0114-KDIP2-1.4010.354.2018.2.MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia czy prowadzone przez podatnika prace przy realizacji poszczególnych produktów, stanowią prace rozwojowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności na gruncie art. 4a pkt 28 ww. ustawy– jest prawidłowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2018 r. (data wpływu 29 sierpnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2018 r. (data nadania 14 listopada 2018r, data wpływu 21 listopada 2018 r.) na wezwanie nr 0114-KDIP2-1.4010.354.2018.1.MR z dnia 24 października 2018 r. (data nadania 24 października 2018 r., data doręczenia 7 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy prowadzone przez podatnika prace przy realizacji poszczególnych produktów, stanowią prace rozwojowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności na gruncie art. 4a pkt 28 ww. ustawy– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy prowadzone przez podatnika prace przy realizacji poszczególnych produktów, stanowią prace rozwojowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności na gruncie art. 4a pkt 28 ww. ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Podatnik jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i pozostaje średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. Spółka nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nie uzyskuje przychodów z kapitałów pieniężnych, nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka Y. S A. jest dostawcą usług i rozwiązań informatycznych. W związku z powyższym realizuje szereg projektów o charakterze innowacyjnym. Oferta przedsiębiorcy skierowana jest do różnego rodzaju podmiotów, w szczególności z sektora finansów publicznych, tj. do jednostek rządowych, samorządowych oraz szpitali. Na chwilę obecną wszystkie projekty realizowane przez podatnika są realizowane z własnych środków. Niemniej jednak w zakresie niektórych projektów, rozważane jest wystąpienie o dofinansowanie ze środków europejskich (poniżej wskazano, których dotyczy). Wydatki objęte przedmiotowym stanem faktycznym są realizowane w bieżącym roku (2018) oraz będą ponoszone w roku następnym (2019).

W ramach struktury organizacyjnej podatnika wyodrębnić można dwa działy (departamenty), które zajmują się realizacją projektów, tj. departament IT (informatyczny) oraz departament RS (rozwiązania specjalne). Niemniej jednak w poszczególnych fazach prac nad poszczególnymi projektami udział będą brali również pracownicy z poza wyżej wskazanych departamentów.

 1. Zakres zadań prac realizowanych w departamencie IT (informatycznym)

Projektowanie oraz wytwarzanie oprogramowania L., B. i S., będących produktami wytworzonymi przez Spółkę. Projektowanie funkcji produktów oraz wytwarzanie tych funkcji poprzez własny zespół programistyczny. W chwili obecnej realizowane są poniższe projekty:

