0111-KDIB1-3.4010.504.2018.1.AN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
- Czy prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Spółkę w ramach Procesu projektowego, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy CIT, co w konsekwencji uprawni Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT;- Czy prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Wnioskodawcę, zgodnie z przedstawionym opisem, przez Dział Sklepu Internetowego oraz Dział IT, stanowią działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy CIT, co w konsekwencji uprawni Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 października 2018 r. (data wpływu 10 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Spółkę w ramach Procesu projektowego, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy CIT, co w konsekwencji uprawni Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT;
 • Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Wnioskodawcę, zgodnie z przedstawionym opisem, przez Dział Sklepu Internetowego oraz Dział IT, stanowią działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy CIT, co w konsekwencji uprawni Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT
 • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2018 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z aportem zespołu składników majątkowych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”), jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz dynamicznie rozwijającą się polską firmą. Zajmuje się zarówno projektowaniem, produkcją, jak i dystrybucją odzieży oraz biżuterii dla kobiet i mężczyzn. W swojej ofercie posiada m.in. garnitury męskie, koszule damskie i męskie, marynarki i wiele innych. Równocześnie, Wnioskodawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe (dalej: „Prace B+R”), polegające m.in. na identyfikacji nowych technologii w zakresie szycia i wykańczania tkanin, jak również testowania parametrów technicznych zakupionych próbek materiałów i surowców, które następnie wykorzystywane są do produkcji oferowanych przez Spółkę produktów. Prace B+R Spółki obejmują również ulepszenia i modyfikacje w zakresie obecnie funkcjonujących kanałów dystrybucji. Dzięki prowadzonym działaniom, Spółka rozszerza swój asortyment o gamę produktów innowacyjnych, powstałych na skutek implementacji wyżej wspomnianych nowatorskich technologii w zakresie szycia i wykańczania, oferując tym samym unikatowe rozwiązania na rzecz swoich klientów.

W związku z prowadzonymi Pracami B+R, Spółka zamierza skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, zgodnie z zasadami określonymi w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ustawa CIT”), w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 rok oraz w kolejnych latach podatkowych (dalej: „Ulga B+R”).

Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Ponadto, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Ze względu na specyfikę branży w jakiej działa Spółka, dominującą część Prac B+R jakie są w niej prowadzone, można określić jako proces projektowy, który zawiera w sobie kilka etapów następujących po sobie lub mających miejsce w tym samym czasie oraz angażuje pracowników wielu działów/jednostek organizacyjnych Spółki (dalej „Proces projektowy”). 

W ramach Procesu projektowego pracownicy Spółki podejmują prace, których celem jest opracowanie prototypów nowych/ulepszonych produktów. Potrzeba podejmowania przez Spółkę tego typu prac wynika bezpośrednio z oczekiwań obecnych i potencjalnych klientów wprowadzenia przez Spółkę nowych technologii w odniesieniu do produktów już istniejących oraz wprowadzenia całkowicie nowych produktów. Podejmowane przez Spółkę działania nakierowane są na stworzenie produktów wyróżniających się na rynku pod względem ich jakości oraz innowacyjności, co do stosowanych przy ich produkcji surowców (tkanin), jak również wykorzystywanych technologii w zakresie szycia i wykończeń.

Prace te nie są natomiast nakierowane na uzyskanie rutynowych/okresowych zmian produktów. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją prac stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy CIT.

Poszczególne etapy Procesu projektowego prowadzonego w Spółce są następujące:

 • Pozyskiwanie wiedzy o innowacjach na rynku;
 • Wybór próbek surowców oraz testowanie ich właściwości;
 • Analiza możliwości zastosowania nowych rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem testowanych materiałów w opracowywanych prototypach nowych/ulepszonych produktów;
 • Wykonanie prototypów celem oceny możliwości ich komercjalizacji, testowanie wykonanych prototypów.

Zaangażowanie pracowników poszczególnych działów na danym Etapie Procesu projektowego prezentuje tabela poniżej:

Tabela – załącznik PDF

Zaangażowanie poszczególnych pracowników/działów w konkretnych etapach Procesu projektowego może się zmienić. Jednakże, powyższe nie wpływa na charakter prowadzonych prac. 

