IPTPB1/415-739/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę stanowiłyby już działalność gospodarczą, czy będzie to działalność wykonywana osobiście w formie umowy zlecenia, o dzieło?
IPTPB1/415-739/14-4/KOinterpretacja indywidualna
 1. działalność wykonywana osobiście
 2. przychód
 3. strona internetowa
 4. źródło
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 26 lutego 2015 r., Nr IPTPB1/415-739/14-2/KO, IPTPP1/443-892/14-2/RG, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 26 lutego 2015 r. (data doręczenia 28 lutego 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 28 lutego 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 7 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. W wolnym czasie w trybie dorywczo-zarobkowym chciałby zająć się tworzeniem stron internetowych wyłącznie dla poszczególnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych. Wnioskodawca posiada komputer osobisty i wolny czas, nie przewiduje innych nakładów kapitałowych. Przez ostatni okres 6-miesięczny utworzył własną stronę z gotowymi szablonami/wzorami przykładowych stron internetowych. Klient będzie mógł zdecydować się na któryś szablon, zgodnie ze swoimi preferencjami estetycznymi lub nakreślić/doprecyzować własne oczekiwania.

Odbywałoby się to w sposób następujący:

 1. Umowa z klientem w sprawie wyglądu strony, zakresu prac, obróbki graficznej, negocjacje cenowe - w zależności od zapotrzebowań klienta ustalony zostanie szablon profilu strony, zamieszczanych treści, ewentualnych zdjęć, obrazów, grafik, logo. Istnieje możliwość przygotowania przez Wnioskodawcę całej grafiki, aż do etapu zamieszczenia jej na stronie.
 2. Zatwierdzenie strony przez klienta i zamieszczenie jej na jego serwerze. Wszelkie etapy prac wymagają akceptacji klienta. Wersja końcowa również będzie wymagała zatwierdzenia. Prace wykonywane są przez Wnioskodawcę w określonym terminie, jednak w Jego wolnym po pracy etatowej czasie. Jeżeli dane wykonanie znajdzie uznanie klienta strona zostaje zamieszczona na jego serwerze. Może on zrobić to sam bądź za pośrednictwem Wnioskodawcy. Serwer jednak pozostaje zawsze własnością klienta, jak również materiały graficzne, treść zamawiającego, nawet gdy są wykonane przez Wnioskodawcę.
 3. Wsparcie techniczne - po zamieszczeniu zawartości strony na serwerze klienta, po zakończeniu prac, Wnioskodawca zamierza poinstruować klienta co i w jaki sposób może zmienić na stronie, jak samemu modyfikować treści, dodawać nowe, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Otrzymuje on wszystkie kody dostępu, dzięki którym może sam zarządzać własną witryną.
 4. Wystawienie rachunku z tytułu umowy o dzieło/zlecenie.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 28 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, że:

 1. nie prowadzi działalności gospodarczej;
 2. zamierza zajmować się tworzeniem stron internetowych, jednak nie w formie działalności gospodarczej;
 3. strony internetowe będzie tworzył na podstawie umów o dzieło lub zlecenie;
 4. jak opisano wcześniej we wniosku, będzie to działalność zarobkowa usługowa, natomiast Wnioskodawca nie jest w stanie definitywnie stwierdzić, co do „prowadzenia jej we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9”. Wg oceny Wnioskodawcy, i jak opisano wcześniej, będzie wykorzystywał swój wolny czas i swój komputer, zaś serwer i materiały graficzne pozostają własnością klienta. Zgadza się z definicją „zorganizowania”, gdyż w pewien sposób będzie musiał zorganizować sobie otoczenie, by wykonywać pracę. Jednak nie można tu mówić o ciągłości, z uwagi na dorywczy charakter prac. Nigdy nie będzie to Jego stałe źródło utrzymania, jedynie ewentualne zasilenie budżetu;
 5. jak zawarto we wniosku pierwotnym, nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonanie usług polegających na tworzeniu stron internetowych; zamierza zamieścić o tym odpowiedni zapis w umowie;
 6. jak zawarto we wniosku pierwotnym, usługa będzie wykonana pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego w rozumieniu takim, że to zlecający decyduje o wyglądzie strony, otrzymuje kod dostępu, co umożliwia mu na bieżąco monitorować zakres prac, modyfikować je. Miejsce wykonania będzie to serwer należący do klienta lub jeden z darmowych serwerów testowych dostępnych w sieci, z którego po zaakceptowaniu pracy gotowa strona zostanie przekopiowana na serwer właściwy należący do zlecającego. Klient wybiera wygodną dla siebie opcję, która mu najbardziej odpowiada. Wytyczne klienta decydują o miejscu wykonywania, zamieszczanych zdjęciach, kontaktach, opisach, znakach firmowych i wszelakich obróbkach niezbędnych do stworzenia strony. Jeśli chodzi o czas wykonania, warunki umowy będą przewidywały ostateczny termin wykonania narzucony przez zleceniodawcę. W rzeczywistości wszystkie czynności będą wykonywane po zakończeniu pracy etatowej, w wolnym czasie. Tak więc, w przypadku miejsca i czasu, Wnioskodawca może porównać to do pracy zdalnej. Jednak podkreśla, że klient otrzyma wszelkie kody dostępu, dzięki czemu będzie w stanie na bieżąco i w czasie rzeczywistym monitować przebieg prac, dodawać uwagi, kontrolować sposób wykonania, testować powstającą witrynę, a nawet zmienić w całości swoje zamówienie;
 7. nie będzie ponosił ryzyka gospodarczego. Nie przewiduje żadnych inwestycji na zakup sprzętu, zaciągnięcia kredytów, czy pożyczek, reklamowania się w celu pozyskania potencjalnych klientów;
 8. strony tworzone będą na podstawie indywidualnego zamówienia. Zamieszczone szablony mają dać tylko obraz dla zlecającego, jak strona może potencjalnie wyglądać;
 9. serwer będzie własnością zamawiającego. Wnioskodawca będzie sprzedawał tylko swoją pracę w zakresie utworzenia gotowego „produktu”;
 10. jak zawarto we wniosku pierwotnym, zamawiający jest właścicielem strony od samego początku;
 11. nie będzie twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2014 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);
 12. wykonywana praca (tworzenie stron internetowych) nie będzie spełniała przesłanek utworu określonych w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 13. będzie wystawiany rachunek do umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 14. chciałby, by były to przychody z art. 13 pkt 8a, jednak z uwagi na posiadane wątpliwości jest to właśnie przedmiotem wniosku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę stanowiłyby już działalność gospodarczą, czy będzie to działalność wykonywana osobiście w formie umowy zlecenia, o dzieło...
 2. W przypadku działalności wykonywanej osobiście, czy podlegałoby to opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Pytanie Nr 2 dotyczące podatku od towarów i usług będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie musi traktować tych czynności jako działalności gospodarczej, bowiem jest to działalność wykonywana osobiście w formie umowy zlecenia, o dzieło, a podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany byłby od działalności wykonywanej osobiście.

