IBPP1/4512-730/15/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie uzyskania statusu podatnika VAT czynnego i prawa do odliczenia podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. Organu 24 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uzyskania statusu podatnika VAT czynnego i prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uzyskania statusu podatnika VAT czynnego i prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. Organu 24 listopada 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 12 listopada 2015 r. znak: IBPP1/4512-730/15/BM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 2 czerwca 2015 r. Działalność gospodarcza obejmuje roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z oraz działalność wg kodów PKD 41.10.Z, 43.12.Z, 43.32.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 68.10.Z). Wnioskodawca rejestrując działalność gospodarczą poinformowany został, że wszystko zostanie załatwione w Urzędzie Miasta (tzw. „jedno okienko”) zgłosił więc datę rozpoczęcia działalności, fakt kwartalnego rozliczania podatków oraz iż będzie podatnikiem VAT. Wnioskodawca nie został poinformowany w Urzędzie Miasta, że musi jeszcze osobiście udać się do Urzędu Skarbowego by jego deklaracja o byciu podatnikiem VAT była aktywna. Zgodnie ze złożonymi w UM informacjami rozpoczął działalność gospodarczą a księgowość Wnioskodawcy złożyła stosowną deklarację VAT-7K za II kwartał 2015 r. (dotyczył czerwca).

Urząd Skarbowy złożoną deklarację za II kwartał przyjął i w żaden sposób ani nie poinformował Wnioskodawcy ani nie wezwał Wnioskodawcy do wycofania VAT-7K za II kwartał.

Wnioskodawca dowiedział się, iż nie złożono deklaracji VAT-R dopiero w sierpniu 2015 r. ze składu budowlanego, który sporządzał deklarację VAT 27 z tzw. podatkiem odwrotnie obciążonym i stwierdził, że Wnioskodawca na stronie Ministerstwa Finansów nie figuruje jako podatnik VAT.

W związku z powyższym w dniu 26 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca złożył deklarację VAT-R w Urzędzie Skarbowym. Jednocześnie Wnioskodawca w Urzędzie Skarbowym uzyskał informację, że VAT zostanie mu rozliczony dopiero w kolejnym rozliczeniu kwartalnym, bowiem od momentu prowadzenia swojej działalności nie był podatnikiem VAT i jego deklaracja VAT-R jest nieprawidłowa i nie zostanie przyjęta z podanym w niej terminem czerwcowym.

Wnioskodawca stanowczo nie zgadza się z taką interpretacją Urzędu Skarbowego.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej dokumentował zakupy wszystkich towarów i usług fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę bowiem działał on z pełnym przekonaniem iż wszelkie formalności zostały przez niego dokonane prawidłowo w związku z czym zachowywał się i działał jak czynny podatnik VAT.

Wnioskodawca od pierwszego dnia działalności w pełni zachowywał się i zachowuje się jak czynny podatnik VAT tj. wystawia faktury, odlicza podatek od faktur zakupowych, składa deklaracje VAT-7K.

Zakupione towary i usługi, nabyte przez Wnioskodawcę od czerwca 2015 r. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą związane są z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy. Wnioskodawca od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności, która obejmuje roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z oraz działalność wg kodów PKD 41.10.Z, 43.12.Z, 43.32.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 68.10.Z) dokonywał zakupów materiałów budowlanych, usług oraz wszelkich przedmiotów koniecznych do prowadzenia przedmiotowej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą od czerwca 2015 r., dokonanych przed rejestracją jako podatnik VAT czynny...
 2. Czy Wnioskodawca prawidłowo dokonał rejestracji na druku VAT-R wpisując w poz. 57 jako pierwszy m-c złożenia deklaracji VAT-7 - czerwiec 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko uzupełnione pismem, które wpłynęło do tut. Organu 24 listopada 2015 r.), przysługuje mu pełne prawo do odliczenia kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokonanych przed rejestracją jako podatnik VAT czynny. Przepisy podatku od towarów i usług wskazują na uprawnienia do dokonania odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych i zapłaconych przed dniem rejestracji jako podatnik VAT. Przemawiają za tym następujące argumenty:

 • zakupione wyposażenie jest wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (materiały budowlane),
 • w momencie odliczenia podatku naliczonego VAT Wnioskodawca jest już zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,
 • z treści art. 88 ust. 4 ustawy w żaden sposób nie wynika, aby do nabycia uprawnień do obniżenia kwoty podatku naliczonego konieczne było prowadzenie działalności gospodarczej oraz posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktur zakupowych. Należy bowiem rozróżnić moment uzyskania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa.

