Działalność usługowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność usługowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
31
mar

Istota:

Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5%?

Fragment:

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie „ działalności usługowej ” zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu). Stosownie do art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ ex ” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie „ ex ” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ww. ustawy (...)

2011
1
paź

Istota:

Możliwość opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym.

Fragment:

Usługi te sklasyfikowane są: PKD 82.11.Z, PKWiU z 2008 r. – 82.11 W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKWIU 82.11) może być opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego... Czy działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKWiU 82.11) opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego powinna być objęta podatkiem 8,5%... Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej, Odpowiedź na pytanie drugie zostanie udzielona w odrębnej interpretacji indywidualnej. Zdaniem Wnioskodawczyni działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura nie została wymieniona w zał. Nr 2 do ustawy, jak również w przedmiotowej sprawie nie występują przesłanki określone w art. 8, zatem może być opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

2011
1
wrz

Istota:

Czy działalność xxx można rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Zatem podstawą do zakwalifikowania osiągniętych przychodów do odpowiedniej stawki podatku jest określenie dla danej usługi właściwego symbolu PKWiU. Od tej klasyfikacji zależna jest wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, która została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W złożonym wniosku Wnioskodawca podaje, że usługę którą świadczy zakwalifikował do symbolu 85.60.10 PKWiU (wg PKWiu 2008, który zastąpił symbol 85.32.13 wg PKWiU 2004).

2011
1
wrz

Istota:

Czy usługi w zakresie handlu detalicznego prowadzone w niewyspecjalizowanych sklepach handlu detalicznego mieszanek ziołowych, fajeczek, młynków i innych artykułów wchodzących w skład tzw. dopalaczy (PKD 47.1 9.Z) spełniają definicję działalności usługowej w zakresie handlu, zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz. U z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) oraz czy przychód z tego tytułu może być opodatkowany stawką ryczałtu w wysokości 3% przychodów (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) powołanej ustawy)?

Fragment:

Zatem usługi w zakresie handlu detalicznego prowadzone w niewyspecjalizowanych sklepach handlu detalicznego mieszanek ziołowych, fajeczek, młynków i innych artykułów wchodzących w skład tzw. dopalaczy (PKD 47.19.Z) spełniają definicję działalności usługowej w zakresie handlu, oraz przychód z tego tytułu może być opodatkowany stawką ryczałtu w wysokości 3% przychodów (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) powołanej ustawy), jeżeli nabyte uprzednio produkty (wyroby) i towary są sprzedawane w stanie nieprzetworzonym. Należy przy tym podkreślić, iż obowiązek jednoznacznego wykazania, że przychody z działalności wykonywanej przez podatnika uzyskane zostały z działalności usługowej bądź z działalności usługowej w zakresie handlu – każdorazowo spoczywa na podatniku. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca zasadnie uznał, że przychód ze sprzedaży ww. wanien opodatkowuje stawką ryczałtu 3% - jako przychód z działalności usługowej w zakresie handlu?

Fragment:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Natomiast art. 4 ust. 1 pkt 5a definiuje pojęcie - towary handlowe jako towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym. Przepisy art. 12 cyt. ustawy określają wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rodzaj prowadzonej działalności sklasyfikowanej do określonego typu wyznacza wysokość zryczałtowanej stawki podatkowej. Zatem klasyfikacja usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej według PKWiU jest podstawą do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3,0 % przychodów. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wanien do zanurzeniowej impregnacji drewna.

2011
1
sie

Istota:

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa, należy uznać, , iż przychody uzyskane w związku z wykonaniem modułu sterującego wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej szafy, montażem ostatecznym i uruchomieniem linii technologicznej do obróbki metalu z materiałów powierzonych, sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 29.40.32-35 w związku z art.12 ust. 1 pkt 3 lit. f) należy opodatkować stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.

Fragment:

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi, między innymi: 8,5 % - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b)), 5,5% - przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a)), 8,5% przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f)). W art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie „ działalności usługowej ” zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującym działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującym działalność usługową w zakresie handlu).

2011
1
sie

Istota:

Ile wynosi stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla:
- usług cateringowych,
- przychodów z działalności gastronomicznej (restauracja),
- przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.
Czy będzie obowiązywać jedna stawka zryczałtowanego podatku dla ww. usług i przychodów?
Czy dla ww. usług i przychodów będzie inna stawka podatku?

