IPPB1/415-1422/14-2/EC | Interpretacja indywidualna

1. Czy nagrody pieniężne, których wartość nie przekracza jednorazowo 760,00 zł, wydane uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o PIT, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o PIT, podlegają zwolnieniu z podatku określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT?2. Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody, w przypadku wydania nagród, których wartość nie przekracza jednorazowo 760,00 zł uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 7 ustawy o PIT, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o PIT, będzie zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wydanych nagród oraz do sporządzenia i przesłania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT-8AR?
IPPB1/415-1422/14-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. akcja promocyjna
 2. działalność rolnicza
 3. obowiązek płatnika
 4. płatnik
 5. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowaniem i obsługą akcji promocyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowaniem i obsługą akcji promocyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca V. S.A. (dalej „Wnioskodawca”) jest podmiotem świadczącym usługi marketingowe polegające na odpłatnej organizacji i obsłudze programów motywacyjnych oraz programów lojalnościowych, których celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów oferowanych przez jego klientów. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zawarł z Klientem - wiodącym producentem środków ochrony roślin, produktów rolniczych i biotechnologicznych umowę o organizację oraz obsługę programu motywacyjnego (dalej „Program”). Na mocy umowy Wnioskodawca zobowiązał się do przygotowania regulaminu Programu oraz do jego poprowadzenia jako organizator. Program rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2015 r., zaś jego zakończenie przewidziano na dzień 31 lipca 2015 r. Program będzie organizowany i prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z regulaminem Programu, każdy z uczestników, który w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 15 maja 2015 r. zakupi na własny użytek promocyjne opakowania produktów Klienta i wartość dokonanych zakupów osiągnie określony w regulaminie pułap, uprawniony będzie do otrzymania nagrody. Na promocyjnych opakowaniach produktów przyklejone będą specjalne naklejki promocyjne, a każda naklejka będzie zawierała unikatowy kod, który uczestnik będzie mógł zamienić na punkty w Programie.

Celem Programu jest promocja produktów z oferty Klienta i zwiększenie ich sprzedaży.

Uczestnikami Programu będą mogły być osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej „ustawa o PIT”) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o PIT (np. spółki osobowe) lub w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej „ustawa o CIT”). Ze względu na specyfikę produktów Klienta objętych Programem, uczestnikami Programu nie będą mogły być podmioty prowadzące działalność rolniczą, w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu odpowiednio przepisu art. 2 ust. 3 ustawy o PIT lub art. 2 ust. 3 ustawy o CIT (promocyjne produkty nie nadają się do wykorzystania w działach specjalnych produkcji rolnej). Zgodnie z regulaminem Programu Wnioskodawca ma prawo żądać od Uczestnika przedstawienia dokumentu potwierdzającego wielkość gruntów ornych należących do uczestnika. W przypadku braku udokumentowania gruntów ornych, Wnioskodawca może nie wydać uczestnikowi nagrody.

Uczestnictwo w programie będzie dobrowolne i uczestnik będzie mógł w każdej chwili z niego zrezygnować.

Uczestnikami Programu nie będą mogli być m.in. pracownicy Wnioskodawcy lub Klienta, ani też osoby pozostające z Wnioskodawcą lub Klientem w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym.

Aby wziąć udział w Programie uczestnik będzie musiał prawidłowo wypełnić formularz przystąpienia w formie on-line lub papierowej i przesłać go do Wnioskodawcy. Prawidłowo wypełniony formularz przystąpienia będzie stanowił podstawę rejestracji uczestnika w Programie. Po przystąpieniu przez uczestnika do Programu Wnioskodawca będzie rejestrował na stronie internetowej założonej na potrzeby obsługi Programu dla tego uczestnika indywidualne konto punktowe, na którym będą gromadzone punkty, w zamian za które uczestnik otrzymywać będzie nagrody w Programie.

