IPTPP2/443-845/14-4/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT oraz możliwości utraty statusu podatnika podatku VAT.
IPTPP2/443-845/14-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. działalność gospodarcza
 3. działalność statutowa
 4. organizacje pożytku publicznego
 5. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT oraz możliwości utraty statusu podatnika podatku VAT –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT oraz możliwości utraty statusu podatnika podatku VAT.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 stycznia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie z dnia 30 stycznia 2015 r.).

Stowarzyszenie ....... (dalej: Stowarzyszenie, Wnioskodawca) jest podmiotem posiadającym status organizacji pożytku publicznego, którego celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin...... Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność statutową jako odpłatną i nieodpłatną. Odpłatna działalność statutowa nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w związku z czym Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność statutowa w głównej mierze jest działalnością nieodpłatną, która nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), ponieważ nie występują czynności, o których mowa w art. 5 ust. l ustawy o VAT (usługi świadczone przez Stowarzyszenie są nieodpłatne). Źródła finansowania tej działalności stanowią: składki członkowskie, darowizny, przychody z 1% oraz dotacje/refundacje kosztów.

Rozmiary działalności statutowej odpłatnej są niewielkie w porównaniu do działalności statutowej nieodpłatnej. Działalność statutowa odpłatna występuje sporadycznie, incydentalnie, ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej w sposób ciągły i regularny.

Przychody z działalności statutowej na przestrzeni kilku lat kształtowały się w następujący sposób:

 • 2010 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 304.513,46 zł; przychody z działalności statutowej odpłatnej – 6.350,00 zł (2 transakcje);
 • 2011 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 290.133,24 zł; przychody z działalności statutowej odpłatnej - 10.000,00 zł (1 transakcja);
 • 2012 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 314.535,68 zł; przychody z działalności statutowej odpłatnej - 55,00 zł (3 transakcje);
 • 2013 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 255.929,08 zł; natomiast z działalności statutowej odpłatnej - 733,00 zł (2 transakcje);
 • za trzy kwartały 2014 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 372.927,99 zł; przychody z działalności statutowej odpłatnej - 13.659,83 zł (3 transakcje).

Prowadząc działalność statutową odpłatną Stowarzyszenie nie jest zobligowane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, ze względu na to, że wartość sprzedaży nie przekroczyła w skali roku limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż zakres odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia polega w szczególności na prowadzaniu działalności szkoleniowej (organizacja szkoleń i wyjazdów studyjnych) i wydawniczej (kalendarze). W ramach odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenie wykonało następujące czynności:

 • 2010 r.: organizacja 2-dniowego szkolenia dla uczestników projektu ...... dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Organizacja szkolenia odbyła się na podstawie umowy zawartej między osobami prawnymi.
 • 2011 r.: wykonanie kalendarza ściennego "....." na rok 2012. Kalendarz został wykonany na podstawie umowy zawartej między osobami prawnymi.
 • 2012 r.: zwrot kosztów przesyłki publikacji wydawanych przez Stowarzyszenie.
 • 2013 r.: zwrot kosztów przesyłki publikacji wydawanych przez Stowarzyszenie (13,00 zł) oraz sprzedaż kalendarza "...." na 2013 rok (733,00 zł).
 • 2014 r.: organizacja 3 wyjazdów studyjnych. Jeden z wyjazdów studyjnych został zorganizowany na podstawie umowy zawartej między osobami prawnymi.

W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Stowarzyszenie realizuje projekty współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: PROW), ze środków ...... Fundacji .... (dalej: ARFP), a także ze środków własnych.

Czynności wykonywane w ramach nieodpłatnej działalności statutowej finansowane w 100% ze środków PROW obejmują:

 • realizacja badań, analiz dotyczących obszaru objętego LSR oraz monitoring, ewaluacja i aktualizacja LSR,
 • doradztwo prowadzone dla beneficjentów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju",
 • informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR poprzez: wydawanie i dystrybuowanie książek i map turystycznych, wydawanie bezpłatnego dodatku do gazety ukazującej się na terenie działania Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działań promujących obszar objęty LSR poprzez: gadżety promocyjne (gry edukacyjne, koszulki, torby bawełniane, ulotki i broszury), organizowanie spotkań kulturalnych i promocyjnych,
 • organizowanie szkoleń dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PROW,
 • organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych z terenu działania Stowarzyszenia,
 • przeprowadzanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Czynności wykonywane w ramach nieodpłatnej działalności statutowej finansowane w 80% ze środków PAFW i w 20% ze środków własnych obejmują:

 • przeprowadzanie lokalnych konkursów grantowych w ramach Programu Działaj Lokalnie,
 • organizowanie i przeprowadzanie spotkań informacyjnych o Programie Działaj Lokalnie,
 • doradztwo dla grantobiorców Programu Działaj Lokalnie.

Czynności wykonywane w ramach nieodpłatnej działalności statutowej finansowane w 100% ze środków własnych Stowarzyszenia obejmują:

 • udzielanie informacji o atrakcjach turystycznych obszaru,
 • organizowanie i współorganizowanie warsztatów i szkoleń dla mieszkańców zaangażowanych w lokalny rozwój swoich społeczności.

