1471/DPD1/423-91/06/SG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki ponoszone na organizację pikników integracyjnych dla pracowników Spółki i ich rodzin mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1471/DPD1/423-91/06/SG

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność socjalna
  2. integracja pracowników
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. wydatki na rzecz pracowników
  5. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 16.06.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.06.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 10.07.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.07.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wydatki ponoszone na organizację pikników integracyjnych dla pracowników Spółki i ich rodzin mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


postanawia:


uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że w miesiącu maju 2006r. Spółka podpisała umowę ze specjalistyczną firmą w zakresie kompleksowej obsługi i organizacji pikników integracyjnych na rzecz pracowników oraz ich rodzin. Imprezy te odbywały się w różnych miastach i polegały na zorganizowaniu różnych zabaw i konkursów oraz świadczeniu usług cateringowych (poczęstunków).

W związku z powyższym Spółka zwraca się z zapytaniem, czy wydatki ponoszone w związku z organizacją przedmiotowych spotkań integracyjnych dla pracowników Spółki i ich rodzin mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


Stanowisko Spółki


Zdaniem Spółki, tego rodzaju wydatki są kosztami, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na fakt, iż są one poniesione w celu poprawy atmosfery pracy i zintegrowania pracowników z pracodawcą, a przez to zwiększenie efektywności ich pracy. Powyższe, według Spółki, pośrednio ma związek z osiąganymi przez Spółkę przychodami.


Przepisy prawa podatkowego mające zastosowanie w sprawie:


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Przepis ten oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Warunkiem więc uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest istnienie między nim a osiągnięciem przychodu związku przyczynowo-skutkowego, czyli wykazanie, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Mimo to, że imprezy integracyjne nie zostały wprost wymienione przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, nie może to jednak stanowić wystarczającej przesłanki do wskazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy takim wydatkiem a osiągniętymi przychodami.

Celem takich spotkań jest niewątpliwie stworzenie dobrej atmosfery i zacieśnienie więzi wśród pracowników Spółki, co w konsekwencji powinno przełożyć się na lepszą pracę firmy. Jednocześnie należy wskazać na przede wszystkim rekreacyjny charakter spotkań, bliższy w swoim charakterze działalności socjalnej niż produkcyjnej. Działalność socjalna zgodnie z postanowieniami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych powinna być natomiast finansowana z utworzonego przez pracodawcę funduszu socjalnego. Wydatki pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli podmiot jest zobowiązany na mocy art. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) do tworzenia funduszu, to może sfinansować te świadczenia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ZFŚS oraz obowiązującym w danej jednostce regulaminem. Przez sformułowanie "działalność socjalna" użyte w art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którego definicja zawarta jest w art. 2 pkt 1 w/w ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rozumie się wszelką działalność socjalną, o ile jej zakres odpowiada zakresowi zdefiniowanemu w tej ustawie. Są to wydatki ponoszone przez pracodawcę w ramach świadczonych usług na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno - oświatowej, sportowo - rekreacyjnej oraz udzielania pomocy rzeczowej i materialnej. Fundusz służy finansowaniu działalności socjalnej organizowanej przez przedsiębiorcę na rzecz osób uprawnionych do korzystania z jego środków oraz na dofinansowanie obiektów socjalnych.

Zdaniem więc Naczelnika tut. Urzędu, pomiędzy wydatkami poniesionymi na organizację imprez integracyjnych dla pracowników i ich rodzin a uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej nie można wskazać związku przyczynowo-skutkowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 w/w ustawy. Celem spotkań integracyjnych nie jest bowiem generowanie przychodów podatkowych pracodawcy, lecz integracja środowiska pracowniczego poprzez wspólne spędzenie czasu wolnego od pracy.

Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko NSA, który w wyroku z dnia 7.04.1994 r. wyraził pogląd, że z definicji kosztów uzyskania przychodów w polskim podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 1 ustawy) wynika, że tzw. wydatki socjalno-bytowe ponoszone przez przedsiębiorstwa państwowe (osoby prawne) na rzecz pracowników i ich rodzin oraz byłych pracowników i członków ich rodzin zasadniczo nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma lub mieć nie może bezpośredniego wpływu na wielkość osiągniętego przychodu.

W świetle powyższego, z uwagi na fakt, iż organizowanie tego rodzaju imprez należy zaliczyć do szeroko pojętej działalności socjalnej pracodawcy, a działalność socjalna, zgodnie z postanowieniami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, powinna być finansowana z utworzonego przez pracodawcę funduszu socjalnego, koszty poniesione na organizację imprez o charakterze integracyjnym nie mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelnik tut. Urzędu nie potwierdza stanowiska Strony zawartego we wniosku.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.