W ramach poszczególnych etapów Procesu projektowego w Spółce są prowadzone następujące działania:

Pozyskiwanie wiedzy o innowacjach na rynku:

W ramach tego etapu, pracownicy Spółki biorą udział w spotkaniach branżowych organizowanych w Polsce i za granicą przez różnego rodzaju organizacje handlowe oraz izby przemysłowe. Celem udziału pracowników Spółki w ww. spotkaniach branżowych i targach jest identyfikowanie nowych technologii w zakresie szycia i wykańczania tkanin, jak również zapoznanie się z ofertą nowych surowców (materiałów i tkanin), które z uwagi na posiadane właściwości i parametry techniczne mogą znacząco wpłynąć na jakość i innowacyjność oferowanych przez Spółkę produktów, a tym samym ich większą odróżnialność od produktów danego typu oferowanych przez innych producentów na rynku. Na tym etapie Spółka poszukuje surowców wyróżniających się następującymi cechami: odporność na ścieranie, odporność na wsiąkanie płynów, zwiększona odporność na mięcie (tzw. wrinkle-free) itp.

Wybór próbek surowców oraz testowanie ich właściwości:

W ramach tego etapu Spółka, z dostępnej oferty zaprezentowanej w czasie ww. spotkań branżowych, dokonuje selekcji surowców dedykowanych do produkcji prototypów oraz nabywa odpowiednie ilości (tzw. kupony) tych surowców celem ich wykonania. Celem zastosowania w produkcji surowców o najlepszej jakości oraz o najlepszych właściwościach, Spółka nabywa o ok. 50% więcej próbek tych surowców, niż ilość, która faktycznie zostanie wykorzystana w produkcji. Następnie, w ramach tego etapu prac, wszystkie nabyte surowce poddawane są serii testów pod kątem zakładanych właściwości i parametrów technicznych. Testy wykonywane są w Laboratorium Spółki (Zespół Metrologii i Badania Tkanin w Dziale Jakości i Reklamacji), alternatywnie Spółka korzysta z usług Instytutu Włókiennictwa.

W Laboratorium wykonywane są m.in. następujące testy:

 • badanie skurczu i przyczepności klejonki na szwalni,
 • badanie tarcia na sucho i mokro na przyrządzie Crockmeter,
 • badanie ścieralności i pilingu na aparacie Martindale,
 • badanie gniotliwości metodą walca,
 • badania rozsuwalności.

Analiza możliwości zastosowania nowych rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem testowanych materiałów w przygotowywanych prototypach nowych/ulepszonych produktów:

Na tym etapie prac Spółka wykonuje nowe oraz modyfikuje/ulepsza istniejące konstrukcje i projekty. W ramach tego etapu prac następuje również powiązanie i dobór technologii szycia i wykończeń do surowców, które będą wykorzystywane w produkcji.

Efektem prac na tym etapie jest powstanie projektów/ wzorów prototypów.

Wykonanie prototypów celem oceny możliwości ich komercjalizacji, testowanie wykonanych prototypów:

W ramach tego etapu Spółka koordynuje wykonanie prototypów. Wykonane prototypy oraz zakładane ich parametry i właściwości techniczne poddawane są następnie testom, również z wykorzystaniem modela przemysłowego. Na tym etapie dokonywana jest analiza wykonanych prototypów pod względem konstrukcyjnym, rozmiarowym i technologicznym.

Celem poddania wykonanych prototypów testom przez modela przemysłowego jest weryfikacja zakładanych parametrów i właściwości fizycznych surowca oraz technologii szycia i wykończeń faktycznie zastosowanych przy wykonaniu prototypu produktu gotowego w warunków rzeczywistego jego użytkowania.

Ponadto, w ramach Prac B+R, Spółka prowadzi również prace w zakresie udoskonalania posiadanych kanałów dystrybucji, do których należy w szczególności sklep internetowy (dalej: „Sklep internetowy”).

Za prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego odpowiadają pracownicy Działu Sklepów Internetowych, wspomagani przez pracowników Działu IT.

Spółka podejmuje systematyczne działania nakierowanie na ulepszenie funkcjonowania Sklepu internetowego, których celem jest: udoskonalanie kanału dystrybucji produktów znajdujących się w ofercie Spółki, zwiększenie efektywności sprzedaży oraz ograniczenie kosztów związanych z obsługą sprzedaży realizowanej w systemie e-commerce. Zmiany w zakresie funkcjonowania Sklepu internetowego inspirowane są również oczekiwaniami ze strony klientów Spółki i rynku.

Prowadzone obecnie/planowane do wdrożenia prace w ramach Działu Sklepów Internetowych obejmują:

Automatyzacja procesów sprzedażowych, obejmująca opracowanie koncepcji mechanizmu zwrotów, wymian i reklamacji dla zamówień internetowych:

W ramach prac nad tym projektem Spółka dąży do opracowania koncepcji, która pomoże w sprawnym zarządzaniu zamówieniami internetowymi, w szczególności, w przypadku tzw. zwrotów częściowych, które realizowane są z zastosowaniem oferowanych przez Spółkę promocji i obniżek.

