I-1/423-44/06 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki poniesione w związku z organizacją 10-tą rocznicą powstania firmy (obejmujące m.in. poczęstunek, obsługę cateringową, zespół muzyczny, ochronę imprezy itp.) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

I-1/423-44/06

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność socjalna
  2. impreza integracyjna
  3. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  4. świadczenia na rzecz pracowników
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o.o. PET z dnia 17.07.2006 r. na postanowienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 11.07.2006 r., nr LUS/I-3/423/30-N/06/AŻ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze:

zmienia ww. postanowienie i stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Spółka z o.o. P. pismem z dnia 20.06.2006 r., na podstawie przepisu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, wystąpiła do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z zapytaniem o zakres stosowania prawa podatkowego. Spółka z okazji 10-tej rocznicy swojego istnienia zorganizowała imprezę okolicznościowo-integracyjną dla pracowników i ich rodzin. Udział w imprezie był dobrowolny. Wydatki zostały sfinansowane ze środków obrotowych Spółki i zaliczone do kosztów pracowniczych. Podatnik ma wątpliwości, czy poniesione wydatki związane z organizacją ww. imprezy (poczęstunek, obsługa cateringowa, zespół muzyczny, ochrona imprezy itp.) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Podatnika wydatki poniesione na organizację imprezy okolicznościowo-integracyjnej nie mogą być finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdyż impreza została zorganizowana dla całej załogi bez uzależnienia dofinansowania od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z funduszu, a taki warunek stawia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Nie będzie więc tutaj miał zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki zostały sfinansowane za środków obrotowych Spółki i zaliczone do kosztów pracowniczych. Są one związane z prowadzoną działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą, a przez to zwiększenie efektywności ich pracy. Spółka uważa, że wydatki te spełniają warunki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają więc zaliczeniu do kosztów podatkowych.

Organ pierwszej instancji postanowieniem z dnia 11.07.2006 r. nr LUS/I-3/423/30-N/06/AŻ uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe, tj. uznał, że wydatki poniesione na organizację imprezy okolicznościowo-integracyjnej dla pracowników nie mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodu.

W dniu 18.07.2006 r. Podatnik złożył zażalenie na ww. postanowienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, w którym wniósł o zmianę postanowienia. Zdaniem Podatnika wydatki poniesione na organizację imprezy są związane z prowadzoną działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą, a przez to zwiększenie efektywności ich pracy. Istnieje więc związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a osiągniętymi przychodami. Wydatki te nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spełniają zatem przesłanki do zaliczenia ich do kosztów podatkowych w myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Takie stanowisko wyraziło również Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 02.01.2006 r. zamieszczonym w "Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 2 (170) z dnia 20.01.2006 r., będącym odpowiedzią na zapytanie Wydawnictwa GOFIN Sp. z o.o. w Gorzowie. W piśmie stwierdzono, że: "w przypadku sfinansowania organizacji imprezy okolicznościowej ze środków obrotowych, zdaniem Ministerstwa Finansów wydatki poniesione na jej organizację mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Stosownie bowiem do art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów,z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Wydatek podlega wic zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełnia określone w art. 15 ust. 1 updop warunki, a zatem jeżeli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, czyli jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na osiągane przez podatnika przychody, oraz ma on związek z prowadzoną działalnością. Taki pogląd jest też prezentowany w orzecznictwie sądowym. Kosztami podatkowymi są również tzw. Koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą, a przez to zwiększenie efektywności ich pracy." Zdaniem Podatnika podobne stanowisko zajął także Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 16.05.2006 r. nr P-I/423/18/EW/06.

Po rozpatrzeniu zebranych w sprawie dokumentów organ odwoławczy uznaje za prawidłowe przedstawione przez Podatnika we wniosku stanowisko, zgodnie z którym wydatki związane z organizacją 10-lecia istnienia podmiotu gospodarczego stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.). W tym zakresie zmienia postanowienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 11.07.2006 r., Nr LUS/I-3/423/30-N/06/AŻ. Organ II instancji nie podziela jednak w całości argumentacji przytoczonej przez Spółkę zarówno we wniosku jak i w zażaleniu.