 • S. - aplikacja klasy CMS do tworzenia i zarządzania serwisami internetowymi. Jest autorskim rozwiązaniem podatnika, przeznaczonym do realizacji szerokiego spektrum witryn internetowych, od prostych serwisów WWW do rozbudowy portali informacyjnych. S. zapewnia wysoki stopień elastyczności wprowadzania i publikowania informacji oraz ogromne możliwości w zakresie ich publikacji. Otwarta architektura oraz modułowa budowa umożliwiają łatwe dopasowanie czy rozszerzenie funkcjonalności systemu S. do potrzeb konkretnego wdrożenia. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają łatwo dodawać nowe moduły, realizujące specjalistyczne funkcje, np. prezentacja oferty czy integrację z zewnętrznymi usługami. S. został zaprojektowany z myślą o obsłudze wielu niezależnych witryn WWW, dużych wdrożeń, portali. Dzięki elastycznej architekturze systemu wszystkie witryny są tworzone, administrowane i prezentowane w Internecie przy pomocy jednej instalacji aplikacji (modułu administracyjnego). Przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących wiele witryn WWW zarówno na swoje potrzeby, jak i na potrzeby jednostek podległych i zależnych, w tym jednostek administracji samorządowej i rządowej, fundacje i stowarzyszenia, uczelnie wyższe, przedsiębiorców. Unikalne cechy to: obsługa wielu witryn (setek i tysięcy) na jednej instalacji aplikacji, co zmniejsza koszty wdrożenia oraz administracji o pracochłonności.
  System ten znajduje się na etapie rozbudowy funkcjonalnej w kontekście zmian prawnych (RODO) oraz obniżeniu pracochłonności wdrażania i utrzymania systemu S., czyli obniżeniu kosztów i skróceniu czasu realizacji projektów oraz dodania nowych, gotowych i standardowych, tematów graficznych, na bazie których można szybciej wykonywać projekty dla klientów. Ogólnie S. jest rozwijany raczej w ramach umów z klientami, którzy oczekują różnych jego cech.
 • L. - aplikacja WWW, to system do obsługi zgłoszeń serwisowych dla podmiotów zarządzających różnego rodzaju infrastrukturą, w tym miejską, wod-kan, drogową. L. jest modułem systemu S. To rozwiązanie zapewnia prostą, dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi i odpowiednimi służbami miejskimi. Kluczowe cechy produktu to obsługa komunikatów kierowanych do osób trzecich, zgłoszeń serwisowych dodawanych przez klientów, mieszkańców i inne osoby, możliwość komunikacji ze zgłaszającymi czy obsługa realizacji zgłoszeń przez jedną lub wiele jednostek. Unikalne cechy produktu to w szczególności obsługa wielu klientów na jednej aplikacji www i mobilnej z możliwością przełączenia pomiędzy usługodawcami przez użytkownika aplikacji mobilnej, co pozwala korzystać z systemu w różnych miejscowościach, automatycznie przedzielanie zgłoszeń do realizacji odpowiednim podmiotom i wykrywanie podobnych zgłoszeń (duplikatów). Aplikacja dedykowana jest głównie do jednostek administracji samorządowej - obsługa zgłoszeń od mieszkańców danego terenu, podmiotów utrzymujących rozległe geograficznie sieci wodociągowe, gazowe, energetyczne, drogi lub rozległe tereny przemysłowe (fabryki, lotniska, porty) oraz podmiotów współpracujących ze zleceniobiorcami działań serwisowych lub usługowych.
  W chwili obecnej projekt znajduje się na etapie przygotowanie aplikacji mobilnej na platformę Apple, dodanie możliwości obsługi zgłoszeń telefonicznych, opracowaniu aplikacji mobilnej i funkcji w części administracyjnej dla serwisantów, w tym pracujących w terenie, zwiększenie możliwości konfiguracji zarządzania zgłoszeniami.
 • B. - system do obsługi komunikacji pomiędzy mieszkańcami a administracją samorządową lub pomiędzy klientem a usługodawcami klasy Biuro Obsługi Klienta. B. jest modułem opisanego powyżej systemu S. Kluczowe cechy produktu to możliwość wysyłania do mieszkańców komunikatów ogólnych, do grup i spersonalizowanych, do pojedynczych osób przez różne kanały komunikacji (e-mail, strona WWW, newsletter, SMS, powiadomienia przez aplikację mobilną). Umożliwia też dodawanie nowych modułów usługowych, w tym pozwalających na udostępnianie spersonalizowanych danych dla użytkowników. Unikalne cechy produktu to specjalizacja na komunikację pomiędzy mieszkańcami a samorządem, w tym świadczenie usług klasy 4 i 5, obsługa wielu podmiotów na jednej instalacji aplikacji WWW i mobilnej, czy możliwość podłączenia nowych usług, świadczonych przez podmioty zewnętrzne.
  W chwili obecnej produkt znajduje się na etapie rozbudowy w zakresie obsługi zagadnień dot. odbioru odpadów, rozbudowy publikacji komunikatów personalizowanych, dodania nowych kanałów publikacji komunikatów (np. Facebook, SMS, newsletter) oraz źródeł tych komunikatów (poprzez interfejsy integracyjne).

W przypadku produktów L. i B. - prowadzona jest stała ich stała rozbudowa. W przypadku S. - incydentalnie.

Tworzenie wyżej wskazanych produktów oparte zostało na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii projektowanie nowych, zmienionych i ulepszonych produktów, procesów i usług.

Na potrzeby realizacji ww. oprogramowania ponoszono koszty na opłaty za dostęp do narzędzi M., licencje na narzędzia programistycznie, zakup usług związanych z dostępem do infrastruktury IT w „chmurze”, zakup sprzętu komputerowego dla programistów, amortyzacja, wynagrodzenia osób zatrudnionych w dziale na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W przedmiotowym dziale IT nie były świadczone usługi przez pracowników z innych działów Koszty na stworzenie produktów pochodzą ze środków własnych podatnika. Koszty te nie były, nie są i nie będą podlegały zwrotowi w jakiejkolwiek formie.

