Działalność statutowa | Interpretacje podatkowe

Działalność statutowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność statutowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem w ramach nieodpłatnej działalności statutowej.
Fragment:
Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu powołanego przepisu (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatna działalność statutowa), a także cele prywatne, które z założenia nie mają nic wspólnego z działalnością gospodarczą podatnika. W sytuacji gdy podatnik dokonuje zakupu, który nie jest związany z jego działalnością gospodarczą, to traktowany jest jako konsument i tym samym pozbawiony prawa do odliczenia. Jeżeli jednak realizuje zakup na potrzeby swojej działalności, to ma prawo do odliczenia. W sytuacji pośredniej, gdy dany zakup jest związany zarówno z działalnością gospodarczą, jak i z aktywnością niepodlegającą opodatkowaniu danego podmiotu, istnieje konieczność określenia sposobu proporcji, ponieważ dany wydatek powinien uprawniać do odliczenia, ale tylko w części, którą będzie można obliczyć przy wykorzystaniu mechanizmu wstępnej proporcji. Analiza obowiązujących przepisów prawa na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego pozwala stwierdzić, że skoro – jak wynika z treści wniosku – środki pieniężne jakie ma otrzymać Spółka od Agencji stanowić będą dofinansowanie do realizowanego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej projektu mającego na celu poszukiwanie i zbieranie zagubionych, utraconych narzędzi połowowych (sieci) i innych odpadów morskich w strefie 12 mil morskich od brzegu, ich gromadzenie i utylizację, związane będą ze sferą działalności niebędącej działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
30
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku dochodowego od świadczenia nieodpłatnie otrzymanego?
Fragment:
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Stowarzyszenie, którego działalnością statutową jest m.in. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej, akupunktury, ziołolecznictwa oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie z korzyścią dla wszystkich aspektów życia człowieka, szkolenie i podnoszenie fachowego i naukowego poziomu członków Towarzystwa, rozwijanie różnych form szkolenia, współdziałanie w organizowaniu placówek szkoleniowych oraz służby zdrowia w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód jest przeznaczony na realizację celów statutowych. Środki na realizację celów statutowych Stowarzyszenie otrzymuje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej, wpływów z działalności statutowej. Stowarzyszenie zamierza ubiegać się o grant od firmy X na kampanię, adwords (tj. reklamy strony internetowej Stowarzyszenia w wyszukiwarce internetowej). Po przyznaniu grantu Stowarzyszenie nie otrzymuje środków pieniężnych na konto bankowe, ani w innej formie, a jedynie otrzymuje przyznaną pulę środków pieniężnych na utworzonym wirtualnie koncie adwords, które może przeznaczyć tylko na reklamy w wyszukiwarce internetowej.
2017
22
maj

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT oraz możliwości utraty statusu podatnika podatku VAT.
Fragment:
Rozmiary działalności statutowej odpłatnej są niewielkie w porównaniu do działalności statutowej nieodpłatnej. Działalność statutowa odpłatna występuje sporadycznie, incydentalnie, ponieważ Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej w sposób ciągły i regularny. Przychody z działalności statutowej na przestrzeni kilku lat kształtowały się w następujący sposób: 2010 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 304.513,46 zł; przychody z działalności statutowej odpłatnej – 6.350,00 zł (2 transakcje); 2011 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 290.133,24 zł; przychody z działalności statutowej odpłatnej - 10.000,00 zł (1 transakcja); 2012 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 314.535,68 zł; przychody z działalności statutowej odpłatnej - 55,00 zł (3 transakcje); 2013 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 255.929,08 zł; natomiast z działalności statutowej odpłatnej - 733,00 zł (2 transakcje); za trzy kwartały 2014 r.: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 372.927,99 zł; przychody z działalności statutowej odpłatnej - 13.659,83 zł (3 transakcje). Prowadząc działalność statutową odpłatną Stowarzyszenie nie jest zobligowane do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, ze względu na to, że wartość sprzedaży nie przekroczyła w skali roku limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
2015
20
mar