W praktyce Program będzie polegał na tym, że uczestnicy, którzy zakupią w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 15 maja 2015 r. na własny użytek promocyjne opakowania produktów Klienta i wartość dokonanych zakupów osiągnie określony w regulaminie pułap, będą uprawnieni do otrzymania nagród. Na promocyjnych opakowaniach produktów Klienta przyklejone będą specjalne naklejki promocyjne, a każda naklejka będzie zawierała unikatowy kod, potwierdzający dokonany zakup. Za zakup każdego promocyjnego opakowania produktu Klienta uczestnik będzie zbierał określoną w regulaminie Programu ilość punktów, uprawniającą do otrzymania nagród pieniężnych określonej wartości (1 punkt = X zł). Aby otrzymać nagrodę uczestnik, do dnia 31 maja 2015 r., będzie musiał zarejestrować kody z naklejek promocyjnych oraz załączyć zeskanowane dowody zakupu (faktury VAT lub paragony), potwierdzające zakup produktów, za pośrednictwem swojego konta punktowego na stronie internetowej Programu. Alternatywnie, uczestnik będzie mógł do dnia 31 maja 2015 r. przesłać na adres Wnioskodawcy naklejki promocyjne z kodami wraz z kopiami dowodów zakupu (faktur VAT lub paragonów), potwierdzającymi zakup produktów.

Po zgromadzeniu przez uczestnika w sposób określony powyżej co najmniej 30 punktów Uczestnik będzie mógł zamienić punkty na nagrodę pieniężną. Każdy punkt uprawnia uczestnika do nagrody według przelicznika 1 punkt = Xzł. Nagrody będą przekazywane za pomocą kart przedpłaconych uprawniających do dokonywania zakupów na wybranych stacjach paliw. Wydanie nagród nastąpi poprzez zasilenie karty przedpłaconej kwotą zgromadzoną przez danego uczestnika i przesłanie uczestnikowi zasilonej karty. Karta będzie przesyłana uczestnikowi na adres podany przez uczestnika w formularzu przystąpienia do dnia 31 lipca 2015 r.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w przypadku spełniania przez uczestnika warunków opisanych powyżej (zgromadzenie co najmniej 30 punktów w Programie), będzie on miał gwarancję otrzymania nagrody (nagrodę otrzyma każdy uczestnik, który spełni te warunki). Otrzymanie nagrody będzie zatem zdarzeniem pewnym i nie będzie miało charakteru losowego. Gwarantem wydania nagród jest Wnioskodawca, który w regulaminie Programu złoży przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz, 93 z późn. zm., dalej „kc”).

W ramach umowy zawartej z Klientem Wnioskodawca, jako organizator Programu, będzie prowadził bieżącą obsługę Programu, przez co należy rozumieć: zaprojektowanie folderów reklamowych oraz strony internetowej i systemu informatycznego umożliwiającego rejestrację uczestników oraz naliczanie punktów przyznawanych poszczególnym uczestnikom Programu, odbieranie oraz dygitalizowanie dokumentacji od uczestników Programu niezbędnej do naliczenia im punktów w Programie, prowadzenie infolinii Programu, informowanie uczestników Programu o saldzie punktowym, obsługę reklamacji zgłaszanych przez uczestników Programu, zakup kart przedpłaconych stanowiących nagrody w Programie, zasilania kart nagrodami pieniężnymi uzyskanymi przez uczestników w Programie oraz wydawanie kart uczestnikom. Wnioskodawca, jako organizator Programu, będzie przy tym działał na rzecz Klienta, ale będzie występował przed uczestnikami w imieniu własnym (zespół pracowników obsługujący program lojalnościowy składać się będzie z pracowników i współpracowników Wnioskodawcy, najemcą pomieszczeń, a których realizowana będzie obsługa Programu jest Wnioskodawca, stroną umów z podwykonawcami jest Wnioskodawca, Wnioskodawca będzie przyjmował i rozpatrywał reklamacje uczestników Programu itd.). Za powyższe usługi marketingowe Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie określone umową z Klientem, którego elementem kalkulacyjnym będzie m. in. wartość nagród pieniężnych (zasilenie karty przedplaconej kwotą pieniężną wynikającą z przeliczenia punktów zebranych przez uczestnika) przekazanych przez Wnioskodawcę uczestnikom Programu.

