0115-KDIT1-2.4012.246.2017.1.KN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem w ramach nieodpłatnej działalności statutowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2017 r. (data wpływu 19 maja 2017 r.), uzupełnionym w dniu 19 czerwca 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem w ramach nieodpłatnej działalności statutowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 19 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem w ramach nieodpłatnej działalności statutowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka została założona w związku z koniecznością utworzenia organizacji producentów działającej w oparciu o ustawę o organizacji rynku rybnego z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr. 34, poz 168). Członkami Spółki jako organizacji producentów ryb są właściciele i armatorzy statków rybackich będący udziałowcami Spółki. W świetle ustawy o organizacji rynku rybnego Spółka prowadzi Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w miejscowości X., które zobowiązane jest do rejestrowania i wprowadzania na rynek rybny produktów pochodzących z połowów komercyjnych. W związku z tym od momentu utworzenia Spółka zajmuje się rejestracją, skupem oraz sprzedażą ryb nieprzetworzonych. Za wprowadzenie ryb do obrotu pobiera od producentów ryb opłaty. Dodatkowo po uruchomieniu w 2015 r. przetwórni ryb w ramach działalności gospodarczej prowadzona jest również sprzedaż produktów przetworzonych (filetów rybnych). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

Działanie Spółki uregulowane jest umową i jako organizacja producentów ma za cel ochronę zasobów Morza B. zgodnie z konwencjami i umowami międzynarodowymi. Ma również możliwość przejmowania zadań od organów samorządowych i państwowych. Jako Organizacja Producentów ma możliwość korzystania z dofinansowań unijnych w oparciu o ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2015 r., poz. 1358) zarówno w zakresie wskazanej powyżej działalności Spółki jak i w zakresie działań proekologicznych. Mając powyższe na uwadze Spółka zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu mającego na celu poszukiwanie i zbieranie zagubionych, utraconych narzędzi połowowych (sieci) i innych odpadów morskich w strefie 12 mil morskich od brzegu, ich gromadzenie a następnie utylizację.

Planowane zadania w ramach projektu:

 1. Nadzór i zarządzanie projektem poprzez zatrudnienie zespołu osób w oparciu o umowy o pracę, umowy cywilnoprawne lub zlecenia osobom prowadzącym działalność gospodarczą, tj. kierownik projektu, koordynatorzy terenowi, obserwatorzy terenowi.
 2. Przeprowadzenie szkoleń dla rybaków w zakresie prawidłowości wykonywania poszukiwań i zbierania odpadów oraz raportowania wykonanych zadań.
 3. Wynajem (czarter) statków rybackich wraz z załogami w oparciu o umowy z armatorem statku rybackiego prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa komercyjnego do poszukiwania i zbierania zagubionych, utraconych narzędzi połowowych (sieci) i innych odpadów morskich.
 4. Zlecenie instytucji (organizacji) ekologicznej zadań związanych z nadzorem nad prawidłowością wykonywania działań w zakresie ochrony środowiska morskiego oraz przygotowania raportu końcowego z realizacji projektu.
 5. Wykonanie materiałów promocyjnych, promocji projektu oraz przeprowadzenie seminarium - konferencji.
 6. Zakup i w stosownych przypadkach instalacja na pokładzie statku rybackiego i w portach urządzeń i pojemników lub przygotowania pomieszczeń do gromadzenia i przechowywania odpadów wyłowionych z morza.
 7. Zlecenie profesjonalnemu podmiotowi utylizacji sieci i innych odpadów morskich.

Przy realizacji tego projektu Spółka będzie rozliczała uczestników, którzy za swoje usługi i dostawy towarów będą wystawiali faktury. Od czynnych podatników VAT będzie otrzymywała faktury zawierające podatek naliczony. Spółka oprócz działalności gospodarczej prowadzi również nieodpłatną działalność statutową. Program mający na celu oczyszczenie dna Morza B. z odpadów będzie realizowany na zlecenie Unii Europejskiej. Zadanie to będzie wykonywane w oparciu o umowę zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie działania pod nazwą „ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, poddziałanie – zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”. Będzie to realizowane w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Spółki.

