2461-IBPB-1-2.4510.98.2017.2.ANK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku dochodowego od świadczenia nieodpłatnie otrzymanego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Organu 28 lutego 2017 r., uzupełnionym 24 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu Wnioskodawcy osiągniętego w związku z nieodpłatnym otrzymaniem świadczenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2017 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu Wnioskodawcy osiągniętego w związku z nieodpłatnym otrzymaniem świadczenia. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 11 kwietnia 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-2.4510.98.2017.1.MS wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 24 kwietnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie, którego działalnością statutową jest m.in. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej, akupunktury, ziołolecznictwa oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie z korzyścią dla wszystkich aspektów życia człowieka, szkolenie i podnoszenie fachowego i naukowego poziomu członków Towarzystwa, rozwijanie różnych form szkolenia, współdziałanie w organizowaniu placówek szkoleniowych oraz służby zdrowia w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód jest przeznaczony na realizację celów statutowych. Środki na realizację celów statutowych Stowarzyszenie otrzymuje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej, wpływów z działalności statutowej. Stowarzyszenie zamierza ubiegać się o grant od firmy X na kampanię, adwords (tj. reklamy strony internetowej Stowarzyszenia w wyszukiwarce internetowej). Po przyznaniu grantu Stowarzyszenie nie otrzymuje środków pieniężnych na konto bankowe, ani w innej formie, a jedynie otrzymuje przyznaną pulę środków pieniężnych na utworzonym wirtualnie koncie adwords, które może przeznaczyć tylko na reklamy w wyszukiwarce internetowej. Z tego tytułu co miesiąc firma X wystawia faktury. Faktura obejmuje kwotę wykorzystanych środków konta adwords i zawsze jest fakturą zerową.

W uzupełnieniu wniosku z 21 kwietnia 2017 r. (data wpływu do tut. Organu 24 kwietnia 2017 r.) Wnioskodawca wskazał, że celami statutowymi Stowarzyszenia są: rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej, akupunktury, ziołolecznictwa oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie z korzyścią dla wszystkich aspektów życia człowieka, szkolenie i podnoszenie fachowego i naukowego poziomu członków towarzystwa, rozwijanie różnych form szkolenia, współdziałanie w organizowaniu placówek szkoleniowych oraz służby zdrowia w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych, które pokrywają się z wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych celami, tj. działalnością oświatową oraz ochroną zdrowia.

Dochód powstały w związku z zaistnieniem okoliczności przedstawionych we wniosku zostanie przeznaczony na cele statutowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku dochodowego od świadczenia nieodpłatnie otrzymanego?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z otrzymaniem faktury w walucie obcej, po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na PLN kwotę przychodu ze świadczeń nieodpłatnie otrzymanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca wykazuje jako przychód do opodatkowania, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przeznaczony jest na działalność statutową Stowarzyszenia i jest zwolniony z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest rozstrzygnięcie, czy cele statutowe Wnioskodawcy pokrywają się z celami wymienionymi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, ze zm., dalej: „updop”). Okoliczność ta, jako element opisu zdarzenia przyszłego, została przyjęta za Wnioskodawcą.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c updop:

  • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,
  • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze, utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
  • samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a updop. Oznacza to, że źródłem takiego dochodu mogą być m.in. nieodpłatne świadczenia o jakich mowa we wniosku. Ważny jest cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie - to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego. Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 updop wynika zatem wprost, że podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie przeznaczy.

Wskazać należy również, że w praktyce krąg podmiotów mogących skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, obejmuje przede wszystkim organizacje typu non-profit. Zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w szczególności do: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych i innych osób prawnych oraz niektórych zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, realizujących cele określone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Reasumując, zwolnienie podatkowe, o którym mowa, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tą część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie zamierza ubiegać się o grant od firmy X na kampanię, adwords (tj. reklamy strony internetowej Stowarzyszenia w wyszukiwarce internetowej). Po przyznaniu grantu Stowarzyszenie nie otrzymuje środków pieniężnych na konto bankowe, ani w innej formie, a jedynie otrzymuje przyznaną pulę środków pieniężnych na utworzonym wirtualnie koncie adwords, które może przeznaczyć tylko na reklamy w tej wyszukiwarce.

W uzupełnienia wniosku Wnioskodawca ponadto wskazał, że celami statutowymi Stowarzyszenia są: rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej, akupunktury, ziołolecznictwa oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie z korzyścią dla wszystkich aspektów życia człowieka, szkolenie i podnoszenie fachowego i naukowego poziomu członków towarzystwa, rozwijanie różnych form szkolenia, współdziałanie w organizowaniu placówek szkoleniowych oraz służby zdrowia w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych, które pokrywają się z wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych celami, tj. działalnością oświatową oraz ochroną zdrowia. Dochód powstały w związku z zaistnieniem okoliczności przedstawionych we wniosku zostanie przeznaczony na cele statutowe.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Natomiast stosownie do art. 12 ust. 5 updop, wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Z kolei na podstawie art. 12 ust. 6 updop, wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu – w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu;
  4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Dla wyjaśnienia pojęcia „nieodpłatny” należy odwołać się do jego potocznego znaczenia. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego, nieodpłatny oznacza „niewymagający opłaty” (http://sjp.pwn.pl/). Powyższe oznacza, że nieodpłatne otrzymanie rzeczy, praw lub innych świadczeń ma miejsce, gdy podmiot otrzymujący te rzeczy, prawa lub inne świadczenia nie ma, w zamian za ich otrzymanie, obowiązku wykonania jakiegokolwiek świadczenia, zarówno wobec podmiotu, od którego otrzymał nieodpłatnie rzecz, prawo lub inne świadczenie, jak i wobec podmiotu trzeciego. W związku z powyższym, do nieodpłatnego otrzymania rzeczy, praw lub innych świadczeń dochodzi wyłącznie w przypadku, gdy otrzymujący jakąś rzecz, prawo czy też świadczenie nie wykonuje w zamian żadnego świadczenia ze swojej strony.

Tym samym należy stwierdzić, że nabyty nieodpłatnie przez Wnioskodawcę grant na kampanię, adwords należy traktować jako nieodpłatne świadczenie, stanowiące przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.

Jeżeli jednak Wnioskodawca będzie przekazywać dochody otrzymane z tytułu nieodpłatnie otrzymanych świadczeń na cele statutowe Stowarzyszenia, pokrywające się z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (jak wskazał sam Wnioskodawca będą to działalność oświatowa oraz ochrona zdrowia), wówczas w tej części będą mogły one korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w tym przepisie.

Podkreślić także należy, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej. Innymi słowy w związku z tym, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej) nie można w tym zakresie stosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego na pokrywanie wydatków związanych z całokształtem działalności podmiotów. Zatem, wydatkowanie dochodu na inne cele niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop lub na nabycie środków trwałych niesłużących realizacji celów, o których w nim mowa, nie może być objęte przedmiotowym zwolnieniem.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.