1438/DF-1/415-173/274/06/AG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy watrość świadczenia jakim jest uczestnictwo w integracji pracownika, finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

1438/DF-1/415-173/274/06/AG

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność socjalna
  2. integracja pracowników
  3. przychód ze stosunku służbowego
  4. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  5. świadczenia na rzecz pracowników
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.07.2006r.(data wpływu do organu podatkowego 03.08.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, w kwestii uznania za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu wartości świadczenia jakim jest uczestnictwo w integracji pracowniczej(bez noclegu), finansowanego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażonewe wniosku - za nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 26.07.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 03.08.2006r.) wystąpiono o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwestii uznania za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu, wartości świadczenia jakim jest uczestnictwo w integracji pracowniczej (bez noclegu), finansowanego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż XY Sp. z o.o. jako pracodawca organizuje integracje pracownicze, polegające na uczestnictwie pracownikóww imprezach sportowo-rekreacyjnych, takich jak jednodniowa wycieczka krajoznawcza, spływ kajakowy. Koszt integracji finansowany jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Imprezy skierowane są do wszystkich pracowników. Spółka dysponując środkami funduszu socjalnego kieruje się przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy, działalnością socjalna jest m.in. działalność sportowo-rekreacyjna. W ramach działalności socjalnej pracodawca zarówno kupuje usługę (organizację imprezy),ale również w ramach tejże działalności socjalnej samodzielnie organizuje imprezę sportowo-rekreacyjną. Wówczas do kosztów organizacji zalicza się transport, wyżywienie, wynajem sali, obsługę opiekuna lub przewodnika. Dofinansowanie udzielane pracownikom, zgodniez obowiązującymi przepisami, uzależnione jest od sytuacji pracownika, który składa oświadczenieo osiągniętych dochodach. Zatem pracodawca administrując środkami funduszu, w tym wydatkując je, kieruje się kryterium socjalnym. Oznacza to, że wysokość dopłat dla danej osoby uzależniona jest od jej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Realizowane to jest przez wprowadzenie kilku grup i ustalenie odpłatności w różnych kwotach dla poszczególnych osób. I tak np. jedna grupa pracowników otrzymuje dofinansowanie w wysokości 100% wartości świadczenia, kolejna 90%i następna 80%. Resztę dopłaca pracownik we własnym zakresie. Wartość świadczenia to ustalona przez komisję socjalną kwota na osobę, ustalona poprzez zsumowanie kosztów imprezyi podzielona przez ilość zadeklarowanych uczestników. I tak np. wartość wynajmu wyczarterowanego statku rejsowego na całą grupę to 3000 zł (cena jednostkowa biletudla indywidualnych uczestników jest inna) do tego doliczana jest wartość organizacji imprezy integracyjnej w miejscu docelowym po zakończeniu rejsu (wynajem sali, terenu, wyżywienie, transport) w kwocie 11.000 zł. Taka suma dzielona jest przez ilość zadeklarowanych uczestników. Wartość dofinansowanego świadczenia z funduszu socjalnego jest więc ustalona poprzez proste dzielenie, które służy głównie ustaleniu wartości integracji dla potrzeb funduszu socjalnego.

Według oceny wnioskodawcy, otrzymanych przez pracowników świadczeń na opisanej imprezie integracyjnej nie można sprawiedliwie rozliczyć na konkretnego uczestnika, ponieważ niezależnie od ustalenia wartości świadczenia na potrzeby funduszu socjalnego, nie jest możliwe kontrolowanie ile dany pracownik skonsumował potraw, w jakim stopniu korzystał z udostępnionej sali lub transportu (różne osoby wsiadają i wysiadają w innym miejscu zamieszkania).Nie jest możliwe określenie wartości świadczonej usługi na konkretnego uczestnika w innysposób niż poprzez podzielenie kwoty poniesionych kosztów przez liczbę uczestników.W związku z powyższym, zdaniem spółki, wartość świadczenia rzeczowego jakim jest uczestnictwo w integracji pracowniczej, sfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie stanowi przychodu pracowników podlegającego opodatkowaniu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów dokonując oceny stanu faktycznegoi stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku o podatku dochodowymod osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52ai 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względuna źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalentyza nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość zostałaz góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z powyższego wynika, iż przychodem ze stosunku pracy nie jest jedynie wynagrodzenie za pracę ale także inne przysporzenia majątkowe takie jak nieodpłatne świadczenia, czy też świadczenia częściowo nieodpłatne. Do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych na rzecz pracownika związanych ze stosunkiem pracy zalicza się różnego rodzaju wyjazdy o charakterze imprez sportowo-rekreacyjnych.

W przedstawionym we wniosku przypadku organizacji przez Spółkę imprezy integracyjnej (wycieczki, spływu kajakowego) nie mamy do czynienia ze świadczeniem rzeczowym na rzecz pracowników, ponieważ przedmiotem świadczenia jest usługa, a nie rzecz. Pracownicy nie otrzymują świadczenia rzeczowego ani też nie otrzymują ekwiwalentu pieniężnego w zamian takiego świadczenia. Mają natomiast prawo do skorzystania z usługi turystycznej, której zakup został sfinansowany ze środków Zakładowego Funduszu Socjalnego, to znaczy uczestniczeniaw wycieczce bez ponoszenia pełnych kosztów zakupu takiej usługi. W przypadku jednej grupy pracowników jest to 100% dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Socjalnego,a w przypadku innych grup pracowników 90% lub 80% dofinansowania z tych środków - pozostałe 10% lub 20% kosztów organizacji imprezy integracyjnej ponoszą pracownicy.Zatem nie znajduje tu zastosowania art. 21 ust. 1 pkt. 67 ustawy o podatku dochodowymod osób fizycznych, zwalniający od opodatkowania wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380zł.

Jednocześnie fakt iż przedmiotowe świadczenie kierowane jest do wszystkich pracowników nie wyklucza możliwości określenia przychodu przypadającego na konkretną osobę.Spółka jako pracodawca posiada listę pracowników i jest w stanie określić, którzy pracownicy brali udział w imprezie. W przedstawionym przypadku pracodawca ustalił już bowiem na potrzeby funduszu socjalnego wartość świadczonej usługi na konkretnego uczestnika. Nieistotne jest przy tym, ile dana osoba skonsumowała potraw, albo w jakim miejscu wsiada do wynajętego środka transportu, gdyż koszty zakupu tych usług ponoszone są niezależnie od tego czy pracownik skorzystał z nich w pełnym zakresie, czy nie. A zatem, uzyskane przez pracownika świadczenie, odpowiadające kwocie dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powołane powyżej uregulowania prawne oraz przedstawionystan faktyczny, tutejszy organ podatkowy uznaje stanowisko wyrażone we wnioskuza nieprawidłowe.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.