 1. Departament RS (rozwiązania specjalne)

W departamencie tym realizowany jest projekt o nazwie C. Obejmuje on urządzenia (elementy) interaktywnej, solarnej infrastruktury miejskiej takich jak: ławka solarna, wiata solarna i lampa z funkcjonalnością info - kiosku. Produkty z grupy C. zapewniają wykorzystanie inteligentnych technologii implementując je w tkankę miejską. Rozwiązanie te mają przede wszystkim wsparcie mieszkańca i zapewnienie mu wygodnego, ekonomicznego a także bezpiecznego życia. Adresatem (potencjalnym nabywcą) i użytkownikiem jest administracja publiczna oraz obywatele - mieszkańcy miasta, turyści. Korzystanie z ww. produktów odbywać się ma za pomocą odpowiedniej aplikacji mobilnej lub oraz wyświetlanej na ww. urządzeniach solarnych „M...” powstającej na bazie oprogramowania L. tworzonego przez dział IT. Za pomocą ww. urządzeń podmioty administracji publicznej (urzędy) będą mogły pozyskiwać informacje np. z kamer monitoringu miejskiego, kamer umieszczonych w ww. urządzeniach, analizować je i przetwarzać w celu realizacji swoich zadań. Urządzenia powyższe będą wykorzystywane także w celach informacyjnych dla obywateli. Innowacyjność polega na utworzeniu w pełni zintegrowanego kompleksowego sytemu z nowatorską wizualizacją i funkcjonalnościami.

Koszty wytworzenia powyższych produktów to w głównej mierze koszty osobowe zatrudnienia pracowników (umowa o pracę) i osób na umowy cywilno-prawne, koszty wytworzenia fizycznych elementów infrastruktury, koszty związane z opracowaniem oprogramowania, zapewnienia łączności, nabycie urządzeń monitoringu, systemów analizy obrazu.

Udział innych działów: Dział RS zapewnia fizyczne elementy infrastruktury, dział IT oprogramowanie i dział TI (telekomunikacja) - łączność i urządzenia monitoringu i systemów analizy obrazu.

Aktualnie trwają prace nad prototypami ww. urządzeń - przewidywane zakończenie za 6 miesięcy, wykonanie urządzeń za ok. 2 lata. Prototypy wykonane zostaną ze środków własnych.

Na potrzeby produkcji oraz uruchomienia linii produkcyjnej planowane jest pozyskanie środków unijnych.

Wszystkie koszty objęte działalnością obydwu departamentów, które stanowić będą koszty kwalifikowane B+R, zostaną wyodrębnione w ewidencji, o której w treści art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Koszty osobowe, środki trwałe, WNiP, o których mowa w stanie faktycznym, będą związane tylko i wyłącznie z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową - koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2, 2a, 3 ustawy.

Wszystkie wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową, będą przez podatnika zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Koszty te podatnik zamierza odpisać od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W piśmie z dnia 13 listopada 2018 r. (data wpływu 21 listopada 2018 r.) Wnioskodawca wyjaśnił, że jest średnim przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał także, że realizowane przez Y. S.A. Projekty tj.: L., B. oraz S. zakładają zastosowanie praktyczne nowych rozwiązań w ofercie Y. S.A. dostępnych na rynku. Natomiast, Projekt dotyczący grupy produktowej C. pod nazwą „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Y. S.A. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej”, który ma zamiar realizować Y. S.A. w ramach konkursu o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję (POPW), w przypadku jego pozytywnej weryfikacji będzie zakładać zastosowanie nowych rozwiązań zarówno niedostępnych jak i dostępnych na rynku jednakże w każdym z przypadków stanowiących innowacje co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Cel główny Projektu będzie stanowić - zaprojektowanie i wdrożenie innowacji produktowej w postaci inteligentnych elementów infrastruktury miejskiej oraz oprogramowania.

