ITPB1/415-921/14/MP | Interpretacja indywidualna

Czy u członków grupy producentów rolnych, którym Spółka nieodpłatnie przekazuje środki produkcji, powstaje zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych (gospodarstwa rolników indywidualnych)?
Czy Spółka powinna pobrać, jako płatnik, podatek dochodowy od przekazanych nieodpłatnie środków produkcji, od członków grupy będących osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne?
ITPB1/415-921/14/MPinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. opodatkowanie
 3. producenci
 4. rolnictwo
 5. zrzeszenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z nieodpłatnym przekazaniem środków do produkcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z nieodpłatnym przekazaniem środków do produkcji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

G. Spółka z o.o. została utworzona przez osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwa rolne - producentów ziaren zbóż i nasion roślin oleistych, w celu poprawy warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania wspólników. Spółka została wpisana z dniem 28 lipca 2009 r. do Rejestru Grup Producentów Rolnych decyzją Marszałka Województwa i prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych. Spółka kupuje od członków całość wyprodukowanych przez nich ziaren zbóż i nasion roślin oleistych, a następnie odsprzedaje je na rynku zewnętrznym. Spółka na podstawie faktur VAT oraz faktur VAT RR, potwierdzających zakup od członków Grupy towaru wyprodukowanego w ich gospodarstwach, dokonuje zapłaty na rzecz członków. Spółka korzysta ze wsparcia dla grup producentów na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz.U.UE L z dnia 21 października 2005 r. Artykuł 35 ww. Rozporządzenia Rady (WE) stanowi, że wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia działalności administracyjnej grup producentów rolnych. Ze środków pochodzących z otrzymanego wsparcia, Spółka zakupuje środki produkcji w postaci nawozów mineralnych i środków ochrony roślin oraz przekazuje je nieodpłatnie wspólnikom (prowadzącym gospodarstwa rolne) na podstawie protokołu przekazania. Przekazanie środków produkcji niezbędnych do realizacji procesu produkcyjnego wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Przekazanie środków produkcji następuje zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, ponieważ jakość i ilość produkcji uzależniona jest od zastosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. W związku z tym, zakupione środki produkcji, za środki otrzymane ze wsparcia, przekazane zostaną do członków Grupy. Przekazanie środków produkcji jest zaakceptowane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która wyraziła jedynie zgodę na takie przekazanie, uchwała o sposobie wykorzystania zakupionych środków produkcji nie jest uchwałą o podziale zysku. Od nieodpłatnego przekazania Spółka nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy u członków grupy producentów rolnych, którym Spółka nieodpłatnie przekazuje środki produkcji, powstaje zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych (gospodarstwa rolników indywidualnych)...
 2. Czy Spółka powinna pobrać, jako płatnik, podatek dochodowy od przekazanych nieodpłatnie środków produkcji, od członków grupy będących osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Definicja działalności rolniczej zawarta jest w art. 2 ust. 2 powołanej ustawy. W myśl powołanego przepisu, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: 1 miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu gęsi lub kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności. Spółka z otrzymanego wsparcia zakupuje i przekazuje członkom grupy środki do produkcji rolnej (nawozy i środki ochrony roślin).

W myśl art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z póżn. zm.), osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego. Utworzona grupa producentów rolnych zajmuje się kompleksową organizacją produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych swoich członków poprzez zaopatrzenie w środki produkcji, przygotowanie do obrotu handlowego produktów rolnych oraz ich sprzedaż. Istnieje zatem związek pomiędzy działalnością handlową grupy producentów rolnych, a działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwach rolnych jej członków, która ukierunkowana jest na to, aby ich produkty były konkurencyjne na rynku i sprzedane na korzystnych warunkach. Członkowie grupy, za dostarczane grupie producentów rolnych produkty rolne, uzyskują nie tylko środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży tych produktów, ale otrzymują także przekazane im nieodpłatnie przez grupę środki produkcji nabyte z dochodu pochodzącego ze wsparcia. Oznacza to, że zarówno przychody członków grupy producentów rolnych pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych oraz z tytułu nieodpłatnie przekazanych im środków produkcji, służących do wytworzenia produktów rolnych, dla których ta grupa została utworzona, należałoby uznać za stanowiące przychody z działalności rolniczej prowadzonej w ich gospodarstwach rolnych. Jak wskazano powyżej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują wyłączenie spod ich stosowania przychody uzyskiwane z działalności rolniczej. Oznacza to, iż przepisy ustawy podatkowej nie mają zastosowania do przychodów członków grup producentów rolnych pochodzących z przekazanych im przez grupę nieodpłatnie środków produkcji, jako uznanych za przychody z działalności rolniczej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Na mocy art. 26 ust. 1 ww. ustawy osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. W związku z powyższym należy stwierdzić, że co do zasady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością występuje w roli płatnika w związku z przekazywaniem swoim udziałowcom należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jednak, aby mówić o obowiązkach płatnika, musi wystąpić przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, natomiast aby taki przychód wystąpił spółka, a dokładnie jej zgromadzenie wspólników, winna podjąć uchwałę o podziale zysku. Nieodpłatne przekazanie środków do produkcji rolnej nie następuje na mocy uprzednio podjętej uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku, w związku z tym, na spółce nie ciąży obowiązek płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.), osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Utworzona grupa producentów rolnych oprócz realizacji wyżej wskazanych podstawowych celów w akcie założycielskim może zamieścić postanowienia dotyczące w szczególności zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, w tym także przekazywanych nieodpłatnie, o czym stanowi art. 4 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.