W dotychczasowej działalności Spółki obsługa ww. zwrotów/reklamacji jest wykonywana manualnie przez pracowników Działu sklepów internetowych i Działu obsługi klienta.

Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności poprzez ograniczenie pracochłonności obsługi procesów e-commerce, usprawnienie procesu sprzedaży, w tym w odniesieniu do weryfikacji ewentualnych nadużyć oferowanych przez Spółkę promocji.

W wyniku wprowadzenia wyżej opisanej koncepcji, w systemie sprzedażowym Spółki następować będzie automatyczne przeliczenie ostatecznej wartości zamówienia z uwzględnieniem dokonanego zwrotu, zgodnie z zasadami obowiązującymi w dacie złożenia zamówienia przez klienta.

Opracowanie koncepcji rozwoju aplikacji mobilnej posiadanej przez Spółkę:

Obecna wersja aplikacji mobilnej Spółki nie umożliwia bezpośredniego dokonywania zakupów. W ramach prac nad koncepcją jej rozwoju Spółka dąży do udostępnienia swoim klientom nowego kanału dystrybucji, w ramach którego możliwe będzie dokonywanie zakupów bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Opracowanie koncepcji aktualizacji silnika sklepu internetowego:

W ramach prac nad tym projektem, Spółka dąży do wprowadzenia systemu opartego na tzw. chmurze. Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności poprzez usprawnienie procesów sprzedażowych, optymalizację czasu obsługi klienta, doposażenie sklepu internetowego o nowe funkcjonalności, w szczególności, poprzez opracowanie koncepcji tzw. wirtualnej przymierzalni. Dzięki jej opracowaniu, zdaniem Spółki, będzie ona w stanie zaoferować swoim klientom korzystającym z możliwości zakupu produktów przez Internet usługę przymierzenia produktu w wirtualnej przymierzalni. Pozwoli to Spółce na ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem sklepów stacjonarnych, jak również zmniejszenie ilości zwracanych towarów. Jednakże, przede wszystkim, zdaniem Wnioskodawcy, wprowadzenie wyżej opisanej funkcjonalności przyczyni się do lepszego dopasowania danego produktu do jego odbiorcy a co za tym idzie zwiększenia poziomu ich sprzedaży. Ponadto, jest to rozwiązanie innowacyjne i unikatowe nie tylko w skali Spółki ale całej branży, w której ona działa.

Prace B+R nakierowane na rozwój, ulepszenie sposobu funkcjonowania oraz wyposażenie Sklepu internetowego Spółki w nowe funkcjonalności prowadzone przez pracowników Działu Sklepów Internetowych oraz pracowników Działu IT.

Mając na uwadze Prace B+R prowadzone zarówno w ramach Procesu projektowego, jak i Sklepu internetowego, Spółka przyporządkowując ponoszone koszty do kategorii kosztów kwalifikowanych stosuje wewnętrzne procedury weryfikacji prowadzonych projektów, w oparciu o przyjętą metodologię, zgodną z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka podkreśla, iż Prace B+R prowadzone zarówno w ramach Procesu projektowego, jak i Sklepu internetowego, nie zawsze prowadzą do osiągnięcia zakładanych rezultatów. Dzieje się tak, gdy np. prace w ramach Procesu projektowego nad nowymi produktami nie skutkują ich wprowadzeniem do oferty Spółki. Powodem mogą być przykładowo, niezadowalające właściwości nowego produktu, nieopłacalność ich wprowadzenia z biznesowego punktu widzenia, itp.

W celu skorzystania z odliczenia ulgi B+R, Wnioskodawca wyodrębni w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy CIT, koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Ponoszone przez Spółkę wydatki, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach Ulgi B+R, będą przez Wnioskodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym zostaną poniesione.