W ramach tego Projektu wyszczególniono 4 nowe produkty, które będą zakładać zastosowanie praktyczne nowych rozwiązań nieoferowanych wcześniej przez Y. S.A. (innowacja na poziomie przedsiębiorstwa):

 • Inteligentny monitoring miejski
 • Aplikacja M...
 • Portal miejski
 • Inteligentne elementy infrastruktury miejskiej

Wnioskodawca podkreśla, iż wszystkie wymienione powyżej komponenty zintegrowane w ramach jednego wspólnego systemu są nowym rozwiązaniem niedostępnym jeszcze na rynku.

Ponadto Projekty tj.: L.. B. oraz S. obejmowały pilotaże, wersje testowe oraz wersję przedprodukcyjne.

Natomiast planowany do realizacji Projekt C. będzie obejmował opracowanie i wdrożenie wersji testowych zarówno oprogramowania jak i interaktywnych elementów infrastruktury miejskiej.

Wnioskodawca wskazał także, że działalność Y. S.A. w zakresie działalności badawczo - rozwojowej nie ma i nie będzie miała charakteru prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany ponieważ wszelkie prace, które Y. S.A. prowadzi i będzie prowadził w zakresie działalności rozwojowej, będą polegały na: nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

Dodatkowo, Spółka doprecyzowała, że podobne rozwiązania funkcjonują już na rynku u konkurencji, aczkolwiek rozwiązania oferowane przez konkurencję nie łączą w sobie tak wielu różnych funkcjonalności, w wielu konfiguracjach jak to robi Y. S.A. w przypadku swoich rozwiązań tj. L., B. oraz S. .

Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku projektu dotyczącego Grupy Produktowej C. pt.: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Y. S.A. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej”, który ma zamiar realizować Wnioskodawca.

Ponadto, warto podkreślić, iż Y. S.A. skupia się także na zapewnieniu wysokiego poziomu intuicyjności oferowanych rozwiązań, co również odróżnia je od podobnych rozwiązań oferowanych przez konkurencję.

Zarówno rozwiązania L., B. oraz S. jak i te które będą wytworzone w ramach Projektu dotyczącego Grupy Produktowej C. pt.: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Y. S.A. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” (który ma zamiar realizować Y. S.A od 01.01.2018r. - zdarzenie przyszłe), stanowią i stanowić będą innowacje produktową na poziomie przedsiębiorstwa. Ponadto, w ramach Projektu „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Y. S.A. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” zostaną wytworzone dwie innowacje produktowe: oprogramowanie, i grupa 3 nowych produktów - inteligentna infrastruktura miejska.

Wnioskodawca wskazał także, że działalność Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem 1, jak i w zakresie wszystkich przedstawionych we wniosku, a realizowanych przez Spółkę Projektów polega na łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych i ulepszonych produktów, procesów i usług oraz ich operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany miały charakter ulepszeń.

Wnioskodawca wskazał także, że koszty realizowanych prac w zakresie Projektów L., B. oraz S. ponosi ze środków własnych, które nie były/nie będą zwracane w jakiejkolwiek formie lub nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Natomiast odnośnie planowanego do realizacji Projektu dotyczącego grupy produktowej C. pt.: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Y. S.A. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” należy zaznaczyć, iż projekt ten ubiega się o dofinansowanie w konkursie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Dofinansowanie, które zostanie przyznane w przypadku pozytywnej jego weryfikacji obejmować będzie m.in.:

Usługi doradcze w zakresie:

 • Zaprojektowanie oferty produktowej w postaci Elementów Infrastruktury Miejskiej (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie oferty produktowej w postaci Aplikacji M...; (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie oferty produktowej w postaci Inteligentengo Monitoringu Miejskiego (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie oferty produktowej w postaci Zintegrowanego portalu miejskiego (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie nowego systemu identyfikacji wizualnej (brand ID) dla nowej grupy produktowej - oprogramowanie (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie nowego systemu identyfikacji wizualnej (brand ID) dla nowej grupy produktowej - inteligentna infrastruktura miejska (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie witryny internetowej wraz z prezentacją multimedialną dla nowej grupy produktowej - oprogramowanie (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie witryny internetowej wraz z prezentacją multimedialną - inteligentna infrastruktura miejska (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Opracowanie księgi znaku - typografia, kolorystyka dla nowej grupy produktowej - oprogramowania (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Opracowanie księgi znaku - typografia kolorystyka dla nowej grupy produktowej - inteligentna infrastruktura miejska (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie katalogu dla nowej grupy produktowej - oprogramowanie (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie katalogu dla nowej grupy produktowej - inteligentna infrastruktura miejska (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie stoiska targowego dla nowej grupy produktowej - oprogramowanie (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie stoiska targowego dla nowej grupy produktowej - inteligentna infrastruktura miejska (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie wzorów podstawowych akcydensów, materiałów wsparcia sprzedaży i materiałów promocyjnych dla nowej grupy produktowej - oprogramowanie (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie wzorów podstawowych akcydensów, materiałów wsparcia sprzedaży i materiałów promocyjnych dla nowej grupy produktowej - inteligentna infrastruktura miejska (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Zaprojektowanie strategii marketingowej online i offline dla grup produktowych w postaci inteligentnych elementów infrastruktury miejskiej oraz oprogramowania (Usługi doradcze - realizacja prac w ramach podwykonawstwa);
 • Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości - stworzenie linii produkcyjnej służącej do wytwarzania i produkcji interaktywnych elementów infrastruktury miejskiej.
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci oprogramowania do projektowania 2D i 3D produktu;
 • Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci oprogramowania do testowania i konfigurowania produktu;
 • Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci oprogramowania zarządczego do Inteligentnych elementów infrastruktury miejskiej;
 • Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci modułu analityczno-raportowy Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci inteligentnego monitoringu miejskiego

Natomiast, w ramach planowanej realizacji Projektu „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Y. S.A. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej’ (w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję), w ramach własnych prac rozwojowych - ponoszonych na koszt własny wytworzone zostanie oprogramowanie - aplikacja M.... Produkt w postaci aplikacji M... stanowić będzie innowację na skalę firmy - dotychczas firma nie posiadała aplikacji o zbiorze funkcjonalności oferowanym przez tę aplikację; nie prowadziła też sprzedaży dostępów do aplikacji spełniającej tożsame funkcjonalności.

Ponadto, prace związane z fizycznym wytworzeniem, w celu wprowadzenia na rynek, interaktywnych elementów infrastruktury miejskiej a także użyte do ich produkcji surowce i materiały nie będą kosztem kwalifikowalnym Projektu w Działaniu 1.4 Wzór na konkurencję II Etap i również będą stanowiły koszt własny Wnioskodawcy.

Wnioskodawca podkreśla, iż także wytworzenie prototypów interaktywnych elementów infrastruktury miejskiej a także prace związane z ich testowaniem poniesie na koszt własny.

Wnioskodawca wskazał także, że ponoszone przez Spółkę wydatki, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi badawczo-rozwojowej będą przez Wnioskodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów danego roku.

Ponoszone wydatki Spółka planuje odpisać od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki poniesiono.

Będące przedmiotem zapytania koszty osobowe realizowane na rzecz pracowników departamentu IT i RD ponoszone z tytułu stosunku pracy i stanowią po ich stronie należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto w ramach kosztów osobowych realizowanych na rzecz pracowników departamentu IT i RD zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia i o dzieło, które zostały zatrudnione w innych działach, lecz wspomagających pracę wyżej wymienionych departamentów – w części odpowiadającej pracy związanej z działalności badawczo-rozwojową, Wnioskodawca wymienił, że składniki tych wynagrodzeń obejmują: wynagrodzenia brutto, składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Natomiast w zakresie usług wykonywanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło Wnioskodawca wskazał, że będą one stanowiły wyłącznie należności ze źródła określonego w treści art. 13 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazał, że nie będzie zawierał umowy wymienionej powyżej na wykonanie prac badawczo-rozwojowych z podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą a przychody z tych tytułów będą u nich stanowiły źródło określone w treści art. 13 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na treść pytania i własne stanowisko w sprawie Wnioskodawca wskazał, że w ramach prac badawczo-rozwojowych, zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2, wykorzystuje materiały ogólnie dostępne na rynku oraz wytworzone we własnym zakresie.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że koszty zakończonych prac rozwojowych, które Spółka wytwarza jako WniP zamierza następnie ująć jako koszt kwalifikowany, w myśl art. 18d ust. 2a updop.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prowadzone prace przez podatnika prace przy realizacji poszczególnych produktów, stanowią prace rozwojowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności na gruncie art. 4a pkt 28 ustawy?
 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na zapytanie nr 1, czy w kosztach kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo - rozwojową, podatnik może uwzględnić koszty osobowe pracowników departamentu IT i RD zatrudnionych na umowy o pracę, umów zlecenia i o dzieło oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia i o dzieło, które zostały zatrudnione w innych działach, lecz wspomagających prace wyżej wymienionych departamentów - w części odpowiadającej pracy związanej z działalnością badawczo - rozwojową?
 3. Czy do kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo - rozwojową, podatnik może zaliczyć wydatki na nabycie sprzętu oraz oprogramowania (w tym licencje) w części, w jakiej sprzęt oraz oprogramowanie będzie wykorzystywane w ramach działalności badawczo- rozwojowej?
 4. Czy ujęcie przez podatnika kosztów wynagrodzeń pracowników w wartości początkowej WNiP, będzie posiadało wpływ na wysokość przysługującej mu ulgi z tytułu działalności badawczo- rozwojowej?

