DD3/033/118/IMD/11/PK-1247 | Interpretacja indywidualna

Czy wnioskodawca jest obowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej jako osoba fizyczna i jednocześnie autor i wydawca i do opodatkowania na zasadach ogólnych na podstawie odpowiednich artykułów ustawy podatkowej?
Czy jest to działalność wykonywana osobiście zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jak rozliczać dochód?
DD3/033/118/IMD/11/PK-1247interpretacja indywidualna
 1. działalność wykonywana osobiście
 2. zeznanie roczne
 3. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), Minister Finansów w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 27 maja 2009 r. IBPB II/2/415-182/09/NG, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pana (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2009 r., uzupełnionym w dniu 28 kwietnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła uzyskania przychodu i kosztów uzyskania przychodów związanych z wydaniem własnej książki jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 27 maja 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając – na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 23 lutego 2009 r., w którym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:Wnioskodawca jest emerytem, nie prowadzi działalności gospodarczej. Napisał utwór historyczno-literacki. Zamierza go wydać w nakładzie 1.000 egzemplarzy (optymalna ilość sugerowana przez drukarnię). W tym celu Wnioskodawca uzyskał ISBN i zlecił wydrukowanie książki – koszt usługi około 18.000 zł. Książki Wnioskodawca zamierza sprzedawać osobiście i za pośrednictwem księgarni. Ponadto Wnioskodawca zamierza część książek przekazać do bibliotek bezpłatnie, jak również podarować osobom fizycznym w formie prezentów oraz przekazać ponad 20 egzemplarzy do odpowiednich bibliotek wskazanych w przepisach obowiązujących w tym względzie.

Płatność za usługę drukarską i reklamę w gazecie lokalnej, nastąpi po otrzymaniu nakładu, natomiast sprzedaż książek Wnioskodawca przewiduje w dłuższym niż rok okresie.

Wnioskodawca przewiduje także, że szybko nie odzyska środków pieniężnych włożonych na opracowanie utworu i sfinansowanie nakładu 1.000 egzemplarzy. Niemniej zakłada dochód ze sprzedaży około 3-5 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca jest obowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej jako osoba fizyczna i jednocześnie autor i wydawca i do opodatkowania na zasadach ogólnych na podstawie odpowiednich artykułów ustawy podatkowej...
 2. Czy jest to działalność wykonywana osobiście zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jak rozliczać dochód...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, napisał osobiście książkę, którą wyda własnymi środkami i zamierza ją częściowo sprzedawać księgarniom, częściowo sprzedawać osobom fizycznym, częściowo darować w formie prezentu osobom fizycznym, bibliotekom i szkołom, są to przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Ewentualny dochód jaki uzyska ze sprzedaży książek, stanowi różnica między poniesionymi kosztami, także druku 1.000 egzemplarzy książek a sumą przychodu uzyskanego z ich sprzedaży, bowiem są to przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, w oparciu o przepisy art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 13 pkt 2, art. 22 ust. 9 pkt 3 i 4, art. 22 ust. 10 oraz art. 44 ust. 3a i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2009 r. stwierdził, że:

 • planowane wydanie książki nie nosi znamion działalności prowadzonej w celach zarobkowych, w sposób zorganizowany i ciągły - nie zostały spełnione kryteria art. 5a pkt 6 ww. ustawy, dlatego też przychodów z tego tytułu nie należy zaliczać do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód ten będzie natomiast stanowił przychód z działalności wykonywanej osobiście stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w zakresie w jakim Wnioskodawca przy sprzedaży książek uzyska wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych będą miały zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu., natomiast w pozostałej części, koszty uzyskania przychodu należy przyjąć w wysokości 20% przychodu. Ponadto gdyby poniesione wydatki były wyższe, możliwe jest przyjęcie kosztów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków,
 • Wnioskodawca będzie obowiązany do wpłaty w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zgodnie z art. 45 ust. 1 powołanej ustawy do złożenia zeznania rocznego na formularzu PIT-36.
Na tle przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Natomiast stosownie do art. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów określa się:

 • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (pkt 3),
 • z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (pkt 4).

Ponadto na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w art. 22 ust. 9 pkt 1-4, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

W myśl postanowień art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z postanowieniami ust. 1a podatnicy uzyskujący dochody między innymi z działalności wykonywanej osobiście są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego we wniosku o interpretację indywidualną opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż przychody uzyskiwane ze sprzedaży książek, których autorem jest Wnioskodawca należy zaliczyć do przychodów ze źródła określonego w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z praw majątkowych, a nie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście określonych w art. 13 pkt 2.

Do przychodów tych będą miały zatem zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy. W przypadku gdy poniesione wydatki przewyższać będą 50% normę kosztów uzyskania przychodu, do obliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu można będzie zastosować koszty faktycznie poniesione, o których mowa w art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających te wydatki.

Po zakończeniu roku podatkowego przychody te należy wykazać w zeznaniu podatkowym (PIT-36) składanym zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza że w trakcie roku podatkowego nie wystąpi obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, o której mowa w art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 23 lutego 2009 r. należy uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 maja 2009 r. IBPB II/2/415-182/09/NG, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji z dnia 27 maja 2009 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwana dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność wykonywana osobiście
IBPBII/1/415-645/14/ASz | Interpretacja indywidualna

zeznanie roczne
IPPB5/423-572/11-3/PS | Interpretacja indywidualna

źródła przychodu
IBPBII/1/415-1006/14/DP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.