ILPB3/4510-1-283/15-4/EK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ILPB3/4510-1-283/15-4/EKinterpretacja indywidualna
 1. dochody wolne od podatku
 2. dochód
 3. działalność pozarolnicza
 4. działalność rolnicza
 5. pożyczka
 6. przychód
 7. umorzenie
 8. zwolnienia przedmiotowe
 9. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – reprezentowanej przez pełnomocnika – przedstawione we wniosku z 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 10 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 18 sierpnia 2015 r. – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w ramach którego wytwarza produkty roślinne i zwierzęce w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw albo hodowli lub chowu. Spółka oprócz prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie prowadzi pozarolniczej działalności. W związku z powyższym, Spółka w poprzednim roku podatkowym, tj. w 2014 r., osiągnęła udział przychodów z działalności rolniczej, obejmującej wytwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych, w wysokości 100% całości osiąganych przez Spółkę przychodów.

Spółka wprawdzie nie zamierza w przyszłości rozszerzać przedmiotu swojej działalności o prowadzenie pozarolniczej działalności, jednak nie można wykluczać, że w przyszłości może uzyskać przychód niezwiązany z działalnością rolniczą.

Spółka w celu rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej nabyła w 2009 r. gospodarstwo rolne, finansując zakup z pożyczki zaciągniętej od innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Pożyczkodawca). Umowa pożyczki została zawarta w 2009 r., a jej spłatę ustalono w umowie na 2015 r. Zawarta umowa uwzględnia spłatę pożyczki zgodnie z harmonogramem spłaty wraz z należnymi pożyczkodawcy odsetkami. Spółka dotychczas spłaciła część całkowitej kwoty pożyczki. Bieżąca działalność Spółki finansowana jest wypracowanymi w toku działalności rolniczej dochodami.

Obecnie Spółka wraz z pożyczkodawcą rozważają możliwość umorzenia przez pożyczkodawcę pozostałej do spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami. Spółka w związku z umorzeniem jej zobowiązania przez pożyczkodawcę uzyska przychód z pozarolniczej działalności, który zadeklaruje w zeznaniu podatkowym CIT-8, składanym za rok podatkowy. Spółka zadeklaruje równocześnie w tym samym zeznaniu podatkowym CIT-8 wydatkowanie tego przychodu na cele działalności rolniczej, stanowiącej główny i jedyny przedmiot działalności Spółki.

Wydatkowanie przychodów na działalność rolniczą Spółka zamierza udokumentować, prowadząc oddzielną ewidencję dla działalności rolniczej oraz działalności pozarolniczej. Spółka w księgach rachunkowych wyodrębni przychody dotyczące działalności rolniczej oraz przychody dotyczące pozarolniczej działalności, a także koszty związane z działalnością rolniczą i odrębnie koszty uzyskania przychodu działalności pozarolniczej. W związku z tym, także wynik bilansowy za dany rok obrotowy obejmie sumę wyniku bilansowego uzyskanego z działalności rolniczej i wyniku bilansowego z działalności pozarolniczej za ten sam okres.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód z tytułu umorzenia pożyczki przez pożyczkodawcę, udzielonej na nabycie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej przez Spółkę wraz z odsetkami, przeznaczony i wydatkowany w całości na działalność rolniczą, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskany przez niego przychód z umorzenia przez pożyczkodawcę pozostałej do spłaty pożyczki wraz z odsetkami będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z powołaną normą prawną, za działalność rolniczą należy uznawać działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody uzyskiwane z prowadzenia tak zdefiniowanej działalności rolniczej podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku z umorzeniem przez pożyczkodawcę udzielonej Spółce pożyczki, po stronie Spółki powstanie przychód z pozarolniczej działalności. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem są w szczególności wartości umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

Zdaniem Spółki, powstały przychód z umorzenia zobowiązania Spółki z tytułu zaciągniętej pożyczki nie mieści się w definicji działalności rolniczej wynikającej z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wyliczenie dokonane przez ustawodawcę w przedmiotowym przepisie ma charakter wyczerpujący i nie obejmuje przychodu z tytułu umorzonego zobowiązania wynikającego z zaciągniętej pożyczki. W konsekwencji Spółka uzyska przychód z pozarolniczej działalności, który nie podlega wyłączeniu przedmiotowemu z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka stoi na stanowisku, że w odniesieniu do przychodu z tytułu umorzenia istniejącego zobowiązania Spółki zastosowanie znajdzie zwolnienie podatkowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Stosownie do art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powyższe zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Kryteriami uprawniającymi podatników do skorzystania z ww. zwolnienia są występujące równocześnie dwie okoliczności:

 • osiągnięcie przez nich w roku poprzedzającym rok podatkowy udziału przychodów z działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, w wysokości co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności,
 • przeznaczenie uzyskanego dochodu z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej, na prowadzoną działalność rolniczą.