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania oznaczonego numerem 1. W zakresie pytań oznaczonych numerami 2-4 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Wskazane w stanie faktycznym sprawy, a prowadzone przez podatnika prace nad poszczególnymi projektami stanowią prace rozwojowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. art. 4a pkt 28. Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem przez prace rozwojowe rozumie się nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna;

W ocenie wnioskodawcy wskazane w stanie faktycznym sprawy projekty i prace związane z nimi należy zaliczyć do prac rozwojowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenie przyszłego w zakresie ustalenia czy prowadzone przez podatnika prace przy realizacji poszczególnych produktów, stanowią prace rozwojowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności na gruncie art. 4a pkt 28 ww. ustawy (Pytanie 1) – jest prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), od 1 października 2018 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące definicji badań naukowych i prac rozwojowych (art. 4 pkt 27 i 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „updop”). Jednak z uwagi na fakt, iż niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został złożony przed tą datą oraz w uzasadnieniu własnego stanowiska Wnioskodawca powołuje treść przepisów w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. przedmiotowa interpretacja zostanie wydana w oparciu o przepisy updop obowiązujące do tej daty.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 updop, przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm.; dalej: updop),, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Natomiast art. 18d ust. 2 przedstawia katalog kosztów, które należy uznać za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 1 updop.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 updop).

Natomiast zgodnie z treścią art. 18d ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 updop w brzmieniu obowiązującym do 29 kwietnia 2018 r., kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

W myśl art. 18d ust. 7 updop w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., który został zmieniony na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018, poz. 650), kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 updop).

Zgodnie z art. 18e updop, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

 1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 2. koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop,
 3. koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 - 3 updop,
 4. ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
 5. jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia,
 6. w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 7. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 8. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop,
 9. koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy podkreślić wyraźnie należy, że w celu skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicje wskazane w art. 4a pkt 26-28 updop).

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 updop, zgodnie z którą przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W przypadku powyższej definicji dwa warunki wydają się szczególnie istotne, a mianowicie twórczość oraz systematyczność.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 updop wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób, czyli bieżące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych podjętych w przyszłości, jak i rozpoczęcie działań badawczo-rozwojowych przy jednoczesnym założeniu, że podatnik w przyszłości będzie dalej podejmował i realizował prace tego rodzaju. Przesłankę tę należy zatem rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe, jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.:

 1. badania naukowe (zdefiniowane w art. 4a pkt 27 updop), oraz
 2. prace rozwojowe (o których mowa w art. 4 pkt 28 updop).

Zgodnie z art. 4a pkt 27 ustawy o pdop, poprzez badania naukowe należy rozumieć:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Natomiast, poprzez prace rozwojowe (art. 4a pkt 28 ustawy o pdop) rozumie się nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą realizuje szereg projektów o charakterze innowacyjnym. Oferta przedsiębiorcy skierowana jest do różnego rodzaju podmiotów, w szczególności z sektora finansów publicznych, tj. do jednostek rządowych, samorządowych oraz szpitali.

(...) W ramach struktury organizacyjnej podatnika wyodrębnić można dwa działy (departamenty), które zajmują się realizacją projektów, tj. departament IT (informatyczny) oraz departament RS (rozwiązania specjalne) (...)”.

