0114-KDIP2-1.4010.406.2018.2.KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów Wnioskodawcy przeznaczonych i wydatkowanych na realizację celów statutowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2018 r. (data wpływu 3 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów Wnioskodawcy przeznaczonych i wydatkowanych na realizację celów statutowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów Wnioskodawcy przeznaczonych i wydatkowanych na realizację celów statutowych.

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca”) jest związkiem wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy. Wnioskodawca posiada również statut organizacji pożytku publicznego.

Wnioskodawca działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu (dalej: „Statut”). Zgodnie z § 6 Statutu celami działania Wnioskodawcy są:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i edukacyjną,
 2. Wspieranie działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych, młodzieży oraz wszystkich tych którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami życia codziennego,
 3. Dążenie do wprowadzenia zmian w polityce społecznej, służących rozwojowi demokracji budowie społeczeństwa obywatelskiego,
 4. Upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 5. Ochrona interesów konsumentów,
 6. Promocja i organizacja wolontariatu,
 7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego w zakresie określonym wyżej.

Zgodnie z § 7 Statutu, Wnioskodawca realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. inicjowanie działalności placówek poradnictwa obywatelskiego,
 2. zrzeszanie u Wnioskodawcy, jako jego członków, kolejno powstających placówek poradnictwa obywatelskiego,
 3. koordynację działalności placówek poradnictwa obywatelskiego, tworzących sieć placówek w skali ogólnokrajowej;
 4. tworzenie i dbałość o utrzymanie standardów działań placówek,
 5. pomoc merytoryczną i organizacyjną dla podmiotów zakładających i prowadzących B.,
 6. w miarę posiadanych środków wsparcie finansowe i rzeczowe podmiotów prowadzących B., będących członkami Wnioskodawcy,
 7. wspomaganie lokalnych inicjatyw w zakresie poradnictwa obywatelskiego,
 8. opracowywanie, wydawanie oraz aktualizację materiałów informacyjnych dla placówek poradnictwa obywatelskiego,
 9. współpracę z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz organizacjami samorządowymi,
 10. wyrażanie i przekazywanie do wiadomości odnośnych władz oraz opinii publicznej poglądów dotyczących projektowanych, jak i aktualnie obowiązujących aktów prawnych,
 11. działalność konsultacyjną i doradczą dla placówek poradnictwa obywatelskiego,
 12. współpracę z instytucjami zagranicznymi, działającymi na rzecz poradnictwa obywatelskiego,
 13. organizowanie szkoleń dla personelu placówek poradnictwa obywatelskiego oraz innych instytucji i organizacji o podobnym profilu działania.

Jak wynika ze Statutu, jednym z obszarów działalności w którym działa Wnioskodawca jest rozwój placówek poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 r. (dalej jako „Ustawa”). Wnioskodawca, decyzją Ministra Sprawiedliwości, został uznany za podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego (zgodnie z procedurą określoną w art. 11b Ustawy).

Aktualnie Wnioskodawca rozpoczyna prowadzenie szkoleń dla doradców obywatelskich. Celem szkoleń jest przygotowanie uczestników szkolenia (Doradców) do należytego i samodzielnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z Ustawą.

Szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę mają być odpłatne. Przychody uzyskane z tytułu wykonywania przedmiotowych szkoleń będą w całości przeznaczone na cele statutowe Wnioskodawcy określone w Statucie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisane w stanie faktycznym oraz w zdarzeniu przyszłym dochody uzyskiwane w związku z prowadzeniem szkoleń dla doradców obywatelskich w przypadku przeznaczenia takich dochodów na realizację celów statutowych określonych w Statucie będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisane w stanie faktycznym oraz w zdarzeniu przyszłym usługi kształcenia zawodowego uczestnika szkolenia (Doradcy) będą podlegać zwolnieniu określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi kształcenia zawodowego prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach (tj. przepisach Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 r.)?

Przedmiotem interpretacji jest odpowiedz na pytanie nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

W pozostałym zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług (pytanie nr 2) sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatkowanie dochodu uzyskanego w związku z prowadzeniem przez Wnioskodawcę szkoleń dla doradców obywatelskich w przypadku przeznaczenia takich dochodów na realizację celów statutowych określonych w Statucie będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „Updop”)

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 6c Updop. wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. W konsekwencji uznać należy, że dla zastosowania zwolnienia istotne jest spełnienie następujących przesłanek:

 1. podmiot uzyskujący dochody musi mieć status organizacji pożytku publicznego,
 2. uzyskane dochody muszą być przeznaczone na działalność statutową (z wyłączeniem działalności gospodarczej).

