IPPB1/415-1108/14-4/KS | Interpretacja indywidualna

Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%?
IPPB1/415-1108/14-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. działalność usługowa
 2. oprogramowanie
 3. ryczałt ewidencjonowany
 4. stawki podatku
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Rodzaje działalności
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 grudnia 2014 r. nr IPPB1/415-1108/14-2/KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki podatku z tytułu działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych w części dotyczącej:

 • działalności nie związanej z oprogramowaniem – jest prawidłowe.
 • działalności związanej z oprogramowaniem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki podatku z tytułu działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca założył własną działalność gospodarczą - usługową. Planuje świadczyć usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych PKWIU (62.01.12.0). Podatek dochodowy zamierza uiszczać w formie ryczałtu od przychodów.

Pismem z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 grudnia 2014 r. nr IPPB1/415-1108/14-2/KS Wnioskodawca poinformował, że planuje założyć własną działalność gospodarczą usługową związaną z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (62.01.12.0). Podatek dochodowy zamierza uiszczać w formie ryczałtu od przychodów. Usługa będzie polegała na:

 • Wykonaniu Analizy biznesowej/systemowej,
 • Analizie oraz wykonanie modeli procesów biznesowych/systemowych,
 • Proponowaniu nowych rozwiązań informatycznych,
 • Translacji potrzeb biznesowych na wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne do systemów IT,
 • Współpraca z działami IT w zakresie analizy tych wymagań oraz budowy rozwiązań informatycznych,
 • Kontrola zgodności powstałego systemu/funkcjonalności w systemie w stosunku do oczekiwań

Powyższe działania powstają na potrzeby wdrażania nowych produktów i usług w systemach informatycznych tj: budowie/modyfikacji nowych funkcjonalności w systemach Informatycznych lub budowie nowych systemów informatycznych.

Tworzenie/modyfikowanie funkcjonalności lub budowa nowych systemów wiąże się z tworzeniem/modyfikacją oprogramowania komputerowego (programów komputerowych/ aplikacji/kodu w językach oprogramowania/algorytmów/metod).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W nawiązaniu do interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2012 r., IBPB1/1/415-1260/11/Wrz.

Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%...

Zdaniem Wnioskodawcy stawka ryczałtu dla przychodów z usług zaklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 wynosi 8,5%, gdyż w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ww. usługi nie są wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1,2,4,5.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia stawki podatku z tytułu działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych w części dotyczącej:
 • działalności nie związanej z oprogramowaniem – jest prawidłowe.
 • działalności związanej z oprogramowaniem – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, t.j. „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie „działalności usługowej” zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).

Stosownie do art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu ryczałtem wg stawki 17% podlegają m.in. usługi związane z oprogramowaniem z zakresu grupowania PKWiU 62.01.1.

Zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje wykonać usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 62.01.12.0. Usługa będzie polegała na:

 • Wykonaniu Analizy biznesowej/systemowej,
 • Analizie oraz wykonanie modeli procesów biznesowych/systemowych,
 • Proponowaniu nowych rozwiązań informatycznych,
 • Translacji potrzeb biznesowych na wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne do systemów IT,
 • Współpracy z działami IT w zakresie analizy tych wymagań oraz budowy rozwiązań informatycznych,
 • Kontroli zgodności powstałego systemu/funkcjonalności w systemie w stosunku do oczekiwań.

Powyższe działania powstają na potrzeby wdrażania nowych produktów i usług w systemach informatycznych tj: budowie/modyfikacji nowych funkcjonalności w systemach Informatycznych lub budowie nowych systemów informatycznych. Tworzenie/modyfikowanie funkcjonalności lub budowa nowych systemów wiąże się z tworzeniem/modyfikacją oprogramowania komputerowego (programów komputerowych/ aplikacji/kodu w językach oprogramowania/algorytmów/metod).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że co do zasady, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 62.01.12.0, będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust.1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy. Jednakże w takim zakresie w jakim ww. usługi będą związane z oprogramowaniem, uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody, będą podlegać opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zauważyć przy tym należy, że grupowanie PKWiU 62.01.1, o którym m.in. mowa w ww. przepisie, obejmuje również świadczone przez Wnioskodawcę usługi, sklasyfikowane pod symbolem 62.01.12.0, jednakże znajdujące się przy nim oznaczenie „ex” oznacza, że 17% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.

Z tej też przyczyny stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych w części dotyczącej:

 • działalności nie związanej z oprogramowaniem jest prawidłowe,
 • działalności związanej z oprogramowaniem – jest nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, że interpretacja ta dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.