ILPB1/415-1364/14-5/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z działaniami grafika komputerowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z działaniami grafika komputerowego –jest:

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w przypadku bonusów pieniężnych za sam udział w konkursie oraz dochodów z tytułu zagranicznych umów o dzieło oraz w części dotyczącej wypełnienia odpowiedniego formularza podatkowego,
 • prawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej obowiązku założenia działalności gospodarczej oraz dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z działaniami grafika komputerowego.

Z uwagi na fakt, że wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z działaniami grafika komputerowego nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 25 lutego 2015 r. nr ILPB1/415-1364/14-3/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 25 lutego 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 3 marca 2015 r., natomiast w dniu 6 marca 2015 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowany uzupełnił wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 5 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca nie posiada działalności gospodarczej ani nie posiada umowy o pracę. Od stycznia 2014 roku zarabia na terytorium Polski przez Internet jako grafik komputerowy - wolny strzelec (tzw. Freelancer). Większość zarobków Wnioskodawcy (około 90%) pochodzi z konkursów graficznych. Mają one miejsce na międzynarodowych stronach internetowych podmiotów mających siedziby poza granicami Polski, na których zleceniodawcy (ludzie z przeróżnych krajów) zamieszczają ogłoszenia, w których opisują jaki projekt graficzny potrzebują (projekty logotypów, ulotek, bannerów reklamowych, grafik do użytku internetowego, itp.). Z góry podana jest suma nagrody pieniężnej jaką otrzyma zwycięzca. Następnie graficy wysyłają gotowe projekty, a po ostatecznym terminie zleceniodawca wybiera projekt. Po wybraniu projektu graficznego i wyłonieniu zwycięzcy, zleceniodawca otrzymuje autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego projektu graficznego. Uściśla to regulamin użytkowania strony. Następnie grafik, którego projekt wygrał konkurs, dostaje pieniądze. Reszta grafików z reguły nie otrzymuje nic, chociaż czasami przyznawane są drobne bonusy pieniężne za sam udział w konkursie. Pieniądze wysyłane są na konto „c” w walucie zależnej od kraju zleceniodawcy. Poza pieniędzmi za wygrywanie konkursów, część zarobków Wnioskodawcy pochodzi z wyżej wspomnianych bonusów za sam udział w konkursie. Okazjonalnie czasami Zainteresowany wykonuje zlecenia graficzne poza wyżej wspomnianymi konkursami, choć również przez Internet. Zleceniodawcami są różne osoby/firmy spoza granic Polski. Umowy zawarte są zazwyczaj umowami słownymi przez pocztę elektroniczną (e-mail). W tym przypadku oraz w przypadku płatności bonusowych za sam udział w konkursie, nie zachodzi przekazanie autorskich praw majątkowych. Praca Wnioskodawcy nie ma ani charakteru ciągłego, ani zorganizowanego. Zainteresowany pracuje, kiedy pozwoli mu na to czas i chęci.

W uzupełnieniu wniosku podano następujące informacje.

  1. Przychody z tytułu wygranych w konkursach graficznych Wnioskodawca otrzymuje od przedsiębiorstw prowadzących serwisy internetowe z tymi konkursami, dokładnie:
   • A” - podmiot mający siedzibę w Australia,
   • B” - podmiot mający siedzibę w USA.
   Przedsiębiorstwa te nie są płatnikami podatkowymi w Polsce.
  2. Przychody z tytułu bonusów pieniężnych za sam udział w konkursach Wnioskodawca otrzymuje również od wyżej wymienionych podmiotów.
  3. Przychody z tytułu zleceń graficznych wykonywanych poza konkursami Zainteresowany otrzymuje od podmiotów:
   • będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
   • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
   • osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych,
   • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
   Wyżej wymienione podmioty nie są płatnikami podatkowymi w Polsce.
 1. W roku podatkowym, za który ma być składane zeznanie podatkowe Wnioskodawca:
  • nie uzyskał przychodów za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypostpolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • nie jest obowiązany doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
  • nie obniża dochodów o straty z lat ubiegłych.
 2. Zlecenia graficzne, które wykonuje poza konkursami, mają charakter umowy o dzieło zawartej słownie (poprzez e-mail).
 3. Przedmiotem prac Wnioskodawcy - zleceń graficznych - wykonywanych poza konkursami są utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 4. Wnioskodawca jest twórcą tych prac (wskazanych w pkt 4) w rozumieniu ww. ustawy.
 5. W związku z wykonywaniem zleceń graficznych poza konkursami Wnioskodawca nie korzysta z praw autorskich, praw pokrewnych, ani nie rozporządza tymi prawami.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku Wnioskodawcy konieczne jest założenie działalności gospodarczej...
 2. Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje konieczność wpłacania comiesięcznych zaliczek od podatku dochodowego...
 3. Jaki Wnioskodawcy przysługuje koszt uzyskania przychodu...
 4. Jaki PIT powinien wypełnić...
 5. Gdzie Wnioskodawca wpisuje otrzymane dochody i straty:
  1. od wygranych konkursów graficznych...
  2. od zagranicznych umów o dzieło...
  3. od bonusowych płatności za sam udział w konkursie...

