ITPB1/415-1072/14/DP | Interpretacja indywidualna

Czy z tytułu dodatkowej działalności rolniczej w zakresie produkcji sadzonek drzew, krzewów ozdobnych i plantacji choinek świątecznych Wnioskodawca może rozliczać się jako rolnik, czy będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych od tej sprzedaży oraz czy sprzedaż choinek świątecznych z własnej produkcji na np. targowiskach będzie traktowana jako działalność rolnicza i będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
ITPB1/415-1072/14/DPinterpretacja indywidualna
 1. drzewo
 2. działalność pozarolnicza
 3. działalność rolnicza
 4. działy specjalne produkcji rolnej
 5. hodowla
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. z. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyłączenia z opodatkowania dochodów ze sprzedaży drzewek z własnej plantacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyłączenia z opodatkowania dochodów ze sprzedaży drzewek z własnej plantacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG w zakresie sprzedaży suplementów diety, zdrowej żywności, herbat, przypraw oraz kosmetyków - PKD 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Wnioskodawca podlega ubezpieczeniom ZUS. Rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych oraz jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Z racji posiadanego gruntu – 2,10 ha powierzchnia fizyczna, (przeliczeniowa 1,0815 ha) – Wnioskodawca zamierza wybudować na niej dom jednorodzinny z częścią wyodrębnioną na prowadzenie m.in ww. działalności gospodarczej i rolniczej. Wybudowany dom jednorodzinny będzie traktowany jako siedlisko. Przedsiębiorca zamierza dodatkowo podjąć działalność rolniczą w zakresie produkcji sadzonek drzew i krzewów ozdobnych (np. świerk zwykły, świerk srebrzysty, thuja) oraz plantacji choinek świątecznych (np. świerk zwykły, świerk srebrzysty). Sadzonki i uprawy roślin będą przechowywane 2 lata a następnie w stanie nieprzetworzonym będą one odsprzedawane osobom fizycznym, oraz podmiotom gospodarczym. Sadzonki krzewów nie będą uprawiane ani w szklarni, ani w ogrzewanych tunelach, działalność ta nie będzie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu dodatkowej działalności rolniczej w zakresie produkcji sadzonek drzew, krzewów ozdobnych i plantacji choinek świątecznych Wnioskodawca może rozliczać się jako rolnik, czy będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych od tej sprzedaży oraz czy sprzedaż choinek świątecznych z własnej produkcji na np. targowiskach będzie traktowana jako działalność rolnicza i będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt l, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza (...), a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc – w przypadku roślin – licząc od dnia nabycia. W związku z powyższym produkcja sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz choinek świątecznych jest zaliczana do działalności rolniczej i sprzedaż tych produktów jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż choinek z własnej plantacji na targowiskach jest również zaliczana do działalności rolniczej i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy mówi, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), co do zasady, dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, które stanowią źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
 • licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca).

Nieprzetworzony” – to taki, który nie został poddany przetworzeniu. W myśl słownika języka polskiego „przetwarzać” znaczy tyle, co „przekształcić coś twórczo” albo „zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd” (http://sjp.pwn.pl). W związku z tym przez towar nieprzetworzony należy rozumieć taki, którego cech nie zmieniono. Jeśli towar został poddany jakimś pracom (czynnościom), w następstwie których cechy towaru (kształt, wygląd, funkcja) zostały zmienione, to wówczas towar ten nie jest towarem w stanie nieprzetworzonym.

Z kolei zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tworzącą katalog zamknięty – działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W myśl natomiast art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w Załączniku nr 2 do ustawy.

Należy zauważyć, że Załącznik nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzajów produkcji zwierzęcej. Jednocześnie informacje zawarte w tym załączniku mają znaczenie dla oceny, czy danego rodzaju działalność w ogóle ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli bowiem danego rodzaju uprawa czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie są wymienione w treści Załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów są działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji – do przychodów z tej działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dodatkowo podjąć działalność rolniczą w zakresie produkcji sadzonek drzew i krzewów ozdobnych (np. świerk zwykły, świerk srebrzysty, thuja) oraz plantacji choinek świątecznych (np. świerk zwykły, świerk srebrzysty). Sadzonki i uprawy roślin będą przechowywane 2 lata a następnie w stanie nieprzetworzonym będą one odsprzedawane osobom fizycznym, oraz podmiotom gospodarczym. Sadzonki krzewów nie będą uprawiane, ani w szklarni, ani w ogrzewanych tunelach.

Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że działalność, którą Wnioskodawca będzie wykonywał, mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej (okres przechowywania roślin wynosi 2 lata), nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej, gdyż produkcja sadzonek drzewek i krzewów ozdobnych oraz plantacja choinek w gruncie na otwartej przestrzeni, jako rodzaj upraw i produkcji nie została objęta treścią ww. załącznika, tj. Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. W konsekwencji do przychodów uzyskanych z tego tytułu – zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W takim przypadku – na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – także przychody uzyskane ze sprzedaży choinek świątecznych z własnej produkcji wyłączone będą z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.