Art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej definiuje działalność gospodarczą jako „zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły”. Działalność Wnioskodawcy nie ma charakteru ciągłego, a dorywczy. Trudno określić ilość zleceń w ciągu miesiąca, czy bardziej roku, gdyż jeszcze jej nie podjął. Nie ma też charakteru zorganizowanego. Wnioskodawca dysponuje jedynie komputerem osobistym i wolnym czasem. Sześć miesięcy temu rozpoczął prace nad założeniem własnej strony, na której zamieścił przykładowe rozwiązania, szablony stron. Będą one do dyspozycji potencjalnych klientów. Nie posiada żadnego biura, ani dodatkowego sprzętu komputerowego w celu prowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca przeanalizował trzy przesłanki określające działalność gospodarczą, jednak uważa, że ich również nie wypełnia:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, (...), ponosi zlecający - zlecający określa przed rozpoczęciem prac, jak strona ma wyglądać, co ma zawierać, decyduje o treści, szacie graficznej i wszystkich elementach, jakie składają się na powstanie strony internetowej. Przyjmujący nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych podmiotów, przy których pomocy wykonuje zlecenie, gdyż nie korzysta z pomocy podwykonawców. Odpowiedzialność z tytułu zamieszczonych zdjęć, obrazów, treści zawsze ponosi zleceniodawca, gdyż on jest ich właścicielem. Nawet w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie ich projektantem, redaktorem, wykonawcą.
 2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego - czynności będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego, gdyż to on decyduje o wyglądzie strony. Każdy etap prac wymaga zatwierdzenia. Na bieżąco może mieć wgląd do wyglądu strony oraz zakresu wykonanych prac. Umowa ze zleceniodawcą precyzyjnie będzie wskazywać zakres czynności, zakres obowiązków zleceniobiorcy oraz ewentualne sankcje za niedopełnienie tych obowiązków. Miejsce wykonania będzie to serwer należący do klienta lub jeden z darmowych serwerów testowych dostępnych w sieci, z którego to po zaakceptowaniu pracy gotowa strona zostanie przekopiowana na serwer właściwy należący do zlecającego. Klient wybiera dogodną dla siebie opcję, która mu najbardziej odpowiada. Wytyczne klienta decydują o miejscu wykonywania, zamieszczanych zdjęciach, kontaktach, opisach, znakach firmowych i wszelakich obróbkach niezbędnych dla potrzeb stworzenia strony.Jeśli chodzi o czas wykonania, warunki umowy będą przewidywały ostateczny termin wykonania narzucony przez zleceniodawcę. W rzeczywistości wszystkie czynności Wnioskodawca będzie wykonywał po zakończeniu pracy etatowej, w wolnym czasie. Tak więc, w przypadku miejsca i czasu, może porównać to do pracy zdalnej. Jednak warto podkreślić, że klient otrzyma wszelkie kody dostępu, dzięki czemu będzie w stanie na bieżąco i w czasie rzeczywistym monitorować przebieg prac, dodawać uwagi, kontrolować sposób wykonania, testować powstającą witrynę, a nawet zmienić w trakcie w całości swoje zamówienie.
 3. wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością - nie przewiduje żadnych inwestycji na zakup sprzętu, zaciągnięcia kredytów, czy pożyczek, reklamowania się w celu pozyskania potencjalnych klientów. Na koniec umowy wystawia rachunek i czeka na płatność.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 28 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że z uwagi na posiadane wątpliwości nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy wykonywane przez Niego czynności stanowiłyby już działalność gospodarczą, tj. czy osiągnięte przychody podlegałyby opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy stanowiłyby działalność wykonywaną osobiście, tj. przychody podlegałyby opodatkowaniu na podstawie art. 13 pkt 8.

Dodał, że Jego stanowisko zostało przedstawione we wniosku pierwotnym. Uważa, że czynności wykonywane przez Niego stanowiłyby działalność wykonywaną osobiście, a przychody z jej tytułu opodatkowane zostaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, występują 3 przesłanki, które definiują działalność gospodarczą, a których nie spełnia:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności oraz ich wykonanie, (...) ponosi zlecający; zlecający przed rozpoczęciem przez Wnioskodawcę wszelkich prac określa zakres wykonanych prac, zawartość, szatę graficzną, elementy tekstowe, graficzne, itd. Nie korzysta z pomocy podwykonawców. Właścicielem strony, wszelkich elementów graficznych, tekstowych, serwera jest zleceniodawca.
 2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego; zleceniodawca decyduje o wyglądzie strony. Każdy etap prac będzie wymagał jego zatwierdzenia. Poprzez otrzymany kod dostępu będzie miał wgląd na bieżąco do wyglądu strony oraz zakresu wykonanych prac. Umowa ze zleceniodawcą będzie precyzyjnie określać czynności, obowiązki oraz ewentualne sankcje za niedopełnienie tych obowiązków wobec zleceniodawcy, a nie wobec osób trzecich. Miejscem wykonania będzie serwer należący do klienta lub inny darmowy serwer testowy. Po zaakceptowaniu prac, strona zostanie przekopiowana lub przeniesiona na serwer właściwy. Wytyczne klienta decydują o miejscu, zawartości, wszelkich elementach. Czas wykonywania to czas przewidziany na wykonanie przez Wnioskodawcę prac, ostateczny termin. Wszelkie czynności Wnioskodawca będzie wykonywał w domu, w godzinach wolnych od pracy etatowej.
 3. nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z wykonywanymi czynnościami; nie przewiduje ponoszenia żadnych inwestycji za zakup sprzętu, zapewnienia finansowania w formie pożyczki, czy kredytu, reklamowania się.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, źródłami przychodów są odpowiednio:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9.

Tak więc, dla celów podatkowych działalność prowadzona przez podatnika może być uznana za działalność gospodarczą pod warunkiem, że uzyskanych przychodów nie można zaliczyć do źródeł przychodów, o których mowa wyżej, tj., np. do działalności wykonywanej osobiście.

W myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Aby zatem przychód uzyskany z prowadzonej działalności mógł być uznany za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, działalność ta musi spełniać następujące przesłanki:

 • musi być działalnością zarobkową,
 • musi być działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub działalnością polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • musi być działalnością prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
 • działalność ta nie może polegać na wykonywaniu czynności, o których mowa jest w art. 5b ust. 1 ww. ustawy,
 • przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9 tej ustawy.

Literalna wykładnia art. 5a pkt 6 ww. ustawy wskazuje, że dotyczy on działalności zarobkowej, czyli służącej osiąganiu zysków, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, co oznacza, że ma być to działalność przygotowana i uporządkowana oraz ma mieć charakter powtarzalny. Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot (i jak ją nazywa) oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Za takim rozumieniem pojęcia „zorganizowany” przemawia również definicja słownikowa. Zgodnie z Nowym Słownikiem Poprawnej Polszczyzny (Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2000 r.), organizować to przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie, bądź w znaczeniu drugim nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Op 18/08).

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym (okazjonalnym). Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza ona jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, niepowiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Katalog przychodów, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, określony został w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zaliczenie przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, zależy od łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. zleconą usługę podatnik wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które wykonywałyby czynności związane z istotą tej usługi,
 2. umowa zlecenia lub umowa o dzieło zostanie zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostką organizacyjną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej,
 3. umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. Nie prowadzi działalności gospodarczej. W wolnym czasie w trybie dorywczo-zarobkowym chciałby zająć się tworzeniem stron internetowych wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych, jednak nie w formie działalności gospodarczej. Strony internetowe będzie tworzył na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia. Wnioskodawca posiada komputer osobisty i wolny czas, nie przewiduje innych nakładów kapitałowych. Przez ostatni okres 6-miesięczny utworzył własną stronę z gotowymi szablonami/wzorami przykładowych stron internetowych. Klient będzie mógł zdecydować się na któryś szablon, zgodnie ze swoimi preferencjami estetycznymi lub nakreślić/doprecyzować własne oczekiwania. Wykonywana praca nie będzie miała charakteru ciągłości, z uwagi na dorywczy charakter prac. Nigdy nie będzie to Jego stałe źródło utrzymania, jedynie ewentualne zasilenie budżetu. Wnioskodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonanie usług polegających na tworzeniu stron internetowych; zamierza zamieścić o tym odpowiedni zapis w umowie. Usługa będzie wykonana pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego w rozumieniu takim, że to zlecający będzie decydował o wyglądzie strony, otrzyma kod dostępu, co umożliwi mu na bieżąco monitorowanie zakresu prac, modyfikowania ich. Miejscem wykonania będzie serwer należący do klienta lub jeden z darmowych serwerów testowych dostępnych w sieci, z którego po zaakceptowaniu pracy gotowa strona zostanie przekopiowana na serwer właściwy, należący do zlecającego. Klient wybierze wygodną dla siebie opcję, która mu najbardziej odpowiada. Wytyczne klienta będą decydować o miejscu wykonywania, zamieszczanych zdjęciach, kontaktach, opisach, znakach firmowych i wszelakich obróbkach niezbędnych do stworzenia strony. Jeśli chodzi o czas wykonania, warunki umowy będą przewidywały ostateczny termin wykonania, narzucony przez zleceniodawcę. W rzeczywistości wszystkie czynności będą wykonywane po zakończeniu pracy etatowej, w wolnym czasie. Wnioskodawca nie będzie ponosił ryzyka gospodarczego. Nie przewiduje żadnych inwestycji na zakup sprzętu, zaciągnięcia kredytów, czy pożyczek, reklamowania się w celu pozyskania potencjalnych klientów. Po zakończeniu pracy będzie wystawiał rachunek do umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na tworzeniu stron internetowych, nie wypełniają przesłanek do uznania ich za usługi świadczone w ramach prowadzenia działalności gospodarczej - z uwagi na brak znamion ciągłości (Wnioskodawca wskazał, że wykonywane będą dorywczo) oraz zorganizowanego charakteru - co wynika z opisanego zdarzenia przyszłego, to przychód z tego tytułu nie kwalifikuje się do źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza. Jeżeli strony internetowe wykonywane będą na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostką organizacyjną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, wówczas przychody takie stanowić będą przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym przedstawione we wniosku stanowisko w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę za przychody ze źródła jakim jest działalność wykonywana osobiście za prawidłowe.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.