PO2/423-34/06/68924 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zrócił się z pytaniem czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione ze środków obrotowych pracodawcy na organizację imprez okolicznościowych dla pracowników i członków zarządu Spółki, czy też wydatki te powinny być traktowane jako diałalność socjalna.

PO2/423-34/06/68924

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność socjalna
  2. impreza integracyjna
  3. środek obrotowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 18.07.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 20.07.2006 r.) dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza,że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka planuje w 2006 r. zorganizować dla swoich pracowników oraz członków zarządu imprezę integracyjną, sfinansowaną w całości ze środków obrotowych Spółki. Celem takiej imprezy jest przede wszystkim utrzymanie właściwej atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, a przez to zwiększenie efektywności ich pracy. W trakcie takich spotkań pracownicy wymieniają się doświadczeniami, mają okazję lepiej się poznać, m. in. z uwagi na to, iż Spółka posiada trzy lokalizacje zakładów produkcyjnych. Na koszt zorganizowania w/w imprezy składają się m. in. wydatki na: przejazd, zakwaterowanie, wynajem sali, usługę gastronomiczną. W 2006 r. Spółka nie tworzy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W latach poprzednich, gdy Spółka tworzyła odpisy na ZFŚS, tego typu wydatki finansowane były w całości ze środków ZFŚS. W świetle opisanego stanu faktycznego Spółka zwraca się z pytaniem czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione ze środków obrotowych na organizację imprez okolicznościowych, czy też wydatki te powinny być traktowane jako działalność socjalna. W opinii Spółki w/w wydatki jako koszty pracownicze będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu i zwiększenie efektywności ich pracy.

Odnosząc się do tak zaprezentowanego stanu faktycznego Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem określonych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W myśl w/w przepisu kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz które mają związek z prowadzoną działalnością. Kosztami, takimi niewątpliwie są również tzw. koszty pracownicze, które obejmują nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie czy wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji, ale również wydatki na zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla pracowników, których celem jest poprawa atmosfery w pracy, wymiana doświadczeń i w konsekwencji większą motywację i efektywność w pracy. Zatem gdy wydatki te zostaną sfinansowane ze środków obrotowych firmy, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Odnosząc się do poruszonej przez Wnioskodawcę kwestii działalności socjalnej tut. Organ stwierdza, iż w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Z 1996 r., nr 70, poz. 335 ze zm.) przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 w/cyt. ustawy przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.
A zatem, organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych dla pracowników nie powinna być finansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jeżeli nie uzależnia przyznawania tego świadczenia od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu. Natomiast w przypadku gdy taka zależność występuje finansowanie imprez okolicznościowych winno się odbywać ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W tym przypadku należy pamiętać o brzmieniu art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie są kosztem uzyskania przychodów wydatki pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Spółka nie tworzy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a wydatki na organizację imprez okolicznościowych dla pracowników i członków zarządu pochodzą ze środków obrotowych. Mając zatem powyższe na uwadze wydatki, które Spółka zamierza ponieść na zorganizowanie imprezy integracyjnej Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w myśl w/cyt. art. 15 ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego, Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.
– zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;
– stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.
W dacie złożenia wniosku nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.