IBPBI/2/423-780/11/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich jest zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej, czy też jako działalność rolnicza zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 czerwca 2011r.), uzupełnionym w dniu 19 września 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich jest zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2011r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich jest zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 09 września 2011r. Znak: IBPBI/2/423-780/11/CzP wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. BKIP 19 września 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka planuje prowadzić działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich sklasyfikowaną w polskiej klasyfikacji usług w dziale 1049Z jako chów i hodowla pozostałych zwierząt w tym ślimaków. Na potrzeby działalności Spółka wykorzystywać będzie budynki gospodarcze 50 m2 oraz grunty rolne o powierzchni 4000 m2 oddane do użytkowania na potrzeby prowadzonej działalności na podstawie umowy najmu i dzierżawy.

Działalność prowadzona będzie w okresie od listopada do kwietnia w pomieszczeniach gospodarczych a od maja do października na zewnątrz. Okres przetrzymywania ślimaków w fazie tuczy od zakupu do momentu sprzedaży wynosić będzie 7 do 8 miesięcy. Przewiduje się, że rocznie hodowla ślimaków może osiągnąć około 60.000 złotych przychodu, następne lata z tendencją rosnącą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich jest zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej, czy też jako działalność rolnicza zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, przyszłe dochody Spółki zamierzającej prowadzić działalność rolniczą w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich nie są objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki, w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy ustawodawca wymienia działalność rolniczą, dla której przepisów ustawy nie stosuje się za wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast według art. 2 ust. 2 ww. ustawy, przez działalność rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 to działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Zgodnie zatem z definicją działalności rolniczej, Spółka mieścić się będzie w zakresie art. 2 ust. 2 ww. ustawy i wykonywać będzie działalność rolniczą, gdyż okres przetrzymywania ślimaka afrykańskiego, jako pozostałego zwierzęcia, od dnia nabycia do dnia zbycia wynosić będzie ponad 2 miesiące a w okresie tym następować będzie jego biologiczny wzrost. Ponadto hodowla ślimaka afrykańskiego nie została wymieniona w art. 2 ust. 3 definiującym działy specjalne produkcji rolnej. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i grzybni, roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnia drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. W myśl art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ww. ustawy.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że hodowla ślimaków nie jest zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej, ponieważ w wykazie „działy specjalne produkcji rolnej” nie figuruje, będzie natomiast działalnością rolniczą a dochody z niej uzyskiwane nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – zwanej dalej „updop”), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Jednocześnie w myśl art. 2 ust. 2 updop, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Jednocześnie wskazać w tym miejscu należy, iż przychody z działalności rolniczej nie podlegają updop niezależnie od tego, czy działalność prowadzona jest na gruntach własnych, czy też dzierżawionych od innych podmiotów. Jest to produkcja wykonywana na gruntach znajdujących się we władaniu podatnika i jest prowadzona przez niego w sposób bezpośredni.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka planuje prowadzić działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich. Okres przetrzymywania ślimaków w fazie tuczy od zakupu do momentu sprzedaży wynosić będzie 7 do 8 miesięcy.

W myśl art. 2 ust. 3 updop, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W myśl art. 2 ust. 5 updop, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Należy zauważyć, iż załącznik nr 2 do updop „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzaj ów produkcji zwierzęcej. Do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli ślimaków, bowiem w Tabeli, o której wyżej mowa, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona. Oznacza to, że hodowla ślimaków afrykańskich jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Biorąc jednakże pod uwagę cyt. przepis art. 2 ust. 2 updop, w przypadku gdy okres przetrzymywania ślimaków, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, wynosić będzie - licząc od dnia nabycia - mniej niż dwa miesiące, działalność ta będzie stanowiła źródło przychodów z działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.