Tut. Organ zauważa, ze przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku nr 2-5.

Natomiast wniosek w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, tj. w części dotyczącej obowiązku założenia działalności gospodarczej, został rozstrzygnięty pismem z dnia 25 lutego 2015 r. nr ILPB1/415-1364/14-2/AP.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, odpowiedź jest negatywna. Podatek płaci przed rocznym rozliczeniem PIT (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 44 ust. 1a).

W ocenie Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 3, przy pieniądzach za wygranie konkursu jest to 50%, gdyż zleceniodawca otrzymuje autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego. W przypadku pieniędzy za sam udział w konkursie i zagranicznych umów o dzieło bez przekazania autorskich praw majątkowych jest to 20% (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 22 ust. 9).

W odniesieniu do pytania oznaczonego nr 4 Zainteresowany wskazał na PIT-37 (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45 ust. 1).

Natomiast w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 5 Wnioskodawca wskazał, że otrzymane dochody i poniesione straty powinien wpisać w:

 1. rubryce „Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy
 2. w rubryce „Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy
 3. w rubryce „Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w przypadku bonusów pieniężnych za sam udział w konkursie oraz dochodów z tytułu zagranicznych umów o dzieło oraz w części dotyczącej wypełnienia odpowiedniego formularza podatkowego,
 • prawidłowe – w pozostałej części.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia się poszczególne źródła przychodów. Takimi źródłami są m.in.:

 • działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3) oraz
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7).

W myśl art. 13 pkt 2 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Natomiast zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) powoływanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Wśród źródeł przychodów wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia się również przychody z działalności gospodarczej.

Zgodnie bowiem z art. 5 pkt 6 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Natomiast stosownie do art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich jak np. „twórca”, „utwór”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • plastyczne;
 • fotograficzne;
 • lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego;
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne (w tym filmowe).

Tut. Organ zauważa, że przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

 • po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu,
 • po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od stycznia 2014 roku zarabia na terytorium Polski przez Internet jako grafik komputerowy - wolny strzelec (tzw. Freelancer). Większość zarobków Wnioskodawcy pochodzi z internetowych konkursów graficznych, w ramach których - po wybraniu projektu graficznego i wyłonieniu zwycięzcy konkursu - zleceniodawca otrzymuje autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego projektu graficznego. Następnie grafik, którego projekt wygrał konkurs, dostaje pieniądze. Reszta grafików z reguły nie otrzymuje nic, chociaż czasami przyznawane są drobne bonusy pieniężne za sam udział w konkursie. Pieniądze wysyłane są na konto „c” w walucie zależnej od kraju zleceniodawcy. Poza pieniędzmi za wygrywanie konkursów, część zarobków Wnioskodawcy pochodzi z wyżej wspomnianych bonusów za sam udział w konkursie. Okazjonalnie Zainteresowany wykonuje zlecenia graficzne poza wyżej wspomnianymi konkursami, choć również przez Internet. Zlecenia graficzne, które wykonuje poza konkursami, mają charakter umowy o dzieło zawartej słownie (poprzez e-mail). W tym przypadku oraz w przypadku płatności bonusowych za sam udział w konkursie, nie zachodzi przekazanie autorskich praw majątkowych. Przedmiotem zleceń graficznych wykonywanych poza konkursami są utwory w rozumieniu przepisów ustawy z o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a Wnioskodawca jest ich twórcą. Jednakże w związku z wykonywaniem zleceń graficznych poza konkursami Wnioskodawca nie korzysta z praw autorskich, praw pokrewnych, ani nie rozporządza tymi prawami. Wskazane w treści wniosku przychody Wnioskodawca otrzymuje od podmiotów, które nie są polskimi płatnikami. W przypadku wygranych w konkursach oraz bonusów pieniężnych za sam udział w konkursie są po podmioty niemające siedziby w Polsce. W przypadku zleceń graficznych wykonywanych poza konkursami Zainteresowany otrzymuje przychody od podmiotów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które to podmioty nie są płatnikami podatkowymi w Polsce. Jak wskazano, Wnioskodawca nie posiada działalności gospodarczej, a jego praca nie ma charakteru ciągłego ani zorganizowanego.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane regulacje prawne, należy wskazać, że skoro praca Wnioskodawcy nie nosi cech działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody w postaci nagród w konkursach graficznych, w ramach których zleceniodawca otrzymuje autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego projektu, należy zakwalifikować do przychodów ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 cyt. ustawy, tj. do przychodów z praw majątkowych.