W myśl przepisu art. 191 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. W sytuacji, gdy spółka pomimo powzięcia uchwały o podziale dywidendy nie dokonała należnych wspólnikom wypłat – wspólnikom przysługuje prawo do odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty.

Prawo do udziału w zyskach jest jedną z form realizacji praw wspólników tworzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wypłata dywidendy dopuszczalna jest zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Dopiero z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników stosownej uchwały co do zadysponowania zyskiem, wiadomym staje się, czy będzie on przynależny wspólnikom, czy też zostanie przeznaczony na inne cele (np. inwestycje, kapitał zapasowy, itd.). Decyzja o podziale zysku jest zatem uzależniona wyłącznie od woli zgromadzenia wspólników.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. d ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Na mocy art. 41 ust. 4 ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Analizując powyższe należy stwierdzić, że co do zasady, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością występuje w roli płatnika w związku z przekazywaniem swoim udziałowcom należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jednakże, aby mówić o obowiązkach płatnika musi wystąpić przychód z tytułu udziału w zyskach. Aby przychód wystąpił zgromadzenie wspólników winno podjąć uchwałę o podziale zysku. Zysk ten jak wspomniano na wstępie może być wypłacony zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej.

Jeśli zatem, przekazanie udziałowcom spółki nieodpłatnie środków do produkcji rolnej nie będzie się odbywało na mocy uprzednio podjętej uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku, to na wypłacającej spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Nie znajdzie również zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż G. Spółka z o.o. została utworzona przez osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwa rolne - producentów ziaren zbóż i nasion roślin oleistych, w celu poprawy warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania wspólników. Spółka kupuje od członków całość wyprodukowanych przez nich ziaren zbóż i nasion roślin oleistych, a następnie odsprzedaje je na rynku zewnętrznym. Spółka na podstawie faktur VAT oraz faktur VAT RR, potwierdzających zakup od członków Grupy towaru wyprodukowanego w ich gospodarstwach, dokonuje zapłaty na rzecz członków. Spółka korzysta ze wsparcia dla grup producentów na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz.U.UE L z dnia 21 października 2005 r. Ze środków pochodzących z otrzymanego wsparcia, Spółka zakupuje środki produkcji w postaci nawozów mineralnych i środków ochrony roślin oraz przekazuje je nieodpłatnie wspólnikom (prowadzącym gospodarstwa rolne) na podstawie protokołu przekazania. Przekazanie środków produkcji niezbędnych do realizacji procesu produkcyjnego wiąże się z przeniesieniem prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Przekazanie środków produkcji jest zaakceptowane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która wyraziła jedynie zgodę na takie przekazanie, uchwała o sposobie wykorzystania zakupionych środków produkcji nie jest uchwałą o podziale zysku. Od nieodpłatnego przekazania Spółka nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jak wskazano powyżej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują wyłączenie spod ich stosowania przychodów uzyskiwane z działalności rolniczej. Oznacza to, iż przepisy ustaw podatkowych nie mają zastosowania do przychodów członków grup producentów rolnych (osób prawnych i fizycznych), pochodzących z przekazanych im przez grupę nieodpłatnie środków produkcji, jako uznanych za przychody z działalności rolniczej.

Z uwagi na to, że nieodpłatne przekazanie zysku, pochodzącego z otrzymanego wyżej wsparcia w postaci środków produkcji, nie odbywa się na mocy uprzednio podjętej uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku, przekazanie to nie będzie stanowić przekazania udziału w zyskach osób prawnych.

Tym samym skoro nieodpłatne przekazanie środków do produkcji, nie stanowi przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na Wnioskodawcy nie spoczywa obowiązek poboru podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przychód z tytułu nieodpłatnego przekazania środków produkcji oraz świadczenia usług należy zaliczyć do przychodów z działalności rolniczej.

W konsekwencji, z analizowanego tytułu na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Ponadto wskazać należy, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla członków grupy producentów rolnych. Chcąc uzyskać interpretację poszczególni członkowie grupy winni osobiście lub za pomocą ustanowionego pełnomocnika zwrócić się do tutejszego organu o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie i uiścić związaną z tym opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.