Spółka zakłada, że realizowane w przyszłości prace badawczo-rozwojowe, będą przeprowadzane w oparciu o podobne cele i założenia oraz obejmować będą zakres zbliżony do opisanego we wniosku. Realizowane w przyszłości Projekty, w ocenie Wnioskodawcy, będą również spełniały przesłanki uznania je za prace rozwojowe na podstawie art. 4a ust. 28 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Spółkę w ramach Procesu projektowego, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy CIT, co w konsekwencji uprawni Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT?
 2. Czy prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Wnioskodawcę, zgodnie z przedstawionym opisem, przez Dział Sklepu Internetowego oraz Dział IT, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy CIT, co w konsekwencji uprawni Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Spółkę w ramach Procesu projektowego, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowią działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września 2018 r., jak i od 1 października br.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo- rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Prace rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 28 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r. to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), do której odsyła art. 4a pkt 28 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października, definiuje prace rozwojowe jako działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W ocenie Spółki, prowadzone przez nią prace badawczo-rozwojowe w ramach Procesu projektowego spełniają ustawowe kryteria uznania ich za działalność badawczo-rozwojową, w brzmieniu obowiązującym zarówno do końca września 2018 r., jak i od 1 października br.

Zgodnie z internetowym Wielkim Słownikiem Języka Polskiego PWN (http:/wsjp.pl), „twórczy” znaczy „wnoszący coś nowego”. Jak wskazał Wnioskodawca, prace realizowane przez Spółkę mają charakter twórczy ze względu na cel ich przeprowadzenia, obejmujący wypracowanie nowych (nowatorskich) rozwiązań w zakresie prowadzonej działalności, uwzględniających zmienne czynniki takie jak choćby odmienne wymagania stawiane przez klientów. Prace realizowane w ramach Procesu projektowego przez pracowników Spółki mają charakter twórczy, oryginalny i indywidualny i są ukierunkowane na opracowywanie nowych rozwiązań, koncepcji, które w przypadku potwierdzenia ich efektywności zostają wykorzystane w rozwoju i opracowywaniu nowych produktów. Ponadto, podkreślenia wymaga, że prace kwalifikowane przez Spółkę do prac B+R, wykonywane są przez Spółkę w sposób systematyczny. Nie są związane z rutynowymi i okresowymi zmianami. Spółka wykorzystuje wiedzę i umiejętności pracowników do tworzenia nowych oraz udoskonalania istniejących produktów. Mając na względzie charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, istotne znaczenie ma proaktywna postawa Spółki w zakresie wykorzystywania nowych, innowacyjnych technologii pozwalających na stworzenie całkiem nowych lub udoskonalenie/nadanie nowych funkcjonalności produktom już znajdującym się w ofercie Spółki (prowadzone prace obejmują wykorzystanie aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej do tworzenia nowych produktów, a także ulepszania tych obecnie oferowanych).

Spółka nie uznaje przy tym za projekty badawczo-rozwojowe tych prac, które mają na celu wprowadzenie jedynie rutynowych czy okresowych zmian do swoich produktów. W szczególności, za prototypy Spółka nie uznaje produktów, które różnią się od poprzednich wyłącznie walorami estetycznymi (wizualnymi), a nie właściwościami fizykochemicznymi, funkcjonalnością.

Podsumowując, prace prowadzone przez Spółkę w ramach Procesu projektowego stanowią działalność twórczą, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Tym samym, należy je uznać za działalność badawczo-rozwojową, w tym w szczególności za prace rozwojowe w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26 i 28 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r., jak i od 1 października br.

Ad.2.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Spółkę w ramach Sklepu internetowego przez Dział Sklepu Internetowego oraz Dział IT, zgodnie z przedstawionym opisem stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r., jak i od 1 października br.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo- rozwojowej, oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Prace rozwojowe to w rozumieniu art. 4a pkt 28 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r., to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do której odsyła art. 4a pkt 28 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października definiuje prace rozwojowe jako działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W ocenie Spółki, prowadzone przez nią prace badawczo-rozwojowe w ramach Sklepu internetowego przez Dział Sklepu Internetowego oraz Dział IT, spełniają ustawowe kryteria uznania ich za działalność badawczo-rozwojową w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r., jak i od 1 października br.

Prowadzone prace obejmują wykorzystanie aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych rozwiązań, a także ulepszania tych obecnie oferowanych poprzez nadanie im dodatkowych funkcjonalności.

Zakres prac prowadzonych przez Dział Sklepów Internetowych oraz Dział IT obejmuje działania dotyczące opracowania koncepcji zmian w ramach Sklepu internetowego, wynikającej z dokonanej analizy procesów sprzedażowych firmy, jak i potrzeb odbiorców ostatecznych.

Proces opracowania koncepcji zmian w obszarze Sklepu internetowego obejmuje szereg technicznych aspektów wykonania planowanych usprawnień. Ponadto, Dział Sklepów Internetowych oraz Dział IT w głównej mierze odpowiada za opracowanie analizy planowanego projektu, pod kątem możliwości jego wykonania. Planowane działania ukierunkowane są na implementację rozwiązań innowacyjnych i unikalnych zarówno z perspektywy Spółki jak i całej branży oraz takich, które w znacznym stopniu usprawnią jej działalność.

