0112-KDIL1-1.4012.791.2018.1.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych na cele odpłatnej działalności rehabilitacji medycznej oraz odpłatnej działalności medycznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2018 r. (data wpływu 14 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych na cele odpłatnej działalności rehabilitacji medycznej oraz odpłatnej działalności medycznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych na cele odpłatnej działalności rehabilitacji medycznej oraz odpłatnej działalności medycznej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja (...) jest jednostką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada osobowość prawną oraz status czynnego podatnika podatku VAT. Ponadto Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego od 10 lutego 2004 r. w rozumieniu przepisów ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., poz. 873, z późn.zm.).

W ramach Fundacji funkcjonują następujące wewnętrzne jednostki organizacyjne:

  • Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej - ustawa z dn. 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., poz. 89, z późn. zm.)
  • Zakład Aktywności Zawodowej - przepisy art. 29 i 30 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. poz. 776, z późn. zm) oraz Rozp. Min. Pracy i Pol. Społ. z 21.01.2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2000 r., poz.77, z późn. zm.)
  • Warsztat (...) - przepisy art. 10, 10a, i b ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozp. Min. Pracy i Pol. Społ. z 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zawodowej (Dz. U. z 2004 r., poz. 587, z późn. zm.)
  • Środowiskowy Dom Samopomocy - przepisy art. 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r., poz. 535, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11.12.1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996 r., poz. 38, z póź. zm.).

Fundacja jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną. Obowiązkowi podatkowemu w podatku od towarów i usług podlega działalność prowadzona przez Zakład Aktywności Zawodowej, ponieważ jednostka ta stanowi bowiem wyodrębnioną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Prowadzenie działalności przez Zakład Aktywności Zawodowej powoduje, że Fundacja jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z uwagi na wyodrębnienie działalności prowadzonej przez Zakład Aktywności Zawodowej podatek naliczony z faktur odliczany jest tylko od tych kosztów, które służą sprzedaży opodatkowanej prowadzonej przez Zakład Aktywności Zawodowej.

W ramach działalności odpłatnej Fundacja prowadzi jeszcze odpłatną rehabilitację leczniczą finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz terapie nierefundowane przez NFZ.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 poz. 18 ustawy z 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., poz. 535, z późn. zm.) działalność rehabilitacyjna jest działalnością zwolnioną od podatku od towarów i usług. W związku z tym nie przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur kosztowych i zakupowych związanych z wyżej wymienioną działalnością. Są to usługi w zakresie opieki zdrowotnej o numerze 86 wg klasyfikacji usług PKWiU.

Z uwagi na osiąganie przychodów opodatkowanych i zwolnionych podatek VAT należny jest rozliczany przez Fundację strukturą.

Fundacja nie prowadzi odrębnej ewidencji dotyczącej usług zwolnionych z podatku od towarów i usług świadczonych na rzecz beneficjentów Fundacji przy realizacji pozostałych celów statutowych przez Fundację oraz Warsztat (...) i Środowiskowy Dom Samopomocy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odpłatna działalność realizowana przez Fundację (...) dotycząca działalności rehabilitacji medycznej realizowanej poprzez kontrakty z NFZ i odpłatnej działalności medycznej korzystającej ze zwolnienia od podatku od towarów i usług nie umożliwia Wnioskodawcy odliczanie podatku VAT z zakupów dokonywanych dla tej działalności?

Zdaniem Wnioskodawcy, jako czynny płatnik podatku VAT może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., poz. 535, z póź. zm.) w jednostce wewnętrznej prowadzącej działalność odpłatną, tj. Zakładzie Aktywności Zawodowej. Natomiast pozostała działalność rehabilitacyjna odpłatna i nieodpłatna realizowana przez Fundację i jej pozostałe jednostki wewnętrzne jest działalnością zwolnioną od podatku od towarów i usług i nie przysługuje jej prawo do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur kosztowych i zakupowych związanych z tą działalnością zgodnie z art. 43 ust. 1 poz. 18 ustawy z 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., poz.535, z póź. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie jednak do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Ponadto, zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie powyższy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego nie jest spełniony. Z treści wniosku wynika, że prowadzona przez Wnioskodawcę odpłatna rehabilitacja lecznicza finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Zwolnieniem od podatku objęta jest również (co wynika wprost z treści zadanego pytania) odpłatna działalność medyczna.

Zatem w sytuacji gdy towary i usługi nabywane na cele działalności rehabilitacji medycznej realizowanej poprzez kontrakty z NFZ oraz odpłatnej działalności medycznej służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności zwolnionych od podatku, nie ma on prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszenia przedmiotowych wydatków.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ wskazuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.