Działalność socjalna | Interpretacje podatkowe

Działalność socjalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność socjalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy watrość świadczenia jakim jest uczestnictwo w integracji pracownika, finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.07.2006r.(data wpływu do organu podatkowego 03.08.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, w kwestii uznania za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu wartości świadczenia jakim jest uczestnictwo w integracji pracowniczej(bez noclegu), finansowanego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażonewe wniosku - za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 26.07.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 03.08.2006r.) wystąpiono o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wydatki ponoszone na organizację pikników integracyjnych dla pracowników Spółki i ich rodzin mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) na rzecz pracowników i ich rodzin oraz byłych pracowników i członków ich rodzin zasadniczo nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma lub mieć nie może bezpośredniego wpływu na wielkość osiągniętego przychodu. W świetle powyższego, z uwagi na fakt, iż organizowanie tego rodzaju imprez należy zaliczyć do szeroko pojętej działalności socjalnej pracodawcy, a działalność socjalna, zgodnie z postanowieniami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, powinna być finansowana z utworzonego przez pracodawcę funduszu socjalnego, koszty poniesione na organizację imprez o charakterze integracyjnym nie mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelnik tut. Urzędu nie potwierdza stanowiska Strony zawartego we wniosku. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wydatki poniesione w związku z organizacją 10-tą rocznicą powstania firmy (obejmujące m.in. poczęstunek, obsługę cateringową, zespół muzyczny, ochronę imprezy itp.) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o.o. PET z dnia 17.07.2006 r. na postanowienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 11.07.2006 r., nr LUS/I-3/423/30-N/06/AŻ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze: zmienia ww. postanowienie i stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Spółka z o.o. P. pismem z dnia 20.06.2006 r., na podstawie przepisu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, wystąpiła do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z zapytaniem o zakres stosowania prawa podatkowego. Spółka z okazji 10-tej rocznicy swojego istnienia zorganizowała imprezę okolicznościowo-integracyjną dla pracowników i ich rodzin. Udział w imprezie był dobrowolny. Wydatki zostały sfinansowane ze środków (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik zrócił się z pytaniem czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione ze środków obrotowych pracodawcy na organizację imprez okolicznościowych dla pracowników i członków zarządu Spółki, czy też wydatki te powinny być traktowane jako diałalność socjalna.
Fragment:
(...) gastronomiczną. W 2006 r. Spółka nie tworzy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W latach poprzednich, gdy Spółka tworzyła odpisy na ZFŚS, tego typu wydatki finansowane były w całości ze środków ZFŚS. W świetle opisanego stanu faktycznego Spółka zwraca się z pytaniem czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione ze środków obrotowych na organizację imprez okolicznościowych, czy też wydatki te powinny być traktowane jako działalność socjalna. W opinii Spółki w/w wydatki jako koszty pracownicze będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu i zwiększenie efektywności ich pracy. Odnosząc się do tak zaprezentowanego stanu faktycznego Naczelnik Małopolskiego Urzędu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podlegaja opodatkowaniu podatkiem VAT czynności związane z działalnością socjalną zakładu?
Fragment:
(...) postanowienia. W szczególności nie znajdują zastosowania podane tam przepisy art. 29 ust. 9 oraz interpretacja postanowień art. 88 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm). Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335) Spółka tworzy fundusz dla realizacji celów socjalnych względem pracowników. Działalność socjalna Spółki obejmuje szerokie spektrum różnego rodzaju świadczeń: wycieczki dla pracowników, basen, wczasy, kolonie, bilety na imprezy, prezenty gwiazdkowe itp. W przypadku zakupu towarów i usług na potrzeby pracownicze finansowanych z ZFŚS Spółka zazwyczaj otrzymuje faktury na nią wystawione przez dostawcę towarów i usług i następnie płaci dostawcy należność. Następnie towary te (usługi) są przedmiotem dostawy dla pracowników. Dostawa jest odpłatna z tym (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik prowadzący dzialalność gospodarczą zakupił łódź wiosłową celem udostępnienia jej pracownikom jako sprzęt rekreacyjny. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy powyższy wydatek będzie stanowił koszt uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 02.02.2004 r. (data wpływu 04.03.2004 r.) o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zakupu łodzi wiosłowej jako sprzętu rekreacyjnego udostępnianego pracownikom - Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 wyżej cyt. ustawy. W świetle przepisu art. 23 ust. 1 pkt 42 ww. ustawy nie zalicza się do kosztów uzyskania wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.