IBPBI/1/4510-12/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy ewentualne przychody ze sprzedaży Zwierząt będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jako przychody z działalności rolniczej?
IBPBI/1/4510-12/15/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. hodowla (chów) zwierząt
 3. rolnictwo
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 20 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości wyłączenia z opodatkowania tym podatkiem wskazanych we wniosku przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości wyłączenia z opodatkowania tym podatkiem wskazanych we wniosku przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (spółka z o.o.), posiada kilka zbiorników (akwariów) o pojemności ok. 10.000 l (w przyszłości Spółka chciałaby powiększyć pojemność akwariów do ok. 15.000 l i zwiększyć ich liczbę do kilkunastu lub więcej). W zbiornikach tych Wnioskodawca hoduje zwierzęta morskie w postaci koralowców morskich (w szczególności acropory, w odmianach takich jak miclocadosy, cytherea, cerealis, clathara, chesterfieldensis, hyiacinthus, pocillopora, stylophora, acanthastrea, ukwiały morskie itp.) - dalej: „Zwierzęta”.

Celem rozpoczęcia hodowli Zwierząt Wnioskodawca sprowadza ich początkowe postaci (tzw. „szczepki”) od innych podmiotów gospodarczych/podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej z krajów/regionów ich naturalnego występowania (np. Indonezja, Fiji, Australia, Bali, Hawaje itp.) albo „rozmnaża” Zwierzęta z własnych szczepek poprzez „defragmentację” już posiadanych Zwierząt. Tym niemniej hodowla Zwierząt jest własną hodowlą Spółki.

Minimalny okres przetrzymywania zakupionych Zwierząt, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynosi co najmniej 2 miesiące licząc od dnia nabycia.

W najbliższym czasie Spółka planuje sprzedaż Zwierząt w stanie nieprzetworzonym. Powyżej opisana działalność prowadzona jest/będzie w sposób zorganizowany i co do zasady, ciągły (sprzedaż będzie uzależniona od okresu hodowli Zwierząt). Ewentualne przychody (dochody) uzyskane z tytułu sprzedaży Zwierząt Wnioskodawca będzie przeznaczał na dalszą działalność Spółki, wypłaty dla właścicieli, pracowników itp., tym niemniej Spółka pragnie podkreślić, że nie jest/będzie to jej główna i najbardziej dochodowa działalność. Spółka przede wszystkim skupia się na swojej podstawowej działalności, jaką jest wytwarzanie najwyższej jakości profesjonalnych produktów do akwarystki morskiej, w szczególności w postaci: syntetycznej soli morskiej, suplementów/dodatków do wody morskiej itp., hodowlę Zwierząt Spółka traktuje niejako jako swoją wizytówkę stosując i testując na niej swoje, a ww. produkty.

Hodowla zwierząt nie będzie stanowiła działów specjalnych produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 5 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o CIT. Hodowla Zwierząt nie występuje (nie mieści się) w ww. załączniku nr 2 (w szczególności Zwierzęta nie są rybami akwariowymi), co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Hodowla Zwierząt stanowi działalność rolniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ewentualne przychody ze sprzedaży Zwierząt będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jako przychody z działalności rolniczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne dochody ze sprzedaży Zwierząt będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, jako przychody z działalności rolniczej. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e) ustawy o CIT.

W myśl art. 2 ust. 3 ustawy o CIT, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o CIT, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o CIT. Załącznikiem nr 2 do ustawy o CIT jest Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Hodowla Zwierząt nie została wymieniona w ww. tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy o CIT, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Jak już Wnioskodawca wspominał w opisie stanu faktycznego minimalny okres przetrzymywania, przez Wnioskodawcę hodowanych Zwierząt w trakcie którego nastąpi ich biologiczny wzrost, będzie odpowiednio dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ich nabycia, co zgodnie z powyższymi przepisami ustawy o CIT powoduje, że działalność ta będzie stanowiła działalność rolniczą. W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychody uzyskane ze sprzedaży tych Zwierząt wyłączone będą z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidulane (wydane wprawdzie na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, ale ze względu na niemalże identyczne brzmienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie będącym przedmiotem wniosku, zdaniem Spółki, mogą być także powołane) wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Jednocześnie w myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca).

W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Stosownie natomiast do art. 2 ust. 5 ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Należy zauważyć, że załącznik nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej. Tabela ta stanowi tym samym zamknięty katalog rodzajów działalności, które można uznać za działy specjalne produkcji rolnej. Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. Załączniku (Tabeli). Informacje zawarte w ww. Załączniku (Tabeli) mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy, czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści ww. Załącznika (Tabeli), to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada kilka zbiorników (akwariów), w których hoduje zwierzęta morskie w postaci koralowców morskich. Minimalny okres przetrzymywania zakupionych zwierząt, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynosi co najmniej 2 miesiące licząc od dnia nabycia.

W tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w specyfice rodzajowej, tego typu hodowla nie została wymieniona. W konsekwencji zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, tego typu działalność stanowi działalność rolniczą, z której przychody (w tym także przychody ze sprzedaży wyhodowanych koralowców) w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.