IBPB-1-1/4511-467/15/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży wskazanej we wniosku nieruchomości
IBPB-1-1/4511-467/15/DWinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. nieruchomości
 3. sprzedaż
 4. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 4 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 30 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wskazanej we wniosku nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wskazanej we wniosku nieruchomości. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 października 2015 r., Znak: IBPB-1-1/4511-467/15/DW, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 30 października 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje ustawowy ustrój majątkowy (wspólność majątkowa. Do 2012 r. Wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie budowy budynków i sprzedaży lokali mieszkalnych. Ostatni osiągnięty przychód z tytułu tej działalności został uzyskany w roku 2009 a formalne zamknięcie działalności nastąpiło w 2012 roku. Równolegle z działalnością jednoosobową Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej w zakresie wykonywania usług budowlanych. Ostatni osiągnięty przychód w ramach spółki cywilnej, ze sprzedaży usług będących w zakresie działalności spółki, został uzyskany w roku 2008 a spółka formalne została rozwiązana w roku 2015. Należy nadmienić że w roku 2015 spółka uzyskała jedynie przychody ze sprzedaży środków trwałych będących w jej posiadaniu.

Od 2008 r. Wnioskodawca prowadzi również działalność gospodarczą w ramach odrębnej spółki cywilnej, w której to drugim wspólnikiem jest jego małżonka. Spółka ta uzyskuje przychody z tytułu wykonywania usług budowlanych i w chwili obecnej nadal prowadzi działalność.

W 2009 r. Wnioskodawca nabył nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowym. W akcie notarialnym dokumentującym nabycie nieruchomości stwierdzono, że nabycie to następuje z majątku odrębnego Wnioskodawcy, co zostało potwierdzone przez jego małżonkę. Poprzedni właściciel nieruchomości, na podstawie pozwolenia na budowę, prowadził prace budowlane polegające na wybudowaniu budynku magazynowo-biurowego. Wnioskodawca nie kontynuował prac rozpoczętych przez poprzedniego właściciela. W 2011 r. uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, poprzedzoną decyzją o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego - budowa budynku usługowo-magazynowego wraz z częścią mieszkalną i rozpoczął realizację przedsięwzięcia po uprzednim wyburzeniu budynku magazynowego. Do chwili obecnej budynek jest w trakcie budowy. Budynek jest zadaszony, w stanie zamkniętym, posiada instalacje wewnętrzne. Brak jest audytu elektrycznego jak też budynek nie został zgłoszony do odbioru a co za tym idzie nie został odebrany.

Budynek był wznoszony przez Wnioskodawcę metodą gospodarczą. Materiały jak też usługi w ramach budowy nigdy nie były i nie są nabywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nabywając materiały i usługi niezbędne do budowy budynku Wnioskodawca nie był w posiadaniu faktur dokumentujących te nabycia.

Celem budowy przedmiotowego budynku było zabezpieczenie prywatnego majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą jak też po zakończeniu budowy budynku wynajem przedmiotowej nieruchomości w ramach tzw. wynajmu prywatnego.

Należy zaznaczyć, że przedmiotowa nieruchomość tzn. działka gruntowa wraz z niedokończoną budową budynku nie była i nie jest elementem prowadzonej działalności gospodarczej jak też nigdy nie była i nie jest wykorzystywana w jakikolwiek sposób w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca do obecnej chwili nie wykonywał czynności dotyczących najmu nieruchomości.

W chwili obecnej Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Poza sprzedażą nieruchomości dokonaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ostatni osiągnięty przychód został uzyskany w 2009 r.), w roku 2011 Wnioskodawca sprzedał wraz z małżonką nabyte w 2008 r. mieszkanie. Sprzedane mieszkanie służyło do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a uzyskany ze sprzedaży tego mieszkania przychód został wydatkowany na wykończenie i wyposażenie mieszkania, w którym w chwili obecnej zamieszkuje Wnioskodawca wraz z małżonką.

