Działalność wytwórcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność wytwórcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
28
sty

Istota:

Czy przychód z działalności wytwórczej może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Fragment:

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, przez działalność wytwórczą należy rozumieć działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 8,5 % przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f tej ustawy), 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w ramach, której zamierza wyprodukować urządzenie pomiarowe, sklasyfikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 26.51.4. - Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych lub promieniowania jonizującego. Urządzenie to zostanie w całości zbudowane w jego firmie z zakupionych podzespołów i będzie oferowane przez niego jako wyrób gotowy.

2014
28
wrz

Istota:

Czy przychód z działalności wydawniczej można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 5,5%?

Fragment:

Artykuł 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stanowi, że działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzonej przez podatnika. Z kolei art. 12 ust. 1 pkt 4a tejże ustawy, przewiduje dla działalności wytwórczej stawkę podatku w wysokości 5,5%. W wyniku prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej będzie powstawać całkowicie nowy wyrób - książka drukowana, która będzie następnie sprzedawana, przysparzając w ten sposób przychód do opodatkowania - jest to więc działalność nosząca cechy działalności wytwórczej. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni wskazała interpretację indywidualną z 22 stycznia 2009 r. Znak: IBPBI/1/415-885/08/WRz wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

2014
23
kwi

Istota:

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu wianków.

Fragment:

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt rozpatrywanej sprawy, należy stwierdzić, że o zakwalifikowaniu działalności gospodarczej do działalności wytwórczej decyduje m.in. końcowy efekt tej działalności, tj. powstanie z zakupionych czy wytworzonych materiałów nowego wyrobu. W wyniku czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę polegających na odpowiednim składaniu zakupionych materiałów dochodzi do powstania (wytworzenia) nowego wyrobu – wianków ozdobnych. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę w tym zakresie jest więc działalność wytwórcza. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Podsumowując, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z działalności polegającej na wytwarzaniu wianków ozdobnych należy opodatkować stawką ryczałtu 5,5% jako przychody z działalności wytwórczej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2012
3
lis

Istota:

Jaką stawkę podatku dochodowego zryczałtowanego Wnioskodawczyni winna zastosować do wyliczenia podatku od uzyskanego przychodu z działalności kwiaciarni?

Fragment:

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% z działalności usługowej w zakresie handlu. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 precyzuje, co należy rozumieć przez działalność usługową w zakresie handlu oraz działalność wytwórczą. Działalnością usługową w zakresie handlu jest, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Natomiast działalność wytwórcza oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika (art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Ponieważ ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera definicji „ wytwarzania ”, należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą „ wytwarzać ” to „ produkować coś, tworząc wydzielać coś, powodować powstanie czegoś ” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002).

2011
1
paź

Istota:

Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy zastosować dla działalności polegającej na sprzedaży detalicznej kwiatów łącznie ze sporządzeniem bukietów (kompozycji) okolicznościowych oraz wyrobem wieńcy i wiązanek?

Fragment:

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% z działalności usługowej w zakresie handlu. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 precyzuje, co należy rozumieć przez działalność usługową w zakresie handlu oraz działalność wytwórczą. Działalnością usługową w zakresie handlu jest, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Natomiast działalność wytwórcza oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika (art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Ponieważ ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera definicji „ wytwarzania ”, należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą „ wytwarzać ” to „ produkować coś, tworząc wydzielać coś, powodować powstanie czegoś ” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002).

2011
1
paź

Istota:

Czy prawidłowe będzie zastosowanie zryczałtowanego podatku od przychodów, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym tj. 3% czy też stawki 5,5% (art. 12 ust. 1 pkt 4)?

Fragment:

Natomiast art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy określa, że działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzona przez podatnika. Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b tej ustawy), 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy), 3,0% z działalności usługowej w zakresie handlu. (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b tej ustawy). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą, która polegać będzie na zakupie samochodów w wersji podstawowej, montażu w nich zabudowy (obejmującej m.in. obicia ścian, podłogi, siedzenia) a następnie na ich sprzedaży.