Z racji, że Spółka prowadzi jedynie działalność rolniczą, w roku poprzedzającym rok podatkowy, tj. w 2014 r., uzyskała wyłącznie przychody z działalności rolniczej, a więc udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej zwierzęcej, stanowi 100% (obliczenie wg sprawozdania finansowego) przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności, to za spełniony należy uznać pierwszy warunek uprawniający do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawodawca wskazując, iż dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania niezbędne jest przeznaczenie dochodu na ściśle określony cel, nie określił przy tym terminu, w jakim podatnik powinien dokonać wydatkowania dochodu na te cele. Nie określił ponadto zamkniętego katalogu wydatków, które uprawniają do skorzystania ze zwolnienia.

Spółka przeznaczy w najbliższych latach swojej działalności w całości uzyskany przychód z tytułu umorzenia pożyczki na działalność rolniczą, rozumianą ściśle z definicją tej działalności wynikającą z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka sfinansuje z tego przychodu wydatki, które ponosi w celu oraz w związku z wytwarzaniem produktów roślinnych oraz zwierzęcych, w tym m.in. na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, modernizację gospodarstwa rolnego, zwiększenie hodowli, produkcji roślinnej, sfinansowanie obsługi administracyjnej oraz płac zatrudnionych pracowników, a więc wydatki bezpośrednio służące prowadzeniu działalności rolniczej i stanowiące koszty uzyskania przychodów tej działalności.

Spółka dopuszcza możliwość poniesienia innych wydatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością rolniczą i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów tej działalności. Sfinansowane będą z przychodów z bieżącej działalności rolniczej, co w ocenie Spółki, nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia z podatku przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia pożyczki, a więc przychodu z działalności pozarolniczej.

Wprawdzie ustawodawca nie uregulował w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych sposobu udokumentowania faktu przeznaczenia dochodów z działalności pozarolniczej na działalność rolniczą, w celu zwolnienia przychodów z działalności pozarolniczej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e tej ustawy, to w ocenie Spółki obowiązek taki wynika z art. 9 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

W tym celu Spółka prowadzić będzie ewidencję finansowo-księgową pozwalającą na wyodrębnienie dochodów uzyskiwanych z działalności pozarolniczej oraz rolniczej oraz ponoszonych kosztów tych działalności. Ewentualne dokonanie wydatków na cele inne niż prowadzona działalność rolnicza możliwe będzie w sytuacji dodatniego salda z działalności rolniczej.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że uzyskane przysporzenie majątkowe z tytułu umorzenia udzielonej Spółce pożyczki wraz z odsetkami, odpowiadające wysokości umorzonej pożyczki i odsetek, zwolnione będzie z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Możliwość zwolnienia z opodatkowania powstałych przychodów z umorzenia zobowiązań, ich przedawnienia, lub nieodpłatnych świadczeń potwierdzają stanowiska organów podatkowych, np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 11 czerwca 2013 r. (ITPB3/423-118b/13-3/DK) uznał, że:
  Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4e omawianej ustawy, o ile przeznaczy i wydatkuje uzyskany w związku z umorzeniem odsetek od pożyczki przychód na prowadzoną działalność rolniczą”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 30 lipca 2009 r. (ILPB3/423-351/09-2/DS) uznał, że:
  Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli uzyskany z tytułu przedawnionego zobowiązania dotyczącego niespłaconej pożyczki dochód Spółka przeznaczy na działalność rolniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 2 tej ustawy”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 17 stycznia 2014 r. (ITPB3/423-515a/13/PS)
  otrzymanie nieoprocentowanych pożyczek powoduje powstanie przychodów z tyt. nieodpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), które będą mieć wpływ na powstanie dochodów z działalności pozarolniczej. Dochody te mogą być zwolnione przedmiotowo z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy w zakresie, w jakim zostaną przeznaczone na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy podatkowej oraz jeżeli w latach poprzedzającym rok podatkowy, w których osiągnięto te dochody, udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.