Działalność statutowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność statutowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
mar

Istota:

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na pokrycie kosztów reprezentacji, niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, jako związanych wyłącznie z realizacją celów działalności statutowej Muzeum w zakresie kultury, spełnia warunki zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Cele reprezentacyjne związane z otwieraniem wystaw i organizacją spotkań służbowych kierownictwa Muzeum z kontrahentami Muzeum związane są wyłącznie z działalnością statutową Muzeum. Jak wskazano, aby dochód odpowiadający wydatkom niestanowiącym kosztów uzyskania przychodów podlegał zwolnieniu od opodatkowania muszą być one ocenione pod kątem ich bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością statutową korzystającą ze zwolnienia. Zdaniem organu w analizowanej sprawie, przeznaczenie i wydatkowanie dochodu na pokrycie kosztów reprezentacji związanych z realizacją celów statutowych, niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Dochód przeznaczony na sfinansowane kosztów reprezentacji związanych z otwieraniem wystaw i organizacją spotkań służbowych kierownictwa Muzeum z kontrahentami Muzeum, związanych wyłącznie z realizacją celów działalności statutowej Muzeum w zakresie kultury, spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującą w prawie podatkowym regułą, ciężar dowodu – wykazanie w odniesieniu do każdego z takich wydatków bezpośredniego związku z realizacją jego celów statutowych, spoczywa na podatniku.

2017
6
gru

Istota:

Prawo do odzyskania podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z realizacją operacji pt. „Najaktywniejszy Lider (...)”.

Fragment:

Oprócz działalności statutowej nieodpłatnej określonej w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego Wnioskodawca prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą. Tym samym, Wnioskodawca na sfinansowanie działalności statutowej nieodpłatnej otrzymuje dotację celową z budżetu państwa lub pozyskuje środki finansowe z innych jednostek. W 2017 r. w ramach działalności statutowej nieodpłatnej Wnioskodawca zobowiązany jest do organizacji konkursu pt. „ Najaktywniejszy Lider (...) ”. Środki na ten cel Wnioskodawca pozyskał na podstawie umowy na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie art. 57g ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562, z późn. zm.) zawartej z Samorządem Województwa. Usługi/towary nabyte w związku z organizacją operacji będą wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza (niepodlegających opodatkowaniu). Zgodnie z umową Województwo jest zobowiązane zrefundować Wnioskodawcy koszty poniesione w związku z realizacją operacji do wysokości określonej w umowie na podstawie złożonego wniosku o refundację.

2017
25
paź

Istota:

Pomimo, iż Wnioskodawca posiada status organizacji pożytku publicznego a także osiągnięty dochód przeznaczy i wydatkuje na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej to dochody Stowarzyszenia w części przeznaczonej na działalność statutową wymienioną w przedstawionym stanie faktycznym nie będą mogły korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Tym samym pomimo, iż Wnioskodawca posiada status organizacji pożytku publicznego a także osiągnięty dochód przeznaczy i wydatkuje na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej to dochody Stowarzyszenia w części przeznaczonej na działalność statutową wymienioną w przedstawionym stanie faktycznym nie będą mogły korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
30
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem w ramach nieodpłatnej działalności statutowej.

Fragment:

Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu powołanego przepisu (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatna działalność statutowa), a także cele prywatne, które z założenia nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika. W sytuacji gdy podatnik dokonuje zakupu, który nie jest związany z jego działalnością gospodarczą, to traktowany jest jako konsument i tym samym pozbawiony prawa do odliczenia. Jeżeli jednak realizuje zakup na potrzeby swojej działalności, to ma prawo do odliczenia. W sytuacji pośredniej, gdy dany zakup jest związany zarówno z działalnością gospodarczą, jak i z aktywnością niepodlegającą opodatkowaniu danego podmiotu, istnieje konieczność określenia sposobu proporcji, ponieważ dany wydatek powinien uprawniać do odliczenia, ale tylko w części, którą będzie można obliczyć przy wykorzystaniu mechanizmu wstępnej proporcji. Analiza obowiązujących przepisów prawa na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego pozwala stwierdzić, że skoro – jak wynika z treści wniosku – środki pieniężne jakie ma otrzymać Spółka od Agencji stanowić będą dofinansowanie do realizowanego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej projektu mającego na celu poszukiwanie i zbieranie zagubionych, utraconych narzędzi połowowych (sieci) i innych odpadów morskich w strefie 12 mil morskich od brzegu, ich gromadzenie i utylizację, związane będą ze sferą działalności niebędącej działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

2017
22
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku dochodowego od świadczenia nieodpłatnie otrzymanego?

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Stowarzyszenie, którego działalnością statutową jest m.in. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej, akupunktury, ziołolecznictwa oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie z korzyścią dla wszystkich aspektów życia człowieka, szkolenie i podnoszenie fachowego i naukowego poziomu członków Towarzystwa, rozwijanie różnych form szkolenia, współdziałanie w organizowaniu placówek szkoleniowych oraz służby zdrowia w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód jest przeznaczony na realizację celów statutowych. Środki na realizację celów statutowych Stowarzyszenie otrzymuje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej, wpływów z działalności statutowej. Stowarzyszenie zamierza ubiegać się o grant od firmy X na kampanię, adwords (tj. reklamy strony internetowej Stowarzyszenia w wyszukiwarce internetowej). Po przyznaniu grantu Stowarzyszenie nie otrzymuje środków pieniężnych na konto bankowe, ani w innej formie, a jedynie otrzymuje przyznaną pulę środków pieniężnych na utworzonym wirtualnie koncie adwords, które może przeznaczyć tylko na reklamy w wyszukiwarce internetowej.