Fragment:

W myśl art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m. in: 8,5 % - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b), 3 % - przychodów z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % (pkt 5 lit. a), 3 % - przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu (pkt 5 lit. b). W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy „ działalność usługowa ” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem zawartym w pkt 2 – definiującym działalność gastronomiczną i pkt 3 definiującym działalność usługową w zakresie handlu. Na podstawie § 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest głównie działalność usługowa związana z leśnictwem PKD(02.02.Z). Wnioskodawca działalność prowadzi od 1996 roku, jest małym podatnikiem. Wnioskodawca uważa, że spełnia wszystkie warunki, które umożliwiają skorzystanie z jednorazowej amortyzacji, którą chciałby zastosować w przypadku zakupu ciągnika rolniczego. Ciągnik będzie wykorzystywany do zrywki i podwozu drewna wewnątrz lasu – prace z zakresu hodowli i ochrony lasy. W związku z tym Wnioskodawca pyta czy będzie mógł dokonać jednorazowej amortyzacji zakupionego ciągnika.

Fragment:

Wnioskodawca prowadzi od 1996 r. działalność gospodarczą, której przedmiotem jest przede wszystkim działalność usługowa związana z leśnictwem PKD (02.02.Z). Wnioskodawca jest małym podatnikiem i podaje, że spełnia wszystkie warunki, umożliwiające skorzystanie z jednorazowej amortyzacji, którą chciałby zastosować w przypadku zakupu ciągnika rolniczego marki ..... (rok produkcji 2007 r.). Zakupiony ciągnik jest kompletny, technicznie sprawny, zdatny do użytku i spełnia wymogi prawa ruchu drogowego. Dowodem zakupu ww. pojazdu jest faktura VAT wystawiona w dniu zakupu tj. 29 grudnia 2007 r., za którą płatność nastąpiła przelewem w dniu 31 grudnia 2007 r. Wnioskodawca w styczniu 2008 r. przerejestrował ciągnik na swoje nazwisko. Ciągnik ten będzie wykorzystywany na potrzeby działalności Wnioskodawcy do zrywki i podwozu drewna wewnątrz lasu i prac z zakresu hodowli i ochrony lasu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji ww. ciągnika... Zdaniem Wnioskodawcy, może on dokonać jednorazowej amortyzacji, gdyż ciągnik zalicza się do 7 grupy Klasyfikacji środków trwałych i nie jest środkiem transportu, lecz maszyną rolniczą, której konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/godzinę.

2011
1
cze

Istota:

Czy przychody uzyskane ze sprzedaży trocin opodatkowane są 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako przychody z handlu?

Fragment:

Zatem przy założeniu, że poddanie zakupionych odpadów oczyszczaniu i pakowaniu przed ich późniejszą sprzedażą ma na celu jedynie przygotowania trocin do ich sprzedaży, nie powodując ich przetworzenia, zmiany formy, należy uznać, iż przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Pana jest działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego, która przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3% przychodów. Należy przy tym podkreślić, iż obowiązek jednoznacznego wykazania, że przychody z działalności wykonywanej przez podatnika uzyskane zostały z działalności usługowej bądź z działalności usługowej w zakresie handlu – każdorazowo spoczywa na podatniku. W tym przypadku, to na Panu ciąży obowiązek udowodnienia czy wykonywanie oczyszczania i pakowania trocin ma na celu jedynie przygotowanie do odsprzedaży, nie powodując ich przetworzenia, czyli jest usługą w zakresie handlu, czy też stanowi dodatkowe usługi z zakresu produkcji, opodatkowane wyższą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego, obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2011
1
maj

Istota:

Czy przychody ze sprzedaży pomników należy potraktować jako działalność usługową opodatkowaną stawką ryczałtu 8,5%, czy jako działalność wytwórczą opodatkowaną stawką 5,5%?

Fragment:

Zwraca się Pan z pytaniem czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego przychody ze sprzedaży pomników należy potraktować jako działalność usługową, opodatkowaną stawką ryczałtu 8,5%, czy jako działalność wytwórczą, opodatkowaną stawką 5,5%. Zdaniem Strony, jest to działalność usługowa, opodatkowana stawką ryczałtu – 8,5%. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) przewidują stosowanie zróżnicowanych stawek ryczałtu w zależności od zakresu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b powołanej ustawy ryczałt od przychodów z działalności usługowej wynosi 8,5%.Działalnością usługową, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 42, poz. 264 ze zm.). Za działalność usługową w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług uważa się działalność, (...)