interpretacja indywidualna

Czy – w związku z wystąpieniem Wnioskodawczyni ze spółki jawnej prowadzącej wyłącznie działalność rolniczą i nie prowadzącej działalności związanej z działami specjalnymi produkcji rolnej – powstanie po stronie Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/415-800/14/DPinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. likwidacja
 3. spółka jawna
 4. wystąpienie wspólnika
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. z. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2014 r. (data wpływu 30 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem w spółce jawnej prowadzącej działalność rolniczą w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym. Przedmiot działalności spółki obejmuje wyłącznie grupę Działu 01 Polskiej Klasyfikacji Działalności (uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową). Spółka nie prowadzi działalności związanej z działami specjalnymi produkcji rolnej. Wspólnicy spółki wnieśli wkłady o równej wartości na pokrycie udziału kapitałowego.

Zgodnie z umową spółki każdy ze wspólników ma prawo do równego udziału w zysku spółki, a w przypadku likwidacji spółki majątek spółki po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się po równo między wspólników.

Jest prawdopodobnym że Wnioskodawczyni w przyszłości zdecyduje się na wystąpienie ze spółki. Z tytułu wystąpienia ze spółki Wnioskodawczyni otrzyma 1/3 (wspólników w spółce jest trzech) wartości majątku spółki, pomniejszoną o kwoty przeznaczone na zaspokojenie i zabezpieczenie wierzycieli spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy – w związku z wystąpieniem Wnioskodawczyni ze spółki jawnej prowadzącej wyłącznie działalność rolniczą i nie prowadzącej działalności związanej z działami specjalnymi produkcji rolnej – powstanie po stronie Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

W ocenie Wnioskodawczyni – w związku z jej wystąpieniem ze spółki i otrzymaniem spłaty wkładu kapitałowego wniesionego do spółki – nie powstanie po jej stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, do wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej, prowadzącej wyłącznie działalność rolniczą i nieprowadzącą działalności związanej z działami specjalnymi produkcji rolnej, nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącego osobą prawną z tytułu wystąpienia ze spółki. Jednakże w ocenie Wnioskodawczyni ten przepis nie zajdzie zastosowania do sytuacji wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą i nieprowadzącą działalności związanej z działami specjalnymi produkcji rolnej, ze względu na to że art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychód jaki Wnioskodawczyni uzyska w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej prowadzącej działalność rolną należy uznać za przychód z działalności rolniczej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działalności rolniczej wyłączony jest od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując – Wnioskodawczyni wskazuje, że – występując ze spółki jawnej prowadzącej wyłącznie działalność rolną poza działami specjalnymi produkcji rolnej oraz uzyskując przychód w postaci spłaty przypadającego na nią udziału kapitałowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych, gdyż przychód ten należy uznać za przychód z działalności rolnej, do którego na mocy przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie kwota otrzymana przez Wnioskodawczynię z tytułu spłaty udziału kapitałowego w związku z wystąpieniem ze spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych w analogicznych stanach faktycznych i zdarzeniach przyszłych, wydawanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy np. w sprawie o sygn. akt: ITPB1/415-670/11/TK z dnia 28 września 2011 r. oraz w sprawie o sygn. akt: ITPB1/415-431 /13/AK z dnia 9 lipca 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), co do zasady, dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, które stanowią źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
  1. licząc od dnia nabycia.

Działami specjalnymi produkcji rolnej – w myśl art. 2 ust. 3 tej ustawy – są natomiast uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Przy czym – w myśl art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, zatem również spółkę jawną. Jeżeli pozarolniczą działalność prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej – w myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy – przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak wynika z treści art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

Natomiast – zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy – do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Natomiast – w myśl art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy – do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przepisów tych wynika więc, że środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej stanowią przychód z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni zamierza wystąpić ze spółki jawnej. W ramach spółki jawnej prowadzona jest działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym. Przedmiot działalności spółki obejmuje wyłącznie grupę Działu 01 Polskiej Klasyfikacji Działalności (uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową). Spółka nie prowadzi działalności związanej z działami specjalnymi produkcji rolnej. Z tytułu wystąpienia ze spółki Wnioskodawczyni otrzyma 1/3 wartości majątku spółki, pomniejszoną o kwoty przeznaczone na zaspokojenie i zabezpieczenie wierzycieli spółki.

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy, stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy istotne znaczenie ma to, że Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej. Spółka w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem prowadzi wyłącznie działalności rolniczą. W konsekwencji do przychodów z tej działalności zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym normy prawne dotyczące wystąpienia wspólnika ze spółki niebędacej osobą prawną lub jej likwidacji dotyczą wyłącznie podatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a więc nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Reasumując, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie kwota otrzymana przez Wnioskodawczynię z tytułu spłaty udziału kapitałowego w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej prowadzącej wyłącznie działalność rolniczą nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawczyni i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników. Chcąc uzyskać interpretację każda z tych osób winna osobiście lub za pomocą ustanowionego pełnomocnika zwrócić się do tutejszego organu o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie i uiścić związaną z tym opłatę.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB1/415-670/11/TK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.