Wnioskodawca stwierdza, iż jego stanowisko jest zgodne z indywidualnymi interpretacjami i orzeczeniem Sądu Najwyższego:

 1. decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku nr PPII/4430-681/RL/06,
 2. decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP2-443-350/10-3/KG z dnia 28 lipca 2010 r.,
 3. decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP2/443-924/10-2/KOM z dnia 20 stycznia 2011 r.,
 4. decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP1/443-21/10-4/ISz z dnia 9 marca 2010 r.,
 5. decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP1/443-321/10-2/IIW z dnia 10 czerwca 2011 r.,
 6. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPP2/443-509/11-4/BM,
 7. wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2006 r. sygn. akt I FSK 378/06,
 8. wyrok ETS z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-400/98 pomiędzy Finanzamt Goslar przeciwko Brigitte Breitsohl.

Wnioskodawca podkreśla, iż zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Istotny jest tu wyrok ETS z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-400/98. W orzeczeniu tym Trybunał przede wszystkim przypomniał, że osoba która ma potwierdzony obiektywnymi dowodami zamiar rozpoczęcia prowadzenia w sposób niezależny działalności gospodarczej w rozumieniu art. 4 VI Dyrektywy, a która ponosi uprzednie wydatki inwestycyjne w tym celu, musi być uznana za podatnika. Działając w tym charakterze ma ona zatem, zgodnie z art. 17 i nast. VI Dyrektywy, prawo do niezwłocznego odliczenia podatku VAT płatnego lub zapłaconego z tytułu wydatków inwestycyjnych poniesionych w celach transakcji, które zamierza przeprowadzić, a które dają prawo do odliczenia, bez konieczności oczekiwania na rozpoczęcie rzeczywistego wykorzystania swojego przedsiębiorstwa. Ważne jest, by zauważyć, że to nabycie towarów lub usług przez podatnika działającego w takim charakterze powoduje zastosowanie systemu VAT, a w ten sposób mechanizmu odliczenia. Sposób, w jaki te towary są wykorzystywane lub są przeznaczone do wykorzystania, determinuje jedynie zakres pierwotnego odliczenia, do którego uprawniony jest podatnik zgodnie z art. 17 VI Dyrektywy i zakres jakichkolwiek korekt w ciągu kolejnych okresów, których należy dokonać zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 tej dyrektywy.

Stanowisko Wnioskodawcy z zakresie pyt. 2 jest następujące:

Wnioskodawca od pierwszego dnia działalności zachowywał się i działał jak czynny podatnik VAT tj. wystawiał faktury, odliczał podatek od faktur zakupowych, składał deklaracje VAT-7K w związku z czym prawidłowo dokonał rejestracji na druku VAT-R wpisując w poz. 57 jako pierwszy miesiąc złożenia deklaracji VAT-7 - czerwiec 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarte zostało w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Powyższe regulacje oznaczają, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a (art. 86 ust. 13 ustawy o VAT).

Zatem prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. W stosunku do faktur lub dokumentów celnych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny, będący podstawą odliczenia lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują określone sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, że spełnione są generalne przesłanki upoważniające go do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Ograniczenia te zawarte są w art. 88 ustawy.

Stosownie do postanowień art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Wskazany powyżej przepis ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje sankcję w postaci pozbawienia podatnika prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w razie niezarejestrowania się, ale nie wskazuje wprost, z jakim momentem - z punktu widzenia niemożności odliczenia podatku naliczonego - należy wiązać status podatnika (zarejestrowany czy nie). Z art. 88 ust. 4 ww. ustawy nie wynika bowiem, aby do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury. Podatnik nabywa więc prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego. Prawo to podatnik może zrealizować dopiero w dniu złożenia rozliczenia (deklaracji) dla podatku od towarów i usług w obowiązującym do jej złożenia terminie.

Zatem prawo do obniżenia podatku należnego może być realizowane przez podatnika w ściśle określonym czasie, pod warunkiem spełnienia przez niego przesłanek pozytywnych, tj. istnienia związku między zakupami i prowadzoną działalnością.

Stwierdzić należy zatem, że ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku od zakupów dokonanych przed rejestracją, o ile zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach powołanej ustawy). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

W myśl art. 99 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 2 czerwca 2015 r. Wnioskodawca rejestrując działalność gospodarczą poinformowany został, że wszystko zostanie załatwione w Urzędzie Miasta (tzw. „jedno okienko”) zgłosił więc datę rozpoczęcia działalności, fakt kwartalnego rozliczania podatków oraz iż będzie podatnikiem VAT. Wnioskodawca zgodnie ze złożonymi w UM informacjami rozpoczął działalność gospodarczą, a księgowość Wnioskodawcy złożyła stosowną deklarację VAT-7K za II kwartał 2015 r. (dotyczył czerwca).

Urząd Skarbowy złożoną deklarację za II kwartał przyjął i nie poinformował Wnioskodawcy ani nie wezwał Wnioskodawcy do wycofania VAT-7K za II kwartał.

Wnioskodawca w sierpniu 2015 r. dowiedział się, iż nie złożono deklaracji VAT-R i na stronie Ministerstwa Finansów nie figuruje jako podatnik VAT.

