ILPB3/423-654/14-2/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia czy działalność opisana we wniosku jest działalnością rolniczą.
ILPB3/423-654/14-2/PRinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. hodowla
 3. hodowla (chów) zwierząt
 4. rolnictwo
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy działalność opisana we wniosku jest działalnością rolniczą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy działalność opisana we wniosku jest działalnością rolniczą.

We wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka powstała w roku 2013. Plany rozwojowe firmy przewidują działalność w zakresie chowu bydła opasowego. W tym celu organizowane będą następujące działania:

 • zakup cieląt od zewnętrznych dostawców,
 • przekazanie zakupionych cieląt do wyselekcjonowanych gospodarstw rolnych lub firm zajmujących się chowem bydła w celu opasu,
 • odbiór przekazanych wcześniej sztuk bydła opasowego i ich sprzedaż na cele ubojowe.

W celu prawidłowego chowu bydła opasowego Spółka zawrze z właścicielami gospodarstw rolnych (w tym również z zewnętrznymi firmami) stosowne umowy na usługi intensywnego tuczu hodowlanego. W ramach tych umów podmioty te zgodnie oświadczą, że dostarczone cielęta stanowić będą wyłączną własność Spółki i nie będą mogły być przedmiotem żadnej transakcji handlowej. Ponadto podmioty te zobowiązane będą do świadczenia usługi intensywnego tuczu dostarczonych cielaków, który obejmować będzie chów bydła przez okres co najmniej 3 miesięcy, intensywne karmienie i opiekę nad nim, profilaktykę zdrowotną, zgodnie z przyjętymi normami i zasadami aż do momentu osiągnięcia przez nie wagi nie mniejszej niż 600 kg, a następnie do zwrotnego przekazania bydła zlecającej spółce. Zobowiązani do usługowego prowadzenia chowu udostępnią miejsce pobytu dla zwierząt. Wynagrodzenie za usługowe świadczenie chowu bydła opasowego ustalone będzie jako iloczyn z góry określonej w umowie kwoty i przyrostu masy zwierząt (różnicy wyrażonej w kg wagi ogólnej byków opasowych w momencie odbioru, a wagą ogólną cieląt w momencie dostawy). W ten sposób odchowane bydło stanowić będzie przedmiot sprzedaży dla wnioskującej spółki i jednocześnie jej źródło dochodu. Spółka nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego, w związku z czym korzystać będzie z zasobów majątkowych i ludzkich właścicieli gospodarstw rolnych oraz zewnętrznych podmiotów gospodarczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowaną działalność w zakresie chowu bydła opasowego, prowadzoną na opisanych zasadach, można potraktować jako działalność rolniczą, zwolnioną z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e. W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy, za działalność rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 uznaje się między innymi działalność polegającą na wytwarzaniu produktów zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych hodowli lub chowu. Dodatkowo w art. 2 ust. 2 pkt 4 za działalność taką uznano działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej 2 miesiące, licząc od dnia nabycia – w przypadku pozostałych zwierząt. Ponadto ustawa o podatku rolnym w art. 2 ust. 2 definiuje działalność rolniczą jako produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego, fermowego oraz chów i hodowlę ryb. Należy zauważyć, iż zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ustawa o podatku rolnym, nie uzależniają uznania prowadzonej działalności za rolniczą od faktu posiadania gospodarstwa rolnego.

Definicja „chowu” to zapewnienie zwierzętom użytkowym i hodowlanym prawidłowych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech. Obejmuje on takie czynności jak karmienie i pielęgnacja, związane z utrzymaniem zwierząt od czasu ich nabycia do czasu uzyskania przez nie oczekiwanych cech użytkowych.

W związku z powyższym, mając na uwadze zapis art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym, pragniemy podkreślić, iż planowana działalność w zakresie chowu, prowadzona z własnych zakupów (własny chów), na terenie gospodarstw rolnych należących do usługobiorców odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg chowu, cechująca się okresem przetrzymywania zakupionych zwierząt dłuższym niż 2 miesiące, spełniać będzie definicję działalności rolniczej.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody, które Spółka osiągnie z chowu bydła opasowego, nie będą podlegały przepisom tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Definicja działalności rolniczej – dla potrzeb ww. ustawy – została zawarta w art. 2 ust. 2. W myśl tej definicji, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc w przypadku roślin,
 2. 16 dni w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą. Zgodnie z przedstawioną wyżej definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce).

