ITPB1/415-433/13/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy, w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki, powstanie po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2013 r. (data wpływu 15 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W 2013 r. zostanie wspólnikiem w spółce jawnej, powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka).

Spółka będzie prowadziła wyłącznie działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). W związku z tym przedmiot jej działalności będzie obejmował wyłącznie grupowania z działu 01 Polskiej Klasyfikacji Działalności (uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową), co zostanie uwidocznione w umowie Spółki oraz wpisie w KRS. Spółka nie będzie prowadziła działalności związanej z działami specjalnymi produkcji rolnej.

Jest możliwe, że Wnioskodawca w przyszłości zdecyduje się na wystąpienie ze Spółki. Z tytułu wystąpienia ze Spółki Wnioskodawca otrzyma w gotówce spłatę jego udziału kapitałowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy, w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki, powstanie po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z jego wystąpieniem ze Spółki i otrzymaniem w gotówce spłaty kapitału udziałowego, nie powstanie po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, do wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, prowadzącej wyłącznie działalność rolniczą, nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozwija katalog źródeł przychodów zaliczanych do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje się, że przychodami z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

Wnioskodawca uważa, że przepis ten nie znajduje zastosowania do sytuacji wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, prowadzącej wyłącznie działalność rolniczą, ponieważ art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychód jaki Wnioskodawca otrzyma w związku z wystąpieniem ze Spółki należy natomiast uznać za przychód z działalności rolniczej, który zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje oparcie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w analogicznych lub tożsamych stanach faktycznych (zdarzeniach przyszłych), jak na przykład w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 września 2011 r., nr ITPB1/415-670/11/TK:

„(...) stwierdzić należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy istotne znaczenie ma to, że nie prowadzi Pan działalności gospodarczej. Spółka w której jest Pan wspólnikiem prowadzi działalności rolniczą. W konsekwencji do przychodów z tej działalności zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym normy prawne dotyczące wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osoba prawną lub jej likwidacji dotyczą wyłącznie podatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a więc nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Reasumując, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie na dzień wystąpienia ze spółki lub jej likwidacji nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu."

Podsumowując, w związku z opisanym w zdarzeniu przyszłym wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki i otrzymaniem w gotówce spłaty kapitału udziałowego, nie powstanie po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) – co do zasady – dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Jednakże przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalnością rolniczą – w rozumieniu ust. 1 pkt 1 – jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego, oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc – w przypadku roślin,
  2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalistycznego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
  • licząc od dnia nabycia.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Przy czym – w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy – przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, zatem również spółkę jawną. Jeżeli pozarolniczą działalność prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej – w myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy – przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak wynika z treści art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

Natomiast – zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy – do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Natomiast – w myśl art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy – do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przepisów tych wynika więc, że środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej stanowią przychód z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza wystąpić ze spółki jawnej. W ramach spółki jawnej prowadzonej jest gospodarstwo rolne niezajmujące się działami specjalnymi produkcji rolnej – wspólnicy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą. W związku z wystąpieniem ze spółki Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne – spłatę udziału kapitałowego.

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy, stwierdzić należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy istotne znaczenie ma to, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Spółka w której Wnioskodawca jest wspólnikiem prowadzi wyłącznie działalności rolniczą. W konsekwencji do przychodów z tej działalności zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym normy prawne dotyczące wystąpienia wspólnika ze spółki niebędacej osoba prawną lub jej likwidacji dotyczą wyłącznie podatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a więc nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Reasumując, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie kwota otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułu spłaty udziału kapitałowego w związku z wystąpieniem ze spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego został złożony przez jednego ze wspólników spółki, zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego wobec pozostałych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Odnośnie przytoczonej we wniosku interpretacji indywidualnej, organ podatkowy wyjaśnia, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie wiąże organu podatkowego właściwego do wydania interpretacji indywidualnej. Poza tym treść powołanego rozstrzygnięcia nie jest rozbieżna z niniejszą interpretacją indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.