IPTPB1/415-103/14-2/KSU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy przychód ze sprzedaży roślin pochodzących z własnej działalności rolniczej Wnioskodawcy i następnie wykorzystywanych przez Niego do urządzania ogrodów (kolejna działalność Wnioskodawcy) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2014 r. (data wpływu 24 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży roślin pochodzących z własnej działalności rolniczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, jak i działalność rolniczą. Działalność gospodarcza jest prowadzona głównie w zakresie handlu hurtowego i detalicznego roślinami, kwiatami, nasionami, nawozami, artykułami ogrodniczymi, wyposażeniem ogrodu, usług projektowania i urządzania terenów zieleni oraz usług gastronomicznych. Pozarolniczą działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadzi w wynajętych lokalach handlowych oraz na terenie stanowiącym Jego własność. Działalność rolnicza jest wykonywana w warunkach zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ramach działalności rolniczej Wnioskodawca prowadzi szkółkę drzew i krzewów ozdobnych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem od towarów i usług i dla celów ustawy o podatku od towarów i usług przyjął, że całokształt podejmowanych czynności zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (handlowej i usługowej), jak i działalności rolniczej, stanowi prowadzenie działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 tej ustawy.

W punktach sprzedaży Wnioskodawca prowadzi ewidencje obrotu przy pomocy kas rejestrujących, w których ujmuje zarówno sprzedaż z działalności handlowo-usługowej, jak i rolniczej. Specyfika prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności polega na tym, że część produktów pochodzących z uprawy drzew i krzewów ozdobnych (działalności rolniczej) jest magazynowana i sprzedawana w punktach sprzedaży wykorzystywanych do prowadzenia działalności handlowej i usługowej. W lokalach, których Wnioskodawca jest najemcą, magazynowane są zarówno produkty działalności rolniczej oraz towary handlowe wykorzystywane w działalności gospodarczej. W ramach handlu hurtowego i detalicznego roślinami Wnioskodawca prowadzi sprzedaż roślin iglastych i liściastych, sadowniczych, pnączy, bylin ogrodowych, roślin rabatowych i innych. W sklepach z artykułami ogrodniczymi oferuje do sprzedaży narzędzia i sprzęt ogrodniczy, donice ceramiczne, podłoża torfowe, nawozy, sprzęt nawadniający, meble ogrodowe, wiklinę, elementy małej architektury, elementy dekoracyjne do wnętrz i inne. Ponadto w ramach działalności usługowej prowadzony jest Dział projektowania i urządzania terenów zieleni, który oferuje projekty ogrodów, zieleni komunalnej przy zespołach mieszkaniowych, kompleksach handlowych, aranżacje stoisk targowych, wystaw, adaptację wnętrz zielenią na przyjęcia weselne itp., rewaloryzację zabytkowych założeń ogrodowych, realizację projektów terenów zielonych i ich serwisowanie, nadzór projektowy, wypożyczanie gotowych kompozycji kwiatowych. Przy urządzaniu terenów zielonych przez Wnioskodawcę wykorzystywane są produkty z działalności rolniczej, jak i towary z działalności handlowej.

Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe. Wykorzystywany przez Wnioskodawcę system finansowo-księgowy zezwala na zastosowanie zapisów na kontach według zasady przypisania zdarzeń gospodarczych do danego rodzaju działalności, a co za tym idzie rozróżnia przychody osiągane z obu źródeł i odnoszące się do tych przychodów koszty. Z systemem finansowo-księgowym współpracuje bezpośrednio system magazynowy, na podstawie którego przy zastosowaniu ogólnie przyjętych zasad i instrumentów księgowych gospodarki magazynowej, a także wewnętrznych kodów wyróżniających dla produktów, następuje rozróżnienie sprzedaży produktów pochodzących z działalności rolniczej i towarów zakupionych w celach handlowych. Tym samym w ewidencji księgowej na kontach zespołu „7” wyodrębniony zostaje przychód osiągnięty z tytułu sprzedaży hurtowej bądź detalicznej produktów działalności rolniczej, a także usługi założenia ogrodu w zakresie wykorzystanych produktów szkółkarskich. Następnie przychód ten zostaje wyłączony metodą statystyczną z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodać należy, że z tytułu prowadzonej działalności rolniczej Wnioskodawca jest opodatkowany podatkiem rolnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy, w związku z przedstawionym stanem faktycznym, przychód ze sprzedaży roślin pochodzących z własnej działalności rolniczej Wnioskodawcy i następnie wykorzystywanych przez Niego do urządzania ogrodów (kolejna działalność Wnioskodawcy) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując sprzedaży własnych produktów rolnych, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlega z tego tytułu opodatkowania. Powyższe wyłączenie dotyczy zarówno sprzedaży wprost tych roślin, jak i sprzedaży przy okazji urządzania ogrodu. Kluczowe w tym zakresie jest przestrzeganie zasad podziału, jakie rośliny zostały wytworzone we własnym gospodarstwie rolnym, a jakie kupione.