Mając na względzie swoją sytuację materialną, jak też obawy, co do znalezienia potencjalnego najemcy nieruchomości, Wnioskodawca zamierza sprzedać ww. nieruchomość, którą w chwili sprzedaży będzie nieruchomość gruntową wraz z niedokończoną budową budynku. Może zaistnieć też sytuacja, że proces budowy budynku zostanie zakończony, budynek zostanie zgłoszony do odbioru i odebrany, i w przypadku braku znalezienia potencjalnego najemcy sprzedany.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 26 października 2015 r., Wnioskodawca wskazał ponadto, że:

 1. nieruchomość zakupiona w 2009 r. nie była nabyta w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. ww. nieruchomość nie była wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności, nie została uznana jako środek trwały ani jako towar handlowy;
 3. wydatki związane z nabyciem ww. nieruchomości, jej eksploatacją oraz z rozbiórką budynku magazynowego nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonując sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będę zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku gdy w chwili sprzedaży budynek będzie budynkiem w trakcie budowy jak też w przypadku gdy budynek zostanie wybudowany...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany z planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z niedokończoną budową nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku, gdy budynek zostanie wybudowany przychód uzyskany z planowanej sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie podlega, w świetle ww. przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Jednakże brak dochodu z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów.

Definicja działalności gospodarczej wymaga również, aby działalność taka wykonywana była w sposób zorganizowany i ciągły. Przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych.

Z kolei ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania, powtarzania określonego zespołu konkretnych działań. Kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej ma na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Nie wyklucza ono jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 nawet, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Natomiast w świetle art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych –przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: środkami trwałymi, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł, wartościami niematerialnymi i prawnymi, - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1i art. 19 stosuje się odpowiednio (winno być: przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.).

Z powyższych przepisów wynika, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może stanowić przychód z dwóch źródeł tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy) lub z odpłatnego zbycia nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy). Ustalenie, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii, jak ustalenie sposobu opodatkowania przychodu, możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Ponadto nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca budował budynek, który w jego zamierzeniach miał zostać wynajęty. Wynajmowanie budynku nie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ani też budowany budynek nie był traktowany dla celów podatku dochodowego jako środek trwały, dodatkowo nigdy nie był wykorzystywany w tej działalności. Budowany budynek jest prywatnym majątkiem Wnioskodawcy.

Uwzględniając powyższe uzyskany przychód ze sprzedaży budynku, czy to w chwili kiedy będzie on w trakcie budowy, czy to w chwili kiedy będzie on wybudowany może generować źródło przychodu z art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie on źródłem przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...).

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Jednak w myśl art. 10 ust. 3 ww. aktu prawnego, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, pozarolnicza działalność gospodarcza. W świetle art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a powyższej ustawy stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

W świetle cytowanych powyżej przepisów zauważyć należy, że przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, które winny podlegać ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), stanowią przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten powstaje również w związku ze sprzedażą składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej, o ile sprzedaż ta nastąpi przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania z działalności ww. składników majątku (a wiec i po likwidacji tej działalności).