Czynności wykonywane w ramach nieodpłatnej działalności statutowej należą do zadań statutowych Stowarzyszenia. Wnioskodawca działa na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
 • rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • Statutu Stowarzyszenia.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy działalność statutowa prowadzona przez Stowarzyszenie spełnia przesłanki do uznania jej za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a tym samym Stowarzyszenie można uznać za podatnika VAT...
 2. Jeżeli na pytanie 1 zostanie udzielona twierdząca odpowiedź, to czy po dokonaniu rejestracji Stowarzyszenie utraci status podatnika VAT w sytuacji, gdy w następnym roku podatkowym (2015) Stowarzyszenie będzie wykonywało wyłącznie niepodlegające opodatkowaniu nieodpłatne usługi...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Nieodpłatna działalność statutowa wykonywana przez Stowarzyszenie znajduje się poza zakresem ustawy o VAT ze względu na to, że nie występują tutaj czynności podlegające opodatkowaniu. Z kolei odpłatna działalność statutowa Stowarzyszenia objęta jest zakresem stosowania ustawy o VAT i stanowi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Odpłatna działalność statutowa prowadzona przez Stowarzyszenie jest działalnością występującą sporadycznie, a osiągane przychody ze sprzedaży są niewielkie. Jednakże ustawowa definicja działalności gospodarczej nie odnosi się do tego jak, często powinny być wykonywane czynności, ani jaki obrót powinien zostać osiągnięty, aby daną działalność uznać za działalność gospodarczą. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, Stowarzyszenie jest podatnikiem VAT.

Ad. 2

W sytuacji, gdy w następnym roku podatkowym (2015) wystąpią wyłącznie niepodlegające opodatkowaniu nieodpłatne usługi, to Stowarzyszenie będzie nadal posiadało status podatnika VAT. Działalność statutowa odpłatna nie zostanie bowiem przez Stowarzyszenie zaprzestana, a jedynie nie wystąpi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy zwrócić uwagę na to, że usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść. Wskazać należy bowiem, że czynnikiem wyróżniającym określoną czynność jako czynność usługową (usługę) jest przede wszystkim to, że świadczenie tej czynności zmierza do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego.

Należy jednak zaznaczyć, że nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu świadczącego usługę do żądania od odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wskazać w tym miejscu również należy, iż w cytowanym wyżej przepisie art. 8 ust. 1 ustawy przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, iż definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług, transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednakże zauważyć należy, iż nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 2 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

W świetle art. 34 ww. ustawy, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Działalność statutowa i gospodarcza stowarzyszenia stanowią zatem odrębne rodzaje działalności na gruncie prawa o stowarzyszeniach. Działalność gospodarcza o celach zarobkowych nie może być celem statutowym stowarzyszenia, może być tylko działalnością uboczną, jako jedno ze źródeł dochodów służących realizacji celów statutowych.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w art. 1 ust. 1 reguluje m.in. zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego. W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Organizacjami pozarządowymi są niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 (art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy). Stosownie do art. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia (art. 7).

Natomiast, działalnością odpłatną pożytku publicznego jest, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy:

 1. działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;
 2. sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W myśl art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Należy zauważyć, że definicja działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, różni się od definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Wskazać należy w tym miejscu, że definicja działalności gospodarczej wynikająca z ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter autonomiczny i winna być rozpatrywana niezależnie od innych przepisów regulujących działalność stowarzyszenia oraz organizacji pożytku publicznego. Ponadto wskazać należy, że definicja zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy stanowi wprost jakiego rodzaju czynności należy uznać za działalność gospodarczą, stąd też należy dokonać jej wykładni literalnej.

Działalność gospodarcza, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, nie musi być – co do zasady – prowadzona w celu uzyskania zysku. W ramach działalności gospodarczej podatnik VAT może dążyć do osiągnięcia celów inne niż zarobkowe. Tym samym, podatnikami VAT mogą być również podmioty typu non profit, realizujące np. zadania charytatywne, przy czym opodatkowaniu mogą podlegać jedynie takie czynności wykonywane przez tych podatników, działających w tym charakterze, które są realizowane pod tytułem odpłatnym. Bez znaczenia także dla bycia podatnikiem VAT jest efekt prowadzonej działalności, w szczególności, czy jest to działalność dochodowa, czy też przynosząca straty.