W tak opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca powziął wątpliwości na temat konsekwencji podatkowych wydawania nagród pieniężnych uczestnikom Programu ~ osobom fizycznym prowadzącym działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o PIT (z wyłączeniem działów specjalnych produkcji rolnej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy nagrody pieniężne, których wartość nie przekracza jednorazowo 760,00 zł, wydane uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o PIT, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o PIT, podlegają zwolnieniu z podatku określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT...
 2. Czy Wnioskodawca, jako podmiot wypłacający nagrody, w przypadku wydania nagród, których wartość nie przekracza jednorazowo 760,00 zł uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 7 ustawy o PIT, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o PIT, będzie zobowiązany do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wydanych nagród oraz do sporządzenia i przesłania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT-8AR...

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody pieniężne, których wartość nie przekracza jednorazowo 760,00 zł, wydane uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o PIT, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o PIT, podlegają zwolnieniu z podatku określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby przyznawane nagrody podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, spełnione muszą zostać następujące warunki, wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT:

 • nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760,00 zł,
 • nagroda nie może zostać otrzymana w związku z prowadzoną przez osobę fizyczną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Zdaniem Wnioskodawcy, Program prowadzony przez niego na zlecenie Klienta stanowi przyznawanie Uczestnikom nagród w ramach „sprzedaży premiowej”. Co prawda przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT (ani żaden inny przepis ustawy) nie zawiera definicji „sprzedaży premiowej”, jednak odkodowanie znaczenia tego pojęcia w drodze wykładni językowej prowadzi do wniosku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym będziemy mieli do czynienia właśnie z taką sprzedażą.

W ramach Programu będzie bowiem dochodziło do zawierania umów sprzedaży (zakupu promocyjnych opakowań produktów Klienta), zakupy dokonywane w ramach tych umów przez Uczestników będą premiowane nagrodą przyznawaną na podstawie zawartego w Regulaminie przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w art. 919 § 1 kc i będą miały charakter pewny (każdy uczestnik, po przekroczeniu określonego w Regulaminie progu zakupów ma pewność otrzymania nagrody, która nie jest wynikiem przypadku).

Należy w tym miejscu podkreślić, że w podobny sposób pojęcie sprzedaży premiowej definiują krajowe organy podatkowe i sądy administracyjne. Wykładnia tego pojęcia, w odniesieniu do premii związanych ze sprzedażą towarów, jest utrwalona i od wielu lat nie ulega poważniejszym zamianom (kontrowersje dotyczą premii związanych ze świadczeniem usługi. Przykładowo w piśmie z dnia 29 kwietnia 1998 u sygn,, PO2/HD6065/9//0912, Minister finansów wyjaśnił charakter sprzedaży premiowej, jako przyznanie nagrody w określonej wysokości każdemu nabywcy towaru, który spełni wymagane warunki, a zatem gdy premia (nagroda) nie jest wynikiem przypadku lub odgadywania zaistnienia określonych zdarzeń losowych. Analogiczne rozumienie pojęcia sprzedaży premiowej zostało wyrażone również w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2007 r. sygn. akt II PPS 5/06, na gruncie której Sąd stwierdził, że „pojęcie składa się z dwóch wyrazów i oznacza sprzedaż, z którą związane jest przyznawanie nagród. „Sprzedaż” jest pojęciem cywilistycznym i oznacza odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującego za określoną cenę, natomiast określenie „premia" oznacza nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, często mającą zachęcić do czegoś osobę nagrodzoną”. Podobnie w tym zakresie wypowiadają się przedstawiciele doktryny prawa podatkowego (np. J. Marciniuk (red.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, wyd. 13, Warszawa 2012).