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środkami trwałymi są m.in. budynki będące odrębną własnością, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Z istoty rozwiązań zawartych w ww. przepisach wynika, że odpłatne zbycie rzeczy i określonych praw może następować w ramach działalności gospodarczej lub poza nią. Podkreślić należy, że ustawodawca wyraźnie odróżnia, jako odrębne źródło przychodów, sprzedaż określonych rzeczy i praw (art. 10 ust. 1 pkt 8), wymagając jedynie, aby nie następowało to „w wykonaniu działalności gospodarczej”. Szczegółowe wskazanie, co jest przychodem z wykonywania działalności gospodarczej zawiera art. 14 ww. ustawy. W ww. przepisie ustawodawca ustanowił reguły, w oparciu o które do przychodu z działalności gospodarczej zalicza się m.in. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że do 2012 r. Wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie budowy budynków i sprzedaży lokali mieszkalnych. Ostatni osiągnięty przychód z tytułu tej działalności został uzyskany w roku 2009 a formalne zamknięcie działalności nastąpiło w 2012 roku. Równolegle z działalnością jednoosobową Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej w zakresie wykonywania usług budowlanych. Ostatni osiągnięty przychód w ramach spółki cywilnej, ze sprzedaży usług będących w zakresie działalności spółki, został uzyskany w roku 2008 a spółka formalne została rozwiązana w roku 2015. W tymże roku spółka uzyskała jedynie przychody ze sprzedaży środków trwałych będących w jej posiadaniu. Od 2008 r. Wnioskodawca prowadzi również działalność gospodarczą w ramach odrębnej spółki cywilnej, w której to drugim wspólnikiem jest jego małżonka. Spółka ta uzyskuje przychody z tytułu wykonywania usług budowlanych i w chwili obecnej nadal prowadzi działalność. W 2009 r. Wnioskodawca nabył nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowym. W akcie notarialnym dokumentującym nabycie nieruchomości stwierdzono, że nabycie to następuje z majątku odrębnego Wnioskodawcy, co zostało potwierdzone przez jego małżonkę. Poprzedni właściciel nieruchomości, na podstawie pozwolenia na budowę, prowadził prace budowlane polegające na wybudowaniu budynku magazynowo-biurowego. Wnioskodawca nie kontynuował prac rozpoczętych przez poprzedniego właściciela. W 2011 r. uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, poprzedzoną decyzją o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego - budowa budynku usługowo-magazynowego wraz z częścią mieszkalną i rozpoczął realizację przedsięwzięcia po uprzednim wyburzeniu budynku magazynowego. Do chwili obecnej budynek jest w trakcie budowy. Budynek był wznoszony przez Wnioskodawcę metodą gospodarczą. Materiały, jak też usługi w ramach budowy nigdy nie były i nie są nabywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nabywając materiały i usługi niezbędne do budowy budynku Wnioskodawca nie był w posiadaniu faktur dokumentujących te nabycia. Celem budowy przedmiotowego budynku było zabezpieczenie prywatnego majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą jak też po zakończeniu budowy budynku wynajem przedmiotowej nieruchomości w ramach tzw. wynajmu prywatnego. Przedmiotowa nieruchomość tzn. działka gruntowa wraz z niedokończoną budową budynku nie była i nie jest składnikiem majątku prowadzonej działalności gospodarczej jak też nigdy nie była i nie jest wykorzystywana w jakikolwiek sposób w tej działalności gospodarczej. Wnioskodawca do chwili obecnej nie wykonywał czynności dotyczących najmu nieruchomości.

W chwili obecnej Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Mając na względzie swoją sytuację materialną, jak też obawy, co do znalezienia potencjalnego najemcy nieruchomości, Wnioskodawca zamierza sprzedać ww. nieruchomość, którą w chwili sprzedaży będzie nieruchomość gruntową wraz z niedokończoną budową budynku. Może zaistnieć też sytuacja, że proces budowy budynku zostanie zakończony, budynek zostanie zgłoszony do odbioru i odebrany, i w przypadku braku znalezienia potencjalnego najemcy sprzedany.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że o ile w istocie, jak to wskazano we wniosku i jego uzupełnieniu:

 • nieruchomość zakupiona w 2009 r. nie została nabyta w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, lecz w ramach tzw. majątku prywatnego;
 • ww. nieruchomość nie była wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności i nie została uznana za środek trwały, lub towar handlowy w tej działalności;
 • wydatki związane z nabyciem ww. nieruchomości, jej eksploatacją oraz z rozbiórką budynku magazynowego, nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej,

to wskazana we wniosku sprzedaż nie będzie generować przychodu podatkowego, z uwagi na czas jaki upłynął od nabycia gruntu na którym wybudowano ww. budynek (2009 r.), jak i zważywszy, że sprzedaż ww. składnika majątku, nie będzie zbyciem składnika związanego z działalnością gospodarczą.

Podsumowując, przychód z tytułu odpłatnego zbycia ww. składnika majątku w świetle przedstawionych okoliczności należy zaliczyć do źródła przychodów, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, z uwagi na okres jaki upłynął od nabycia gruntu (2009 r.) na którym wybudowano ww. budynek będący częścią składową gruntu nie dojdzie do powstania obowiązku podatkowego z tytułu tej sprzedaży.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wskazać także należy, że uprawniony organ może w toku ewentualnego postępowania zbadać, czy zważywszy na formy, okres i przedmiot prowadzonych przez Wnioskodawcę działalności gospodarczych, wskazana we wniosku nieruchomość, w tym wybudowany tzw. metodą gospodarczą budynek (w okresie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług budowlanych) rzeczywiście spełniała warunki nieuznania jej za związaną z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wskazanej we wniosku nieruchomości, z ww. zastrzeżeniem uznano, za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi– t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.