W przypadku Wnioskodawcy, obie w/w przesłanki należy uznać za spełnione. Wnioskodawca prowadzi działalność pożytku publicznego i należy mieć na względzie, że cele statutowe Wnioskodawcy podlegały weryfikacji w tym zakresie już na etapie przyznania Wnioskodawcy statusu takiej organizacji. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 18 lipca 2012 r. (sygn. akt I SA/Bd 335/12) „Przepis art. 17 ust. 1 pkt 6c updop pozwala na zwolnienie od podatku dochodu przeznaczonego na wydatki pośrednio związane z ogólnie pojmowaną działalnością organizacji pożytku publicznego Jest to uzasadnione, ponieważ zwolnienie dotyczy podatników mających nadany przez sąd szczególny status podmiotu zajmującego się wyłącznie zadaniami ze sfery pożytku publicznego. [...] Spełnienie wymagań ustawowych - przede wszystkim warunku prowadzenia działalności wyłącznie w sferach społecznie użytecznych wskazanych w ustawie - powoduje, że status zarejestrowanej organizacji pożytku publicznego daje rękojmię wykorzystania całości dochodu takiej organizacji zgodnie z celami publicznymi, inaczej zatem niż w przypadku zwolnienia udzielanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.p nie było potrzeby, aby w art. 17 ust 1 pkt 6c u.p.d.p. wskazywać konkretne cele, na które należy przeznaczyć dochód. Jeżeli bowiem organizacja pożytku publicznego ex lege prowadzi działalność tylko w sferach uznanych za społecznie użyteczne, to w przepisie podatkowym wystarczyło zamieścić warunek polegający na obowiązku przekazania dochodu na działalność statutową. Pojęcie „działalność statutowa” oznacza ogół czynności i działań znajdujących podstawę w statucie danego podmiotu, tzn. zgodnych z tym statutem.”

Zgodnie z w/w wyrokiem status zarejestrowanej organizacji pożytku publicznego daje rękojmię wykorzystania całości dochodu takiej organizacji zgodnie z celami publicznymi. Tym samym dopóki Wnioskodawca będzie przeznaczać swoje dochody na cele statutowe (z wyłączeniem działalności gospodarczej), przysługiwać mu będzie zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak wynika z brzmienia analizowanego przepisu, że dla zastosowania zwolnienia nie jest istotny sposób uzyskania dochodu przez Wnioskodawcę - dochody te mogą pochodzić zarówno z działalności statutowej jak i działalności gospodarczej. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest bowiem przeznaczenie i - bez względu na termin - wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową. Z uwagi na powyższe uznać należy, że Wnioskodawca na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego dla organizacji pożytku publicznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów Wnioskodawcy przeznaczonych i wydatkowanych na realizację celów statutowych – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Zadania z zakresu sfery publicznej określone zostały w art. 4 ust. 1 ustawy. Natomiast zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 tej ustawy, organizacjami pozarządowymi są:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalności charytatywnej;
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 6. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyki i krajoznawstwa;
 20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 23. ratownictwa i ochrony ludności;
 24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocji i organizacji wolontariatu;
 28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
  29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138);
 30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  32a) rewitalizacji;
 33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy, organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:

 1. podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. podatku od nieruchomości,
 3. podatku od czynności cywilnoprawnych,
 4. opłaty skarbowej,
 5. opłat sądowych

- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Odrębne przepisy, do których odsyła cytowany przepis, regulujące zagadnienie zwolnienia organizacji pożytku publicznego od podatku dochodowego od osób prawnych to przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, ze zm. dalej: „updop”)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Tak ustalony dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 updop.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Należy jednak zastrzec, że omawiane zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, nie dotyczy, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1a updop:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;;
  1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Stosownie do art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Organizacją pożytku publicznego może być w szczególności organizacja pozarządowa, jeżeli – z zastrzeżeniem art. 21 - spełnia łącznie następujące wymagania określone w art. 20 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:

 1. prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 2. może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
 3. nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;
 4. ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 5. członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych zawierają zakazy, o których mowa w tym przepisie.

Z powołanego przepisu wynika, że organizacja pożytku publicznego nie działa dla osiągnięcia zysku. Nawet w wyjątkowej sytuacji, gdy prowadzi ona dodatkową działalność gospodarczą, dochody z tej działalności muszą być przeznaczane na realizację celów statutowych. Naruszenie tego wymogu, skutkować będzie utratą statusu organizacji pożytku publicznego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ściśle określa więc warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop tj.:

 1. posiadanie przez jednostkę statusu organizacji pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. przeznaczenie i wydatkowanie uzyskanego dochodu na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej,
 3. zadania realizowane przez organizację pożytku publicznego (wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) muszą w sposób jasny i precyzyjny wynikać z postanowień statutu danego podmiotu.

Nieistotne jest przy tym źródło tego dochodu, tj. czy został on osiągnięty w związku z realizacją zadań pożytku publicznego, czy też z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych z wyjątkiem ograniczenia wynikającego z art. 17 ust. 1a updop. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest bowiem przeznaczenie i - bez względu na termin – wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową.