W analogicznym duchu sądy administracyjne wypowiadały się również w najnowszych wyrokach. Przykładowo w wyroku z dnia 8 września 2014 r. III SA/Wa 777/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zgodził się z poglądem, że „premiowy charakter sprzedaży wyraża się w przekazywaniu klientom dodatkowego wynagrodzenia w zamian za określone zachowanie (...) W przypadku sprzedaży premiowej towarów wartość premii (...) jest zazwyczaj uzależniona od ilości lub (i) wartości zakupionych towarów. Najistotniejszą rotą sprzedaży premiowej jest na ogół motywowanie kontrahenta do dokonywania zwiększonych zakupów, intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, wyrobienie określonych, korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy przyzwyczajeń klienta, zwiększenie jego lojalności i zainteresowania oferowanymi produktami” (tak również WSA w Warszawie w wyroku z dnia 16 lipca 2014 r. III SA/Wa 86/14).

Jak wynika z powyższego sprzedaż premiową cechuje po pierwsze powiązanie przekazania nagrody z zakupem promocyjnego towaru lub usługi, po drugie zaś gwarancja otrzymania premii (nagrody) po spełnieniu ustalonych warunków (premia ma charakter pewny i nie jest uzależniona od czynników losowych). Z taką też sytuacją mamy do czynienia w zdarzeniu przyszłym opisanym w niniejszym Wniosku. Przypomnijmy, że w Programie prowadzonym przez Wnioskodawcę uczestnicy będą zbierali kody z opakowań zakupionych produktów objętych promocją, które następnie będą zamieniali na punkty, przy czym ilość punktów przypisana do każdego kodu będzie uczestnikom z góry znana i zależy wyłącznie od rodzaju zakupionego produktu (np. kody na wszystkich opakowania produktu X będą „warte” 5 punktów, kody na wszystkich opakowania produktu „Y” będą warte 10 punktów itd.). Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów uczestnik uzyskuje prawo do nagrody, która ma charakter pewny. Roszczenie uczestnika o wydanie nagrody zabezpiecza publiczne przyrzeczenie Wnioskodawcy zawarte w regulaminie Programu.

Wydania nagród w Programie dokonuje Wnioskodawca jako Organizator Programu, ale działa przy tym na rzecz Klienta, którego Produkty są promowane w Programie. Zdaniem Wnioskodawcy brak jest podstaw, by przyjąć wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT nakazującą stosowanie tego przepisu tylko w przypadkach, gdy sprzedawca wydając kupującemu zakupiony towar dołącza do niego premię (nagrodę), a więc do skonstruowania wymogu tożsamości sprzedawcy i wydającego premię (nagrodę), który to wymóg nie wynika z brzmienia przepisu. Oznaczałoby to bowiem ustanowienie dodatkowego warunku do skorzystania ze zwolnienia, czyli ograniczenie jego zakresu w stosunku do zakresu przewidzianego przez ustawodawcę, a zatem zastosowanie wykładni zawężającej prowadzącej, co należy uznać za niedopuszczalne. Warto w tym miejscu nadmienić, iż na tle stanu faktycznego zbliżonego do zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2010 r. nr ILPB1/415-666/10-4/AO stwierdził, że „wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, przekazywanych za pośrednictwem Spółki (Organizatora akcji) w imieniu „Zleceniodawcy" - sprzedawcy premiowanych produktów, bezpośrednio dla odbiorców nagród (klientów sprzedawcy) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Tylko na marginesie, warto podkreślić, iż Wnioskodawca występował już wcześniej z wnioskami wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w przypadku wielu programów motywacyjnych organizowanych na zasadach analogicznych do Programu opisanego w niniejszym wniosku. Do tej pory, w żadnym przypadku, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie miał wątpliwości, że nagrody wydawane uczestnikom programów motywacyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową (patrz m.in. interpretacje indywidualne z dnia 21 stycznia 2013 r. nr IPPB2/415-937/12-2/MK oraz z dnia 10 lutego 2013 r. IPPB2/415-999/12-5/MG). W podobnym duchu organy podatkowe wypowiadały się również w podobnych sprawach dotyczących innych podatników (patrz np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 stycznia 2014 r., IBPBII/1/415-974/13/MK).

