IBPBI/2/4510-264/15/SD | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych przez dzierżawców w działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IBPBI/2/4510-264/15/SDinterpretacja indywidualna
 1. cele rolnicze
 2. działalność rolnicza
 3. dzierżawa
 4. grunty rolne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 lutego 2015 r. (data wpływu do Organu 12 marca 2015 r.), uzupełnionym 27 maja i 2 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych przez dzierżawców w działalności rolniczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych przez dzierżawców w działalności rolniczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 maja 2015 r., Znak: IBPBI/2/4510-264/15/SD wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 27 maja i 2 czerwca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą prawną, która jest właścicielem gruntów rolnych spełniających definicję gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.). Spółka została powołana w celu prowadzenia działalności rolniczej. Dotychczasowa działalność Spółki polega na odpłatnym przekazaniu w dzierżawę gruntów rolnych osobom fizycznym i prawnym. Dzierżawcy użytkują grunty wyłącznie na cele działalności rolniczej o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop. Poza oddaniem gruntów rolnych w dzierżawę podmiotom prowadzącym działalność rolniczą, Spółka nie prowadzi innej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych przez dzierżawców w działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, w związku z faktem, że wydzierżawiane grunty są wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej, uzyskany przychód w postaci wynagrodzenia z tytułu dzierżawy gruntów rolnych nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop wynika, że ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o pdop.

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 ustawy o pdop który stanowi, że działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszące najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Art. 2 ust. 3 cytowanej ustawy stanowi z kolei, że działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się zatem przychody pochodzące z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop. Powyższy przepis nie wskazuje jednak, kto powinien prowadzić działalność rolniczą, aby przychody zostały wyłączone z przepisów ustawy o pdop. Ponadto, sama struktura art. 2 ustawy o pdop wskazuje, że ma on charakter wyłączenia przedmiotowego. Oznacza to, że wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega przychód z działalności rolniczej, a nie podmiot który ją wykonuje.

Niewątpliwie przychodem z działalności rolniczej jest przychód dzierżawców prowadzących działalność w zakresie objętym definicją działalności rolniczej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop.

Zdaniem Spółki, przychodem z działalności rolniczej może być również przychód w postaci czynszu dzierżawnego pod warunkiem jednak, że dzierżawione grunty wykorzystywane są wyłącznie w działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust 2 ustawy o pdop. Źródłem przychodu dzierżawcy, jak i wydzierżawiającego jest bowiem ten sam grunt, z tym że w przypadku wydzierżawiającego, uzyskany w sposób pośredni, tj. za pośrednictwem dzierżawców wykonujących działalność rolniczą.

Należy mieć również na uwadze wnioski wynikające z interpretacji np. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 czerwca 2012 r. (Znak: ITPB1/415-395/12/WM), wydanej co prawda dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych, wskazujących jednak na istotę zwolnienia przychodów z dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych w działalności rolniczej. W powołanej interpretacji organ stwierdził: We wniosku zostało wskazane, że przedmiotem dzierżawy są grunty rolne oraz, że dzierżawcy - osoby fizyczne i osoby prawne, zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy zobowiązani będą do wykorzystania gruntów rolnych na cele rolnicze. Zatem, jeżeli w istocie przedmiotem dzierżawy są grunty rolne spełniające ustawowe kryteria definicji gospodarstwa rolnego lub wchodzące w skład takiego gospodarstwa, to w związku z tym, iż grunty te wydzierżawiane są na cele rolnicze - dochód uzyskiwany tytułem czynszu dzierżawnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Za gospodarstwo rolne, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, do której odsyłają przepisy podatkowe (odpowiednio art. 2 ust. 4 ustawy o pdop i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Posiadane przez Spółkę grunty spełniają kryteria definicji gospodarstwa rolnego. Z uwagi zatem na fakt, że są wykorzystywane w działalności rolniczej o której mowa w art. 2 ustawy o pdop, to przychód uzyskiwany tytułem czynszu dzierżawnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Definicja działalności rolniczej - dla potrzeb ww. ustawy - została zawarta w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop. W myśl tej definicji, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop wynika zatem, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (art. 2 ust. 3 ustawy o pdop).

Zatem, w myśl cytowanego powyżej art. 2 ust. 2 ustawy o pdop, działalnością rolniczą dla potrzeb tej ustawy, jest wszelka produkcja roślinna i zwierzęca (z zastrzeżeniem ust. 3) w stanie nieprzetworzonym, określonym tu jako naturalny, wykorzystująca materiał roślinny lub zwierzęcy pochodzący z własnych upraw, hodowli, chowu oraz wykorzystująca materiał roślinny i zwierzęcy nabyty od innych producentów. W przypadku nabycia przez podatnika roślin lub zwierząt od innych producentów, okresy ich przetrzymywania, w których następuje ich biologiczny wzrost (tzn. czas liczony od dnia nabycia do dnia zbycia) – nie mogą być krótsze niż określone w tym artykule, by można uznać tą działalność za działalność rolniczą.

Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu.

Wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a nie „związane”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop.

Biorąc zatem pod uwagę definicję działalności rolniczej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop, która ma charakter wyczerpujący, stwierdzić należy, że przychody osiągnięte z dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych przez dzierżawców w działalności rolniczej, nie mieszczą się w kategorii przychodów z działalności rolniczej i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Działalność rolniczą prowadzi bowiem dzierżawca, a nie wydzierżawiający.

Reasumując, stanowisko Spółki należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji, podkreślić należy, że została ona wydana w odmiennym stanie prawnym, tj. w zakresie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.