IBPBI/1/4511-171/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy działalność w zakresie sprzedaży mleka i cieląt z własnego gospodarstwa jest działalnością rolniczą?
IBPBI/1/4511-171/15/WRzinterpretacja indywidualna
  1. działalność rolnicza
  2. działy specjalne produkcji rolnej
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 11 luty 2015 r.), uzupełnionym 19 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konieczności opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży mleka oraz żywych cieląt pochodzących z własnej hodowli - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konieczności opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży mleka oraz żywych cieląt pochodzących z własnej hodowli. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 7 maja 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-171/15/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 19 maja 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną prowadzi indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG z 20 czerwca 2012 r.. Przeważającym rodzajem tej działalności (sklasyfikowanej wg PKD pod symbolem 46.33.), jest sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych. Wnioskodawca prowadzi hodowlę krów mlecznych i w związku z tym produkcja mleka i jego sprzedaż do mleczarni jest podstawowym i głównym kierunkiem jego działalności. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Oprócz produkcji mleka, sprzedaje też młode cielęta z własnej hodowli, wykonuje usługi rolnicze na rzecz osób fizycznych, bądz innych podmiotów gospodarczych, wykorzystując do świadczenia usług sprzęt rolniczy (kosiarki do trawy, pługi, ciągnik rolniczy, maszyny do zbioru paszy).

W piśmie z dnia 13 maja 2015 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca wskazał, ponadto że:

  • prowadzi gospodarstwo rolne,
  • mleko i cielęta pozyskuje w ramach tego gospodarstwa,
  • okres przechowywania cielaków przed ich sprzedażą jest dłuższy niż 2 miesiące.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody uzyskane ze sprzedaży mleka oraz żywych zwierząt z własnej hodowli, powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, łącznie z przychodami uzyskanymi ze świadczenia usług sprzętem rolniczym, czy też przychody te nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskane ze sprzedaży mleka oraz żywych cieląt z własnej hodowli, nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2012 poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, a sprzedaż mleka oraz sprzedaż cieląt żywych z własnej hodowli, generuje przychody z działalności rolniczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”. W 2015 r. normy szacunkowe określone zostały mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1558).

Jak wynika z powyższego sprzedaż mleka oraz żywych cieląt z własnej hodowli, pozyskanych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego nie generuje przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, lecz przychody z działalności rolniczej, do której nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku od osób fizycznych.

W konsekwencji dochody uzyskane z tej działalności (ze sprzedaży mleka i cieląt pozyskanych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak również nie łączy się ich z dochodami pochodzącymi z innych źródeł przychodów w tym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność rolnicza
ILPB1/415-1086/14-2/AA | Interpretacja indywidualna

działy specjalne produkcji rolnej
ILPB3/423-524/14-4/PR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.