Mając powyższe na względzie, za uzasadnione należy uznać twierdzenie, iż nagrody dla uczestników Programu będą wydawane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. W dalszej kolejności należy zatem zbadać, czy w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostały pozostałe warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego i z pytań sformułowanych przez Wnioskodawcę, jednorazowa wartość nagród, których dotyczy niniejszy Wniosek, nie będzie przekraczała kwoty 760,00 zł. Spełniony został zatem drugi warunek uprawniający do zastosowania zwolnienia.

Przechodząc do ostatniego warunku, należy przypomnieć, że zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Zwolnienie nie obejmuje zatem nagród przyznanych za zakupy dokonywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Powyższa sytuacja, wyłączająca prawo do skorzystania ze zwolnienia, nie będzie miała miejsca w opisanym zdarzeniu przyszłym, gdyż zakupy promocyjnych opakowań produktów Klienta Wnioskodawcy będą dokonywane przez uczestników na potrzeby prowadzonej przez nich działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o PIT, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o PIT (ze względu na specyfikę promocyjnych produktów, które nie znajdują zastosowania w działach specjalnych produkcji rolnej).

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy o PIT działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej;

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt.

Zgodnie z przepisem art. 5a pkt 6 ustawy o PIT działalność gospodarcza lub pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa : a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, b) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy o PIT.

Z przytoczonych definicji jednoznacznie wynika, że działalność rolnicza i działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów to dwa autonomiczne rodzaje działalności. Co więcej, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy o PIT przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Oczywiste zatem jest, że działalność rolnicza, jako osadzona poza zakresem regulacji ustawy o PIT, nie może zarazem stanowić działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Tym samym nagrody otrzymywane przez Uczestników Programu za zakupy dokonane na potrzeby działalności rolniczej (nie stanowiącej działów specjalnych produkcji rolnej) nie będą otrzymane w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i nie będą stanowiły przychodu z tej działalności.

Powyższa konkluzja pozostaje aktualna nawet jeżeli dany Uczestnik będzie, obok działalności rolniczej, prowadził również pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT. Również w takiej sytuacji nagroda przyznana temu uczestnikowi nie będzie miała związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale będzie związana z jego działalnością rolniczą. Zakupy promocyjnych produktów Klienta będą bowiem dokonywane na potrzeby działalności rolniczej, a nie na potrzeby działalności gospodarczej uczestnika Programu.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nagrody pieniężne, których wartość nie przekracza jednorazowo 760,00 zł, wydane uczestnikom Programu będącym osobami fizycznymi, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają zwolnieniu z podatku określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody związane ze sprzedażą premiową.

Ad. 2.

Konsekwencją stanowiska wyrażonego w odpowiedzi na pytanie pierwsze, jest brak po stronie Wnioskodawcy obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wydanych uczestnikom Programu oraz brak obowiązku sporządzania i przesyłania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji rocznych PIT-8AR.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6,6a i 68 - w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

Natomiast przepis art. 41 ust. 4 cyt. ustawy stanowi, iż płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2,4-5a i 13 oraz art, 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Z kolei art. 42 ust. 1 ustawy o PIT przewiduje, że płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio - (art. 42 ust. 1a ustawy o PIT).

Z powyższych regulacji wynika, że obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego oraz sporządzenia i przesłania właściwemu dla płatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT-8AR nie dotyczy nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolnionych od podatku na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Na Wnioskodawcy nie będą zatem spoczywały te obowiązki w przypadku nagród objętych pytaniem zawartym w niniejszym wniosku tj. nagród wydawanych uczestnikom Programu, którzy otrzymali te nagrody w związku z prowadzoną działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o PIT, z wyłączeniem działalności rolniczej stanowiącej działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o PIT, jeżeli wartość nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty 760,00 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie spoczywających na Wnioskodawcy obowiązków płatnika.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art, 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie m. in. w pkt 9 tego artykułu wymieniono, jako jedno ze źródeł przychodów - inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie
  - podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych oraz programów lojalnościowych, których celem jest zwiększenie sprzedaży i promocja produktów oferowanych przez jego klientów. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zawarł z Klientem - wiodącym producentem środków ochrony roślin, produktów rolniczych i biotechnologicznych umowę o organizację oraz obsługę programu motywacyjnego. Na mocy umowy Wnioskodawca zobowiązał się do przygotowania regulaminu Programu oraz do jego poprowadzenia jako organizator.

