Działalność wykonywana osobiście | Interpretacje podatkowe

Działalność wykonywana osobiście | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność wykonywana osobiście. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy właściwe jest zakwalifikowanie wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję kuratora ustanowionego dla osoby prawnej do tzw. działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 13 pkt 6 tej ustawy), a tym samym powinno stanowić przychód podlegający opodatkowaniu od którego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. l cytowanej ustawy oraz zastosować koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy?
Fragment:
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Stosownie zaś do art. 13 pkt 6 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9. Aby określony przychód mógł być uznany za przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winny zostać spełnione przesłanki określone w tym przepisie, tj. przychód winien wystąpić w związku z wykonywaniem czynności: zleconych na podstawie właściwych przepisów, zleconych przez jeden z następujących podmiotów: organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej albo sąd, albo prokuratora.
2018
17
sty

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z zawarciem umowy o zarządzanie.
Fragment:
(...) działalności wykonywanej osobiście. Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym, przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale podjętej w składzie siedmiu sędziów z dnia 26 kwietnia 2010 r., sygn. akt II FPS 10/09: „ według przepisu (...) art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich (...)
2017
13
gru

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym wynagrodzenie, które Zarządzający ma otrzymywać na podstawie umowy o zarządzanie zawartej z Wnioskodawcą, powinno zostać zakwalifikowane, jako przychód z działalności wykonywanej osobiście w zakresie umów o zarządzanie, zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika podatku, wynikające z art. 41 ust. 1 tejże ustawy?
Fragment:
Stosownie natomiast do przepisu art. 13 pkt 9 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Należy zauważyć, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
2017
17
paź

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
Ponadto należy wskazać, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką, czy instytucją.
2017
12
paź

Istota:
Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej pełniąca w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych i egzekucyjnych funkcje syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy jest osobą wykonującą działalność osobiście, tj. zgodnie z w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od ilości prowadzonych postępowań i częstotliwości przydzielania funkcji w kolejnych postępowaniach?
Fragment:
Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1: pkt 2 – działalność wykonywana osobiście, pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza. Katalog przychodów, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, określony został w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9. Aby określony przychód mógł być uznany za przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinny zostać spełnione przesłanki określone w tym przepisie, tj. przychód winien wystąpić w związku z wykonywaniem czynności: zleconych na podstawie właściwych przepisów, zleconych przez jeden z następujących podmiotów: organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej albo sąd, albo prokuratora.
2016
30
gru

Istota:
Czy uzyskane przez Wnioskodawczynię przychody z tytułu sporadycznego pełnienia funkcji mediatora w sprawach cywilnych i rodzinnych, przeprowadzonych w ramach umowy cywilnoprawnej stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 5 (w przypadku mediacji pozasądowych) i w art. 13 pkt 6 (w przypadku mediacji na zlecenie sądu) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy Wnioskodawczyni powinna potraktować taką działalność jako działalność gospodarczą?
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na uwadze treść art. 13 pkt 6 ww. ustawy wskazać należy, że skoro Wnioskodawczyni wskazała we wniosku, że zamierza świadczyć usługi mediacyjne m.in. na zlecenie sądu, to przychody uzyskane z tytułu świadczenia ww. usług zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten wystąpi bowiem w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd na podstawie właściwych przepisów. Zatem spełnione zostaną przesłanki wynikające w treści art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię – na podstawie zawartej umowy – z tytułu świadczenia usług mediacji pozasądowych wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Z wniosku wynika bowiem, że Wnioskodawczyni spełnia łącznie wymienione powyżej przesłanki warunkujące zaliczenie ww. przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, tj. zleconą usługę wykona osobiście (bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które wykonywałyby czynności związane z istotą tej usługi); umowa zlecenia lub umowa o dzieło zostanie zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania czynnooci wykonywanych na rzecz Spó3ki przez Wnioskodawce
Fragment:
Us3ug1 jest owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy. Nie ma wiec znaczenia osoba odbiorcy owiadczenia. Us3ugami s1 zarówno owiadczenia wykonane na rzecz konsumentów, jak i dla przedsiebiorców, a us3ug1 bedzie takie owiadczenie, w przypadku którego istnieje bezpooredni konsument, odbiorca owiadczenia odnosz1cy z niego korzyoa. Powy?sze oznacza, ?e owiadczeniem us3ug podlegaj1cym opodatkowaniu podatkiem VAT jest ka?de owiadczenie odp3atne, które powoduje powstanie przysporzenia po stronie odbiorcy na skutek dzia3ania wykonawcy owiadczenia. Nale?y wyjaonia, ?e przepis art. 8 ust. 1 ustawy jest niejako dope3nieniem art. 7 ust. 1 ustawy i ma na celu objecie opodatkowaniem ka?dej transakcji wykonywanej w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej, która nie stanowi dostawy towarów, przez co realizowana jest w ten sposób zasada powszechnooci opodatkowania. Nie ka?da jednak czynnooa stanowi1ca dostawe w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Aby dana czynnooa by3a opodatkowana tym podatkiem musi bya wykonana przez podatnika. Podatnikami – wg zapisu art. 15 ust. 1 cyt. ustawy – s1 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj1ce osobowooci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj1ce samodzielnie dzia3alnooa gospodarcz1, o której mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzia3alnooci.
2016
28
lis

Istota:
Czy wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora dla nieobecnego w postępowaniu administracyjnym, wypłacane radcy prawnemu/adwokatowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą należy zakwalifikować jako przychód osiągany z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobrać od takiego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bądź ryczałt, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy?
Fragment:
Minister Finansów wskazał w niej, że podatnik może, jeżeli uzyskuje przychody w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej, zakwalifikować te przychody do źródła „ działalność gospodarcza ”, nawet w sytuacji gdy wymienione są w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Do takiego wniosku doprowadza analiza przepisu art. 13 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tylko w art. 13 pkt 9 ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że przychody w nim wymienione zawsze będą kwalifikowane do źródła przychodów „ działalność wykonywana osobiście ”, nawet jeżeli będą uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej. Ustawodawca dopuszcza więc możliwość zaliczenia przychodów z działalności wykonywanej osobiście do działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. W związku z powyższym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza, aby przychody uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej, jeśli wykonywane są one właśnie w warunkach spełniających przesłanki „ działalności gospodarczej ”. Powyższy sposób kwalifikacji należy stosować wobec wszystkich grup zawodowych wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy, a zatem także wobec biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, mediatorów, kuratorów czy innych osób działających na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
11
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodów zagranicznych.
Fragment:
Zatem, w sytuacji opisanej we wniosku, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze Stanów Zjednoczonych Ameryki z tytułu działalności wykonywanej osobiście są opodatkowane wyłącznie w Polsce. Reasumując: na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego, należy stwierdzić, że za rok 2014 winny zostać wykazane i opodatkowane w Polsce dochody uzyskane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki z tytułu działalności wykonywanej osobiście – zarówno na terytorium Kanady, jak i na terytorium Polski. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2016
3
sie

Istota:
Czy właściwe jest zakwalifikowanie wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu strony postępowania administracyjnego jako przychodu osiągniętego z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) i pobranie od takiego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy?
Fragment:
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Stosownie zaś do art. 13 pkt 6 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9. Aby określony przychód mógł być uznany za przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winny zostać spełnione przesłanki określone w tym przepisie, tj. przychód winien wystąpić w związku z wykonywaniem czynności: zleconych na podstawie właściwych przepisów, zleconych przez jeden z następujących podmiotów: organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej albo sąd, albo prokuratora.
2016
21
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.