2015
20
mar

Istota:

W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT oraz możliwości utraty statusu podatnika podatku VAT.

Fragment:

Rozmiary działalności statutowej odpłatnej są niewielkie w porównaniu do działalności statutowej nieodpłatnej. Działalność statutowa odpłatna występuje sporadycznie, incydentalnie, ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej w sposób ciągły i regularny. Przychody z działalności statutowej na przestrzeni kilku lat kształtowały się w następujący sposób: 2010 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 304.513,46 zł; przychody z działalności statutowej odpłatnej – 6.350,00 zł (2 transakcje); 2011 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 290.133,24 zł; przychody z działalności statutowej odpłatnej - 10.000,00 zł (1 transakcja); 2012 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 314.535,68 zł; przychody z działalności statutowej odpłatnej - 55,00 zł (3 transakcje); 2013 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 255.929,08 zł; natomiast z działalności statutowej odpłatnej - 733,00 zł (2 transakcje); za trzy kwartały 2014 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 372.927,99 zł; przychody z działalności statutowej odpłatnej - 13.659,83 zł (3 transakcje). Prowadząc działalność statutową odpłatną Stowarzyszenie nie jest zobligowane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, ze względu na to, że wartość sprzedaży nie przekroczyła w skali roku limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

2014
16
wrz

Istota:

Czy dochody Parafii, w postaci otrzymanych od Domu dochodów z jego działalności, są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej czy też z pozostałej działalności?

Fragment:

Na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozróżnić wyłącznie „ niegospodarczą działalność statutową ” oraz „ inną działalność ”. Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych uzależnione jest od sposobu uzyskania, a także celu przeznaczenia tych dochodów. Kościelne osoby prawne oprócz niegospodarczej działalności statutowej mogą również prowadzić działalność gospodarczą uregulowaną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niegospodarczą działalność statutowa Kościoła stanowi każda działalność, nie będąca działalnością gospodarczą i będąca działalnością wynikającą z samej istoty Kościoła i specyfiki jego działalności. Dochody uzyskiwane z niegospodarczej działalności statutowej Kościoła Katolickiego są wolne od podatku, bez względu na cel ich przeznaczenia i ostatecznego wydatkowania. W świetle powyższych przepisów dochody z każdej działalności wynikającej z istoty funkcjonowania Kościoła niebędącej działalnością gospodarczą (działalność statutowa) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Natomiast dochody z pozostałej działalności są zwolnione z podatku dochodowego tylko, jeżeli zostaną przeznaczone, a następnie wydatkowane na cele wymienione w pkt 4a lit. b powyżej cytowanego przepisu art. 17.

2014
11
lip

Istota:

Czy przekształcenie Spółki osobowej w spółkę kapitałową nie będzie zdarzeniem powodującym powstania przychodu podatkowego po stronie Uczelni?

Fragment:

(...) działalność statutowa ”). Od początku swojego istnienia Uczelnia nie prowadziła i nie prowadzi innej działalności poza działalnością statutową. Część dochodów uzyskanych z działalności statutowej Uczelnia przeznaczyła na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością posadowionego na tym gruncie budynku („ Nieruchomość ”). Nabyta Nieruchomość stanowi jedną z baz lokalowych Uczelni i jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć dla studentów. W związku z reorganizacją sposobu zarządzania majątkiem, Wnioskodawca planuje wydzielenie Nieruchomości i wniesienie jej w drodze aportu do odrębnego podmiotu, którego jedynym celem działania byłoby administrowanie i zarządzanie Nieruchomością. Podmiotem tym byłaby spółka osobowa z siedzibą w Polsce lub na Słowacji („ Spółka osobowa ”). W przypadku podjęcia decyzji o przeniesieniu Nieruchomości do spółki z siedzibą na Słowacji, spółką tą byłby podmiot funkcjonujący w formie „ komanditná spoloćnost ” („ SKS ”). Wnioskodawca będzie w niej pełnić funkcję wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, odpowiednika polskiego komplementariusza. Zgodnie ze słowackimi regulacjami podatkowymi, podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym ustala się dla SKS, posiadającej siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu na terytorium Słowacji jako dla odrębnego od wspólników podmiotu.

2014
7
lut

Istota:

Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Działalnością statutową Związku nie jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Jak wskazał Wnioskodawca, koszty ponoszone przez Związek w ramach realizacji umowy związane są bezpośrednio z wykonywaniem działalności statutowej Związku. Realizacja umowy ma przyczynić się do ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji (zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb) oraz zwalczaniu kłusownictwa rybackiego. Z tytułu takiej działalności Związek nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji umowy nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy, a które związane są z działalnością statutową Zainteresowanego, które jak wskazał Wnioskodawca, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

2014
7
lut

Istota:

Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Jak wskazał Wnioskodawca, koszty ponoszone przez Związek w ramach realizacji umów związane są bezpośrednio z wykonywaniem działalności statutowej Związku. Realizacja umów ma przyczynić się do ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji (zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb) oraz zwalczaniu kłusownictwa rybackiego. Z tytułu takiej działalności Związek nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji umowy nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy, a które związane są z działalnością statutową Zainteresowanego, które jak wskazał Wnioskodawca, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Biorąc pod uwagę (...)