Działalność socjalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność socjalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy watrość świadczenia jakim jest uczestnictwo w integracji pracownika, finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.07.2006r.(data wpływu do organu podatkowego 03.08.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, w kwestii uznania za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu wartości świadczenia jakim jest uczestnictwo w integracji pracowniczej(bez noclegu), finansowanego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażonewe wniosku - za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 26.07.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 03.08.2006r.) wystąpiono o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki ponoszone na organizację pikników integracyjnych dla pracowników Spółki i ich rodzin mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) na rzecz pracowników i ich rodzin oraz byłych pracowników i członków ich rodzin zasadniczo nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma lub mieć nie może bezpośredniego wpływu na wielkość osiągniętego przychodu. W świetle powyższego, z uwagi na fakt, iż organizowanie tego rodzaju imprez należy zaliczyć do szeroko pojętej działalności socjalnej pracodawcy, a działalność socjalna, zgodnie z postanowieniami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, powinna być finansowana z utworzonego przez pracodawcę funduszu socjalnego, koszty poniesione na organizację imprez o charakterze integracyjnym nie mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelnik tut. Urzędu nie potwierdza stanowiska Strony zawartego we wniosku. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione w związku z organizacją 10-tą rocznicą powstania firmy (obejmujące m.in. poczęstunek, obsługę cateringową, zespół muzyczny, ochronę imprezy itp.) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o.o. PET z dnia 17.07.2006 r. na postanowienie Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z dnia 11.07.2006 r., nr LUS/I-3/423/30-N/06/AŻ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze: zmienia ww. postanowienie i stwierdza, że stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Spółka z o.o. P. pismem z dnia 20.06.2006 r., na podstawie przepisu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, wystąpiła do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze z zapytaniem o zakres stosowania prawa podatkowego. Spółka z okazji 10-tej rocznicy swojego istnienia zorganizowała imprezę okolicznościowo-integracyjną dla pracowników i ich rodzin. Udział w imprezie był dobrowolny. Wydatki zostały sfinansowane ze środków (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zrócił się z pytaniem czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione ze środków obrotowych pracodawcy na organizację imprez okolicznościowych dla pracowników i członków zarządu Spółki, czy też wydatki te powinny być traktowane jako diałalność socjalna.

Fragment:

(...) gastronomiczną. W 2006 r. Spółka nie tworzy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W latach poprzednich, gdy Spółka tworzyła odpisy na ZFŚS, tego typu wydatki finansowane były w całości ze środków ZFŚS. W świetle opisanego stanu faktycznego Spółka zwraca się z pytaniem czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione ze środków obrotowych na organizację imprez okolicznościowych, czy też wydatki te powinny być traktowane jako działalność socjalna. W opinii Spółki w/w wydatki jako koszty pracownicze będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu i zwiększenie efektywności ich pracy. Odnosząc się do tak zaprezentowanego stanu faktycznego Naczelnik Małopolskiego Urzędu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podlegaja opodatkowaniu podatkiem VAT czynności związane z działalnością socjalną zakładu?

Fragment:

(...) postanowienia. W szczególności nie znajdują zastosowania podane tam przepisy art. 29 ust. 9 oraz interpretacja postanowień art. 88 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm). Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335) Spółka tworzy fundusz dla realizacji celów socjalnych względem pracowników. Działalność socjalna Spółki obejmuje szerokie spektrum różnego rodzaju świadczeń: wycieczki dla pracowników, basen, wczasy, kolonie, bilety na imprezy, prezenty gwiazdkowe itp. W przypadku zakupu towarów i usług na potrzeby pracownicze finansowanych z ZFŚS Spółka zazwyczaj otrzymuje faktury na nią wystawione przez dostawcę towarów i usług i następnie płaci dostawcy należność. Następnie towary te (usługi) są przedmiotem dostawy dla pracowników. Dostawa jest odpłatna z tym (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik prowadzący dzialalność gospodarczą zakupił łódź wiosłową celem udostępnienia jej pracownikom jako sprzęt rekreacyjny. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy powyższy wydatek będzie stanowił koszt uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 02.02.2004 r. (data wpływu 04.03.2004 r.) o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zakupu łodzi wiosłowej jako sprzętu rekreacyjnego udostępnianego pracownikom - Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 wyżej cyt. ustawy. W świetle przepisu art. 23 ust. 1 pkt 42 ww. ustawy nie zalicza się do kosztów uzyskania wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, (...)