ITPB1/4511-655/16-1/HD | Interpretacja indywidualna

Czy opisana przez Wnioskodawcę działalność polegającej na produkcji trawy w rolkach wchodzi w zakres działalności rolniczej i na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/4511-655/16-1/HDinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność rolnicza
 3. ewidencja
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2016 r. (data wpływu 18 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyłączenia z opodatkowania przychodów z działalności rolniczej polegającej na produkcji trawy w rolkach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyłączenia z opodatkowania przychodów z działalności rolniczej polegającej na produkcji trawy w rolkach.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na produkcji trawy w rolkach. Ostatecznym odbiorcą wyprodukowanej darni są klienci indywidualni, podmioty publiczne oraz zarządzający obiektami sportowymi.

Wnioskodawca posiada grunty, na których po zasianiu nasion, poprzez odpowiednią pielęgnację i uprawę, otrzymuje produkt w postaci darni trawnikowej.

Prace związane z produkcją trawy rozpoczynają się w marcu i obejmują zbieranie nagromadzonego na skutek koszenia pokosu gruntów zasianych. Pozostała część pól jest przygotowywana pod zasiew trawy – w tym celu wykonywane są badania gleby, orka, kilkukrotne równanie powierzchni pól agregatami, nawożenie przedsiewne, wysiew nasion trawy.

Następnie wykonywane są wszystkie niezbędne zabiegi agrotechniczne przygotowujące trawę do sprzedaży: nawożenie startowe, opryski fungicydami oraz herbicydami, pierwsze koszenia. W razie konieczności uruchamiane jest podlewanie pól, mające na celu utrzymanie trawy w dobrej kondycji i najlepszej jakości.

Od maja do sierpnia, przy rozpoczętej sprzedaży trawy, trwają ciągłe zabiegi pielęgnacyjne (koszenie, zbieranie pokosu, nawożenie, w razie potrzeby podlewanie).

We wrześniu oraz październiku trwają prace pielęgnacyjne. W tym czasie powtarza się cykl produkcyjny, tj. badania gleby, orka, kilkukrotne równanie powierzchni pól agregatami, nawożenie przedsiewne, wysiew nasion trawy.

W drugiej połowie października pozostała część zadarnionej plantacji przygotowywana jest do sezonu zimowego. W tym celu wykonywane jest badanie gleby, odpowiednie nawożenie, zbieranie pokosu oraz opryskiwanie. Zabiegi te trwają do drugiej połowy listopada.

Po około roku od momentu zasiewu, trawa do ogrodów jest gotowa do wycinki. W przypadku nawierzchni sportowych, darń można wycinać dopiero po około 1,5 roku od momentu wysiewu. Przed wycinką darń jest koszona oraz zbierany jest pokos. Tak przygotowana trawa jest wycinana kombajnem do zbioru trawy.

Trawa hodowana jest na gruncie, co umożliwia uzyskanie darni z całym (nie odciętym) systemem korzeniowym, która jest produktem w stanie nieprzetworzonym.

Wycinanie darni jest wykonywane za pomocą kombajnu do zbioru trawy, który umożliwia podebranie wyciętego pasa darni na głębokości od 1,5 do 4 cm.

Przygotowanie darni o szerokości roboczej od 0,4 m do 0,6 m wymaga zwijania trawy przy użyciu pasów zwijających i przycięcia do uzyskania preferowanej szerokości. Tak zwinięta rolka jest następnie ładowana na paletę i zabezpieczana siatką do dalszego transportu.

W przypadku darni o szerokości roboczej od 1,2 m do 2,4 m, przy uprzednim zabezpieczeniu folią chroniącą przed zabrudzeniem części nadziemnej darni w trakcie transportu, następuje jej zwijanie i przycięcie do preferowanej szerokości.

Przycięta i zabezpieczona darń jest następnie sprzedawana do oddzielnego podmiotu zajmującego się przygotowaniem darni do dalszej sprzedaży, transportem oraz jej układaniem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisana przez Wnioskodawcę działalność wchodzi w zakres działalności rolniczej i na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana działalność wchodzi w zakres działalności rolniczej zdefiniowanej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji jest wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Stosownie do treści art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny
wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
 • licząc od dnia nabycia.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, okres biologicznego wzrostu darni – licząc od zasiewu – wynosi od 12 do 18 miesięcy, co oznacza, że produkcja prowadzona przez Wnioskodawcę spełnia wymóg minimalnego trwania biologicznego wzrostu roślin wskazanego przez ustawodawcę w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy, spełniony jest również wymóg wytwarzania produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „stanu nieprzetworzonego”, należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą „przetwarzać” to „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę, przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002). Stan nieprzetworzony oznacza więc taki stan produktu, który nie różni się w sposób istotny od stanu, w jakim produkt ten znajdował się bezpośrednio po jego wytworzeniu. Zatem zastosowanie wobec produktu określonych procesów technologicznych, na skutek czego nabrał on nowych cech czy właściwości, wyklucza uznanie produktu za nieprzetworzony. Do takiego przetworzenia nie dochodzi w przypadku przedstawionej w stanie faktycznym produkcji darni.

Należy zaznaczyć, że produkowana przez Wnioskodawcę darń powstaje w sposób naturalny – procesy zachodzące w obrębie gruntów przeznaczonych pod uprawę są wynikiem procesów biologicznych, a wszelkie zabiegi podejmowane przez Wnioskodawcę mają na celu zabezpieczenie wzrostu roślin, ochronę przez chwastami i grzybami oraz umożliwienie transportu z zachowaniem nieprzetworzonej formy produktu.

Przedstawiony proces produkcji pozwala na stwierdzenie, że działalność gospodarcza polegająca na produkcji darni stanowi działalność rolniczą. W takim przypadku – na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychody uzyskane ze sprzedaży darni są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2009 r. nr IBPBI/1/415-796/09/KB, z której wynika, że „(...) produkcja trawy rolowanej będzie stanowiła działalność rolniczą, w rozumieniu ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przychody uzyskane z jej sprzedaży, jako przychody uzyskiwane z działalności rolniczej, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”. Organ precyzuje, że „przychód uzyskany (...) ze sprzedaży trawy, jako uzyskany z działalności rolniczej, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu tym podatkiem, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegać będzie jedynie ta część uzyskanego przychodu, jaka odpowiada przychodowi uzyskanemu ze świadczenia usługi układania trawy”.

W myśl art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawodawca w załączniku nr 2 do ww. ustawy zamieścił Tabelę rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik nr 2 nie obejmuje swoim zakresem produkcji darni co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Pogląd taki znajduje potwierdzenie w stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy zaprezentowanym w interpretacji indywidualnej z 16 czerwca 2011 r. nr ITPB1/415-320a/11/AD, w której stwierdził, że: „Jeżeli dany rodzaj uprawy czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, nie będącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Reasumując, Wnioskodawca stwierdza, że produkcja darni trawnikowej stanowi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stanowisko potwierdzone niniejszą interpretacją będzie miało również zastosowanie do przychodów z działalności rolniczej polegającej na produkcji trawy w rolkach w latach następnych, o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny.

Ponadto wskazać należy, że zakres żądania wnioskodawcy wyznacza:

 1. stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 2. stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz
 3. zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy w kontekście jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Wskazać bowiem należy, że w postępowaniu o wydanie interpretacji organ podatkowy nie przeprowadza dowodów w rozumieniu art. 180 i następnych Ordynacji podatkowej i nie ocenia ich w myśl art. 191 ustawy, gdyż nie jest to postępowanie podatkowe. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych tutejszy organ informuje, że wydane zostały one w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.