0111-KDIB1-3.4010.165.2017.2.APO | Interpretacja indywidualna

Czy opisane prace nad rozwojem gier obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów oraz rozwój istniejących produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
0111-KDIB1-3.4010.165.2017.2.APOinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. koszty kwalifikowane
 3. prace badawczo-rozwojowe
 4. ulga
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 czerwca 2017 r. (data wpływu 26 czerwca 2017 r.), uzupełnionym 23 sierpnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy opisane prace nad rozwojem gier obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów oraz rozwój istniejących produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy o CIT, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową i dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania:

 • w części dot. rozwiązywania problemów, które nie zostały zidentyfikowane podczas fazy produkcji – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy opisane prace nad rozwojem gier obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów oraz rozwój istniejących produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy o CIT, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową i dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 8 sierpnia 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-3.4010.165.2017.1.APO wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 23 sierpnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednym z czołowych producentów gier komputerowych na przeglądarki internetowe oraz urządzenia mobilne. Spółka została założona w 2011 r. i od tamtej pory stale się rozwija. Obecnie, w portfolio Wnioskodawcy znajduje się 8 gier, które są stale rozwijane. Zespół Wnioskodawcy to około 90 osób (zatrudnionych na umowę o pracę lub kooperujących na zasadach współpracy - na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub nabywając konkretne usługi od osób prowadzących działalność gospodarczą).

Wnioskodawca ma przyjęty określony schemat postępowania, według którego planuje, buduje i kontroluje procesy zmian i rozwoju produkowanych gier (oprogramowania). Wnioskodawca najczęściej realizuje prace związane z rozwojem swoich produktów w ramach projektów/gier, w oparciu o metodykę SCRUM zaliczaną do zwinnych metod tworzenia oprogramowania (AGILE).

Praca nad rozwojem gier obejmuje dwa podstawowe rodzaje:

 1. Rozwój całkowicie nowych produktów - polega na tworzeniu nowych produktów. Mogą być to gry, które do tej pory nie były w portfolio Wnioskodawcy lub kolejne edycje gier (np. druga część istniejącej gry). Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia, że rozwój nowych produktów może dotyczyć pozycji nieoferowanych na rynku lub oferowanych na rynku przez konkurencję, jednak nie przez Wnioskodawcę. W tym drugim przypadku, opracowanie nowej gry stanowi autorskie rozwiązanie Wnioskodawcy od zaprojektowania, przez pisanie kodu źródłowego po opracowanie grafik i testy.
 2. Rozwój istniejących produktów - w przypadku istniejących produktów/gier, w celu ich poprawnego funkcjonowania i ulepszania, Wnioskodawca stale monitoruje zachowania graczy oraz zgłaszane problemy. W tym przypadku prace rozwojowe mają dwojaką postać. Po pierwsze, dotyczą dodawania nowych funkcji do gier, takich jak: zmieniające się warunki atmosferyczne, nowe przedmioty itp. Drugi typ prac rozwojowych to rozwiązywanie problemów, które nie zostały zidentyfikowane podczas fazy produkcji takich jak np. problemy z logowaniem, brak aktualizacji wyposażenia gracza. Zdaniem Wnioskodawcy, w drugim przypadku również mamy do czynienia z pracami rozwojowymi, ponieważ rozwiązywanie problemów stanowi pracę twórczą, której efekty wpływają na ulepszenie produktów Wnioskodawcy, a nie są to prace rutynowe i okresowe.

Cały proces rozwoju kompletnych produktów lub ich poszczególnych elementów, jest procesem w którym zaangażowane jest wiele osób. Poczynając od kierowników projektów, przez programistów po grafików i testerów. Tylko tak skompletowany zespół pozwala na prawidłowe przeprowadzenie prac dotyczących rozwoju produktów. Wnioskodawca podkreśla również charakterystykę branży w której działa. Rynek gier komputerowych jest rynkiem bardzo dynamicznym i wymagającym. Bez ciągłego doskonalenia oferowanych produktów nie ma możliwości skutecznego konkurowania, a nawet utrzymania się. Jest to też branża bardzo zamknięta i dzielenie się wiedzą nie jest powszechne. Powyższe wymusza na Wnioskodawcy samodzielne i stałe prowadzenie prac, które pozwolą zdobyć przewagę konkurencyjną poprzez nowe lub ulepszone produkty.

Wnioskodawca wskazuje, że w ramach całej swojej działalności gospodarczej prowadzi działalność rozwojową jako część większej całości, którą jest produkcja gier komputerowych. Działalność ta została opisana w ramach kodu PKD 62.01.Z. Zgodnie z wyjaśnieniem na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:

Podklasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

 • rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
 • pisanie programów na zlecenie użytkownika,
 • projektowanie stron internetowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29.Z,
 • tłumaczenia i przystosowania programów na potrzeby rynku, wykonywane na własny rachunek, sklasyfikowanych w 58.29.Z,
 • planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią, sklasyfikowanego w 62.02.Z.

Ponadto, Wnioskodawca zaznacza, że sporządza i przekazuje do Głównego Urzędu Statystycznego raz w roku sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) według określonego wzoru PNT-01.

Wnioskodawca ponadto oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. z dnia 11 maja 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz. 1010 ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisane prace nad rozwojem gier obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów oraz rozwój istniejących produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową wskazaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT i do dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 17 sierpnia 2017 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzona przez Spółkę skoncentrowana na pracach związanych z rozwojem całkowicie nowych produktów oraz rozwojem istniejących produktów spełnia przesłanki do uznania tej działalności za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową wskazaną w art. 18d ust. 1 ustawy o CIT i do dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami opisanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania.

Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane „kosztami kwalifikowanymi”. Ustawodawca w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT, wymienia rodzaje kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową uznawanych za koszty kwalifikowane. W konsekwencji, aby wspomniane odliczenie mogło mieć zastosowanie koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione przez Wnioskodawcę na działalność badawczo-rozwojową oraz stanowić koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 ustawy o CIT.

Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a ustawy o CIT w punkcie 26, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa oznacza twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Dalej, w art. 4a pkt 27 oraz 28 ustawy o CIT, zdefiniowano wspomniane w punkcie 26 tego samego artykułu badania naukowe oraz prace rozwojowe, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Badania naukowe to:
  1. badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
  2. badania stosowane, czyli prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
  3. badania przemysłowe, czyli badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;
 2. Prace rozwojowe to działania dotyczące nabywania, łączenia, kształtowania i wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
  1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona działalność stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, tj. działalność twórczą obejmującą, w przypadku Wnioskodawcy, w szczególności prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ciągłe (systematyczne) podejmowanie działalności twórczej przez Wnioskodawcę jest podyktowane charakterem działalności Wnioskodawcy tj. podmiotu działającego na rynku gier komputerowych (mobilnych oraz przeglądarkowych). W obliczu silnej konkurencji i rosnących wymagań klientów, jednym z głównych celów Wnioskodawcy jest poszerzanie i zdobywanie nowych zasobów wiedzy w zakresie innowacji produktowych, procesowych i technologicznych, dzięki którym elementy i właściwości produkowanych przez Wnioskodawcę produktów będą coraz bardziej atrakcyjne dla klienta jakim jest gracz. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona działalność spełnia w szczególności definicję prac rozwojowych wskazaną w art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, tj. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wnioskodawca podkreśla, że zwiększając zasoby wiedzy oraz wykorzystując dostępną już wiedzę tworzy nowe lub ulepszone produkty tj. nowe gry lub nowe elementy w istniejących grach, jak wskazano w powyżej powołanych przykładach. Prace prowadzone przez Wnioskodawcę mają głównie charakter prac rozwojowych a tworzone rozwiązania charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności w dziedzinie mobilnych gier komputerowych.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, prace prowadzone przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT. W konsekwencji, Wnioskodawca może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, jeżeli stanowią one „koszty kwalifikowane” w rozumieniu w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w części za prawidłowe, a w części za nieprawidłowe.

Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767) do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej również: „updop”) zostały wprowadzone zmiany, które odnoszą się do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 updop, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

Rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym zostały zdefiniowane w art. 4a updop, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (pkt 26);
 • badaniach naukowych - oznacza to:
  1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
  2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
  3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych (pkt 27);
 • pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
  1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna (pkt 28).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in. że Wnioskodawca jest jednym z czołowych producentów gier komputerowych na przeglądarki internetowe oraz urządzenia mobilne. Obecnie, w portfolio Wnioskodawcy znajduje się 8 gier, które są stale rozwijane. Wnioskodawca ma przyjęty określony schemat postępowania, według którego planuje, buduje i kontroluje procesy zmian i rozwoju produkowanych gier (oprogramowania). Praca nad rozwojem gier obejmuje dwa podstawowe rodzaje:

 1. Rozwój całkowicie nowych produktów - polega na tworzeniu nowych produktów. Mogą być to gry, które do tej pory nie były w portfolio Wnioskodawcy lub kolejne edycje gier (np. druga część istniejącej gry). Ponadto, rozwój nowych produktów może dotyczyć pozycji nieoferowanych na rynku lub oferowanych na rynku przez konkurencję, jednak nie przez Wnioskodawcę. W tym drugim przypadku, opracowanie nowej gry stanowi autorskie rozwiązanie Wnioskodawcy od zaprojektowania, przez pisanie kodu źródłowego po opracowanie grafik i testy.
 2. Rozwój istniejących produktów - w przypadku istniejących produktów/gier, w celu ich poprawnego funkcjonowania i ulepszania, Wnioskodawca stale monitoruje zachowania graczy oraz zgłaszane problemy. W tym przypadku prace rozwojowe mają dwojaką postać. Po pierwsze, dotyczą dodawania nowych funkcji do gier, takich jak: zmieniające się warunki atmosferyczne, nowe przedmioty itp. Drugi typ prac rozwojowych to rozwiązywanie problemów, które nie zostały zidentyfikowane podczas fazy produkcji takich jak np. problemy z logowaniem, brak aktualizacji wyposażenia gracza. Zdaniem Wnioskodawcy, w drugim przypadku również mamy do czynienia z pracami rozwojowymi, ponieważ rozwiązywanie problemów stanowi pracę twórczą, której efekty wpływają na ulepszenie produktów Wnioskodawcy, a nie są to prace rutynowe i okresowe.

W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że prac polegających na rozwiązywaniu problemów, które nie zostały zidentyfikowane podczas fazy produkcji (tj. np. problemów z logowaniem, braku aktualizacji wyposażenia gracza) nie można uznać za prace rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 28 updop. Należy zauważyć, że czynności te nie spełniają definicji prac rozwojowych, tj. nie mają na celu nabywania, łączenia, kształtowania czy wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, lecz są dokonywane w celu umożliwienia prawidłowego korzystania z produktów. Należy zatem uznać, że czynności usuwania błędów poprzez rozwiązywanie niezidentyfikowanych w fazie produkcji problemów są elementem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą produktów oraz usług niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność badawczo-rozwojową, czy działalności w tym zakresie nie prowadzi. Natomiast, odnosząc się pozostałych prac opisanych we wniosku, stwierdzić należy, że stanowią one działalność badawczo-rozwojową.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy opisane prace nad rozwojem gier obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów oraz rozwój istniejących produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy o CIT, a tym samym Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową i dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania:

 • w części dot. rozwiązywania problemów, które nie zostały zidentyfikowane podczas fazy produkcji – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.