Działalność sportowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność sportowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
24
wrz

Istota:

Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług trenerskich będą przychodami z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy jest możliwe ich opodatkowanie wg 19% stawki liniowej na podstawie art. 9a ust. 1 tej ustawy, czy też będą to przychody z działalności wykonywanej osobiście, wymienionej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy?

Fragment:

W przypadku działalności sportowej sądy administracyjne prezentują stanowisko, iż przychody z tytułu uprawiania sportu należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Sądy administracyjne, zaliczając przychody z uprawiania sportu do działalności wykonywanej osobiście, akcentują przede wszystkim literalne brzmienie definicji działalności gospodarczej. Jednak zauważyć należy, iż wykładnia definicji działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego w orzeczeniach sądów administracyjnych nie jest jednolita. O ile w przypadku działalności sportowej sądy wyinterpretowały z przepisów art. 5a pkt 6 i art. 13 pkt 2 ustawy bezwzględną normę prawną wykluczającą możliwość zaliczenia przychodów z uprawiania sportu do działalności gospodarczej, to w przypadku innych grup zawodowych, osiągających przychody wymienione również w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, nie stosują stricte językowej wykładni tych przepisów. Takim przykładem jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, podjęta w składzie całej Izby Finansowej, w dniu 21 października 2013 r., sygn. akt II FPS 1/13, w której stwierdzono, że "wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy wykonywane przez podatnika usługi sportowe spełniają wymagania do uznania ich za pozarolniczą działalność gospodarczą, wg nowej nowej definicji działalności gospodarczej wprowadzonej od 01.01.2007r.

Fragment:

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Ze złożonego wniosku wynika, że Pan X jest sportowcem prowadzącym na własny rachunek działalność sportową. Jako zawodnik profesjonalnie uprawiający sport podpisał umowę cywilnoprawną o nazwie „kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej” z klubem Zagłębie Lubin Sportowa Spółka Akcyjna i w ramach zawartego kontraktu otrzymuje wynagrodzenie. 2. Przedmiot interpretacji: Przedmiotem wniosku jest zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów wypłaconych przez klub z tytułu świadczenia usług sportowych. 3. Stanowisko Wnioskodawcy: P. X stoi na stanowisku, że wymienione przychody są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie utraciły tego charakteru wobec nowelizacji definicji działalności gospodarczej i określenia warunków wyłączających określone czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U nr 217 poz1588 / w dodanym od 01.01.2007 art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 4. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Po przeanalizowaniu przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż uzyskiwane przez P.