W myśl definicji zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy, działalnością rolniczą dla potrzeb tej ustawy, jest wszelka produkcja roślinna i zwierzęca (z zastrzeżeniem ust. 3) w stanie nieprzetworzonym, określonym tu jako naturalny, wykorzystująca materiał roślinny lub zwierzęcy pochodzący z własnych upraw, hodowli, chowu oraz wykorzystująca materiał roślinny i zwierzęcy nabyty od innych producentów. W przypadku nabycia przez podatnika roślin lub zwierząt od innych producentów, okresy ich przetrzymywania, w których następuje ich biologiczny wzrost (tzn. czas liczony od dnia nabycia do dnia zbycia) – nie mogą być krótsze niż określone w ww. art. 2 ust. 2 ustawy, by można uznać tą działalność za działalność rolniczą.

Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu.

Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a nie „związane”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ustawy. Wyłączenie nie ma więc zastosowania do przychodów pochodzących, np. z działalności przetwórczej płodów rolnych czy świadczenia usług związanych z działalnością rolniczą. Przychody z takich rodzajów działalności, jako przychody pochodzące z innej niż rolnicza działalności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (art. 2 ust. 3 ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, iż działy specjalne produkcji rolnej są wyłączone z działalności rolniczej.

Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Natomiast jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji (art. 2 ust. 6).

Załącznik ten, tj. tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, określa, jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej.

Jednakże w przypadku wcześniejszego zakupu zwierząt w celu chowu, jeżeli okres ich przetrzymywania, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, będzie krótszy niż dwa miesiące, licząc od dnia ich nabycia, w związku z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy przychody z ich sprzedaży nie będą stanowiły przychodów z działalności rolniczej, a zatem dochód z tej działalności stosownie do art. 7 ust. 1 powołanej ustawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Z opisu sprawy wynika, że plany rozwojowe Spółki przewidują działalność w zakresie chowu bydła opasowego. W tym celu organizowane będą następujące działania:

 • zakup cieląt od zewnętrznych dostawców,
 • przekazanie zakupionych cieląt do wyselekcjonowanych gospodarstw rolnych lub firm zajmujących się chowem bydła w celu opasu,
 • odbiór przekazanych wcześniej sztuk bydła opasowego i ich sprzedaż na cele ubojowe.

W celu prawidłowego chowu bydła opasowego Spółka zawrze z właścicielami gospodarstw rolnych (w tym również z zewnętrznymi firmami) stosowne umowy na usługi intensywnego tuczu hodowlanego. W ramach tych umów podmioty te zgodnie oświadczą, że dostarczone cielęta stanowić będą wyłączną własność Spółki i nie będą mogły być przedmiotem żadnej transakcji handlowej. Ponadto podmioty te zobowiązane będą do świadczenia usługi intensywnego tuczu dostarczonych cielaków, który obejmować będzie chów bydła przez okres co najmniej 3 miesięcy, intensywne karmienie i opiekę nad nim, profilaktykę zdrowotną, zgodnie z przyjętymi normami i zasadami aż do momentu osiągnięcia przez nie wagi nie mniejszej niż 600 kg, a następnie do zwrotnego przekazania bydła zlecającej spółce. Zobowiązani do usługowego prowadzenia chowu udostępnią miejsce pobytu dla zwierząt.

W tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w poz. 14 lit. c wskazana została hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym: bydło rzeźne – powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów).

Zatem działem specjalnym produkcji rolnej nie jest chów bydła opasowego, bowiem ww. tabela, o której mowa powyżej, w specyfice rodzajowej wyłącza chów bydła opasowego z działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, iż chów bydła opasowego jest działalnością rolniczą i przychody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nie dotyczy to jednakże sytuacji, w których okresy przetrzymywania zakupionych cielaków, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą mniej niż 2 miesiące licząc od dnia nabycia. W takim przypadku działalność ta będzie stanowiła pozarolniczą działalność gospodarczą i przychody osiągane z tego tytułu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, skoro okres przetrzymywania zakupionych zwierząt, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, wynosić będzie co najmniej 2 miesiące to planowana przez Spółkę działalność w zakresie chowu bydła opasowego stanowić będzie działalność rolniczą i przychody z niej uzyskane nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.