Ponadto, w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych, w ramach Sklepu Internetowego oraz Działu IT Spółka nabywa oraz wykorzystuje wiedzę oraz umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych oraz oprogramowania do tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Spółka nie uznaje przy tym za projekty badawczo-rozwojowe tych prac, które mają na celu wprowadzenie jedynie rutynowych czy okresowych zmian do posiadanych kanałów sprzedażowych.

Podsumowując, prace prowadzone przez Spółkę w ramach Działu Sklepu Internetowego oraz Działu IT stanowią działalność twórczą, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Tym samym należy ją uznać za działalność badawczo-rozwojową, w tym w szczególności za prace rozwojowe w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26 i 28 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r., jak i od 1 października br.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm.; dalej: „ustawa CIT”), przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2018 r., ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 ustawy CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), od 1 października 2018 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące definicji badań naukowych i prac rozwojowych (art. 4a pkt 27 i 28 ustawy CIT).

Zgodnie z nowelizacją przepisu art. 4a pkt 27 ustawy CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

 1. badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Natomiast, stosownie do treści art. 4a pkt 28 ustawy CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Znowelizowane przepisy art. 4a pkt 27 oraz 4a pkt 28 ustawy CIT, w swojej treści odnoszą się do przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stosownie do treści art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy, badania naukowe są działalnością obejmującą:

 1. badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 2. badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Z kolei, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych zostały wskazane w art. 18d ust. 2 - 3 ustawy CIT. Natomiast, w art. 18d ust. 5 ustawy CIT zawarto zastrzeżenie, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Stosownie do treści art. 18d ust. 7 ustawy CIT, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

W myśl art. 9 ust. 1b ustawy CIT, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi Prace B+R, polegające m.in. na identyfikacji nowych technologii w zakresie szycia i wykańczania tkanin, jak również testowania parametrów technicznych zakupionych próbek materiałów i surowców, które następnie wykorzystywane są do produkcji oferowanych przez Spółkę produktów. Prace B+R Spółki obejmują również ulepszenia i modyfikacje w zakresie obecnie funkcjonujących kanałów dystrybucji.

W ramach Procesu projektowego pracownicy Spółki podejmują prace, których celem jest opracowanie prototypów nowych/ulepszonych produktów.

Poszczególne etapy Procesu projektowego prowadzonego w Spółce są następujące:

 • Pozyskiwanie wiedzy o innowacjach na rynku;
 • Wybór próbek surowców oraz testowanie ich właściwości;
 • Analiza możliwości zastosowania nowych rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem testowanych materiałów w opracowywanych prototypach nowych/ulepszonych produktów;
 • Wykonanie prototypów celem oceny możliwości ich komercjalizacji, testowanie wykonanych prototypów.

Ponadto, w ramach Prac B+R, Spółka prowadzi również prace w zakresie udoskonalania posiadanych kanałów dystrybucji, do których należy w szczególności Sklep internetowy.

Za prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego odpowiadają pracownicy Działu Sklepów Internetowych, wspomagani przez pracowników Działu IT.

Prowadzone obecnie/planowane do wdrożenia prace w ramach Działu Sklepów Internetowych obejmują:

 • Automatyzację procesów sprzedażowych, obejmującą opracowanie koncepcji mechanizmu zwrotów, wymian i reklamacji dla zamówień internetowych;
 • Opracowanie koncepcji rozwoju aplikacji mobilnej posiadanej przez Spółkę;
 • Opracowanie koncepcji aktualizacji silnika sklepu internetowego.

W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii, czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematycznie prace opierają na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.).

W ocenie tut. Organu, prace realizowane przez Spółkę w ramach Procesu projektowego, jak i prace realizowane przez Dział Sklepu Internetowego oraz Dział IT, są działaniami podejmowanymi w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań, zatem, realizowane przez Spółkę działania spełniają przesłanki do uznania ich za działalność badawczo – rozwojową w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26, w zw. 2 art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 ustawy CIT, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 30 września 2018 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 października 2018 r.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy:

 • Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Spółkę w ramach Procesu projektowego, zgodnie z przedstawionym opisem, stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy CIT, co w konsekwencji uprawni Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT;
 • Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Wnioskodawcę, zgodnie z przedstawionym opisem, przez Dział Sklepu Internetowego oraz Dział IT, stanowią działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 ustawy CIT, co w konsekwencji uprawni Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 ustawy CIT

-należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.