ILPP3/4512-1-102/15-2/JO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach nieodpłatnej działalności statutowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego(Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 17 lipca 2015 r., do Biura KIP w Lesznie 23 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach nieodpłatnej działalności statutowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach nieodpłatnej działalności statutowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie (Wnioskodawca) prowadzi jednostki terenowe – Koła Terenowe (KT) w: (...)

KT nie posiadają osobnych numerów identyfikacji podatkowej. Wnioskodawca prowadzi działalność:

– nieodpłatną w zakresie:

 1. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 2. 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
 3. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 4. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 5. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
 6. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 7. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 8. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 9. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 10. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 11. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 12. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 13. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 14. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 15. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 16. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
 17. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 18. 58.11.Z Wydawanie książek,
 19. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 20. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 21. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 22. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 23. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 24. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 25. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 26. 69.10.Z Działalność prawnicza,
 27. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
 28. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
 29. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.

– odpłatną w zakresie:

 1. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 2. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 3. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
 4. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 5. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 6. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 7. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 8. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 9. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 10. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 11. 58.11.Z Wydawanie książek,
 12. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 13. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 14. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 15. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 16. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 17. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 18. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 19. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 20. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 21. 69.10.Z Działalność prawnicza,
 22. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

– gospodarczą w zakresie:

 1. 68.20.Z Oddawanie w najem pomieszczeń i gruntów, do których oddział posiada tytuł prawny,
 2. 47.74.Z Sprzedaż nowych aparatów słuchowych oraz części i akcesoriów do aparatów słuchowych,
 3. 47.79.Z Sprzedaż używanych aparatów słuchowych oraz części i akcesoriów do aparatów słuchowych,
 4. 86.22.Z Świadczenie usług medycznych, w tym badania słuchu, działalność w dziedzinie terapii,
 5. 86.90.A Działalność w dziedzinie terapii, w szczególności logopedycznej, otolaryngologicznej, audiologicznej, psychologicznej, rehabilitacji mowy i słuchu oraz protetyki słuchu,
 6. 86.90.E Działalność w dziedzinie terapii, w szczególności logopedycznej, otolaryngologicznej, audiologicznej, psychologicznej, rehabilitacji mowy i słuchu oraz protetyki słuchu,
 7. 86.90.D Świadczenia usług paramedycznych, w tym „aparatowanie”,
 8. 86.90.E Świadczenia usług paramedycznych, w tym „aparatowanie”,
 9. 85.59.B Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie języka migowego,
 10. 74.30.Z Tłumaczenie języka migowego,
 11. 85.59.B Szkolenia w zakresie funkcjonowania osób niesłyszących i z wadami słuchu organizowanie dla osób niosących pomoc osobom niesłyszącym i z wadami słuchu.

Celem statutowym Wnioskodawcy jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych, a w szczególności:

 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących – poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
 2. Sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą niesłyszącą i z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących – udzielenie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych,
 3. Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin,
 4. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych, w tym – w szczególności w zakresie języka migowego,
 5. Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszkodzonym słuchem,
 6. Prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących z uszkodzonym słuchem,
 7. Ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych,
 8. Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
 9. Propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu,
 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem na otwartym rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

W 3 lokalach: KTL, KTW, KTJ jest obecnie realizowany, w ramach działalności nieodpłatnej, projekt polegający na rehabilitacji osób niepełnosprawnych (osób z uszkodzonym słuchem). Projekt realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z PFRON o wsparcie realizacji projektu w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118). Oprócz działalności nieodpłatnej, w tych KT prowadzona jest także działalność odpłatna. W ww. KT Stowarzyszenie jest operatorem lokali na podstawie umów z Gminami.

Przykładowo koszty eksploatacji pomieszczeń (energia, woda, odpady etc.) w tych KT opłacane są ze środków jednostki dofinansowującej projekt (uwzględnione w budżecie projektu) w częściach zaangażowanych do projektu oraz ze środków własnych Wnioskodawcy z działalności gospodarczej.

Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7.

Wnioskodawca posiada status organizacji pożytku publicznego OPP.

Środki na finansowanie ww. projektu Stowarzyszenie otrzymuje w formie dotacji na wyodrębniony na te cele projektowe rachunek bankowy. W wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, PFRON wskazał, że „W przypadku, gdy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT wartość podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że Wnioskodawca będąc podatnikiem podatku VAT nie jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, wynikające z obowiązujących przepisów prawa”. Projekt jest całkowicie niedochodowy i z tytułu realizacji tego projektu Zainteresowany nie osiągnie żadnego przychodu. Nabywane towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT – czynności w ramach projektu są realizowane przez Wnioskodawcę nieodpłatne – tym samym nie są objęte zakresem stosowania podatku od towarów i usług i nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu w częściach dotyczących realizowanego projektu w ramach nieodpłatnej działalności statutowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych tj. dotyczących realizowanego projektu w ramach działalności statutowej nieodpłatnej, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei w art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego sformułowane zostały w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni na podstawie art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku VAT skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Stosownie zatem do powyższych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z opisu sprawy wynika, że Zainteresowany w ramach działalności nieodpłatnej realizuje projekt, polegający na rehabilitacji osób niepełnosprawnych (osób z uszkodzonym słuchem). Projekt ten przeprowadzony jest na podstawie umowy podpisanej z PFRON o wsparcie realizacji projektu. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, składa deklaracje VAT-7, a także posiada status organizacji pożytku publicznego. Środki na finansowanie ww. projektu Zainteresowany otrzymuje w formie dotacji na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy. Projekt ten jest całkowicie niedochodowy, z tytułu jego realizacji Wnioskodawca nie osiągnie żadnego przychodu, a nabywane towary i usługi nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Czynności wykonywane przez Zainteresowanego nie są objęte zakresem stosowania ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu w częściach dotyczących realizowanego projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie powyższy warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, gdyż towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zatem, brak jest podstaw do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu w częściach dotyczących realizowanego projektu w ramach nieodpłatnej działalności statutowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ zwraca uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.