ILPP4/4512-1-343/15-4/KB | Interpretacja indywidualna

Działalność rolnicza – brak obowiązku dokonania rejestracji, odprowadzania podatku VAT, składania deklaracji, prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz wystawiania faktur.
ILPP4/4512-1-343/15-4/KBinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. działalność rolnicza
 3. ewidencja sprzedaży
 4. rolnik ryczałtowy
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Ewidencje -> Ewidencja sprzedaży
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych -> Produkty rolne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 grudnia 2015 r. (data wpływu 13 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji, odprowadzenia podatku, składania deklaracji, prowadzenia ewidencji oraz wystawiania faktur w związku ze sprzedażą roślin ozdobnych pokojowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji, odprowadzenia podatku, składania deklaracji, prowadzenia ewidencji oraz wystawiania faktur w związku ze sprzedażą roślin ozdobnych pokojowych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 grudnia 2015 r. (data wpływu 13 grudnia 2015 r.) o przeformułowanie zadanych pytań, przedstawienie własnego stanowiska w zakresie przeformułowanych pytań oraz doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje kupować rośliny ozdobne pokojowe, a następnie hodować w domu przez min. miesiąc, zapewniając im odpowiednie warunki: dostęp światła (naturalnego i/lub sztucznego), wody o odpowiednich parametrach, wilgotności powietrza, nawozu. Wnioskodawca będzie je utrzymywał na parapetach okiennych oraz blatach (stosując w takiej sytuacji sztuczne doświetlanie). Gdy będzie zachodziła potrzeba – będą przesadzane i dzielone. W tym czasie będzie następował ich biologiczny wzrost i rozwój. Następnie Wnioskodawca zamierza sprzedawać je przez Internet i wysyłać zarówno klientom krajowym, jak i zagranicznym. Wnioskodawca nie posiada ziemi, nie jest ubezpieczony w KRUS i ten stan pozostanie bez zmian. Ponadto planuje on prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą i/lub być zatrudnionym na umowę o pracę niezwiązaną z rolnictwem.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Na dzień rozpoczęcia dokonywaniu sprzedaży przedmiotowych towarów nie będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 2. Towary sprzedawane klientom zagranicznym będą wysyłane na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz poza nią, jednakże wywóz towarów nie będzie potwierdzany przez urząd celny określony w przepisach celnych.
 3. Przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej będą pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej – PKWiU: 86.23.19.0.
 4. PKWiU sprzedawanych towarów (roślin ozdobnych pokojowych): 01.30.10.0.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy w przypadku prowadzenia przez Wnioskodawcę jednocześnie pozarolniczej działalności gospodarczej, której przedmiotem są pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej, to w zakresie sprzedaży roślin ozdobnych pokojowych Wnioskodawca będzie miał obowiązek dokonać rejestracji, odprowadzać podatek VAT, składać deklaracje, prowadzić ewidencję dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz wystawiać faktury...
 2. Czy w przypadku jednoczesnego zatrudnienia Wnioskodawcy na umowę o pracę niezwiązanej z rolnictwem, to w zakresie sprzedaży roślin ozdobnych pokojowych Wnioskodawca będzie miał obowiązek dokonać rejestracji, odprowadzać podatek VAT, składać deklaracje, prowadzić ewidencję dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz wystawiać faktury...

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do obu ww. pytań – w zakresie sprzedaży roślin ozdobnych pokojowych Wnioskodawca jest uznany za rolnika ryczałtowego. Nie będzie zobowiązany do dokonywania rejestracji, odprowadzania VAT-u, składania deklaracji, prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz wystawiania faktur.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do zapisu art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podkreślić należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia zakresu opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje kupować rośliny ozdobne pokojowe, a następnie hodować w domu przez min. miesiąc, zapewniając im odpowiednie warunki: dostęp światła (naturalnego i/lub sztucznego), wody o odpowiednich parametrach, wilgotności powietrza, nawozu. Wnioskodawca będzie je utrzymywał na parapetach okiennych oraz blatach (stosując w takiej sytuacji sztuczne doświetlanie). Gdy będzie zachodziła potrzeba – będą przesadzane i dzielone. W tym czasie będzie następował ich biologiczny wzrost i rozwój. Następnie Wnioskodawca zamierza sprzedawać je przez Internet i wysyłać zarówno klientom krajowym, jak i zagranicznym. Wnioskodawca nie posiada ziemi, nie jest ubezpieczony w KRUS i ten stan pozostanie bez zmian. Ponadto planuje on prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą i/lub być zatrudnionym na umowę o pracę niezwiązaną z rolnictwem. Na dzień rozpoczęcia dokonywaniu sprzedaży przedmiotowych towarów Wnioskodawca nie będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Towary sprzedawane klientom zagranicznym będą wysyłane na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz poza nią, jednakże wywóz towarów nie będzie potwierdzany przez urząd celny określony w przepisach celnych. Przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej będą pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej – PKWiU: 86.23.19.0, natomiast PKWiU sprzedawanych towarów (roślin ozdobnych pokojowych) to: 01.30.10.0.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy – za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W świetle przywołanych przepisów prawa należy zatem stwierdzić, że w odniesieniu do wykonywanych czynności na podstawie umowy o pracę Wnioskodawca nie będzie występował w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Ww. czynności będą podlegały wyłączeniu na mocy art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z definicji samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy, gdyż w przedmiotowej sprawie czynności te będą stanowiły czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Należy jednak zaznaczyć, że uprawa produktów rolnych w rozumieniu ustawy nie musi odbywać się w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, leśnego lub rybackiego.

Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się (...) do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy - przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze - w myśl art. 2 pkt 21 ustawy - rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, który stanowi „Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług”, jako produkty rolne wymienione zostały pod symbolem PKWiU ex 01.30.10.0 „Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią”.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania wykazu towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca dokonując sprzedaży roślin ozdobnych pokojowych, wyhodowanych przez siebie o symbolu PKWiU 01.30.10.0, będzie spełniał definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Jak wynika z regulacji art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienia od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Analizując powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie.

Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi, nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Innego rodzaju działalność niż działalność rolnicza prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego, w myśl ww. przepisu.

W okolicznościach przedstawionych w opisie sprawy Wnioskodawca jako rolnik ryczałtowy, dokonując sprzedaż roślin ozdobnych pokojowych, będzie zwolniony od podatku od towarów i usług na postawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Na mocy art. 96 ust. 3 ustawy – podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy – podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Natomiast w art. 99 ust. 7 ustawy zostało wskazane, że przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, (...).

Zatem Wnioskodawca, jako podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie będzie miał obowiązku składania deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ustawy.

Z art. 106b ust. 2 ustawy wynika, że podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej – art. 109 ust. 3 ustawy.

Skoro, jak zostało wskazane powyżej, sprzedaż Wnioskodawcy będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, to nie będzie on miał obowiązku wystawiania faktur oraz prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy – w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolników ryczałtowych stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art. 109 ust. 3.

W myśl art. 2 pkt 8 lit. a ustawy – przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, (...)

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał, że w przypadku wysyłki towarów poza terytorium Unii Europejskiej ich wywóz nie będzie potwierdzany przez urząd celny określony w przepisach celnych. Zatem nie zostanie spełniona definicja eksportu towarów, o której mowa w art. 2 pkt 8 lit. a ustawy, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, że w rozdziale ustawy odnoszącym się do szczególnych procedur dotyczących rolników ryczałtowych, w art. 117 ustawy zostało wskazane, że rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

 1. wystawiania faktur;
 2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
 3. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;
 4. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że dokonując sprzedaży roślin ozdobnych pokojowych, wyhodowanych przez Wnioskodawcę, będzie on spełniał definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, a zatem nie będzie miał on obowiązku odprowadzania podatku VAT od dokonywanej sprzedaży. Jednocześnie, jako rolnik ryczałtowy, na podstawie art. 117 ustawy w zakresie dokonywanej sprzedaży roślin ozdobnych pokojowych będzie on zwolniony z obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania deklaracji podatkowych oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

Należy także wskazać że prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie praktyki dentystycznej, mieszczącej się pod symbolem PKWiU 86.23.19.0 i niespełniającej definicji działalności rolniczej, i/lub jednoczesne zatrudnienie na umowę o pracę, niespełniające definicji samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, pozostaje bez wpływu na zwolnienie Wnioskodawcy z obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania deklaracji podatkowych oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, a także zwolnienie od podatku do towarów i usług – w zakresie wykonywanej działalności rolniczej, tj. w przedmiotowej sprawie sprzedaży roślin ozdobnych pokojowych.

Reasumując, w przypadku prowadzenia przez Wnioskodawcę jednocześnie pozarolniczej działalności gospodarczej, której przedmiotem są pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej i/lub zatrudnienia Wnioskodawcy na umowę o pracę niezwiązanej z rolnictwem, to w zakresie sprzedaży roślin ozdobnych pokojowych Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dokonać rejestracji, odprowadzać podatku VAT, składać deklaracji, prowadzić ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz wystawiać faktur.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.