Zakres zadań prac realizowanych w departamencie IT (informatycznym) obejmuje projektowanie oraz wytwarzanie oprogramowania L., B. i S., będących produktami wytworzonymi przez Spółkę. Projektowanie funkcji produktów oraz wytwarzanie tych funkcji poprzez własny zespół programistyczny. W chwili obecnej realizowane są poniższe projekty: S., L., B. W przypadku produktów L. i B. - prowadzona jest stała ich stała rozbudowa. W przypadku S. - incydentalnie. Natomiast zakres prac realizowanych w Departamencie RS (rozwiązania specjalne) obejmuje realizację projektu o nazwie C.

„(...) Wnioskodawca wskazał także, że realizowane przez Y. S.A. Projekty tj.: L., B. oraz S. zakładają zastosowanie praktyczne nowych rozwiązań w ofercie Y. S.A. dostępnych na rynku. Natomiast, Projekt dotyczący grupy produktowej C. pod nazwą „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Y. S.A. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej”, który ma zamiar realizować Y. S.A. w ramach konkursu o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję (POPW), w przypadku jego pozytywnej weryfikacji będzie zakładać zastosowanie nowych rozwiązań zarówno niedostępnych jak i dostępnych na rynku jednakże w każdym z przypadków stanowiących innowacje co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Cel główny Projektu będzie stanowić - zaprojektowanie i wdrożenie innowacji produktowej w postaci inteligentnych elementów infrastruktury miejskiej oraz oprogramowania.

W ramach tego Projektu wyszczególniono 4 nowe produkty, które będą zakładać zastosowanie praktyczne nowych rozwiązań nieoferowanych wcześniej przez Y. S.A. (innowacja na poziomie przedsiębiorstwa):

 • Inteligentny monitoring miejski
 • Aplikacja M...
 • Portal miejski
 • Inteligentne elementy infrastruktury miejskiej

Wnioskodawca podkreśla, iż wszystkie wymienione powyżej komponenty zintegrowane w ramach jednego wspólnego systemu są nowym rozwiązaniem niedostępnym jeszcze na rynku.

Ponadto Projekty tj.: L. B. oraz S. obejmowały pilotaże, wersje testowe oraz wersję przedprodukcyjne. Natomiast planowany do realizacji Projekt C. będzie obejmował opracowanie i wdrożenie wersji testowych zarówno oprogramowania jak i interaktywnych elementów infrastruktury miejskiej.

Wnioskodawca wskazał także, że działalność Y. S.A. w zakresie działalności badawczo - rozwojowej nie ma i nie będzie miała charakteru prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany ponieważ wszelkie prace, które Y. S.A. prowadzi i będzie prowadził w zakresie działalności rozwojowej, będą polegały na: nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

Dodatkowo, Spółka doprecyzowała, że podobne rozwiązania funkcjonują już na rynku u konkurencji, aczkolwiek rozwiązania oferowane przez konkurencję nie łączą w sobie tak wielu różnych funkcjonalności, w wielu konfiguracjach jak to robi Y. S.A. w przypadku swoich rozwiązań tj. L., B. oraz S. .

Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku projektu dotyczącego Grupy Produktowej C. pt.: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Y. S.A. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej”, który ma zamiar realizować Wnioskodawca.

Ponadto, warto podkreślić, iż Y. S.A. skupia się także na zapewnieniu wysokiego poziomu intuicyjności oferowanych rozwiązań, co również odróżnia je od podobnych rozwiązań oferowanych przez konkurencję.

Zarówno rozwiązania L., B. oraz S. jak i te które będą wytworzone w ramach Projektu dotyczącego Grupy Produktowej C. pt.: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Y. S.A. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” (który ma zamiar realizować Y. S.A od 01.01.2018r. - zdarzenie przyszłe), stanowią i stanowić będą innowacje produktową na poziomie przedsiębiorstwa. Ponadto, w ramach Projektu „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Y. S.A. dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” zostaną wytworzone dwie innowacje produktowe: oprogramowanie, i grupa 3 nowych produktów - inteligentna infrastruktura miejska (...)”

