Nr II/415-20/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Podatnik prowadzący dzialalność gospodarczą zakupił łódź wiosłową celem udostępnienia jej pracownikom jako sprzęt rekreacyjny. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy powyższy wydatek będzie stanowił koszt uzyskania przychodów.

Nr II/415-20/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. działalność socjalna
  2. fundusz świadczeń socjalnych
  3. koszty uzyskania przychodów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 02.02.2004 r. (data wpływu 04.03.2004 r.) o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zakupu łodzi wiosłowej jako sprzętu rekreacyjnego udostępnianego pracownikom - Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 wyżej cyt. ustawy.

W świetle przepisu art. 23 ust. 1 pkt 42 ww. ustawy nie zalicza się do kosztów uzyskania wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kosztem uzyskania przychodu są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wyrażając własne stanowisko w sprawie, stosownie do treści art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej, podatnik wywodzi, że wydatek na zakup łodzi wiosłowej winien zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż stanowi sprzęt rekreacyjny mający na celu zapewnienie pracownikom aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego od pracy.

Mając na uwadze treść oraz zakres zapytania a także przytoczone przepisy prawa tutejszy organ podatkowy wyraża następującą ocenę prawną stanowiska pytającego:W świetle wskazanego powyżej art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków pracodawcy na działalność socjalną o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Stosownie do treści art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) pojęcie działalności socjalnej obejmuje usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

W ocenie tutejszego organu podatkowego zakup łodzi wiosłowej w celu udostępnienia pracownikom jako sprzęt rekreacyjny, w świetle art. 2 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych mieści się w ramach usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku i tym samym jako wydatek na działalność socjalną nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodu.W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego nie podziela stanowiska podatnika przedstawionego w przedmiotowej sprawie

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.