W powołanym przepisie art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca rozróżnia działalność rolniczą od pozarolniczej działalności gospodarczej. Przepisy art. 2 ust. 1 i 2 ww. ustawy stanowią, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów uzyskanych z działalności rolniczej precyzując, co przez taką działalność należy rozumieć.

Stanowisko wskazane przez prawodawcę zostało także potwierdzone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 1536/12: „Z powyższej definicji działalności rolniczej wynika, że podstawową cechą działalności rolniczej jest wytwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym. Produkt roślinny lub zwierzęcy ma pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Przez „własną” należy rozumieć samodzielną i na swój rachunek prowadzoną uprawę, hodowlę lub chów. Przez hodowlę należy rozumieć działalność polegającą na planowej opiece nad wzrostem i rozwojem zwierząt lub roślin, ze szczególną dbałością o osobniki przeznaczone do rozmnażania. Natomiast chów to racjonalne utrzymanie zwierząt lub roślin wraz z opieką nad nimi. Następnie przepis wskazuje, jakie w szczególności rodzaje uprawy, chowu lub hodowli uznaje za działalność rolniczą. Są to: produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb.”

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności rolniczej Wnioskodawca prowadzi szkółkę drzew i krzewów ozdobnych, a więc zdaniem Wnioskodawcy przychody uzyskane z tego tytułu stanowią przychody z działalności rolniczej, która w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest działalnością odrębną od pozarolniczej działalności gospodarczej i jak wspomniano wcześniej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Wnioskodawca projektuje i urządza także tereny zielone, do których jak wskazano w opisie stanu faktycznego, wykorzystuje rośliny pochodzące z działalności rolniczej (szkółka drzew i krzewów ozdobnych), jak i z działalności hurtowej.

Wnioskodawca zaznaczył, że wyliczenie działalności w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazujące m.in. produkcję materiału szkółkarskiego, produkcję roślin ozdobnych itp., ma charakter wyczerpujący i stanowi, że działalność w nim wymieniona ma charakter działalności rolniczej w rozumieniu przepisów tej ustawy (A. Bartosiewicz, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, LEX). Wnioskodawca podkreślił również, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 września 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 672/11, celem statuowania definicji działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było klasyfikowanie przychodów, które nie podlegają przepisom ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe założenia prawne uzasadniają niepodleganie pod powołaną wyżej ustawę przychodu z roślin pochodzących z własnej działalności rolniczej Wnioskodawcy i następnie wykorzystywanych do aranżacji terenów zielonych. W ocenie Wnioskodawcy, powyższe działalności i dokonywane w ramach nich czynności należy traktować rozdzielnie (uzyskanie przychodu z roślin pochodzących z działalności rolniczej oraz wykorzystywanie ich do aranżacji terenów zielonych), z uwzględnieniem faktu, że przychód z nich uzyskiwany jest odrębnie. Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi działalność rolniczą w ramach „jednego przedsiębiorstwa”. Należy wskazać, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nie wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Generalnie rzecz ujmując obowiązek ten nie łączy się z obowiązkiem ustalenia podstawy opodatkowania dla potrzeb podatku dochodowego, nie zależy też od sposobu opodatkowania, czy rodzaju prowadzonej działalności. Dane zawarte w księgach rachunkowych pełnią funkcję zarządczą, kontrolną. Jak opisano w stanie faktycznym, Wnioskodawca prowadzi różnorodną działalność. Skoro został zobowiązany przepisem art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości do prowadzenia ksiąg rachunkowych jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, ma również obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 tej ustawy, do ujęcia w księgach wszystkich osiągniętych, przypadających na Jego rzecz przychodów. Ponadto art. 8 ust. 1 ww. ustawy, obliguje Wnioskodawcę do stosowania takiej polityki rachunkowości, która zapewni wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz osiągniętego wyniku finansowego przedsiębiorcy. Kluczowe jest w tym zakresie wyodrębnienie przychodów, ale również kosztów z nimi związanych, które podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i tych z działalności rolniczej. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży roślin pochodzących z własnej działalności rolniczej i następnie wykorzystywanych do aranżacji terenów zielonych przez Wnioskodawcę pomimo uwzględnienia w księgach rachunkowych podlega wyłączeniu z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym jest zwolniony z tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Ponadto zaznacza się, że dokonując weryfikacji stanowiska Wnioskodawcy, tutejszy Organ nie odniósł się do kwestii dotyczącej obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych niewynikającego z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania.

Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do wydania pisemnej informacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży roślin pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.