Istota:
Czy dochody Parafii, w postaci otrzymanych od Domu dochodów z jego działalności, są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej czy też z pozostałej działalności?
Fragment:
Na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozróżnić wyłącznie „ niegospodarczą działalność statutową ” oraz „ inną działalność ”. Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych uzależnione jest od sposobu uzyskania, a także celu przeznaczenia tych dochodów. Kościelne osoby prawne oprócz niegospodarczej działalności statutowej mogą również prowadzić działalność gospodarczą uregulowaną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niegospodarczą działalność statutowa Kościoła stanowi każda działalność, nie będąca działalnością gospodarczą i będąca działalnością wynikającą z samej istoty Kościoła i specyfiki jego działalności. Dochody uzyskiwane z niegospodarczej działalności statutowej Kościoła Katolickiego są wolne od podatku, bez względu na cel ich przeznaczenia i ostatecznego wydatkowania. W świetle powyższych przepisów dochody z każdej działalności wynikającej z istoty funkcjonowania Kościoła niebędącej działalnością gospodarczą (działalność statutowa) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Natomiast dochody z pozostałej działalności są zwolnione z podatku dochodowego tylko, jeżeli zostaną przeznaczone, a następnie wydatkowane na cele wymienione w pkt 4a lit. b powyżej cytowanego przepisu art. 17.
2014
16
wrz

Istota:
Czy przekształcenie Spółki osobowej w spółkę kapitałową nie będzie zdarzeniem powodującym powstania przychodu podatkowego po stronie Uczelni?
Fragment:
(...) działalność statutowa ”). Od początku swojego istnienia Uczelnia nie prowadziła i nie prowadzi innej działalności poza działalnością statutową. Część dochodów uzyskanych z działalności statutowej Uczelnia przeznaczyła na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością posadowionego na tym gruncie budynku („ Nieruchomość ”). Nabyta Nieruchomość stanowi jedną z baz lokalowych Uczelni i jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć dla studentów. W związku z reorganizacją sposobu zarządzania majątkiem, Wnioskodawca planuje wydzielenie Nieruchomości i wniesienie jej w drodze aportu do odrębnego podmiotu, którego jedynym celem działania byłoby administrowanie i zarządzanie Nieruchomością. Podmiotem tym byłaby spółka osobowa z siedzibą w Polsce lub na Słowacji („ Spółka osobowa ”). W przypadku podjęcia decyzji o przeniesieniu Nieruchomości do spółki z siedzibą na Słowacji, spółką tą byłby podmiot funkcjonujący w formie „ komanditná spoloćnost ” („ SKS ”). Wnioskodawca będzie w niej pełnić funkcję wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, odpowiednika polskiego komplementariusza. Zgodnie ze słowackimi regulacjami podatkowymi, podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym ustala się dla SKS, posiadającej siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu na terytorium Słowacji jako dla odrębnego od wspólników podmiotu.
2014
11
lip

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Działalnością statutową Związku nie jest wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Jak wskazał Wnioskodawca, koszty ponoszone przez Związek w ramach realizacji umowy związane są bezpośrednio z wykonywaniem działalności statutowej Związku. Realizacja umowy ma przyczynić się do ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji (zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb) oraz zwalczaniu kłusownictwa rybackiego. Z tytułu takiej działalności Związek nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji umowy nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy, a które związane są z działalnością statutową Zainteresowanego, które jak wskazał Wnioskodawca, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
2014
7
lut

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Jak wskazał Wnioskodawca, koszty ponoszone przez Związek w ramach realizacji umów związane są bezpośrednio z wykonywaniem działalności statutowej Związku. Realizacja umów ma przyczynić się do ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji (zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb) oraz zwalczaniu kłusownictwa rybackiego. Z tytułu takiej działalności Związek nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji umowy nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy, a które związane są z działalnością statutową Zainteresowanego, które jak wskazał Wnioskodawca, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Biorąc pod uwagę (...)
2014
7
lut