Celem Programu jest promocja produktów z oferty Klienta i zwiększenie ich sprzedaży.

Uczestnikami Programu będą mogły być osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o PIT (np. spółki osobowe). Ze względu na specyfikę produktów Klienta objętych Programem, uczestnikami Programu nie będą mogły być podmioty prowadzące działalność rolniczą, w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu odpowiednio przepisu art. 2 ust. 3 ustawy o PIT lub art. 2 ust. 3 ustawy o CIT.

Uczestnictwo w programie będzie dobrowolne i uczestnik będzie mógł w każdej chwili z niego zrezygnować.

Uczestnikami Programu nie będą mogli być m.in. pracownicy Wnioskodawcy lub Klienta, ani też osoby pozostające z Wnioskodawcą lub Klientem w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym.

W praktyce Program będzie polegał na tym, że uczestnicy, którzy zakupią w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 15 maja 2015 r. na własny użytek promocyjne opakowania produktów Klienta i wartość dokonanych zakupów osiągnie określony w regulaminie pułap, będą uprawnieni do otrzymania nagród. Na promocyjnych opakowaniach produktów Klienta przyklejone będą specjalne naklejki promocyjne, a każda naklejka będzie zawierała unikatowy kod, potwierdzający dokonany zakup. Za zakup każdego promocyjnego opakowania produktu Klienta uczestnik będzie zbierał określoną w regulaminie Programu ilość punktów, uprawniającą do otrzymania nagród pieniężnych określonej wartości (1 punkt = X zł). Aby otrzymać nagrodę uczestnik, do dnia 31 maja 2015 r., będzie musiał zarejestrować kody z naklejek promocyjnych oraz załączyć zeskanowane dowody zakupu (faktury VAT lub paragony), potwierdzające zakup produktów, za pośrednictwem swojego konta punktowego na stronie internetowej Programu. Alternatywnie, uczestnik będzie mógł do dnia 31 maja 2015 r. przesłać na adres Wnioskodawcy naklejki promocyjne z kodami wraz z kopiami dowodów zakupu (faktur VAT lub paragonów), potwierdzającymi zakup produktów.

Po zgromadzeniu przez uczestnika w sposób określony powyżej co najmniej 30 punktów Uczestnik będzie mógł zamienić punkty na nagrodę pieniężną. Każdy punkt uprawnia uczestnika do nagrody według przelicznika 1 punkt = Xzł. Nagrody będą przekazywane za pomocą kart przedpłaconych uprawniających do dokonywania zakupów na wybranych stacjach paliw. Wydanie nagród nastąpi poprzez zasilenie karty przedpłaconej kwotą zgromadzoną przez danego uczestnika i przesłanie uczestnikowi zasilonej karty. Karta będzie przesyłana uczestnikowi na adres podany przez uczestnika w formularzu przystąpienia do dnia 31 lipca 2015 r.

W przypadku spełniania przez uczestnika warunków opisanych powyżej (zgromadzenie co najmniej 30 punktów w Programie), będzie on miał gwarancję otrzymania nagrody (nagrodę otrzyma każdy uczestnik, który spełni te warunki). Otrzymanie nagrody będzie zatem zdarzeniem pewnym i nie będzie miało charakteru losowego. Gwarantem wydania nagród jest Wnioskodawca, który w regulaminie Programu złoży przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

