IPTPB1/415-556/14-4/MM | Interpretacja indywidualna

1) Czy opisana przez Wnioskodawcę działalność może zostać uznana za działalność wykonywaną osobiście, stosownie do treści art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB1/415-556/14-4/MMinterpretacja indywidualna
 1. działalność wykonywana osobiście
 2. korepetycje
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza
 4. przychód
 5. usługi edukacyjne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do właściwego źródła przychodów z udzielania korepetycji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 28 listopada 2014 r., Nr IPTPB1/415-556/14-2/MM na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 28 listopada 2014 r. (data doręczenia 1 grudnia 2014 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 5 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest nauczycielem biologii z długoletnim (28-letnim) stażem pracy. Zgodnie z reformą szkolnictwa licea z czteroletnich stały się trzyletnimi, w związku z czym zredukowano ilość godzin nauczania. W roku szkolnym 2013/2014 Wnioskodawca pracował w niepełnym wymiarze godzin. Do emerytury pozostało Mu 10 lat. Każdy rok jest i będzie w tej sytuacji związany z dużym stresem, w jakim wymiarze godzin Wnioskodawca będzie pracował. Wnioskodawca postanowił udzielać uczniom korepetycji z biologii, zdając sobie sprawę, że nie jest to przedmiot „popularny” do tego typu zajęć (nie jest przedmiotem obowiązującym, aby zdać maturę). Zdarza się jednak, że są osoby, które chciałyby powtórzyć wybrane działy lub przerobić określony typ testów. Korepetycje Wnioskodawca chce prowadzić na własny rachunek, osobiście, we własnym domu, bez udziału innych korepetytorów.

W piśmie z dnia 3 grudnia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że udzielanie korepetycji będzie podejmował w sposób okazjonalny, natomiast czynności związane z udzielaniem korepetycji będzie wykonał w sposób niezorganizowany. Wnioskodawca podejmie udzielanie korepetycji po zgłoszeniu się zainteresowanego ucznia. Nie będzie sama podejmował żadnych działań z tym zakresie oraz nie zamierza prowadzić harmonogramu lekcji. Wnioskodawca będzie prowadził własną ewidencję przychodów z udzielanych korepetycji w celu obliczenia miesięcznej należnej kwoty podatku dochodowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisana przez Wnioskodawcę działalność może zostać uznana za działalność wykonywaną osobiście, stosownie do treści art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w sytuacji Wnioskodawcy istnieje obowiązek zgłaszania działalności gospodarczej do stosownej ewidencji CEIDG...
 3. Czy przy obliczaniu należnej miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, należy uwzględnić składki na ubezpieczenia zdrowotne, jeśli działalność Wnioskodawcy zostanie zaliczona jako działalność wykonywana osobiście...

W uzupełnieniu przedmiotowego wniosku przeformułowano pytanie Nr 2 nadając mu treść:

Czy działalność oświatowa wykonywana osobiście zaliczana jest do działalności gospodarczej, którą należy zgłosić do ewidencji CEIDG, czy nie ma takiego obowiązku...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 3 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast pytanie Nr 2 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, może prowadzić działalność wykonywaną osobiście, zgodnie z art. 13 ust. 2, bez obowiązku rejestracji działalności gospodarczej w centralnej ewidencji CEIDG. Na poparcie tego stanowiska wskazuje wyrok NSA z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1279/12.

Wnioskodawca dodaje, że jest zatrudniony w szkole na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Chciałby udzielać korepetycji osobiście (samodzielnie), we własnym domu, bez zatrudnienia innych osób (jeżeli byłby na takie zajęcia popyt) przy wykorzystywaniu własnej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Wnioskodawca wskazuje, że przychody uzyskane z korepetycji wykaże w PIT–36, a należne zaliczki na podatek dochodowy będzie odprowadzał osobiście do 20 dnia każdego miesiąca.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodaje, że obliczanie należnej miesięcznej kwoty podatku dochodowego z działalności oświatowej prowadzonej osobiście jest takie samo, jak w przypadku umowy zlecenie. Wnioskodawca jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela na czas nieokreślony. Jego pracodawca odprowadza składki ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z czym Wnioskodawca uważa, że nie musi odliczać składek na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów osiąganych z działalności oświatowej prowadzonej osobiście, zgodnie z art. 13, art. 41 ust. 1 i 1a, art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy wyszczególniono m.in. jako odrębne źródła przychodów:

 • działalność wykonywaną osobiście (pkt 2),
 • pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 3).

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych (art. 13 pkt 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jednocześnie art. 5b ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej wyłączone zostały czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki, tj.:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z powyższego przepisu wynika, że wyłączenie określonych czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej może nastąpić tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie przesłanki wymienione w ww. przepisie. Nieziszczenie się któregokolwiek z tych warunków powoduje, że nie jest możliwym uznanie, że czynność nie została wykonana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, działalność gospodarcza to taka działalność, która:

 • jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
 • wykonywana jest w sposób ciągły; jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy; istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności, celem osiągnięcia dochodu,
 • prowadzona jest w sposób zorganizowany, co oznacza, że podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym; warunek, aby działalność gospodarcza prowadzona była w sposób zorganizowany nie może być rozumiany jako instytucjonalne wyodrębnienie i jednoczesne wyposażenie takiej działalności w stosowne instrumenty o charakterze materialnym, jak np. biuro i jego wyposażenie; prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie wymaga w zasadzie żadnej organizacji w znaczeniu instytucjonalnym.

Nierozłącznie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest zjawisko ryzyka, które jest wynikiem podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Z istoty prowadzenia działalności gospodarczej wynika, że osoba prowadząca taką działalność prowadzi ją na własny rachunek i na własne ryzyko. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w ramach ryzyka, musi przewidywać możliwość nie uzyskania przewidywanych wyników ekonomiczno-finansowych związanych z tą działalnością lub też podejmowanym przedsięwzięciem.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zatrudniony w szkole. Chciałaby osobiście udzielać korepetycji z biologii, u siebie w domu, na prośbę osoby, która takiej pomocy potrzebuje. Korepetycji będzie udzielał w sposób okazjonalny i nie będą one prowadzone w sposób zorganizowany.

Zauważyć należy, że mimo tego, że zajęcia prowadzone będą osobiście, bez udziału innych korepetytorów, odbywać się będą nieregularnie i nie będą prowadzone w sposób zorganizowany, spełnione będą przesłanki pozwalające na uznanie prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęć za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca sam bowiem będzie ponosić odpowiedzialność oraz ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem korepetycji, gdyż w przypadku nieefektywnej nauki może nastąpić spadek ilości uczniów, którym będzie korepetycji udzielać. Ryzykiem gospodarczym związanym z ww. działalnością jest również ryzyko inwestycyjne, ponoszone np. na zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, środków pomocowych. Ponadto Wnioskodawca nie będzie udzielał prywatnych lekcji biologii pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego. Tym samym nie wystąpią łącznie wszystkie trzy przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykluczające możliwość zakwalifikowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w zakresie udzielania korepetycji do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reasumując, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody osiągnięte z tytułu udzielania korepetycji zaliczane są do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, a nie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni będzie zatem prowadzić w efekcie pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych – nauczania, udzielania lekcji na godziny.

Mając na uwadze fakt, że stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania pierwszego zawartego we wniosku jest nieprawidłowe, odstąpiono od odpowiedzi na trzecie pytanie, gdyż stało się one bezprzedmiotowe.

Ponadto należy podkreślić, że przywołany przez Wnioskodawcę wyrok sądu administracyjnego wydany został w indywidualnej sprawie i nie może być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.), źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe przywołany wyrok nie jest wiążący dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.