2011
1
wrz

Istota:

Jaka jest stawka ryczałtu od przychodów osiąganych z działalności gospodarczej

Fragment:

Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), użyte w ustawie określenia oznaczają: „ działalność wytwórcza - działalność, w wyniku, której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika ”. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4a (winno być art. 12 ust.1 pkt 4 lit. a) tej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5 % przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Natomiast, z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego ryczałt wynosi 8,5 % przychodów (art 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ww. ustawy). W świetle cytowanych przepisów, przy produkcji obrabiarek CNC, wytwarzanych z własnego, wcześniej zakupionego materiału, zdaniem Wnioskodawcy ma prawo zastosować stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5,5%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Nadmienia się, iż sprostowana przez Organ oczywista omyłka Wnioskodawcy odnośnie podanej we wniosku podstawy prawnej w sprawie, nie ma jednak wpływu na ocenę stanowiska przedstawionego we wniosku, które tym samym uznano za prawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość opodatkowania tym podatkiem przychodów osiąganych z działalności wytwórczej wg stawki 5,5%.

Fragment:

(...) działalności wytwórczej wg stawki 5,5% z materiałów własnych - jest prawidłowe. możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów osiąganych z działalności wytwórczej wg stawki 5,5% z materiałów powierzonych przez zamawiającego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów osiąganych z działalności wytwórczej wg stawki 5,5%. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Firma I. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych PKD 2855Z. Osiągane przychody opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5%. Działalność polega na sporządzaniu dokumentacji technicznej na wycięcie prefabrykatów wentylacyjnych i części blaszanych do central wentylacyjnych. Jest to pierwszy element całego procesu produkcyjnego, w którym używane jest urządzenie do cięcia plazmowego.

2011
1
wrz

Istota:

Jaki procent podatku dochodowego Wnioskodawca powinien płacić od przychodu ze sprzedaży biżuterii, którą sam produkuje, 3% czy 5,5%?

Fragment:

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt zaprezentowanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż o zakwalifikowaniu działalności gospodarczej do działalności wytwórczej decyduje m.in. końcowy efekt tej działalności, tj. powstanie z zakupionych czy wytworzonych materiałów nowego wyrobu. W wyniku czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę polegających na odpowiednim składaniu półproduktów dochodzi do powstania (wytworzenia) nowego wyrobu – biżuterii. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę w tym zakresie jest więc działalność wytwórcza (w wyniku samodzielnego składania półproduktów powstaje nowy produkt). Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Wnioskodawcę stanowisko w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym jest nieprawidłowe, z uwagi na to, iż uzyskane przychody ze wskazanej we wniosku działalności w zakresie sprzedaży biżuterii sztucznej ręcznie robionej winny podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 5,5%, a nie 3,0%. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al.

2011
1
maj

Istota:

Czy można zastosować stawkę ryczałtu 5,5% przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu z własnego materiału nagrobków lub innych wyrobów z kamienia?

Fragment:

Art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy zawiera określenie działalności uznanej w ustawie za działalność wytwórczą. Zgodnie z w/w przepisem działalność wytwórcza jest to działalność w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została zawarta w art. 12 ustawy. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit.f i pkt 4 lit.a ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: - 8,5% przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, - 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, że działalność polegająca na sprzedaży wyrobów własnej produkcji a mianowicie wykonanie nagrobków i innych wyrobów z kamienia sztucznego i naturalnego stanowi działalność wytwórczą (produkcję), gdyż w procesie wytworzenia powstaje nowy wyrób. Zatem z wyżej przedstawionych uregulowań prawnych wynika, że jest to działalność wytwórcza i przy wytwarzaniu przedmiotów z materiału zakupionego we własnym zakresie (nie powierzonego) przez zamawiającego, przychód podlega opodatkowaniu ryczałtem w/g stawki 5,5%.