Działalność wykonywana osobiście | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność wykonywana osobiście. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia członkom zarządu.

Fragment:

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy określa źródła przychodów, gdzie między innymi ustawodawca w pkt 2 wymienia działalność wykonywaną osobiście, natomiast w pkt 3 wymienia pozarolniczą działalność gospodarczą. Katalog przychodów, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście określony został natomiast w art. 13 tej ustawy. Według art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody: otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy), uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy (art. 13 pkt 9 ww. ustawy). Należy mieć na uwadze, że jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III UZP 2/15 „ w spółkach kapitałowych zawarcie kontraktu menedżerskiego z członkiem zarządu kreuje wtórną podstawę powiązania menedżera ze spółką, bowiem podstawowe znaczenie ma powołanie go na członka zarządu tworzące stosunek członkostwa w zarządzie spółki regulowany przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami wewnętrznymi spółki ”.

2018
16
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca, rozliczając biegłych sądowych, którzy wykonują usługi na Jego zlecenie w ramach działalności wykonywanej osobiście, postępuje zgodnie z przepisami potrącając podatek dochodowy od przedstawionych w rachunkach/fakturach kosztów biurowych, materiałowych, kosztów wysyłki, amortyzacji aparatury badawczej, kosztów wydruku, kserowania, itp. – jeśli ww. koszty są udokumentowane załączonym rachunkiem lub fakturą, potwierdzającą ich poniesienie?

Fragment:

Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1); działalność wykonywana osobiście (pkt 2); pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3). Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 – o czym stanowi art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 13 pkt 6 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Z treści art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wynika, że źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Na podstawie art. 13 pkt 2 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na postawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Przychody uzyskiwane przez sportowców z tytułu uprawiania sportu stanowią zatem przychody z osobistego wykonywania działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 powoływanej ustawy. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego przez syndyka w części dotyczącej zakwalifikowania przychodów syndyka do działalności wykonywanej osobiście oraz w części dotyczącej terminu zapłaty podatku oraz rodzaju formularza zeznania podatkowego.

Fragment:

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej ustawy, źródłami przychodów są odpowiednio: działalność wykonywana osobiście (pkt 2), pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3). Definicja działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Zatem nie są przychodami z działalności gospodarczej takie przychody, które zostały zaliczone do pozostałych źródeł przychodów, czyli do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy, tj. m.in. przychody zaliczone do działalności wykonywanej osobiście. Stosownie do treści art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście (...)

2018
15
kwi

Istota:

Kwalifikacja do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania spółką oraz skutki podatkowe otrzymania przez zarządzającego świadczeń w postaci korzystania z samochodu służbowego, komputera (laptopa), telefonu komórkowego oraz pomieszczenia biurowego w siedzibie spółki, a także zwrotu lub opłacenia przez spółkę wydatków poniesionych przez zarządzającego na eksploatację ww. sprzętu, zwrotu kosztów wykorzystywania prywatnego samochodu, przejazdów oraz noclegów, uczestnictwa w konferencjach, seminariach i szkoleniach finansowanych przez spółkę, opłacenia przez spółkę składek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organów spółki.

Fragment:

Natomiast stosownie do art. 13 pkt 9 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Należy zauważyć, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

2018
14
kwi

Istota:

Obowiązek płatnika.

Fragment:

Oznacza to, że przychody uzyskane z tych tytułów stanowią zawsze przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeśli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyjątek, o którym mowa w powołanym przepisie (tj. pkt 7 art. 13), dotyczy sytuacji, gdy podatnik powołany został np. do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawnej. W takiej sytuacji uzyskane przez niego przychody będą przychodami w rozumieniu art. 13 pkt 7, a nie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołanie bowiem podatnika np. do składu zarządu, bez względu na sposób jego powołania, stanowi okoliczność, która powoduje zmianę kwalifikacji przychodu, jednakże nie wpływa na zmianę źródła przychodu, są to również przychody z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji przychody uzyskane na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania dla celów podatku dochodowego należy zawsze kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Z uwagi na to, że Zarządzający jest rezydentem Republiki Federalnej Niemiec, w niniejszej sprawie zastosowanie znajdą również regulacje umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.

2018
14
kwi

Istota:

