IBPB-1-1/4510-232/16-1/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków na wspieranie działalności społecznie użytecznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 11 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków na wspieranie działalności społecznie użytecznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków na wspieranie działalności społecznie użytecznej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Spółka na podstawie udzielonej jej koncesji rozpowszechnia program radiowy o charakterze uniwersalnym (dalej: „Program Radiowy”). Spółka jest także wydawcą portalu www. (dalej: „Portal”), stanowiącego zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez Spółkę, umożliwiającą korzystanie z informacji opracowanych przez Spółkę i/lub jej Partnerów. W ramach Portalu Spółka świadczy na rzecz użytkowników usługi zapewniające dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z Portalu za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego.

Spółka uzyskuje przychody między innymi ze sprzedaży czasu reklamowego radia oraz przestrzeni reklamowej w Portalu. Jako nadawca Programu Radiowego i wydawca Portalu
w związku ze strategią marketingową Spółki jako nadawcy i wydawcy odpowiedzialnego społecznie, Spółka upowszechnia w ramach nadawanego Programu Radiowego i wydawanego Portalu działalność społecznie użyteczną w następujących obszarach: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

W tym celu Spółka wspiera działalność społecznie użyteczną w tych obszarach, której beneficjentami będą osoby, instytucje lub społeczności (np. w przypadku podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia - chorzy lub zagrożeni chorobą; w razie podejmowania działań w obszarze edukacji i oświaty - dzieci i młodzież itp.).

Podejmowanie przez Spółkę działań uwzględniających w prowadzonej działalności gospodarczej problematykę społeczną wpływa na postrzeganie Spółki - nadawcy Programu Radiowego i wydawcy Portalu jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie, wspierającego różne społeczności. Wspieranie przez Spółkę działalności społecznie użytecznej jest jednym z elementów podejmowanej przez Spółkę strategii marketingowej. Upowszechnianie działań społecznie użytecznych i przedstawianie Spółki jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie powoduje wzrost słuchalności Programu Radiowego i zainteresowania Portalem (zwiększenie liczby wejść na stronę internetową Portalu). Czynniki te zaś brane są pod uwagę przy wyborze środka masowego przekazu, w którym emitowane są reklamy, a w konsekwencji mają wpływ na przychody Spółki. Poziom słuchalności i wejść na strony internetowe ma także wpływ na poziom uzyskiwanego wynagrodzenia z tytułu emisji reklam. Upowszechnianie działalności społecznie użytecznej i wspieranie różnych społeczności w jednym lub kilku obszarach wskazanych powyżej, przebiega według schematu, zgodnie z którym Spółka ogłasza na antenie rozpowszechnianego Programu Radiowego lub w wydawanym przez siebie Portalu o zamiarze wsparcia inicjatyw społecznie użytecznych realizowanych przez osoby, instytucje lub społeczności. Słuchacze Programu Radiowego i/lub użytkownicy Portalu mogą zgłaszać propozycje osób, instytucji lub społeczności, które potrzebują wsparcia (np. społecznością mogą być np. dzieci, które w małych miejscowościach czy wsiach nie mają placu zabaw). W zgłoszeniu należy podać opis osoby, instytucji lub społeczności oraz zakres i rodzaj oczekiwanego wsparcia (np. budowa czy remont placu zabaw dla dzieci). Kapituła powołana przez Spółkę, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele redakcji radia przystępuje do wyboru osoby, instytucji lub społeczności, której zostaje udzielone wsparcie.

Spółka informuje o wspieranych przez siebie osobach, instytucjach lub społecznościach w ramach działań społecznie użytecznych na antenie rozpowszechnianego przez Spółkę Programu Radiowego i na stronach internetowych wydawanego przez siebie Portalu. Informacje o tych działaniach stanowią element Programu Radiowego rozpowszechnianego przez Spółkę i element zawartości Portalu. Przykładowo w przypadku, gdy Spółka udziela wsparcia poprzez budowę, rozbudowę czy modernizację placu zabaw dla dzieci, to w Programie Radiowym rozpowszechnianym przez Spółkę lub w wydawanym Portalu znajdują się np. wywiady z osobą, która zgłosiła tego rodzaju inicjatywę, relacje z podejmowanych przez Spółkę działań, wywiady z przedstawicielami wspieranej instytucji, czy społeczności, informacje o zgłoszonym projekcie, osobie zgłaszającej projekt. Słuchacze Programu Radiowego i użytkownicy Portalu aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciu (np. mogą zgłaszać konkretne towary i usługi, które w ich ocenie najlepiej przyczyniają się do zrealizowania celu społecznie użytecznego).

Wsparcie Spółki polega na nabywaniu przez Spółkę towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z wspieranym celem społecznie użytecznym (np. w przypadku budowy, rozbudowy czy modernizacji placu zabaw Spółka nabywa towary i usługi pozostające w bezpośrednim związku z budową rozbudową czy modernizacją takiego placu zabaw dla dzieci, tj. usługi projektowe, materiały budowalne, usługi budowlane, usługi nadzoru inwestorskiego, usługi kierownika robót). Poniesienie tych wydatków jest konieczne by informacje o podjętym działaniu mogły stać się elementem Programu Radiowego, czy Portalu (bez budowy placu nie będzie można przeprowadzić na antenie radia relacji z placu budowy, czy pokazać w portalu zdjęć jak dzieci bawią się na tym placu itp.)

