ILPP3/4512-1-139/15-4/WN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku należnego.
ILPP3/4512-1-139/15-4/WNinterpretacja indywidualna
  1. działalność
  2. likwidacja
  3. najem
  4. remanent
  5. spis z natury
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną -> Towary własnej produkcji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku brak daty sporządzenia wniosku (data wpływu 14 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku należnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku należnego. Pismem z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 7 października 2015 r.) uzupełniono przedmiotowy wniosek w zakresie własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni do 21 maja 2015 r. prowadziła działalność gospodarczą – działalność obiektów sportowych o symbolu PKD 93.11.Z. Z tytułu tej działalności płaciła podatek dochodowy oraz była zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. W ramach działalności dokonała nakładów inwestycyjnych na nieruchomości i wykorzystała do jej wykonywania. Z tytułu tych zakupów zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług odliczyła proporcjonalnie podatek naliczony. Przez cały ten okres nieruchomość była wykorzystywana przez Zainteresowaną do prowadzonej działalności. Czynności opodatkowane nie zostały zakończone pomimo zawieszenia działalności gospodarczej od 21 maja 2013 r. Od dnia 21 czerwca 2015 r. wyżej wymienioną nieruchomość Zainteresowana wynajmuje z tytułu najmu prywatnego i wystawia faktury z 23% stawką podatku VAT. Cały czas przesyła deklaracje VAT-7 do urzędu skarbowego. Jej źródłem przychodów jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pozostaje wyłącznie najem. Z tego tytułu opłaca nadal podatek VAT – stawka podstawowa. Nieruchomość będąca jej własnością jest nadal potrzebna do uzyskiwania przychodów z tytułu najmu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z zaistniałą sytuacją zamykając firmę jako podatnik VAT Wnioskodawczyni musi sporządzić remanent likwidacyjny zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT i zapłacić podatek należny z tytułu zakupów, przy nabyciu których przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zamykając firmę, jako podatnik VAT nie musi sporządzać remanentu likwidacyjnego zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT i zapłacić podatku należnego z tytułu zakupów, przy nabyciu których przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

  1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
  2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (art. 14 ust. 2).

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 14 ust. 4 ustawy, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 14 ust. 5).

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustęp 2 ww. artykułu stanowi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do treści art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, przy czym – jak wynika z § 2 tego samego artykułu – czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Zauważyć należy, że najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe). Zatem, najem stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni do 21 maja 2015 r. prowadziła działalność gospodarczą. Z tytułu tej działalności była zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. W ramach działalności dokonała nakładów inwestycyjnych na nieruchomości. Z tytułu tych zakupów odliczyła proporcjonalnie podatek naliczony. Czynności opodatkowane nie zostały zakończone pomimo zawieszenia działalności gospodarczej. Od dnia 21 czerwca 2015 r. ww. nieruchomość Zainteresowana wynajmuje i wystawia z tego tytułu faktury z 23% stawką podatku VAT.

Analiza opisanej sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że pomimo zamknięcia działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku należnego z tytułu zakupów, przy nabyciu których przysługiwało prawo do odliczenia podatku, ponieważ nadal będzie ona wykonywać działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy, opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w zakresie najmu nieruchomości.

W konsekwencji, w związku z niewystąpieniem przesłanki wymienionej w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy (tj. niezaistnieniem sytuacji, w której dochodzi do zaprzestania przez podatnika wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu), Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do sporządzenia remanentu likwidacyjnego zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy i zapłaty podatku należnego z tytułu zakupów przy nabyciu których przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.