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjmując za Wnioskodawcą, że działalność Y. S.A. w zakresie działalności badawczo-rozwojowej nie ma i nie będzie miała charakteru prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany, wskazać należy, że prowadzone przez Wnioskodawcę prace przy realizacji poszczególnych produktów mają charakter twórczy.

Twórczy” to za słownikiem języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego „tworzący lub mający zdolność tworzenia, mający na celu tworzenie, odkrywczy”. Wnioskodawca w ramach realizacji prac rozwojowych zajmuje się szeroko pojętymi innowacjami, obejmującymi zarówno opracowywania rozwiązań w celu optymalizacji już funkcjonujących procesów, jak i tworzenie zupełnie nowych modeli działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika również, że Projekty realizowane przez Wnioskodawcę są w sposób systematyczny.

Tym samym, wskazać tutaj należy, że według słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego „Systematyczny” to „uporządkowany według pewnego systemu, regularny”, a także „odznaczający się skrupulatnością w wykonywaniu czegoś; dokładny”. Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN, „systematyczny proces” to proces „zachodzący stale, od dłuższego czasu”, natomiast „systematyczne działanie” to działanie „prowadzone w sposób uporządkowany, według pewnego systemu”, których efekty są „planowe i metodyczne”.

Wnioskodawca wskazał, że także, że „(...) Projekty tj.: L., B. oraz S. obejmowały pilotaże, wersje testowe oraz wersję przedprodukcyjne.

Natomiast planowany do realizacji Projekt C. będzie obejmował opracowanie i wdrożenie wersji testowych zarówno oprogramowania jak i interaktywnych elementów infrastruktury miejskiej (...)”.

(...) Wnioskodawca wskazał także, że działalność Y. S.A. w zakresie działalności badawczo - rozwojowej nie ma i nie będzie miała charakteru prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany ponieważ wszelkie prace, które Y. S.A. prowadzi i będzie prowadził w zakresie działalności rozwojowej, będą polegały na: nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług (...)”.

W związku z powyższym, przyjąć należy, że Projekty rozwojowe, które realizowane są przez Spółkę wykonywane są w sposób planowy, uporządkowany i metodyczny. Każda faza projektu począwszy od zebrania informacji o wymaganiach, oczekiwaniach, przez opracowanie koncepcji, aż po przekazanie rozwiązania z rekomendacjami do wdrożenia wymaga dokładności i skrupulatności.

Ponadto z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Projekty, które realizuje Spółka stanowią proces zachodzący w działalności Spółki stale, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Mając na uwadze powyższe regulacje należy wskazać, że zgodnie z definicją stosowaną dla celów statystyki publicznej, „prace rozwojowe” to prace konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotowych. Prac tych nie należy mylić z pracami wdrożeniowymi, wykraczającymi poza zakres działalności badawczo-rozwojowej, związanymi w szczególności z wykonaniem dokumentacji technicznej, oprzyrządowania, próbnych instalacji, próbnej serii nowego wyrobu, przeprowadzeniem poprawek po próbach, itp.

Tym samym, wskazać należy, że prace rozwojowe, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego realizowane są przez Spółkę w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań, zastosowań. Specyfika działalności Spółki wymaga nie tylko poszerzania, wykorzystania wiedzy odnośnie trendów z zakresu informatyki, badania możliwości jej zastosowania, ale również głębokiej, praktycznej znajomości procesów zachodzących w podmiotach, w których rozwiązania stworzone przez Wnioskodawcę mają znaleźć zastosowanie. Ponieważ realizowane prace rozwojowe mają na celu opracowanie całkowicie nowych modeli działania w oparciu o systemy informatyki albo opracowanie nowych funkcjonalności tych systemów, w każdym realizowanym projekcie badawczo-rozwojowym wiedza wykorzystywana jest do nowych zastosowań, które wraz z potrzebami rynku oraz wymogami klientów stale ulegają zmianie i ewolucji.

Wnioskodawca wskazał również, że wykonywane prace rozwojowe nie mają na celu wprowadzenie rutynowych czy okresowych zmian wprowadzanych do procesów i usług.

Podsumowując, w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia czy prowadzone przez podatnika prace przy realizacji poszczególnych produktów, stanowią prace rozwojowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności na gruncie art. 4a pkt 28 ww. ustawy– jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisanym zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.