Natomiast w odniesieniu do przychodów z tytułu płatności za sam udział w konkursie tut. Organ wskazuje, że przychody te należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również przychody z tytułu zleceń graficznych wykonywanych poza konkursami, które mają charakter umowy o dzieło, w związku z którymi Wnioskodawca nie korzysta z praw autorskich, praw pokrewnych, ani nie rozporządza tymi prawami, należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Podstawą takiej kwalifikacji przychodów jest art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku przychodów uzyskiwanych od podmiotów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – oraz art. 13 pkt 2 – w przypadku przychodów uzyskiwanych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W odniesieniu do kwestii dotyczącej obowiązku wpłacania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy tut. Organ stwierdza, co następuje.

W przypadku przychodów z tytułu wygranych w konkursach, tj. przychodów z praw majątkowych, które Wnioskodawca uzyskuje od podmiotów niebędących płatnikami podatkowymi w Polsce, należy wskazać, że Wnioskodawca, jako podatnik, rozliczy osiągnięty dochód dopiero w zeznaniu rocznym. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest bowiem przewidziana konieczność wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w sytuacji, gdy dochód z tytułu praw majątkowych podatnik uzyskuje od podmiotów mających siedzibę za granicą, niebędących polskimi płatnikami podatku dochodowego.

Odmiennie jest w przypadku przychodu kwalifikowanego do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, który Wnioskodawca uzyskuje bez pośrednictwa płatnika.

Zgodnie bowiem z art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

Natomiast w myśl art. 44 ust. 3a powoływanej ustawy, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zatem Wnioskodawca od przychodów z tytułu zagranicznych umów o dzieło oraz bonusowych płatności za sam udział w konkursie, kwalifikowanych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, Wnioskodawca jest zobowiązany do wpłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

W niniejszej sprawie Wnioskodawca powziął również wątpliwości dotyczące zastosowania odpowiednich kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, mają zastosowanie 50% koszty uzyskanego przychodu.

Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca wymienia trzy przypadki przychodów, do których znajdują zastosowanie 50% koszty uzyskania.

Z przepisu tego wynika mianowicie, że koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

 1. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;
 2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;
 3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Przy czym - stosownie do art. 22 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Na podstawie art. 22 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Przepis ust. 10 stosuje się również, jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, były wyższe niż kwota określona w ust. 9a (art. 22 ust. 10a ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne należy wskazać, że zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z tytułu wygranych w konkursach Wnioskodawca może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów.

Natomiast do przychodów w postaci płatności bonusowych za sam udział w konkursie oraz z tytułu zleceń graficznych wykonywanych poza konkursami na podstawie umowy o dzieło zastosowanie mają 20% koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 4 cyt. ustawy.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez Wnioskodawcę jest kwestia dotycząca wypełnienia odpowiedniego formularza zeznania podatkowego.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

W kwestii dotyczącej druku formularza zeznania rocznego uwzględniającego wskazane w treści wniosku przychody należy zauważyć, że druk zeznania podatkowego na formularzu PIT-37 ma zastosowanie dla podatników, którzy w roku podatkowym:

 1. wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. m.in. przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia i o dzieło), przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, itp.,
 2. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 3. nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 4. nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów wyłącznie za pośrednictwem płatników. Tym samym w odniesieniu do Zainteresowanego nie jest spełniony warunek uzyskiwania przychodów ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegających opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wyłącznie za pośrednictwem płatnika. W związku z tym właściwym w niniejszej sprawie formularzem rocznego zeznania podatkowego jest PIT-36, a nie PIT-37.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone regulacje prawne należy wskazać, że przychody z tytułu wygranych w konkursach graficznych należy zakwalifikować do przychodów ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z praw majątkowych. Natomiast przychody z tytułu płatności za sam udział w konkursie oraz przychody z tytułu zleceń graficznych wykonywanych poza konkursami, które mają charakter umowy o dzieło, należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 2 i pkt 8 lit. a) ww. ustawy.

W odniesieniu do przychodów z praw majątkowych zastosowanie znajdują 50% koszty uzyskania przychodów, natomiast w przypadku przychodów z działalności wykonywanej osobiście zastosowanie mają 20% koszty uzyskania przychodów.

Co więcej należy wskazać, że w przypadku dochodów kwalifikowanych do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście Zainteresowany ma obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z art. 44 ust. 1a w zw. z art. 44 ust. 3 powoływanej ustawy. Natomiast obowiązku takiego nie ma w odniesieniu do przychodów kwalifikowanych jako przychody z praw majątkowych.

Ponadto właściwym w niniejszej sprawie formularzem zeznania podatkowego jest PIT-36.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w przypadku bonusów pieniężnych za sam udział w konkursie oraz dochodów z tytułu zagranicznych umów o dzieło oraz w części dotyczącej wypełnienia odpowiedniego formularza podatkowego jest nieprawidłowe, natomiast w pozostałej części jest prawidłowe.

Końcowo tut. Organ zauważa, że wydając interpretacje indywidualne, opiera swoje rozstrzygnięcie wyłącznie o przedstawiony przez podatnika we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe i przyjmuje argumenty podnoszone przez Wnioskodawcę bez ich weryfikowania. W związku z tym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.