Z efektów tego przedsięwzięcia będą korzystali wszyscy. Nie ma konkretnego podmiotu, który odniesie korzyść z tych działań.

Sieci i inne odpady wyłowione z dna morskiego zostaną przekazane do utylizacji. Przekazanie to będzie nieodpłatne. Spółka w związku z realizacją tego projektu będzie ponosić następujące koszty:

 • składowania i utylizacji wyłowionych sieci,
 • wynagrodzenie osób zatrudnionych do nadzorowania i zarządzania projektem,
 • organizacja szkoleń rybaków w zakresie prawidłowości wykonywania poszukiwań,
 • wynajmu kutrów rybackich,
 • nadzoru przeprowadzonego przez organizację ekologiczną nad prawidłowością wykonywanych prac,
 • promocji tego projektu,
 • zakupu i instalacji urządzeń i pojemników na pokładach statków oraz za przygotowanie pomieszczeń do gromadzenia odpadów.

Całość kosztów poniesionych przez Spółkę przy realizacji tego zadania będzie zrefundowana przez ARMiR.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych dla Spółki za usługi i dostawy towarów przez uczestników projektu będzie stanowił koszt w kwocie brutto, czy też będzie go można rozliczyć (potrącić) z podatku należnego wynikającego ze sprzedaży opodatkowanej w ramach działalności gospodarczej Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, nadzór, organizacja i przeprowadzenie projektu będzie wykonane w ramach wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa. Zadanie to zleca i zawiera umowę ze Spółką Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej.

W zakresie realizacji tego projektu Spółka nie wykonuje czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w takim zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z tym przy realizacji i rozliczeniu tego zadania wydatki udokumentowane fakturami otrzymanymi od podatników VAT czynnych będą stanowiły w kwocie brutto wydatek kwalifikowany. W tym przypadku nie ma również zastosowania ust. 2a tego artykułu, ponieważ Spółka ma możliwość odrębnego przypisania towarów i usług wykorzystywanych do działalności opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy ustawodawca wskazał, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jak stanowi art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Powołany art. 86 ust. 2a ustawy wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych. Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście ww. definicji działalności gospodarczej. Mieszczą się tutaj również działania czy sytuacje występujące w ramach działalności gospodarczej, jednakże niegenerujące opodatkowania podatkiem. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu powołanego przepisu (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatna działalność statutowa), a także cele prywatne, które z założenia nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika.

W sytuacji gdy podatnik dokonuje zakupu, który nie jest związany z jego działalnością gospodarczą, to traktowany jest jako konsument i tym samym pozbawiony prawa do odliczenia. Jeżeli jednak realizuje zakup na potrzeby swojej działalności, to ma prawo do odliczenia. W sytuacji pośredniej, gdy dany zakup jest związany zarówno z działalnością gospodarczą, jak i z aktywnością niepodlegającą opodatkowaniu danego podmiotu, istnieje konieczność określenia sposobu proporcji, ponieważ dany wydatek powinien uprawniać do odliczenia, ale tylko w części, którą będzie można obliczyć przy wykorzystaniu mechanizmu wstępnej proporcji.

Analiza obowiązujących przepisów prawa na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego pozwala stwierdzić, że skoro – jak wynika z treści wniosku – środki pieniężne jakie ma otrzymać Spółka od Agencji stanowić będą dofinansowanie do realizowanego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej projektu mającego na celu poszukiwanie i zbieranie zagubionych, utraconych narzędzi połowowych (sieci) i innych odpadów morskich w strefie 12 mil morskich od brzegu, ich gromadzenie i utylizację, związane będą ze sferą działalności niebędącej działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem obok działalności gospodarczej Spółka wykonując powyższe zadanie prowadzić będzie działalność inną niż gospodarcza. W konsekwencji, o ile rzeczywiście – jak wskazuje Spółka – będzie w stanie bezpośrednio przyporządkować towary i usługi do ww. działalności, nie będzie zobowiązana do zastosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a powołanej ustawy. Z uwagi na fakt, że otrzymane dofinansowanie nie będzie związane z opodatkowaną działalnością gospodarczą podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji ww. projektu nie będzie podlegał odliczeniu z uwagi na brak zaistnienia związku, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.