IBPBI/1/415-1177/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy przychód z działalności wytwórczej może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
IBPBI/1/415-1177/14/WRzinterpretacja indywidualna
  1. działalność wytwórcza
  2. ryczałt ewidencjonowany
  3. stawki ryczałtu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura6 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskiwanych ze wskazanej we wniosku działalności wytwórczej oraz określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania tych przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskiwanych ze wskazanej we wniosku działalności wytwórczej oraz określenia stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania tych przychodów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowane są w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W najbliższym czasie chciałby wyprodukować urządzenie umożliwiające dokonywanie pomiarów napięcia z podłączonych zewnętrznych czujników, synchronizowanie sygnałów z zegarem GSP i przesyłanie do zewnętrznej jednostki rejestrującej (komputera) składającej się z odbiornika GPS, służącego do synchronizacji zegara, przetworników analogowo-cyfrowych, mierzących sygnał wejściowy oraz mikrokontenera sterującego całym urządzeniem. Urząd Statystyczny zakwalifikował to urządzenie do grupowania PKWiU 26.51.4 - Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych lub promieniowania jonizującego. Urządzenie to zostanie w całości zbudowane w jego firmie z zakupionych podzespołów i będzie oferowane jako gotowy produkt.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy działalność wytwórczą polegającą na wyprodukowaniu urządzenia zakwalifikowanego do grupowania PKWiU 26.51.4 - Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych lub promieniowania jonizującego, można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 5,5% ...

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność polegającą na wyprodukowaniu urządzenia zakwalifikowanego, do grupowania PKWiU 26.51.4 - Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych lub promieniowania jonizującego, można jako działalność wytwórczą opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wyłączenie to co do zasady nie obejmuje działalności polegającej na wytwarzaniu urządzeń, które zgodnie z PKWiU sklasyfikowane są pod symbolem 26.51.4. „Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych lub promieniowania jonizującego”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, przez działalność wytwórczą należy rozumieć działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 8,5 % przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f tej ustawy),
  • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w ramach, której zamierza wyprodukować urządzenie pomiarowe, sklasyfikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 26.51.4. - Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych lub promieniowania jonizującego. Urządzenie to zostanie w całości zbudowane w jego firmie z zakupionych podzespołów i będzie oferowane przez niego jako wyrób gotowy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie, w świetle odrębnych przepisów nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, wytwarzane przez Wnioskodawcę urządzenie (gotowy wyrób) sklasyfikowane jest wg PKWiU pod symbolem 26.51.4., a także nie będzie wyrobem podlegającym (w świetle odrębnych przepisów) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, to przychody z prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie mógł opodatkować 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie,w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność wytwórcza
IBPBI/1/415-498/14/WRz | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

stawki ryczałtu
IBPBI/1/415-1153/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.