Istota:
Czy Ośrodek ma prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy założeniu, że uzyskiwane dochody przeznacza na statutową działalność? – w zakresie stanu faktycznego.
Fragment:
Uzyskane dochody Ośrodek przeznacza na dofinansowanie działalności statutowej (doradztwo rolnicze), nie zaliczając do nich dotacji celowej oraz dochodów z działalności rolniczej. W najbliższym czasie Wnioskodawca planuje ponieść wydatki w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka, np. w formie finansowania studiów podyplomowych, kursów przygotowawczych, szkoleń itp. Kwoty wydatkowane na ten cel pochodzić mają z dochodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z finansowaniem działalności statutowej. Pismem stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca doprecyzował, że pytanie nr 1 obejmuje swoim zakresem wszystkie dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, tj. z nieodpłatnej realizacji zadań objętych dotacją celową, z pozostałej odpłatnej działalności gospodarczej oraz dochody z innych źródeł (z wyłączeniem samej dotacji celowej oraz dochodów z działalności rolniczej). Dochody te przeznaczane będą i wydatkowane na działalność statutową, zbieżną z celami określonymi przez ustawodawcę (zarówno nieodpłatną, jak i odpłatną realizację zadań z zakresu doradztwa rolniczego). Dotacja celowa wypłacana jest przez Wojewodę na podstawie umowy z dnia 7 stycznia 2013 r.
2013
11
gru

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnej działalności statutowej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z tą działalnością
Fragment:
Obecnie Zainteresowany realizuje projekty unijne w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji. Świadczenia otrzymują beneficjenci, którzy nie finansują tej działalności. Całość działań pokryta jest z dotacji oraz środków własnych Fundacji, które stanowią bądź inne dotacje bądź też środki pozyskane od darczyńców a więc osób (prawnych lub fizycznych), które nie są odbiorami świadczeń Fundacji. W ramach realizowanych przez Fundację projektów, organizacja świadczy nieodpłatnie usługi na rzecz swoich Beneficjentów (np. doradztwo, prawne, psychologiczne, szkolenia itp). W związku z tym realizacja projektów, o których mowa we wniosku jest związana z profilem działalności statutowej prowadzonej przez Fundację. Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ stwierdza, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nieodpłatnie w ramach prowadzonej działalności statutowej nie stanowią świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym prowadzona przez Wnioskodawcę działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego, która obejmuje również realizację projektów unijnych nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
2013
25
lip

Istota:
Cech Rzemiosł w K. sprzedał nieruchomość firmie na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr (...); czy powinien odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych? Czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z zapłaty podatku od osób prawnych, gdyż pieniądze za nieruchomość przeznaczy na dalszą działalność statutową i prowadzenie biura?
Fragment:
Czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z zapłaty podatku od osób prawnych, gdyż pieniądze za nieruchomość przeznaczy na dalszą działalność statutową i prowadzenie biura... Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien On zapłacić podatku od osób prawnych, ponieważ pieniądze, które otrzymał za sprzedaż nieruchomości będą przeznaczane na bieżącą działalność statutową Cechu, zgodną ze statutem. Wnioskodawca uważa, że może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ dochody podatników, o których mowa w tym przepisie nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków: przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli wyraźnie określone w statucie, a ponadto po stwierdzeniu drugiej przesłanki o charakterze negatywnym, tj. w sytuacji, gdy środki te nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą. Przez działalność statutową organizacji należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jej statucie i są działalnością statutową w rozumieniu ustawy o rzemiośle. Wnioskodawca wskazał, iż Cech Rzemiosł liczy 14 członków, są to osoby, które prowadzą swoje małe firmy, często rodzinne i pokoleniowe, i są z Cechem od wielu lat. Nowych członków nie ma.
2013
26
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.