ILPB2/4511-1-919/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów.
ILPB2/4511-1-919/15-2/WSinterpretacja indywidualna
  1. działalność wykonywana osobiście
  2. kontrakt
  3. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie kontraktu Wnioskodawca świadczy usługi operatora dla Spółki Akcyjnej z siedzibą w Panamie. Usługi wykonuje na wiertniach rozsianych w różnych częściach Europy, według wskazań Spółki. Zainteresowany nie ma normowanego czasu. W praktyce wygląda to tak, że czeka w domu na telefon, a jak jest zapotrzebowanie na jego usługi Spółka dzwoni do Wnioskodawcy, który jedzie na wskazane miejsce. Wyjazdy trwają czasami tylko kilka dni, a czasami dłużej niż miesiąc. Za takie wyjazdy Zainteresowany dostaje dodatkowe wynagrodzenie. Podstawowe, comiesięczne wynagrodzenie otrzymuje za gotowość wyjazdu w każdej chwili. Wnioskodawca nie ma gwarantowanego urlopu. Sam opłaca sobie ubezpieczenia społeczne (emerytalne i zdrowotne). Sam również - na podstawie wypłaconych świadczeń - opłaca podatki w Polsce. Spółka nie pełni funkcji płatnika podatków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług opisanych w stanie faktycznym sprawy należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy pdof...

Zdaniem Wnioskodawcy, charakter świadczonych usług oraz warunki w jakich Wnioskodawca je świadczy pozwalają na zakwalifikowanie przychodu generowanego z tytułu ich wykonywania jako przychodu z działalności wykonywanej osobiście - w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy pdof - w warunkach określonych w art. 13 pkt 8 lit. a) ww. ustawy.

Zgodnie z treścią ostatniego z powołanych przepisów za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. W ocenie Wnioskodawcy to właśnie ten zapis w pełni opisuje warunki świadczenia i charakter wykonywanych przez niego usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłami przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Katalog przychodów, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, określony został w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie kontraktu Wnioskodawca świadczy usługi operatora dla Spółki Akcyjnej z siedzibą w Panamie. Usługi wykonuje na wiertniach rozsianych w różnych częściach Europy, według wskazań Spółki. Zainteresowany nie ma normowanego czasu. W praktyce wygląda to tak, że czeka w domu na telefon, a jak jest zapotrzebowanie na jego usługi Spółka dzwoni do Wnioskodawcy, który jedzie na wskazane miejsce.

Z powyższego wynika zatem, że umowa – kontrakt zawarty przez Wnioskodawcę jest rodzajem umowy o świadczenie usług.

Zgodnie natomiast z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 ze zm.), do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczonych usług należy zakwalifikować do źródła przychodów jakim jest działalność wykonywana osobiście. Przychody te są przychodami określonymi w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi jednak na to, że Wnioskodawca świadczy przedmiotowe usługi dla Spółki Akcyjnej z siedzibą w Panamie i usługi te wykonuje na wiertniach rozsianych w różnych częściach Europy, według wskazań Spółki, Zainteresowany winien opodatkowywać uzyskane przychody z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.