IPTPB2/415-365/12-2/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wynagrodzenie przyznane przez sąd za czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym, a wypłacone z masy upadłościowej, czyli bezpośrednio ze środków przedsiębiorstwa objętego postępowaniem upadłościowym jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2012 r. (data wpływu 21 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji wynagrodzenia otrzymanego z tytułu pełnienia funkcji syndyka – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji wynagrodzenia otrzymanego z tytułu pełnienia funkcji syndyka.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zgodnie z art. 51 ust. 6 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, sąd wyznacza Wnioskodawcę jako syndyka masy upadłości. Stosownym postanowieniem sąd powierza Wnioskodawcy pełnienie określonych funkcji w postępowaniu upadłościowym, których zakres precyzuje ww. ustawa (w tym czynności zarządcze, sprawozdawcze, likwidacja masy upadłości). Również sąd orzeka o wynagrodzeniu syndyka i zwrocie poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków (art. 162-167 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze).

W zależności od etapu, na jakim znajduje się postępowanie upadłościowe przyznane Wnioskodawcy, postanowieniem Sądu wynagrodzenie jest wypłacane:

  • przez sąd,
  • bezpośrednio ze środków masy upadłościowej.

Wnioskodawca, jako syndyk jest czynnym podatnikiem podatku VAT i za wykonane usługi wystawia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku wynagrodzenia wypłaconego przez sąd nabywcą, jakiego Wnioskodawca wskazuje na wystawionej fakturze jest sąd. W przypadku wynagrodzenia wypłaconego ze środków masy upadłościowej, nabywcą jest podmiot objęty postępowaniom upadłościowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie przyznane przez sąd za czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym, a wypłacone z masy upadłościowej, czyli bezpośrednio ze środków przedsiębiorstwa objętego postępowaniem upadłościowym jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenia przyznane przez sąd za czynności syndyka w ramach postępowania upadłościowego, stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście. W zdefiniowaniu źródła przychodów nie ma znaczenia fakt, iż wynagrodzenie może być wypłacone przez sąd bądź przez podmiot objęty postępowaniem upadłościowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Stosownie do treści art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej lub samorządowej, sąd lub prokurator na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym lub administracyjnym oraz płatników z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powołanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej w wyjątkiem przychodów o których mowa w pkt 9.

Zauważyć należy, iż według definicji zawartej w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego pod red. St. Dubisza pojęcie „zlecić – zlecać” oznacza nałożyć (nakładać) na kogoś obowiązek zrobienia czegoś, powierzyć komuś wykonanie jakiejś pracy (Warszawa 2003 r., s. 1009). Zatem, zgodnie z wykładnią literalną, należy uznać, iż powołanie syndyka na mocy orzeczenia sądu ma charakter „zlecenia” w językowym znaczeniu.

W konsekwencji na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskiwane przez syndyka należy jednoznacznie zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 6 tej ustawy. O osobistym charakterze czynności wykonywanych przez syndyka świadczy również okoliczność, iż wykonywanie czynności syndyka jest nieodłącznie związane z jego osobistą odpowiedzialnością - porządkową przed sędzią komisarzem, cywilną (deliktową), stosownie do okoliczności względem masy upadłości, względem upadłego, wierzycieli upadłego lub wierzycieli masy oraz odpowiedzialnością karną i karną skarbową.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca pełni funkcję syndyka masy upadłości. Z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje wynagrodzenie, które w zależności od etapu, na jakim znajduje się postępowanie upadłościowe przyznane postanowieniem Sądu, wynagrodzenie jest wypłacane przez sąd lub bezpośrednio ze środków masy upadłości.

Regulacje prawne odnoszące się do zasad oraz sposobu powoływania syndyka masy upadłości zawiera ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361). Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wyznaczenie syndyka następuje w formie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości. Stosownym postanowieniem sąd powierza zatem, syndykowi pełnienie określonych funkcji w postępowaniu upadłościowym, których zakres precyzuje ustawa (w tym czynności zarządcze, sprawozdawcze, likwidacja masy upadłości). Również, sąd orzeka o wynagrodzeniu syndyka i zwrocie poniesionych przez niego wydatków (art. 162-167 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze).

Zatem, analiza przytoczonych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, iż kwoty uzyskiwane przez osobę fizyczną, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków syndyka na postawie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości, należy uznawać za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności zlecone przez sąd.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz powołane przepisy prawa uznać należy, iż wynagrodzenie przyznane Wnioskodawcy przez sąd za czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym, wypłacone przez sąd jak i w sytuacji, gdy zostało wypłacone z masy upadłości, stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.