Po otrzymaniu faktury dokumentującej wydatki na towary i usługi pozostające w bezpośrednim związku z działalnością społecznie użyteczną Spółka opłaca taką fakturę przelewem bankowym. Nabywcą towarów i usług jest Spółka. Wnioskodawca posiada dokumentację poniesionych wydatków (faktury, inne dokumenty, z których wynika związek nabywanych towarów i usług z działalnością społecznie użyteczną upowszechnianą i wspieraną przez Spółkę).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na nabycie towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem przez Spółkę działalności społecznie użytecznej stanowią koszty uzyskania przychodów rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Kosztem uzyskania przychodów jest zatem taki wydatek, który spełnia następujące warunki:

 • wydatek jest poniesiony przez podatnika,
 • wydatek jest definitywny (rzeczywisty),
 • wydatek poniesiony jest w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła lub może mieć inny wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • wydatek jest właściwe udokumentowany,
 • wydatek nie został wymieniony w art. 16 ust 1 ustawy o CIT.

Warunki te są spełnione, gdyż wydatek na nabycie towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z wspieraniem przez Spółkę działalności społecznie użytecznej jest definitywny i poniesiony przez Spółkę (nabywcą towarów i usług jest Spółka, zapłata za nabywany towar lub usługę następuje ze środków Spółki, przelewem bankowym, dokonywanym przez Spółkę), jest należycie udokumentowany (Spółka jest w posiadaniu faktur i innych dokumentów, z których wynika związek nabywanych towarów i usług z działalnością społecznie użyteczną upowszechnianą i wspieraną przez Spółkę).

Wydatek jest także poniesiony w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i będzie miał związek z działalnością gospodarczą Spółki. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, aby wydatek uznać za koszt poniesienia przychodu, pomiędzy danym wydatkiem, a przychodem musi istnieć tego rodzaju związek, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu albo zachowanie lub zabezpieczenie jego źródła. Celem poniesienia wydatku ma być uzyskanie przychodu albo zachowanie lub zabezpieczenie jego źródła. Koszty poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem przez Spółkę działalności społecznie użytecznej są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów, gdyż:

 • podejmowane przez Spółkę działania są elementem podejmowanej przez Spółkę strategii marketingowej zmierzającej do przedstawiania Spółki jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie,
 • podejmowane przez Spółkę działania w zakresie upowszechniania i wspierania działalności użytecznej społecznie służą promocji Programu Radiowego i Portalu, tj. przedstawiania ich jako medium, w którym tematyka społeczna zajmuje znaczące miejsce, co ma wpływ na uzyskiwane przez Spółkę przychody ze sprzedaży czasu reklamowego radia oraz przestrzeni reklamowej w Portalu,
 • Spółka jako nadawca Programu Radiowego i wydawca Portalu upowszechnia w ramach nadawanego Programu Radiowego i wydawanego Portalu działalność społecznie użyteczną - informacje o działalności społecznie użytecznej i jej wspieraniu przez Spółkę prezentowane są na antenie rozpowszechnianego przez Spółkę Programu Radiowego i na stronach internetowych wydawanego przez Spółkę Portalu (w ramach programu i na stronach internetowych Portalu są prezentowane wywiady z osobą, która zgłosiła osobę, instytucje lub społeczność ostatecznie wspieraną przez Spółkę, relacje z podejmowanych przez Spółkę działań, wywiady z przedstawicielami wspieranej instytucji czy społeczności, informacje o zgłoszonym projekcie, osobie zgłaszającej projekt itp.),
 • słuchacze Programu Radiowego i użytkownicy Portalu aktywnie uczestniczą w upowszechnianiu i wspieraniu działalności społecznie użytecznej (wybór osoby lub instytucji, której zostanie udzielone wsparcie następuje z udziałem słuchaczy Programu Radiowego rozpowszechnianego przez Spółkę i/lub użytkowników Portalu wydawanego przez Spółkę),
 • informacje o działalności społecznie użytecznej i jej wspieraniu przez Spółkę stanowią element Programu Radiowego/element zawartości Portalu - zamieszczenie w Programie Radiowym/na Portalu tego rodzaju informacji uzależnione jest od poniesienia przez Spółkę wydatku na działalność społecznie użyteczną (bez poniesienia tych wydatków nie byłoby możliwości informowania o tych działaniach w prowadzonych przez Spółkę środkach masowego przekazu czy przeprowadzania relacji z podejmowanych działań, gdyż działania te nie miałyby miejsca); sytuacja jest więc analogiczna jak w przypadku organizowania przez środki masowego przekazu różnych wydarzeń kulturalnych czy sportowych - wpierw trzeba ponieść wydatek na organizacje wydarzenia by potem móc o nim informować w mediach lub przeprowadzać relacje z wydarzenia; jest to zatem element Programu Radiowego, czy treści prezentowanej w Portalu jak każdy inny (relacja z koncertu czy festiwalu organizowanego przez Spółkę), a zawartość programu/portalu czy prezentowane w nim treści mają wpływ na przychody z reklam,
 • upowszechnianie działań społecznie użytecznych i przedstawianie Spółki jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie powoduje wzrost słuchalności radia i zainteresowania portalem (zwiększenie liczby wejść na stronę internetową portalu), co w konsekwencji pozostaje w związku z przychodami Spółki uzyskiwanymi ze sprzedaży czasu reklamowego radia oraz przestrzeni reklamowej w Portalu.

Mając na względzie powyższe, wydatki ponoszone przez Spółkę na nabycie towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem przez Spółkę działalności społecznie użytecznej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.