Ponadto należy wskazać, że realizacja zadań stowarzyszenia, poza przypadkami prowadzenia przez niego działalności gospodarczej związanej z jego celami statutowymi (czynności odpłatne), ma z reguły charakter usługowy – nieodpłatny. Przy czym, należy zauważyć, że jego statutowe czynności podlegają opodatkowaniu, w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jedynie wówczas, gdy są one realizowane za odpłatnością (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług), natomiast, gdy są wykonywane nieodpłatnie – nie podlegają podatkowi od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca (Stowarzyszenie) jest podmiotem posiadającym status organizacji pożytku publicznego, którego celem statutowym jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność statutową jako odpłatną i nieodpłatną. Odpłatna działalność statutowa nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w związku z czym Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność statutowa w głównej mierze jest działalnością nieodpłatną, która nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Źródła finansowania tej działalności stanowią: składki członkowskie, darowizny, przychody z 1% oraz dotacje/refundacje kosztów. Rozmiary działalności statutowej odpłatnej są niewielkie w porównaniu do działalności statutowej nieodpłatnej. Działalność statutowa odpłatna występuje sporadycznie, incydentalnie, ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej w sposób ciągły i regularny. Prowadząc działalność statutową odpłatną Stowarzyszenie nie jest zobligowane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, ze względu na to, że wartość sprzedaży nie przekroczyła w skali roku limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż zakres odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia polega w szczególności na prowadzaniu działalności szkoleniowej (organizacja szkoleń i wyjazdów studyjnych) i wydawniczej (kalendarze). W ramach odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenie wykonało następujące czynności:

 • 2010 r.: organizacja 2-dniowego szkolenia dla uczestników projektu ..... dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Organizacja szkolenia odbyła się na podstawie umowy zawartej między osobami prawnymi.
 • 2011 r.: wykonanie kalendarza ściennego "......" na rok 2012. Kalendarz został wykonany na podstawie umowy zawartej między osobami prawnymi.
 • 2012 r.: zwrot kosztów przesyłki publikacji wydawanych przez Stowarzyszenie.
 • 2013 r.: zwrot kosztów przesyłki publikacji wydawanych przez Stowarzyszenie (13,00 zł) oraz sprzedaż kalendarza "......" na 2013 rok (733,00 zł).
 • 2014 r.: organizacja 3 wyjazdów studyjnych. Jeden z wyjazdów studyjnych został zorganizowany na podstawie umowy zawartej między osobami prawnymi.

W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Stowarzyszenie realizuje projekty współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: PROW), ze środków ..... Fundacji .... (dalej: ARFP), a także ze środków własnych. Czynności wykonywane w ramach nieodpłatnej działalności statutowej należą do zadań statutowych Stowarzyszenia.

Z uwagi na opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w zakresie, w jakim Stowarzyszenie wykonuje nieodpłatnie czynności w ramach działalności statutowej organizacji pożytku publicznego – to w takim zakresie nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji należy uznać, że Wnioskodawca nie jest w tym przypadku podatnikiem podatku VAT, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a Jego działalność w tym zakresie nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy jednak mieć na uwadze, że dostawa towarów bądź świadczenie usług podlegają opodatkowaniu, jeżeli mają charakter odpłatny.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, iż Stowarzyszenie prowadząc odpłatną działalność statutową polegającą – jak wskazał Wnioskodawca – w szczególności na prowadzeniu działalności szkoleniowej i wydawniczej, świadczy usługi stanowiące realizację istniejących pomiędzy stronami stosunków cywilnoprawnych. Stosunki te składają się z dwustronnych zobowiązań stron transakcji do wykonania skonkretyzowanych świadczeń – z jednej strony świadczenia Stowarzyszenia, a z drugiej strony świadczenia usługobiorcy tj. zapłaty wynagrodzenia za wyświadczoną przez Zainteresowanego usługę. Tym samym uznać należy, iż Wnioskodawca jest usługodawcą i mieści się wśród podmiotów wymienionych w art. 15 ust. 2 ustawy. Jak wynika bowiem z definicji określonej w art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat tej działalności. Bez znaczenia zatem jest fakt, że rozmiary działalności statutowej odpłatnej i osiągane z jej tytułu przychody są niewielkie. Brak bowiem charakteru zarobkowego czynności wykonywanych przez Stowarzyszenie nie może stanowić przesłanki wyłączającej ten podmiot z definicji podatnika określonej w powyższym przepisie.

W konsekwencji, w ocenie tut. Organu, w okolicznościach niniejszej sprawy Stowarzyszenie wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy świadcząc ww. odpłatne usługi na rzecz podmiotów (osób prawnych), z którymi ma zawarte umowy, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 1 należało uznać je za prawidłowe.

Odnosząc się z kolei do pytania nr 2 wniosku wskazać należy, iż stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Natomiast zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Jednocześnie wskazać w tym miejscu należy, iż zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca dokonując odpłatnej dostawy towarów bądź świadcząc odpłatne usługi, podlegające co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT, może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku, o którym mowa w cyt. wyżej art. 113 ust. 1 ustawy, w przypadku spełnienia przesłanki określonej tym przepisem, tj. dokonania sprzedaży opodatkowanej o wartości nieprzekraczającej kwoty 150.000 zł.

Jednakże wskazać należy, iż w przypadku gdy, jak wynika z treści wniosku, Stowarzyszenie mimo nieprzekroczenia limitu wartości sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, dokona rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług jako czynny podatnik podatku VAT, to nie utraci statusu podatnika VAT w sytuacji, gdy w następnym roku podatkowym (2015) Stowarzyszenie będzie wykonywało wyłącznie nieodpłatne usługi niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.