1. Czy w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenie, które Zarządzający otrzymuje na podstawie umowy o zarządzanie prawidłowo zostało zakwalifikowane przez Wnioskodawczynię jako przychód z działalności wykonywanej osobiście w zakresie umów o zarządzanie, zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym na Wnioskodawczyni ciążą obowiązki płatnika podatku, wynikające z art. 41 i 42 ustawy PIT?
2. Czy nieodpłatne udostępnienie osobie zarządzającej prawa do korzystania z pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem (meble), telefonów służbowych (stacjonarnego i komórkowego), komputera lub komputera przenośnego (laptopa), samochodu służbowego (wyłącznie z kierowcą) do celów przejazdów miejscowych oraz podróży służbowych (delegacje), w sytuacji gdy Spółka ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją, konserwacją, serwisowaniem, naprawami związanymi z korzystaniem z ww. zasobów będących własnością Spółki stanowi nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 11 ustawy PIT?
3. Czy zwrot lub opłacenie przez Spółkę wydatków poniesionych przez Zarządzającego na eksploatację powierzonego mienia (w tym wydatki na paliwo, konserwację, rozmowy telefoniczne, koszty utrzymania, naprawy i inne) lub innych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań stanowi nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 11 ustawy PIT?
4. Czy w przypadku odbywania przez Zarządzającego podróży (krajowych i zagranicznych) w celu wykonywania przez niego zadań wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania w miejscach znajdujących się poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Wnioskodawczyni lub stałe miejsce wykonywania wymienionej umowy, wydatki zwrócone lub opłacone przez Spółkę za korzystanie przez Zarządzającego z prywatnego samochodu osobowego oraz związane z takimi podróżami wydatki na koszty zakwaterowania, przejazdy i wyżywienie stanowią przychód z tytułu działalności wykonywanej osobiście (nieodpłatne świadczenie), od którego Spółka ma obowiązek obliczyć, pobrać i odprowadzić podatek dochodowy?
5. Czy opłacone przez Spółkę lub zwrócone Zarządzającemu koszty konferencji, seminariów i szkoleń związanych ze świadczonymi usługami zarządzania stanowią dla Zarządzającego przychód z działalności świadczonej osobiście (nieodpłatne świadczenia)?
6. Czy opłacone przez Spółkę lub zwrócone Zarządzającemu koszty umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności OC organów Spółki za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem funkcji w organach Spółki należy zaliczyć do przychodu Zarządzającego z działalności wykonywanej osobiście, od której Wnioskodawczyni jest zobowiązana pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

(...) działalności wykonywanej osobiście (nieodpłatne świadczenie), od którego Spółka ma obowiązek obliczyć, pobrać i odprowadzić podatek dochodowy? Czy opłacone przez Spółkę lub zwrócone Zarządzającemu koszty konferencji, seminariów i szkoleń związanych ze świadczonymi usługami zarządzania stanowią dla Zarządzającego przychód z działalności świadczonej osobiście (nieodpłatne świadczenia)? Czy opłacone przez Spółkę lub zwrócone Zarządzającemu koszty umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności OC organów Spółki za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem funkcji w organach Spółki należy zaliczyć do przychodu Zarządzającego z działalności wykonywanej osobiście, od której Wnioskodawczyni jest zobowiązana pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, analizując zapisy zawartej umowy oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie Zarządzającego należy zakwalifikować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Zgodnie z przepisem art. 13 pkt 9 ustawy PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście, (...)

2018
14
kwi

Istota:

Kwalifikacja do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania spółką oraz skutki podatkowe otrzymania przez zarządzającego świadczeń w postaci korzystania z samochodu służbowego, komputera (laptopa), telefonu komórkowego oraz pomieszczenia biurowego w siedzibie spółki, a także zwrotu lub opłacenia przez spółkę wydatków poniesionych przez zarządzającego na eksploatację ww. sprzętu, zwrotu kosztów wykorzystywania prywatnego samochodu, przejazdów oraz noclegów, uczestnictwa w konferencjach, seminariach i szkoleniach finansowanych przez spółkę, opłacenia przez spółkę składek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organów spółki.

Fragment:

Natomiast stosownie do art. 13 pkt 9 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Należy zauważyć, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

2018
10
kwi

Istota:

Zaliczenia czynności archeologa do działalności wykonywanej osobiście.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 7 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia czynności archeologa do działalności wykonywanej osobiście. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Z zawodu jest archeologiem, nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Czynności związane z wykonywaniem zawodu wykonuje na podstawie umów cywilno prawnych - umów zlecenia oraz umów o dzieło. Zleceniodawcami Wnioskodawczyni są różne podmioty gospodarcze - osoby fizyczne, osoby prawne oraz różne instytucje. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności archeologa na podstawie umów cywilno prawnych stanowią działalność wykonywaną osobiście na podstawie art. 13 pkt 6 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym umowy zlecenia i dzieło? Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane przez nią czynności archeologa na podstawie umów cywilno prawnych stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 ust. 6 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ust. 6 powołanego przepisu do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza przychody z działalności wykonywanej na zlecenie organu władzy lub administracji państwowej albo samorządowej - są to wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności nadzoru archeologicznego.

2018
17
sty

Istota:

Czy właściwe jest zakwalifikowanie wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję kuratora ustanowionego dla osoby prawnej do tzw. działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 13 pkt 6 tej ustawy), a tym samym powinno stanowić przychód podlegający opodatkowaniu od którego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. l cytowanej ustawy oraz zastosować koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy?

Fragment:

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Stosownie zaś do art. 13 pkt 6 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9. Aby określony przychód mógł być uznany za przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winny zostać spełnione przesłanki określone w tym przepisie, tj. przychód winien wystąpić w związku z wykonywaniem czynności: zleconych na podstawie właściwych przepisów, zleconych przez jeden z następujących podmiotów: organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej albo sąd, albo prokuratora.