W ramach umowy zawartej z Klientem Wnioskodawca, jako organizator Programu, będzie prowadził bieżącą obsługę Programu, przez co należy rozumieć: zaprojektowanie folderów reklamowych oraz strony internetowej i systemu informatycznego umożliwiającego rejestrację uczestników oraz naliczanie punktów przyznawanych poszczególnym uczestnikom Programu, odbieranie oraz dygitalizowanie dokumentacji od uczestników Programu niezbędnej do naliczenia im punktów w Programie, prowadzenie infolinii Programu, informowanie uczestników Programu o saldzie punktowym, obsługę reklamacji zgłaszanych przez uczestników Programu, zakup kart przedpłaconych stanowiących nagrody w Programie, zasilania kart nagrodami pieniężnymi uzyskanymi przez uczestników w Programie oraz wydawanie kart uczestnikom. Wnioskodawca, jako organizator Programu, będzie przy tym działał na rzecz Klienta, ale będzie występował przed uczestnikami w imieniu własnym (zespół pracowników obsługujący program lojalnościowy składać się będzie z pracowników i współpracowników Wnioskodawcy, najemcą pomieszczeń, a których realizowana będzie obsługa Programu jest Wnioskodawca, stroną umów z podwykonawcami jest Wnioskodawca, Wnioskodawca będzie przyjmował i rozpatrywał reklamacje uczestników Programu itd.).

Za powyższe usługi marketingowe Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie określone umową z Klientem, którego elementem kalkulacyjnym będzie m. in. wartość nagród pieniężnych (zasilenie karty przedplaconej kwotą pieniężną wynikającą z przeliczenia punktów zebranych przez uczestnika) przekazanych przez Wnioskodawcę uczestnikom Programu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. la ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. ł, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W sytuacji przedstawionej we wniosku wręczanie kart paliwowych przez Wnioskodawcę, jako nagród w związku z uczestnictwem w akcji promocyjnej polegającej na przysyłaniu przez Uczestnika kodów znajdujących się na naklejkach z opakowań produktów zakupionych u Klienta będzie związane ze sprzedażą premiową, bowiem jak wskazano powyżej ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w przedmiotowej sprawie Spółka - Wnioskodawca nie występuje w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego oraz nie spoczywają na nim żadne obowiązki informacyjne.

Spółka będzie realizowała akcję promocyjną na zlecenie Klienta (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tzn. zajmie się kompleksową obsługą akcji promocyjnej) i ekonomiczny ciężar tego programu będzie ponosił Klient, wobec tego nie można uznać, że to Wnioskodawca jest organizatorem tej akcji.

Zatem przekazywanie przez Spółkę w ramach akcji promocyjnej uczestnikom nagród w imieniu i na rzecz Klienta nie czyni Spółki płatnikiem podatku oraz nie spoczywają w związku z tym na Spółce obowiązki informacyjne, wynikające z uregulowań art. 42a i 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem zryczałtowanego podatku jest Klient.

Jak bowiem wskazała Spółka w opisie zdarzenia przyszłego rozliczenia z tytułu realizacji akcji promocyjnej dokonywane będą w ten sposób, że Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie za wykonywaną usługę, na które składać się będzie m. in. wartość nagród pieniężnych (zasilenie karty przedpłaconej kwotą pieniężną wynikającą z przeliczenia punktów zebranych przez uczestnika) przekazanych przez Wnioskodawcę uczestnikom Programu.

Tym samym, skoro Wnioskodawca nie występuje w roli płatnika, nieuprawnionym jest rozpatrywanie przez tutejszy organ podatkowy w niniejszej interpretacji skutków podatkowych powstałych po stronie uczestników akcji, w tym możliwości zastosowania zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego tut. organ nie dokonał oceny stanowiska Spółki w tym zakresie.

Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Przy czym, ww. przepisy prawa podatkowego wnioskodawca jest zobowiązany wskazać w złożonym wniosku.

Zakres żądania Wnioskodawcy wyznacza zatem w szczególności:

 • stan faktyczny przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 • stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz
 • zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) Wnioskodawcy w kontekście Jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko Wnioskodawcy.

W konsekwencji, niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, tj. w zakresie obowiązków płatnika - w kontekście obowiązku obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (podatników - uczestników akcji oraz klienta).

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Spółkę wyroków sądu oraz interpretacji organów podatkowych wskazać należy, iż orzeczeniaa te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.