W celu rozstrzygnięcia czy wydatek związany z organizacją 10-lecia istnienia podmiotu gospodarczego stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych podstawowe znaczenie ma określenie charakteru organizowanej w tym celu imprezy okolicznościowo-integracyjnej. Chcąc dokonać właściwej kwalifikacji podatkowej dokonanego wydatku każdorazowo należy rozważyć czy zorganizowanie imprezy okolicznościowo-integracyjnej ma charakter działalności socjalnej Podatnika. Definicja legalna "świadczenia socjalnego" została zawarta w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), zgodnie z którym przez działalność socjalną rozumie się: "usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową". Jeżeli zatem charakter imprezy okolicznościowej (integracyjnej) mieści się w zakresie świadczeń wymienionym w art. 2 ww. ustawy, to taką imprezę należy uznać za działalność socjalną pracodawcy. W konsekwencji jeżeli świadczenia realizowane w ramach imprezy okolicznościowej (integracyjnej) stanowią działalność socjalną, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to wówczas ponoszone na organizację takiej imprezy wydatki nie stanowią kosztów podatkowych. Stosownie bowiem do art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki ponoszone na działalność socjalną, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, również wówczas, gdy zostaną poniesione ze środków obrotowych podatnika.

W tym zakresie bez znaczenia pozostaje kwestia dochowania przez pracodawcę art. 8 ust. 1 ustawy o ZFSŚ, który zobowiązuje pracodawcę do uzależnienia przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Powyższą kwestię pracodawca jest zobowiązany uregulować w regulaminie ZFSŚ, a fakt, iż pracodawca w konkretnym przypadku może napotkać trudności z jej uregulowaniem nie odbiera samemu świadczeniu charakteru socjalnego.

Organ odwoławczy podkreśla zatem, iż w celu rozstrzygnięcia, czy dany wydatek ma charakter świadczenia socjalnego należy w każdym przypadku dokonać indywidualnej i szczegółowej analizy. Organizacja imprezy okolicznościowej związanej z 10-leciem funkcjonowania podmiotu nie jest działalnością socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy o ZFSŚ. Nie jest to bowiem dokonywane przez pracodawcę świadczenie skierowane na zapewnienie pracownikom określonej formy wypoczynku lub prowadzenie na ich rzecz działalności kulturalno-oświatowej czy sportowo-rekreacyjnej. Kwestię możliwości zaliczenia poniesionych przez podatnika wydatków do kosztów uzyskania przychodów rozstrzygać należy zatem na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie ze wskazanym przepisem poniesiony wydatek można uznać za koszt uzyskania przychodów jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: celem poniesionego wydatku powinno być osiągnięcie przychodu, wydatek nie może znajdować się na liście zawartej w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz powinien być prawidłowo udokumentowany. Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oparta jest zatem na swoistej klauzuli generalnej, zgodnie z którą podatnik ma możliwość odliczania dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zorganizowanie przez Podatnika imprezy wiązało się ściśle z 10-tą rocznicą powstania firmy. Należy uznać więc, że wydatki poniesione na organizację tej imprezy mają związek z działalnością Spółki i tym samym spełnione zostały wymogi art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Przesądza o tym cel zorganizowania imprezy. Celem tym bowiem było podkreślenie osiągnięcia jakim jest dziesięciolecie istnienia Spółki na rynku, a nie zorganizowanie rekreacji i spotkania integracyjnego dla pracowników. Wskazuje to raczej na dbałość o wizerunek firmy i podkreślanie jej osiągnięć niż na dbałość o pracowników samą w sobie, co jest celem działalności socjalnej. W tej sytuacji chociaż poniesione wydatki nie mogą być powiązane z uzyskaniem konkretnego przychodu, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wiążą się z funkcjonowaniem (działalnością) Spółki jako całości.

Organ odwoławczy podkreśla natomiast, że bez znaczenia dla sprawy pozostaje powołanie się przez Podatnika w zażaleniu na stanowisko Ministerstwa Finansów w piśmie z dnia 02.01.2006 r., które zamieszczono w "Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 2 (170) z dnia 20.01.2006 r., w odpowiedzi na zapytanie Wydawnictwa GOFIN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Z przedstawionego stanowiska nie wynika jakiego dokładnie stanu faktycznego dotyczy przytoczony fragment. Ponadto z treści opublikowanego tekstu wynika, że pismo Ministerstwa jest odpowiedzią na indywidualne zapytanie, a nie zostało wydane na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 i § 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Minister Finansów wydaje interpretacje w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dotyczące problemów prawa podatkowego. Interpretacje te, w tym także ich zmiany, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Powołane pismo nie ma takiego charakteru, a każdy przypadek podatnika jest rozpatrywany indywidualnie w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.