W związku z powyższym w dniu 26 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca złożył deklarację VAT-R w Urzędzie Skarbowym. Jednocześnie Wnioskodawca w Urzędzie Skarbowym uzyskał informację, że VAT zostanie mu rozliczony dopiero w kolejnym rozliczeniu kwartalnym, bowiem od momentu prowadzenia swojej działalności nie był podatnikiem VAT i jego deklaracja VAT-R jest nieprawidłowa i nie zostanie przyjęta z podanym w niej terminem czerwcowym.

Wnioskodawca wskazał, że od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej dokumentował zakupy wszystkich towarów i usług fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca od pierwszego dnia działalności w pełni zachowywał się i zachowuje się jak czynny podatnik VAT tj. wystawia faktury, odlicza podatek od faktur zakupowych, składa deklaracje VAT-7K.

Zakupione przez Wnioskodawcę towary i usługi, nabyte były od czerwca 2015 r. w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy. Wnioskodawca dokonywał zakupów materiałów budowlanych, usług oraz wszelkich przedmiotów koniecznych do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy związane z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT od czerwca 2015 r., dokonanych przed rejestracją jako podatnik VAT czynny, oraz czy Wnioskodawca prawidłowo dokonał rejestracji na druku VAT-R wpisując w poz. 57 jako pierwszy m-c złożenia deklaracji VAT-7 - czerwiec 2015 r....

Mając na uwadze powołane powyżej regulacje wskazać należy, że prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1) kształtuje się w danym okresie rozliczeniowym. Zdarzeniem uprawniającym do obniżenia podatku należnego - co wprost wynika z art. 86 ust. 10 ustawy w związku z art. 86 ust. 10b pkt 1 - jest przy tym zazwyczaj otrzymanie faktury lub dokumentu celnego, a ewentualne późniejsze rozliczenie podatku jest konsekwencją już nabytego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego.

Ponadto należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jak już wskazano, jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie go jako podatnika.

Warto również zaznaczyć, iż w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-400/98 Trybunał stwierdził, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonaniem inwestycji nie jest uzależnione od dokonania wcześniejszej rejestracji dla celów podatku VAT. Potwierdzeniem takiej tezy mogą być także wyroki TSUE w sprawach C-268/83 oraz C-110/94, gdzie TSUE wskazał, że powstanie prawa do odliczenia nie zależy od formalnego uznania statusu podatnika przez organy podatkowe. Nabywane jest ono automatycznie, z chwilą uzyskania statusu podatnika, którym się staje w momencie pierwszych inwestycji związanych z przyszłą działalnością gospodarczą.

Zatem stwierdzić należy, iż ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżących (lub przyszłych) czynności opodatkowanych (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny, a zatem podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji uprawnienia.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i powołanych przepisów należy uznać, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonane przed rejestracją dla potrzeb podatku od towarów i usług (złożeniem formularza VAT-R) skoro zakupione towary i usługi są i będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

W niniejszej sprawie Wnioskodawca od czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej tj. od czerwca 2015 r. dokonywał zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną w zakresie robót budowlanych. Ponadto Wnioskodawca podaje, że od pierwszego dnia prowadzenia działalności zachowywał się i zachowuje się jak czynny podatnik VAT tj. wystawia faktury, składa deklaracje VAT-7K.

Okoliczności te wskazują, że Wnioskodawca pomimo formalnego braku rejestracji do podatku VAT zachowywał się jak zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Powyższe prowadzi do wniosku, że Wnioskodawca od chwili rozpoczęcia działalności zamierzał być czynnym podatnikiem podatku VAT.

W tej sytuacji Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych przed złożeniem formularza VAT-R, z uwzględnieniem zapisów wynikających z art. 86 i art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, Wnioskodawca - na podstawie art. 86 ustawy o VAT - ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług służących wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wystawianych na jego rzecz od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, w deklaracjach za właściwe okresy rozliczeniowe (w terminach przewidzianych prawem – art. 86 ust. 10, ust. 10b i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług) pomimo, że faktycznego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R Wnioskodawca dokonał dopiero 26 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca nie traci bowiem w tym konkretnym przypadku przysługującego prawa do odliczenia pomimo niedotrzymania terminu rejestracji na potrzeby podatku VAT.

Podkreślenia wymaga, że w celu realizacji przysługującego prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia bądź aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, ze wskazaniem okresu rozliczeniowego od którego działa jako podatnik VAT czynny oraz okresu rozliczeniowego, za który Wnioskodawca złoży pierwszą deklarację podatkową o ile Wnioskodawca nie dopełnił tej formalności w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R złożonym w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Zatem za prawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że przysługuje mu pełne prawo do odliczenia kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokonanych przed rejestracją jako podatnik VAT czynny.

Również stanowisko Wnioskodawcy, że prawidłowo dokonał on rejestracji na druku VAT-R wpisując jako pierwszy miesiąc złożenia deklaracji VAT-7 - czerwiec 2015 r., należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.