ILPB3/4510-1-399/15-2/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia opłat za amatorski połów ryb do przychodów z działalności rolniczej.
ILPB3/4510-1-399/15-2/JGinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. hodowla ryb
 3. opodatkowanie
 4. pozarolnicza działalność gospodarcza
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 18 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia opłat za amatorski połów ryb do przychodów z działalności rolniczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia opłat za amatorski połów ryb do przychodów zv działalności rolniczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest dzierżawcą obiektów stawowych z Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jezior z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Z tego tytułu zobowiązana jest do zapłaty czynszu dzierżawnego.

Na ww. obiektach prowadzi racjonalną gospodarkę rybacką polegającą na:

 • zarybianiu i odłowach stawów – zgodnie z posiadanymi operatami wodnoprawnymi,
 • zarybianiu i odłowach jezior – zgodnie z operatami rybackimi.

Niezależnie od własnych odłowów jezior, Spółka sprzedaje opłatę na amatorski połów ryb do PZW, Kół Wędkarskich, działalności gospodarczych związanych z rekreacją oraz pobiera opłaty na amatorski połów ryb od osób indywidualnych.

Zezwolenia uprawniają kupującego opłatę do dokonania odłowów poprzez wędkę ryb odpowiedniej wielkości i gatunku i zabrania ich na własny użytek.

Obecnie Spółka zalicza pobraną opłatę za połów ryb do działalności pozarolniczej, od której zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB1/415-302/13/HD Wnioskodawca powziął wątpliwość co prawidłowości zaliczania opłat za amatorski połów ryb do działalności pozarolniczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy pobieraną opłatę za amatorski połów ryb można zaliczyć do działalności rolniczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona hodowla ryb stanowi działalność rolniczą, o której mówi art. 2.1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na taką kwalifikację, dochody ze sprzedaży ryb nieprzetworzonych, pochodzących z odłowów oraz z pobieranych opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb na obszarach obwodów rybackich nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), wynika, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 ww. ustawy, który stanowi, że działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, działalnością rolniczą dla potrzeb tej ustawy, jest wszelka produkcja roślinna i zwierzęca w stanie nieprzetworzonym, określonym tu jako naturalny, wykorzystująca materiał roślinny lub zwierzęcy pochodzący z własnych upraw, hodowli, chowu oraz wykorzystująca materiał roślinny i zwierzęcy nabyty od innych producentów. W przypadku nabycia przez podatnika roślin lub zwierząt od innych producentów, okresy ich przetrzymywania, w których następuje ich biologiczny wzrost (tzn. czas liczony od dnia nabycia do dnia zbycia) – nie mogą być krótsze niż określone w ww. art. 2 ust. 2 ustawy, by można uznać tą działalność za działalność rolniczą.

Jednocześnie należy zauważyć, że skoro wyliczenie dokonane w art. 2 ust. 2 ww. ustawy ma charakter wyczerpujący, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tytułu działalności rolniczej.

Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się bowiem przychody pochodzące (a nie „związane”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ww. ustawy. Wyłączenie nie ma więc zastosowania do przychodów pochodzących, np. z działalności przetwórczej płodów rolnych czy świadczenia usług związanych z działalnością rolniczą. Przychody z takich rodzajów działalności, jako przychody pochodzące z innej niż rolnicza działalności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Powyższy pogląd potwierdził także m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w prawomocnym wyroku z 21 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Go 20/13, w którym stwierdzono, że: „(...) regulacja art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy wskazuje, iż przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Taki pogląd wynika zm użytego przez ustawodawcę zwrotu „przychodów z działalności rolniczej” który odwołuje się do efektów działalności rolniczej (jej przychodów). Przepis ten reguluje zwolnienie przedmiotowe, jego zakresu nie można interpretować rozszerzająco, objęte są nim tylko te działalności, które zostały wprost wymienione w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tak NSA w wyroku z dnia 6 sierpnia 2010r., II FSK 746/09 LEX nr 784860 ).

Przychody uzyskane z czynności wykraczających poza ustawowo zdefiniowany zakres działalności rolniczej należy traktować jako „pozarolnicze” i tym samym podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad określonych w ustawie”.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi racjonalną gospodarkę rybacką polegającą na:

 • zarybianiu i odłowach stawów – zgodnie z posiadanymi operatami wodnoprawnymi,
 • zarybianiu i odłowach jezior – zgodnie z operatami rybackimi.

Niezależnie od własnych odłowów jezior, Spółka sprzedaje opłatę na amatorski połów ryb do PZW, Kół Wędkarskich, działalności gospodarczych związanych z rekreacją oraz pobiera opłaty na amatorski połów ryb od osób indywidualnych.

Wątpliwość Wnioskodawcy na tle tak określonego stanu faktycznego budzi możliwość zaliczenia opłat za amatorski połów ryb do przychodów z działalności rolniczej.

Dokonując zatem rozstrzygnięcia na gruncie analizowanej sprawy – odnosząc się do powołanych regulacji prawnych oraz przedstawionych wyjaśnień – należy stwierdzić, że pobierane przez Wnioskodawcę opłaty za amatorski połów ryb nie mogą zostać zakwalifikowane do działalności rolniczej, o której mowa w ww. art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, nie można uznać, że uzyskiwane przez Spółkę przychody z tytułu ww. opłat nie podlegają opodatkowaniu na podstawie wyłączenia zawartego w art. 2 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy.

W konsekwencji przyjąć należy, że przychód uzyskany z tytułu pobierania opłaty za amatorski połów ryb podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tym stanie rzeczy stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ pragnie dodać, że w związku z tym, iż to pytanie podatkowe określone przez podatnika wyznacza zakres przedmiotowy wniosku, w niniejszej interpretacji indywidualnej odniesiono się ściśle do kwestii w nim zawartej, tj. możliwości zaliczenia opłat za amatorski połów ryb do przychodów z działalności rolniczej.

Z kolei, w odniesieniu do powołanej przez Spółkę interpretacji indywidualnej, należy stwierdzić, że jest ona rozstrzygnięciem wydanym w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się odnoszącym, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB1/415-302/13/HD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.