0114-KDIP3-1.4011.415.2018.1.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia członkom zarządu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2018 r. (data wpływu 14 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia członkom zarządu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia członkom zarządu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności firmy jest działalność związana z oprogramowaniem, działalność portali internetowych, przetwarzanie danych oraz zarządzanie stronami internetowymi. Spółka jest podmiotem nowo utworzonym i podejmuje działania przygotowawcze związane ze stworzeniem portalu internetowego dedykowanego obsłudze inwestycji w nieruchomości. W chwili obecnej spółka współpracuje z zewnętrznymi firmami krajowymi i zagranicznymi, którym zleca określone zakresy prac do wykonania.

W chwili obecnej pomiędzy Spółką, a członkami zarządu istnieje stosunek korporacyjny, któremu w związku z czynnościami zarządu nie towarzyszy żadna umowa cywilno-prawna.

Jeden z członków zarządu był związany ze Spółką umową zlecenia, zawartą poza działalnością gospodarczą, obejmującą czynności związane z koordynacją prac zewnętrznych firm informatycznych.

W związku z dynamicznym rozwojem projektu oraz pozyskaniem inwestora, który przystąpił do Spółki, niezbędne jest zwiększenie zaangażowania czasowego dotychczasowych członków zarządu w niektóre obszary działalności Spółki lub zatrudnienie innych, niż członkowie zarządu osób lub podmiotów, które będą mogły wykonać czynności niezbędne do niezakłóconego rozwoju działalności Wnioskodawcy. W konsekwencji, z powodu spodziewanej większej efektywności wykonanych prac przez dotychczasowych członków zarządu niż przez podmioty/osoby mniej wdrożone w prace projektowe, Spółka planuje wdrożyć niżej wskazany model wynagradzania dotychczasowych członków zarządu, będący przedmiotem niniejszego wniosku:

 1. Z tytułu członkostwa w zarządzie, tj. wykonywania obowiązków ciążących z mocy prawa na członkach zarządu, w szczególności reprezentacji wobec osób trzecich, negocjacji umów oraz podejmowania decyzji dotyczących kluczowych obszarów działalności Spółki, Spółka wynagradzać będzie każdego z członków zarządu wyłącznie poprzez wynagrodzenie przyznane uchwałą wspólników. Czynnościom związanym z zarządzaniem nie będzie towarzyszyć żadna umowa zawarta pomiędzy Spółką, a jej członkami zarządu.

Na podstawie wewnętrznych aktów korporacyjnych /regulamin prac zarządu/, pomimo dopuszczonej umową spółki możliwości jednoosobowej reprezentacji Spółki, zarząd spotyka się co najmniej raz w miesiącu i, po uprzedniej analizie ograniczeń i wyzwań tak natury technicznej jak i finansowej czy prawnej, kolegialnie podejmuje decyzje odnoszące się do strategicznych kierunków rozwoju spółki, partnerstwa z innymi podmiotami, zatrudnienia i zwolnienia pracowników, nawiązaniu współpracy z dostawcami usług, strategii marketingowej, źródeł finansowania itp. Posiedzenia zarządu mogą lecz nie muszą być protokołowane, jeśli decyzje podejmowane są jednogłośne. Rozbieżność poglądów członków zarządu powinna zostać zaprotokołowana. W przypadku rozbieżności poglądów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

W związku z dynamicznym rozwojem projektu członkom zarządu będzie powierzona realizacja usług wyspecyfikowanych poniżej, w punktach 2 i 3 opisu stanu przyszłego. Czynności, których powierzenie ma zostać zlecone w ramach umów zawartych pomiędzy Spółką a jednoosobowym przedsiębiorstwem Zleceniobiorcy będącego równocześnie członkiem zarządu mają być następujące:

 1. współpraca ze Spółką prezesa zarządu w ramach prowadzonej przez niego własnej indywidualną działalności gospodarczą ma obejmować niżej wskazane czynności:
  1. prace administracyjne polegające na przygotowywaniu umów dla pracowników, klientów, dostawców oraz realizacji płatności na rzecz pracowników i kontrahentów oraz transakcji wymiany walut,
  2. prace polegające na przygotowaniu prezentacji produktów Spółki, w tym materiałów wideo ich nagraniu i montażu,
  3. przeprowadzanie prezentacji podczas spotkań z klientami,
  4. zamieszczanie reklam w Internecie, przygotowanie treści newslettera,
  5. obsługa stoisk podczas targów branżowych lub konferencji, w tym w szczególności prowadzenie wystąpień o charakterze marketingowym na konferencjach branżowych,
  6. przeprowadzanie badań rynku (analizy konkurencji, analizy segmentów klientów, badanie reklamy, badanie mediów) i przygotowaniu raportów z przeprowadzonych badań,
  7. przygotowywanie i prezentacja zarządowi i wspólnikom raportów sprzedażowych,
  8. przygotowywanie budżetu i bieżąca aktualizacja budżetu finansowego w oparciu o dane pochodzące z zewnętrznego biura rachunkowego.
 2. współpraca ze Spółką członka zarządu w ramach prowadzonej przez niego własnej indywidualnej działalności gospodarczej ma obejmować niżą wskazane czynności:
  1. merytoryczny nadzór nad wykonaniem usług przez zewnętrznych programistów,
  2. przygotowanie dokumentacji projektowej,
  3. kosztorysowanie kontraktów,
  4. przygotowanie opisów funkcjonalności niezbędnych do ujęcia w umowach zawieranych z programistami,
  5. koordynację umownych terminów wykonania prac powierzonych zewnętrznym programistom oraz sygnalizowanie zarządowi i wspólnikom możliwych zakłóceń procesu lub konieczności aneksowania zawartych umów,
  6. weryfikację efektów prac zleconych do wykonania zewnętrznym programistom,
  7. łącznie wyników prac wykonanych przez różnych zewnętrznych programistów.

W tym zakresie, każdy ze zleceniobiorców będący równocześnie członkiem zarządu, współpracować będzie ze spółką w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczą, na podstawie zawartej z nim umowy, zawierającej postanowienia odnoszące się m.in. do:

 1. wykluczenia istnienia konfliktu interesów Spółki i własnego przedsiębiorstwa członków zarządu spółki,
 2. zakazu podejmowania czynności w ramach umów, dla których przedmiot działalności Spółki pokrywałby się z profilem działalności gospodarczej przedsiębiorców /członków zarządu Spółki,
 3. wprowadzenia klauzul określających zasady solidarnej ze Zleceniodawcą odpowiedzialności Zleceniobiorcy (przedsiębiorcy będącego równocześnie członkiem zarządu Spółki) wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych przez nich czynności,
 4. ponoszenia przez Zleceniobiorcę (przedsiębiorcę będącego równocześnie członkiem zarządu Spółki) wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa,
 5. ustalenia stałego miesięcznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy (przedsiębiorcy będącego równocześnie członkiem zarządu Spółki) z tytułu wykonania czynności będących przedmiotem umowy,
 6. w treści umów każdy ze zleceniobiorców złoży oświadczenie, że czynności wykonywane w ramach umowy wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Do jakiego źródła przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczyć należy, opisane w punkcie 1 stanu przyszłego wynagrodzenie wypłacane członkom zarządu na podstawie uchwały podjętej przez wspólników, a do jakiego źródła przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym os osób fizycznych zaliczyć należy wynagrodzenia osiągane z tytułu umów opisanych w punkcie 2 i 3 stanu przyszłego?
 2. Czy Spółka zobowiązana będzie do pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego i potrącania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu wypłat wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w zarządzie oraz wynagrodzenia za usługi świadczone przez osoby pełniące jednocześnie funkcję prezesa zarządu / członka zarządu oraz otrzymujące wynagrodzenia na podstawie umów o świadczenie usług w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia członkom zarządu. Natomiast odpowiedź na pytania w pozostałym zakresie udzielona będzie odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w punkcie 1 stanu przyszłego, przychody osiągane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Spółka będzie zobowiązana do pełnienia funkcji płatnika i poboru zaliczek wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzeń z tytułu członkostwa w zarządzie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3:

 • działalność wykonywana osobiście;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 i 9 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia (np. powołania).

W ocenie Wnioskodawcy opisane w punkcie 1 stanu przyszłego wypłacane wynagrodzenie członkom zarządu powinno zostać zakwalifikowane do tego właśnie źródła przychodów wobec braku jakiejkolwiek umowy łączącej Spółkę z członkami zarządu, której przedmiot obejmowałby czynności zarządzania. Czynności te wykonywane są przez członków zarządu na podstawie powołania i na tej samej podstawie są wynagradzane.

Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy. Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tytułem zobowiązującym płatnika do pobrania zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych byłyby przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz przychody (art. 13 pkt 7 ustawy PIT) otrzymywane przez osoby; niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W odniesieniu do wypłat dokonywanych członkom zarządu z tytułu ich powołania do składu zarządu Spółka będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy określa źródła przychodów, gdzie między innymi ustawodawca w pkt 2 wymienia działalność wykonywaną osobiście, natomiast w pkt 3 wymienia pozarolniczą działalność gospodarczą. Katalog przychodów, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście określony został natomiast w art. 13 tej ustawy.

Według art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody:

 • otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy),
 • uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy (art. 13 pkt 9 ww. ustawy).

Należy mieć na uwadze, że jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III UZP 2/15 „w spółkach kapitałowych zawarcie kontraktu menedżerskiego z członkiem zarządu kreuje wtórną podstawę powiązania menedżera ze spółką, bowiem podstawowe znaczenie ma powołanie go na członka zarządu tworzące stosunek członkostwa w zarządzie spółki regulowany przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami wewnętrznymi spółki”.

Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 83/15 podzielił pogląd wyrażany w piśmiennictwie, że „pozycja członka zarządu, z którym spółka zawarła kontrakt menedżerski (umowę o zarządzanie) jako przedsiębiorcą, jest szczególna. W następstwie kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie) członek zarządu nie przejmuje zarządzania spółką we własnym imieniu i na własny rachunek. Zarządzanie spółką nadal jest realizowane przez członka zarządu w ramach członkostwa w zarządzie. Rola kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie) ograniczona jest do ustalenia wynagrodzenia za wykonywanie funkcji w zarządzie (czy jeszcze innych czynności określonych w umowie), szczególnych (kwalifikowanych i dodatkowych – w porównaniu z regulacją Kodeksu spółek handlowych i wewnętrznego prawa spółki) obowiązków dotyczących zarządzania spółką, zakazów w zakresie konkurencji oraz podejmowania dodatkowej działalności (Z. Kubot, Kwalifikacje prawne kontraktów menedżerskich członków zarządu spółek kapitałowych, PiZS 2002, nr 2, s. 2 i n).

Mając powyższe na uwadze, przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze (w tym również umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej na czas pełnienia funkcji członka zarządu), stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym „wyłączenie” określone w art. 13 pkt 9 ww. ustawy).

Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie mowa jest o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W związku z tym nie jest możliwe, aby członek zarządu prowadzący działalność gospodarczą rozliczał przychody uzyskane na podstawie umowy o zarządzanie na zasadach określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy bowiem podkreślić, że pełniąc funkcję członka zarządu nie działa we własnym imieniu, lecz w imieniu spółki, zatem prowadzona przez niego działalność w tym zakresie nie spełnia warunku określonego w art. 5a pkt 6 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Z powodu spodziewanej większej efektywności wykonanych prac przez dotychczasowych członków zarządu niż przez podmioty/osoby mniej wdrożone w prace projektowe, Spółka planuje wdrożyć niżej wskazany model wynagradzania dotychczasowych członków zarządu, będący przedmiotem niniejszego wniosku z tytułu członkostwa w zarządzie, tj. wykonywania obowiązków ciążących z mocy prawa na członkach zarządu, w szczególności reprezentacji wobec osób trzecich, negocjacji umów oraz podejmowania decyzji dotyczących kluczowych obszarów działalności Spółki, Spółka wynagradzać będzie każdego z członków zarządu wyłącznie poprzez wynagrodzenie przyznane uchwałą wspólników. Czynnościom związanym z zarządzaniem nie będzie towarzyszyć żadna umowa zawarta pomiędzy Spółką, a jej członkami zarządu.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wynagrodzenie wypłacane członkom zarządu na podstawie uchwały podjętej przez wspólników będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Konsekwencją zakwalifikowania przychodów z tytułu wypłat wynagrodzenia członkom zarządu jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest opodatkowanie ich za pośrednictwem płatnika, na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie zaś do treści art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Przepis art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Reasumując należy stwierdzić, że wynagrodzenie wypłacane członkom zarządu na podstawie uchwały podjętej przez wspólników będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, Wnioskodawca jest zobowiązany, jako płatnik, do pobierania od ww. wynagrodzenia członków zarządu zaliczek na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.