Podkreślić należy raz jeszcze, że zgodnie z treścią art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Tym samym wyżej cytowany przepis wprowadza ograniczenie zakresu zwolnienia wskazanego w ww. przepisach do dochodu, który podatnik nie tylko przeznaczy na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ale i wydatkuje na te cele. Istotne jest to, że samo przeznaczenie dochodu na cele statutowe lub inne społecznie użytecznie i preferowane przez ustawodawcę nie wystarczy dla zachowania prawa do zwolnienia, gdyż wydatkowanie tego dochodu na inny niż statutowy lub społecznie użyteczny cel, to zwolnienie unicestwi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest związkiem posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawca działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu (dalej: „Statut”). Zgodnie z § 6 Statutu celami działania Wnioskodawcy są:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i edukacyjną,
 2. Wspieranie działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych, młodzieży oraz wszystkich tych którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami życia codziennego,
 3. Dążenie do wprowadzenia zmian w polityce społecznej, służących rozwojowi demokracji budowie społeczeństwa obywatelskiego,
 4. Upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 5. Ochrona interesów konsumentów,
 6. Promocja i organizacja wolontariatu,
 7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego w zakresie określonym wyżej.

Zgodnie z § 7 Statutu, Wnioskodawca realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. inicjowanie działalności placówek poradnictwa obywatelskiego,
 2. zrzeszanie w Związku, jako jego członków, kolejno powstających placówek poradnictwa obywatelskiego,
 3. koordynację działalności placówek poradnictwa obywatelskiego, tworzących sieć placówek w skali ogólnokrajowej;
 4. tworzenie i dbałość o utrzymanie standardów działań placówek,
 5. pomoc merytoryczną i organizacyjną dla podmiotów zakładających i prowadzących B.,
 6. w miarę posiadanych środków wsparcie finansowe i rzeczowe podmiotów prowadzących B., będących członkami Związku,
 7. wspomaganie lokalnych inicjatyw w zakresie poradnictwa obywatelskiego,
 8. opracowywanie, wydawanie oraz aktualizację materiałów informacyjnych dla placówek poradnictwa obywatelskiego,
 9. współpracę z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz organizacjami samorządowymi,
 10. wyrażanie i przekazywanie do wiadomości odnośnych władz oraz opinii publicznej poglądów dotyczących projektowanych, jak i aktualnie obowiązujących aktów prawnych,
 11. działalność konsultacyjną i doradczą dla placówek poradnictwa obywatelskiego,
 12. współpracę z instytucjami zagranicznymi, działającymi na rzecz poradnictwa obywatelskiego,
 13. organizowanie szkoleń dla personelu placówek poradnictwa obywatelskiego oraz innych instytucji i organizacji o podobnym profilu działania.

Jak wynika ze Statutu, jednym z obszarów działalności w którym działa Wnioskodawca jest rozwój placówek poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 r. (dalej jako „Ustawa”). Wnioskodawca, decyzją Ministra Sprawiedliwości, został uznany za podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego (zgodnie z procedurą określoną w art. 11b Ustawy).

Aktualnie Wnioskodawca rozpoczyna prowadzenie szkoleń dla doradców obywatelskich. Celem szkoleń jest przygotowanie uczestników szkolenia (Doradców) do należytego i samodzielnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z Ustawą.

Szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę mają być odpłatne. Przychody uzyskane z tytułu wykonywania przedmiotowych szkoleń będą w całości przeznaczone na cele statutowe Wnioskodawcy określone w Statucie.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi możliwość zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, dochodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem szkoleń dla doradców obywatelskich w przypadku przeznaczenia takich dochodów na realizację celów statutowych określonych w Statucie.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 6c updop daje możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów podatnika, w sytuacji kiedy posiada on status organizacji pożytku publicznego, przeznacza i wydatkuje uzyskany dochód na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej, a zadania które realizuje jako organizacja pożytku publicznego w sposób jasny i precyzyjny wynikają z postanowień statutu danego podmiotu. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca spełnia wszystkie powyższe warunki, co uprawnia do zwolnienia z opodatkowania dochodów Wnioskodawcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop.

Należy raz jeszcze podkreślić, że na możliwość zastosowania omawianego zwolnienia nie ma wpływu źródło osiągniętego dochodu, tj. dochód może zostać osiągnięty w związku z realizacją zadań pożytku publicznego, jak również z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych z wyjątkiem ograniczenia wynikającego z art. 17 ust. 1a updop. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest bowiem przeznaczenie i - bez względu na termin – wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym wydatkowanie dochodu uzyskanego w związku z prowadzeniem przez Wnioskodawcę szkoleń dla doradców obywatelskich w przypadku przeznaczenia takich dochodów na realizację celów statutowych określonych w Statucie, zgodnych z celami wymienionymi w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

W tym miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na przepis art. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Zgodnie zaś z art. 9 ust. 1 tej ustawy działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli:

 1. wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub
 2. przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy - za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Mając na uwadze powyższe, w sytuacji kiedy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność pożytku publicznego będzie stanowić działalność gospodarczą, tj. do opisanej we wniosku sytuacji będą miały zastosowanie powyższe przepisy, zwolnienie dochodów przeznaczonych na tą działalność, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop nie będzie Wnioskodawcy przysługiwało.

W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 25 ust. 4 pdop, zgodnie z którym jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. lb, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wyroków sądów administracyjnych w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że wyroki te, co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.